Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Matematiikka-ahdistus : Esiintymiseen vaikuttavat tekijät ja opettajan keinot

Show full item record

Title: Matematiikka-ahdistus : Esiintymiseen vaikuttavat tekijät ja opettajan keinot
Author(s): Pihla, Karhu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Bachelor's Programme in Education
Specialisation: Class Teacher, Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tämän tutkielman tarkoitus oli selvittää matematiikka-ahdistuksen esiintymiseen aiemmassa tutkimuksessa esitettyjä tekijöitä. Tutkimustavoitteeni oli näin koota luokanopettajan keinoja ehkäistä tai vähentää matematiikka-ahdistusta luokkahuonekontekstissa. Tutkielmani menetelmä oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkielmani aineisto koostui tarkkojen sisäänotto- ja poissulkukriteereiden avulla kerätyistä 11 tutkimusartikkelista. Ana-lyysimenetelmänä käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin avulla pystyin teemoittelemaan aineistoa, ja muodostamaan näkökulmia, joiden avulla pystyin vastaamaan tutkimuskysymykseen eli muodostamaan synteesin. Kolme aineistosta keräämääni matema-tiikka-ahdistuksen syntymiseen vaikuttavaa tekijää olivat työmuisti, ahdistusoireet ja ego-resilienssi, minäpystyvyys ja minäkuva. Tutkielman tulokset muodostuivat aikaisempaan tutkimukseen perustuen. Tutkielman tulok-set osoittivat matematiikka-ahdistuksen olevan monisyinen ilmiö, jonka esiintymiseen vaikut-tavia tekijöitä ovat esimerkiksi työmuistin toiminta, ahdistuneisuus, egoresilienssi, minäpysty-vyys ja minäkuva.
Keyword(s): matematiikka-ahdistus


Files in this item

Files Size Format View
Karhu_Pihla_Kandi_2023.pdf 251.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record