Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana : monitapaustutkimus

Show full item record

Title: Afaattisten ihmisten substantiivi- ja verbikuvien nimeäminen matalataajuisen transkraniaalisen magneettistimulaation aikana : monitapaustutkimus
Author(s): Söderholm, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Logopedics
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Aphasia is often a chronic impairment. Regaining the premorbid language function is rare. Anomia is the most common residual disorder once the aphasia has stabilized. Earlier studies indicate that transcranial magnetic stimulation (rTMS, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) together with intensive speech therapy improves the outcome of the language rehabilitation. The aim of the current study was to find out what kinds of quantitative and qualitative changes occur in the participants' ability to name noun and verb pictures that were shown during the rTMS/sham-rTMS protocol. All of the participants received two weeks of either rTMS or sham-rTMS treatment and after a one-week break another two weeks of either rTMS or sham- rTMS treatment together with intensive group speech therapy (ILAT, Intensive Language Action Therapy). This is a multiple case study with six participants that have chronic expressive aphasia. The first two groups of a larger study were selected into this study. Group 1 (n=3) received 1Hz- rTMS therapy and group 2 (n=3) received sham-rTMS. rTMS was given to the right hemisphere on the pars triangularis area. Every participant named the same amount of action and object pictures during the rTMS/sham-rTMS treatment. Namings were analysed with a rating system derived for the current study. Each participant received intensive group speech therapy in the latter two-week part of the intervention. Language testing was conducted before, during and three months after the intervention. The naming abilities in all participants seemed to improve in both noun and verb series during the rTMS/sham-rTMS treatment and language tests. Results of the follow-up testing suggest that the positive results are long lasting. The results of this study are promising, even though the amount of participants is too small to draw further conclusions. This study brings positive evidence and reason for further research on the effectiveness of aphasia therapy.
Afasia on usein krooninen häiriö, jonka vakiintuessa kielellis-kommunikatiivisten toimintojen palautuminen lähtötasolle on harvinaista. Sananlöytämisen vaikeus on tavallisin jäännösoire. Aikaisempien tutkimusten perusteella transkraniaalinen magneettistimulaatio (rTMS, repetitive Transcranial Magnetic Stimulation) yhdistettynä intensiiviseen puheterapiaan näyttäisi tehostavan kielellistä kuntoutumista. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia muutoksia yhteensä neljä viikkoa kestävän rTMS ja lume-rTMS –hoidon aikaisessa substantiivien ja verbien nimeämisessä havaitaan. Kaikki tutkittavat saivat kaksi viikkoa rTMS/lume-rTMS –hoitoa, ja viikon tauon jälkeen kaksi viikkoa rTMS/lume-rTMS –hoitoa yhdistettynä intensiiviseen ryhmämuotoiseen puheterapiaan (ILAT, Intensive Language Action Therapy). Tutkielma on monitapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kuusi tutkittavaa, joilla oli krooninen sujumaton afasia. Tähän tutkimukseen valittiin laajemmasta tutkimuksesta kaksi ensimmäistä ryhmää, joista ryhmä 1 (n=3) sai rTMS –hoitoa ja ryhmä 2 (n=3) lumemuotoista rTMS-hoitoa. Tutkittaville annettiin rTMS-hoitoa 1Hz taajuudella oikean aivopuoliskon pars triangularis –alueelle. Kaikki tutkittavat nimesivät substantiivi- ja verbikuvia rTMS-/lume-rTMS –hoidon aikana. Nimeämiset pisteitettiin ja vastaukset analysoitiin tutkimusta varten sovelletulla menetelmällä. Kaikki tutkittavat osallistuivat jälkimmäisellä kahden viikon jaksolla myös intensiiviseen ryhmämuotoiseen afasiaterapiaan. Tutkittaville tehtiin kielelliset testaukset ennen intervention aloittamista, sen aikana sekä kolmen kuukauden kuluttua intervention päättymisestä. Molempien ryhmien kaikkien tutkittavien substantiivi- ja verbinimeäminen koheni sekä rTMS-/lume-rTMS –hoidon aikaisessa nimeämisessä että kielellisissä tutkimuksissa. Tulokset olivat kielellisten tutkimusten tulosten perusteella pitkäkestoisia. Tämän tutkimuksen tulokset ovat lupaavia, vaikka tutkittavien pienen määrän vuoksi tuloksista ei voi tehdä laajoja johtopäätöksiä. Tutkimus antaa positiivista ja jatkotutkimukseen rohkaisevaa näyttöä afasiakuntoutuksen vaikuttavuudesta.
Keyword(s): anomia transkraniaalinen magneettistimulaatio intensiivinen afasiaterapia kuntoutus vaikuttavuus


Files in this item

Files Size Format View
Tiina_Soderholm_progradu_2015.pdf 3.432Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record