Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“Something happens when you go there” - A case study of mental health promotion in urban planning

Show full item record

Title: “Something happens when you go there” - A case study of mental health promotion in urban planning
Author(s): Wahlbeck, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
The thesis explores possibilities for mental health promotion in urban planning trough a case study of the community space in Lapinlahti, Helsinki. Lapinlahti is a former psychiatric hospital, and the area has in the 2010’s been developed through community efforts into a center for mental wellbeing and culture in Helsinki, a “Lapinlahti for all”. The future use of the area has been contested for the past years, with the City of Helsinki and the organizations at Lapinlahti having different views on how the area and it’s cultural and historical mental health legacy should be preserved and developed. In the discussions, statements and visions, the area’s mental health value has also been translated into urban planning, taking many forms. Mental health is a value that has traditionally not been prioritized or regarded as a value of its own in urban planning, and although the relationship between urban form and wellbeing is well known, urban (mental) health is seldom tied to cities physical- and land-use planning (Kim et al, 2022; Corburn 2004). The thesis approaches this topic by analyzing mental health as a planning objective, discussing how different understandings and approaches to mental health have affected the planning visions surrounding Lapinlahti. The thesis uses a theoretical framework of urban governance and critical discourse analysis (CDA) to seek an understanding to the different approaches to the area’s development, and identify the different understandings, connections and visions that surround Lapinlahti. The study identifies three discursive constructions of Lapinlahti: Lapinlahti as a site for cultural heritage, Lapinlahti as a place for mental health, and Lapinlahti as a site for development. The results show that all actors in their development schemes have considered the area’s mental health value from a cultural-historical perspective, viewing the area as a site for mental health history. This history is however understood and manifested in different ways for the actors, influencing different visions for how the area should be developed and what interests and/or values that should guide the development. The thesis continues with presenting three approaches for mental health promotion in urban planning, concluding that planning should be attentive of how the space is governed, the relationship between mental health and the space, and the activities and meanings embedded in space.
Avhandlingen utforskar möjligheterna att främja psykisk hälsa i stadsplanering genom en fallstudie av Lappviken, Helsingfors. Lappviken är ett före detta psykiatriskt sjukhusområde, och området har under 2010-talet utvecklats till ett centrum för mentalt välbefinnande och kultur i Helsingfors, ett "Allas Lappviken". Den framtida användningen av området har varit omtvistad under de senaste åren, då Helsingfors stad och organisationerna i Lappviken haft olika åsikter om hur området och dess kulturella och historiska arv inom psykisk hälsa ska bevaras och utvecklas. I diskussionerna, uttalandena och visionerna har områdets värde för psykisk hälsa också överförts till stadsplanering och tagit många former. Psykisk hälsa är ett värde som traditionellt inte har prioriterats eller betraktats som ett eget värde inom stadsplanering, och även om sambandet mellan stadsform och välbefinnande är välkänt är (psykisk) hälsa sällan kopplat till fysisk planering och markanvändning (Kim et al, 2022; Corburn 2004). Avhandlingen närmar sig detta ämne genom att analysera psykisk hälsa som ett planeringsmål och diskutera hur olika förståelser och förhållningssätt till psykisk hälsa har påverkat planeringsvisionerna kring Lappviken. Avhandlingen tillämpar ett teoretiskt ramverk med ‘urban governance’ och kritisk diskursanalys för att söka förståelse för de olika tillvägagångssätten för områdets utveckling, och identifiera de olika förståelser, kopplingar och visioner som omger Lappviken. Studien identifierar tre diskursiva konstruktioner av Lappviken: Lappviken som en plats för kulturarv, Lappviken som en plats för psykisk hälsa och Lappviken som en plats för stadsutveckling. Resultaten visar att alla aktörer i sina utvecklingsplaner har beaktat områdets värde för psykisk hälsa ur ett kulturhistoriskt perspektiv och betraktat området som en historisk plats för psykisk hälsa. Denna historia förstås och manifesteras dock på olika sätt för aktörerna, vilket påverkar olika visioner för hur området ska utvecklas och vilka intressen och/eller värden som ska vägleda utvecklingen. Avhandlingen fortsätter med att presentera tre tillvägagångssätt för att främja psykisk hälsa i stadsplaneringen och drar slutsatsen att stadsplanering bör vara uppmärksam på hur stadsutvecklingen styrs, förhållandet mellan psykisk hälsa och platsen, samt de aktiviteter och betydelser som är inbäddade i platsen.
Keyword(s): Mental health promotion wellbeing urban planning urban development Lapinlahti urban governance


Files in this item

Files Size Format View
Wahlbeck_Ella_thesis_2023.pdf 811.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record