Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsäkoneyrittäjien toimintaympäristö ja investointien rahoitusmahdollisuudet Suomessa ja Ruotsissa

Show full item record

Title: Metsäkoneyrittäjien toimintaympäristö ja investointien rahoitusmahdollisuudet Suomessa ja Ruotsissa
Author(s): Kettunen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen ja Ruotsin metsäkoneyrittäjien toimin-taympäristön eroja sekä minkälaisia asiakassuhteita ja sopimuksia metsäkoneyrityksillä on. Tämän lisäksi tarkoituksena oli tunnistaa alalla käytettäviä kasvustrategioita ja kartoittaa minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia alalla on saatavilla, sekä arvioida toimialan rahoitetta-vuutta molemmissa maissa. Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen, jossa aineisto kerättiin teemahaastattelemalla viittä suomalaista ja viittä ruotsalaista metsäkoneyritystä kesän ja syksyn 2015 aikana. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua, jossa litteroitu haastatte-luaineisto teemoiteltiin aineistolähtöisesti. Teemat, joita haastatteluissa käsiteltiin, olivat toimintaympäristö, liikesuhteet ja sopimukset, kasvu ja menestyminen sekä rahoitusmah-dollisuudet. Toimintaympäristöltään yritykset kokivat metsäkonealan Suomessa positiivisempana joh-tuen maan lähitulevaisuuden metsäteollisuuden investoinneista. Tämän lisäksi toimintaym-päristöt erosivat siten, että Suomessa asiakkaat ovat ottaneet käyttöön alueurakointi- tai avainyrittäjämallin, jota Ruotsissa ei toistaiseksi sovelleta. Tällä oli vaikutusta kaikkiin haastatteluteemoihin lisäten erovaisuutta Suomen ja Ruotsin toimintaympäristöjen välillä. Suomessa metsäkoneyrittäjällä oli myös yleensä enemmän asiakkaita kuin Ruotsissa. Asi-akkaiden kanssa solmitut sopimukset olivat sisällöltään samanlaisia molemmissa maissa, mutta määräajaltaan pitempiä Suomessa. Molemmissa maissa yleisimpiä kasvustrategioita olivat sisäinen kasvu sekä yritysostot. Suomessa metsäkoneyrityksillä oli selvästi kiivaampi kasvuhalu. Metsäkonealan rahoitusmahdollisuudet olivat molemmissa maissa samanlaiset. Koneinvestoinneissa käytettiin pääosin samanlaisia rahoitustuotteita molemmissa maissa. Tulosten perusteella metsäkoneala on rahoitettavuudeltaan potentiaalinen molemmissa maissa, sillä rahoitusten tarve ei tule katoamaan tulevaisuudessa.
The purpose of the study was to identify the differences between forest machine enter-prises’ operational environments in Finland and Sweden and to find out what kind of rela-tionships and contracts these enterprises have with their clients. The purpose was also to identify what kind of growth strategies are implemented and what sort of financing op-portunities are offered in forest machine industry. The aim of this study was also to con-duct an evaluation of financial potential of the forest machine industry in both countries. This study uses qualitative methods. The material was gathered through five interviews conducted in Finland and five in Sweden during the summer and autumn of 2015. The material was analyzed through thematizing. The interviews hold four main themes which included operational environment, relationships and contracts, growth and success and finance. The operational environment was considered more positive in Finland, due to the future large investments targeted to the country`s forest industry. The main difference between the two countries is that most of the clients use key contractor model in Finland which is not commonly applied in Sweden and this had clear effects on the results of this study. Also, contractors in Finland often have more clients than in Sweden. The service contracts contained the same basic conditions in both countries except the duration of the contract, which was longer in Finland. Contractors generally used internal growth and corporate acquisition as their growth strategy in both countries. Contractors were more expansionary and open to growth in Finland than in Sweden. They also used the same kind of financial products in both countries. According to the results, the forest machine industry has the same financial potential in both countries, since the urge of financing will not disappear in the future.
Keyword(s): contractor operational environment industry relations growth financing metsäkoneyritys toimintaympäristö toimiala liikesuhde kasvu rahoitus


Files in this item

Files Size Format View
Antti_Kettunen_pg_2016.pdf 2.223Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record