Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Osallistuva opettaja oppimista edistämässä : opetusmuodot draamatunneilla

Show full item record

Title: Osallistuva opettaja oppimista edistämässä : opetusmuodot draamatunneilla
Author(s): Louhivuori, Nelli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Objectives. The academic relevance of this study is to increase knowledge of the factors that improve the quality of drama education. The study uses Instructional Learning Formats (hereinafter referred to as ILF) as the starting point. The first research question examines what kinds of ILF's were employed in the analysed drama lessons. The Second research question aims to find out if those ILF's are linked to group creativity during drama. The third and final research question scrutinizes the suitability of The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) observation instrument to analyse drama lessons. Methods. This study is a qualitative case study. The main focus of the research were the different ILF's employed in first to third grade drama lessons. The research material consisted of eight taped drama lessons held by specialized drama teachers. The material was analysed by using the CLASS observation instrument focusing on the use of ILF's during drama classes and does their use generate group creativity. The main factors that were examined were the influence of teacher's behaviour and the methods used by the teacher on student's staying interested and committed to teaching activities. Conclusions. The examined lessons received mid and high range scores (4-6, scale being 1-7). Central factors to engaging students and increasing group creativity were the teacher's personal involvement, presence, facilitating student's engagement, clarity of learning objectives and creating an understanding and open-minded atmosphere in class. The best drama methods to support group creativity are those that utilize work in small groups. Especially consensual planning in small groups improves the possibility for students to participate, present their own ideas and to strive to find creative solutions together to hypothetical problems presented during drama.
Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena on tutkia opetusmuotoja draamatunneilla ja selvittää onko niiden käytöllä yhteys oppilaiden ryhmäluovaan toimintaan. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta opetusmuodot nähtiin opettajan keinoina sitouttaa oppilaita draamatuntien toimintaan sekä lisätä heidän kiinnostustaan eli maksimoida oppilaiden oppiminen. Tutkielman ensimmäisen ja toisen tutkimuskysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää, minkälaisia opetusmuotoja tutkituilla draamatunneilla esiintyy sekä onko opetusmuodoilla yhteys ryhmäluovaan toimintaan draamassa. Kolmantena tutkimuskysymyksenä pohdin The Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS) –havainnointityökalun soveltuvuutta draamakasvatuksen analysoimiseen ja esittelen omia ajatuksiani sen kehittämiseksi. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tarkastelun kohteena olivat opetusmuodot 1. -3. luokan draamatunneilla. Tutkimusaineisto koostui neljän draamaan erikoistuneen opettajan videoiduista draamatunneista, joita oli yhteensä kahdeksan oppituntia. Aineisto analysoitiin CLASS-mittarin avulla tutkien erityisesti opetusmuotojen esiintymistä draamatunneilla sekä opetusmuotojen mahdollista yhteyttä ryhmäluovaan toimintaan. Analyysin keskiössä olivat opettajan toiminnan sekä käytettyjen draaman työtapojen vaikutus oppilaiden kiinnostukseen sekä toimintaan sitoutumiseen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkitut tunnit saivat CLASS-mittarilla mitattuina opetusmuotojen näkökulmasta keskitason arvoja sekä korkeita arvoja (4-6 asteikolla 1-7). Opettajan toiminnassa keskeisiksi oppilaiden sitoutumista sekä ryhmäluovuutta edistäviksi tekijöiksi nousivat opettajan oma osallistuminen, läsnäolo, oppilaiden toiminnan tukeminen sekä fokusoiminen, oppimistavoitteiden selkeä esittäminen ja hyväksyvän sekä avoimen ilmapiirin luominen luokkaan. Draaman työtavoista oppilaiden ryhmäluovuutta sekä aktiivista osallistumista tukevat parhaiten ne, joissa hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä. Erityisesti pienryhmissä tapahtuva yhteinen suunnittelu lisää oppilaiden mahdollisuutta osallistua, esittää omia ideoita sekä pyrkiä yhteistyössä löytämään luovia ratkaisuja draamassa syntyneisiin fiktiivisiin tilanteisiin.
Keyword(s): CLASS draamakasvatus opetussuunnitelma ryhmäluovuus opetusmuodot


Files in this item

Files Size Format View
nelli_louhivuori_pg_2016.pdf 1.055Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record