Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kaukokartoitusperusteinen menetelmä ilman metsänkäyttöilmoitusta hakattujen uudistushakkuukohteiden valvontaan

Show full item record

Title: Kaukokartoitusperusteinen menetelmä ilman metsänkäyttöilmoitusta hakattujen uudistushakkuukohteiden valvontaan
Author(s): Suominen, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Maaliskuussa 2013 astui voimaan Euroopan Unionin puutavara-asetus (EUTR 995/2010). Asetuksen tavoitteena on pyrkiä estämään Euroopan Unionin alueella tapahtuvaa laitonta puutavaran kauppaa ja puunkorjuuta. Asetus vaatii sekä metsänomistajan että maahantuojan käyttävän asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää puutavaran laillisuuden takaamiseksi. Suomen kohdalla tämä merkitsee, että tuontipuun alkuperän selvittämiseksi maahantuojalla on oltava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä. Suomessa tuotettua puuta koskien metsänomistajan asianmukaiseksi huolellisuuden järjestelmäksi katsotaan metsänkäyttöilmoitus ja mittaustodistus hakkuusta, jossa puutavaraa on saatettu myyntiin. Maaseutuvirasto toimii asetuksen toimivaltaisena viranomaisena ja valvoo, että asetusta noudatetaan. Suomen metsäkeskuksen yksi tärkeistä lakisääteisistä tehtävistä on tarkastaa kaikki saapuvat metsänkäyttöilmoitukset. Metsäkeskus ei ole aikaisemmin systemaattisesti valvonut onko hakkuita tehty ilman metsänkäyttöilmoitusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää Metsäkeskukselle kaukokartoitusperusteinen menetelmä ilman metsänkäyttöilmoitusta hakattujen uudistushakkuukohteiden valvontaan. Samalla saadaan selville puuttuvien ja virheellisten metsänkäyttöilmoitusten määrä. Tutkimuksen tavoitteeseen pääsyssä hyödynnetään Metsäkeskuksen laserkeilausaineistoa, metsävaratietoa ja ilmakuvaa vuodelta 2012 sekä paikkatietoanalyysia, karttakohteiden luokitusta ja arkistojen läpikäyntiä. Tutkimustulos osoittaa, että tutkimusalueella ilman metsänkäyttöilmoitusta tehtyjä uudistushakkuita oli 2,6 % kaikista 1.7.2006–1.7.2012 välisenä aikana tehdyistä uudistushakkuista. Tuloksessa on epävarmuutta laiminlyöntien lopullisesta määrästä, koska tutkimuksessa ei kuultu maanomistajan selvitystä ilmoituksen puuttumiseen. Tältä osin tarvitaan jatkotutkimus. Voidaan todeta, että kaukokartoitusperusteinen menetelmä on käyttökelpoinen ilman metsänkäyttöilmoitusta tehtyjen uudistushakkuiden valvontaan. Menetelmän avulla saadaan mahdolliset rikkeet selville jatkotoimenpiteitä varten.
In March 2013 came into effect the European Union Timber Regulation (EUTR 995/2010). The object of the Regulation is to prevent illegal trade in timber and timber harvesting inside the European Union. The Regulation will require the forest owner as well as the importer to use the system of the due diligence to ensure the legality of timber. In Finland’s case this means that in order to clarify the origin of the imported timber, the wood importer has to exercise the due diligence system. For the wood produced in Finland, the forest owner has to exercise the due diligence system including a forest use declaration and the measurement certificate of forest harvesting, in which the timber is put up for sale. The Agency for Rural affairs is the authorized public authority supervising the use of the regulation. One of the important statutory tasks of the Finnish Forest Centre is to inspect all incoming forest use declarations. The Forest Centre has not previously systematically supervised the legality of the forest harvesting made without the declaration. The objective of this research is to develop a remote sensing-based method for the Forest Centre to control the final fellings harvested without the forest use declaration. At the same time information is received about the number of missing and incorrect forest use declarations. For the objective of the research is utilized the Forest Centre’s laser scanning materials, forest resources data, aerial images, year 2012, also spatial data analysis, the classification of map objects and archives. The research result shows that in the study area, 2.6 % of all the final fellings carried out between 1.7.2006–1.7.2012 were made without the forest use declaration. In the research results there is uncertainty about the final amount of defaults, since the landowners were not consulted about the lack of declaration. For this a further research is needed. It can be seen that the method based on the remote sensing-based system is useful for controlling the final fellings harvested without the forest use declaration. The method permits to find out any violations and to take follow-up measures.


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Suominen_Janne.pdf 1.347Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record