Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lahtinen, Oskari (2022)
  Agriculture is emitting ~6.2 Gt CO2-Eq. annually, which accounts for ~12 % of the total annual net anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions globally. Agriculture emits N2O and CH4, and it is responsible globally for ~79% of N2O emissions and ~40% CH4 emissions. These emissions are vital since N2O and CH4 are 273- and 27-times greater GHG than CO2, respectively. There are many different food production systems developed to reduce these emissions. One of the most promising systems is agroforestry. Agroforestry is a complex system where trees and/or shrubs are interacting with crops and/or animals. Agroforestry is an old practice which can provide plenty of advantages, e.g., increased yields, increased biodiversity, and increased carbon sequestration. Therefore, the interest towards it has been increasing in the last decades. In this master’s thesis the different maize production systems in Zambia were studied. The comparison was conducted between low-input maize monoculture where only external input was maize seed for sowing; high-input maize monoculture where mineral fertilizers and seeds for sowing were used; and maize-Faidherbia albida agroforestry system where only external input was maize seed for sowing. The goal of this master’s thesis was to find out, which production system is having the lowest climate change potential in the Central Province of Zambia. To conduct this study, Life Cycle Assessment (LCA) -method was used. Two cases were used in LCA, i.e., Case 1 with functional unit (FU) of 1000 kg d.m. maize grain, and Case 2 with FU of 3 ha maize field. Also, four sensitivity analyses were conducted. The result from this study indicates that agroforestry system had the lowest climate change potential in both cases, and in most of the sensitivity analyses. Only exception was found in the sensitivity analysis where above-ground biomass of F. albida was substituting hydropower. In this sensitivity analysis the monoculture without external inputs had the lowest climate change potential. Since the food production in Zambia must increase in the future to reduce the hunger, the high-input system or agroforestry system are more favourable options as they produce higher crop yields. When taking the climate change potential into account, according to the results of this thesis, the agroforestry system provides more benefits. The results of this thesis can provide new knowledge which could be used in the future decision-making processes. Yet, in the future studies, more complex agroforestry systems with more sustainability pillars should be considered to provide improved information for decision-making.
 • Lindholm, Tanja (2015)
  Suomesta tavataan kaksi majavalajia: alkuperäinen euroopanmajava (Castor fiber) ja vieraslaji amerikanmajava (Castor canadensis). Euroopanmajava metsästettiin sukupuuttoon 1800–luvulla ja viimeinen euroopanmajava ammuttiin tiettävästi Sallan Eniönjoesta vuonna 1868. Vuonna 1935 aloitettiin majavien uudelleenistutukset 17 Norjasta tuodulla euroopanmajavalla. Vuonna 1937 Suomen majavakantaa vahvistettiin seitsemällä Amerikasta tuodulla amerikanmajavalla. Tahallisesta vieraslajin tuomisesta ei kuitenkaan ollut kyse, vaan vasta vuonna 1973 todettiin Castor-suvun koostuvan kahdesta eri lajista. Alueilla, joille istutettiin molempia lajeja, on jäljellä ainoastaan amerikanmajava. Syyt ovat edelleen epäselviä. Molempien lajien kannat ovat edelleen keskittyneet alkuperäisten istutusalueiden läheisyyteen, ja amerikanmajavakanta on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta saanut kasvaa ilman euroopanmajavan kilpailun vaikutusta. Jos lajien elinympäristövaatimukset ovat samat, eivät lajit voi esiintyä rinnakkain. Näin ollen on tärkeää tuntea molempien lajien elinympäristön käyttö mahdollisemman tarkkaan aluekohtaisesti ja ennakoida, johtaako majavalajien kohtaaminen kahden lajin rauhaisaan yhteiseloon vai mahdollisesti euroopanmajavan häviämiseen läntisestä Suomesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla lajien elinympäristön vaatimuksia ja sitä kautta tuoda lisätietoa euroopanmajavan suojeluun. Tutkimusalueeksi valikoitui keskinen Pirkanmaan alue, missä lajien välinen etäisyys on ainoastaan 11 kilometriä linnuntietä. Aineisto koostuu vuoden 2013 Luonnonvarakeskuksen koordinoimista valtakunnallisten majavalaskentojen pesätiedoista sekä erilaisista paikkatietoaineistoista. Elinympäristönkäytön mallin muuttujat on tuotettu CORINE Land Cover 2012 (CLC2012), vuoden 2011 Valtakunnallisen Metsien Inventoinnin (VMI) ja Maanmittauslaitoksen maastotietokannan digitaalisiin paikkatietoaineistojen avulla. Alueelle luotiin 60 satunnaispistettä, jotka kuvaavat tarjolla olevaa elinympäristöä. Lajien elinympäristöjen käyttöä analysoitiin kahden logistisen regressioanalyysimallin avulla, joista ensimmäisessä tarkastellaan ydinaluetta (50m) ja toisessa elinpiiriä (1km). Analyyseissä verrattiin lajeja keskenään sekä satunnaispisteisiin. Ennen regressioanalyysejä tarkasteltiin muuttujien kolineaarisuutta Variance Inflation Factor:in (VIF) avulla, jonka jälkeen tarkasteltiin aineiston yhteensopivuuttaa mallin kanssa Akaiken informaatiokriteerin (AIC) avulla. Pienin AIC ilmaisee parhaan mallin korkeimman selitysasteen ja mallin yksinkertaisuuden (parsimonisuuden) kompromissina. Ydinalueella ei havaittu merkitseviä eroja elinympäristön vaatimuksissa lajien välillä. Majavien elinympäristönkäyttö ei kuitenkaan ollut satunnaista. Kuusen tilavuudella oli positiivinen vaikutus euroopanmajavan esiintymiseen ja lehtipuiden tilavuudella oli positiivinen vaikutus amerikanmajavan esiintymiseen verrattuna tarjolla olevaan ympäristöön. Elinpiirianalyyseissä lajien välillä havaittiin merkitseviä eroja, joissa euroopanmajava esiintyi alueilla, missä kuusen tilavuus ja sekametsän osuus oli suurempi verrattuna amerikanmajavan elinpiiriin. Kasvavalla kuusen tilavuudella, sekametsän osuudella sekä vesistöjen määrällä oli positiivinen vaikutus euroopanmajavan esiintymiseen ja rakennetuilla alueilla negatiivinen vaikutus euroopanmajavan esiintymiseen verrattaessa tarjolla olevaan ympäristöön. Amerikanmajavan elinympäristön käyttö ei poikennut satunnaisesta. Tulokset saattavat heijastaa rantavyöhykkeen metsäsukkession eri vaiheita, mutta on huomattava, että lajien välillä oli merkittäviä eroja. Elinympäristön muuttujat selittivät huomattavasti enemmän euroopanmajavan esiintymistä alueella verrattuna amerikanmajavaan. Toisin sanoen euroopanmajavan elinympäristön vaatimukset ovat spesifimmät/tarkemmat/ominaisemmat. Tulosten avulla on mahdollista ennustaa niin amerikanmajavan leviämistä alueella kuin hyödyntää tietoja euroopanmajavalle tärkeiden elinympäristöjen suojelussa.
 • Malmsten, Annina Maria (2023)
  Promoting carbon sequestration and storage is an important part of climate change mitigation. Soils play a prominent role in this, as they contain the largest terrestrial carbon pools. Urban soils have been shown to contain significant amounts of carbon, and thus, urban green spaces have the potential to contribute to climate regulation through soil carbon sequestration and storage. Many green spaces in cities consist of managed lawns containing significant amounts of soil organic carbon, although management activities such as mowing can also be a source of carbon emissions. A low-maintenance alternative to lawns is urban meadows. The benefits in terms of soil carbon sequestration in urban meadows, however, are still poorly documented. This study aims to contribute to an increased understanding of the ecosystem services urban meadows provide, which is valuable in the planning of urban green infrastructure. I quantified soil organic carbon content in 140 urban meadows of different land use types in the Helsinki Metropolitan Area to determine their value in terms of carbon storage and to compare this with the soil carbon storage in highly managed urban lawns. The meadow types explored included valuable grasslands, which have special nature or cultural values, landscape meadows, road verge grasslands, and rocky outcrops. Soil samples were taken from a depth of 0–10 cm using a soil corer. The soil organic matter content and bulk density were measured. Existing data from the soils of city park lawns in Helsinki were used for comparison in the analysis. The soil organic carbon content in the different meadows, as well as in the lawns, was then analysed using land use type and site productivity as explanatory variables. Results show that park lawn soils have a significantly higher carbon density (kg C per square meter) than any of the meadow types. Out of the meadow sites, valuable grasslands had the highest carbon density. The higher carbon content in park lawn soils may be due to increased productivity due to frequent mowing, as well as the fact that these lawns were likely established on nutrient-rich soil. Interestingly, the highest %C was detected in rocky sites. However, the total carbon stocks of rocky sites are lower due to the soil cover being shallow and large portions of the sites not having soil cover at all. To answer the question of whether a lawn should be converted into a meadow in hopes of increasing carbon sequestration and storage, future studies should focus on meadows that were formerly lawns, and that had the same or similar initial conditions as a typical lawn.
 • Yrjölä, Veikko (2023)
  While the effects of agricultural land use on biodiversity are beginning to unravel in Europe and North America, Africa remains poorly studied. Biodiversity in a broad sense provides ecosystem functioning and services, whose importance has become obvious to humankind in the quickly changing modern world. In Ghana, the practice of mango farming continues to grow in popularity due to suitable climate and potential source of livelihood. With increased demand and production of mango, natural habitats, namely savannahs, are being converted to plantations. The effects of such habitat conversion on local biodiversity are unknown for most taxa, thus providing an interesting study system for biodiversity research. Given the direct relation between functional diversity and ecosystem services, in this work I compare the taxonomic and functional diversity of ground-living spiders between mango orchards and savannah. I chose spiders (Arthropoda; Araneae) as model organisms as they critically contribute to several ecosystem services, such as biological pest control and nitrogen cycling, while being ubiquitous and abundant, thus easy to collect in the field. Spiders were captured with pitfall traps from six mango and four savannah areas in the Northern region of Ghana. A total of 424 individuals and 53 (morpho)species were identified and counted. Additionally, six morphological and four ecological traits were quantified for each (morpho)species. With these data, I calculated taxonomic richness and evenness, functional richness, dispersion, and evenness, and beta diversity of the different assemblages in the R environment. These metrics were then compared between spiders collected from mango orchards and savannah. Mango orchards showed lower taxonomic and functional evenness than savannah, contrary to all other alpha diversity measures. The two habitat types share many of the same diversity of ground-living spiders, but species and traits are distributed less evenly in mango orchards due to incomplete niche differentiation between species. Both taxonomic and functional beta diversity were significantly different between habitat types indicating that mango orchards sustain a similar richness of species as savannah, but the species composition is different. In conclusion, mango orchards have the potential to conserve some aspects of the original diversity, but species composition and the way species interact are substantially different. We should strive to find the best practices to produce mango without radically changing the natural biodiversity patterns.
 • Pykäri, Janina (2022)
  Light is crucial for aquatic ecosystems, as photosynthesis supports the higher trophic levels. Light attenuates in water due to absorption and scattering by optically active substances (OAS), the main ones in coastal environments being chlorophyll-a (chl-a), particulate matter and coloured dissolved organic matter (CDOM). Light attenuation measurements are also important indicators of many environmental changes. Traditionally, Secchi depth has been used to monitor changes in light attenuation. However, Secchi depth (ZS) is a not an accurate estimate of light attenuation, and conversion to light attenuation coefficient (Kd) is needed to study light conditions as aquatic organisms observe them. Therefore, calibration between methods is important. In this study, light attenuation was estimated with Secchi disc, a light meter and light loggers to scrutinize the possibilities of autonomous measurements in this context. The aims of the study were 1) to compare three methods for estimating light attenuation and 2) to identify the environmental drivers affecting the relationships and accuracy of these methods, and 3) to assess the possibility of using conductivity as a proxy for light attenuation. The main hypotheses were that the differences in conversion between ZS and the two sensor-based methods in different concentrations of optically active substances can be explained by contribution of scattering to light attenuation, and that variation in different Kd-estimates is due to the different measurement spectra. The effect of three OASs (chl-a, particulate matter, CDOM) on differences among light attenuation estimates were quantified in Pohjanpitäjänlahti bay. Light attenuation was mainly controlled by CDOM, followed by particulate matter and chl-a. Conductivity was found to be a good proxy for light attenuation. However, there was a mixed signal if the differences among methods could be explained by OAS concentrations or conductivity, as the hypotheses were supported with one device pair but not with the other. Therefore, the differences among light measurement methods might stem from the characteristics of the devices or measurement errors. However, all the methods were found suitable for tracking changes in light attenuation and a summary table of the advantages and disadvantages of each method is presented to help choose a suitable method to estimate light attenuation e.g., in future studies or environmental monitoring.
 • Oikkonen, Jaana (2012)
  Genome wide linkage and association methods are used to map genes affecting traits with genetic predisposition. In this thesis, I compare the methods suitable for quantitative trait mapping in complex, extended pedigrees. As a case study, gene-mapping study of musical aptitude is performed with these methods. Linkage analysis methods are developed for family studies. However, only a few methods are suitable for extended families with a quantitative trait. Three linkage programs were successfully applied for such data in this study. These programs are the SOLAR, JPSGCS and KELVIN. All of these three programs are based on different methods and thus, the same calculations are not repeated. SOLAR is based on the variance components method, JPSGCS on a graphical method and KELVIN on the Bayesian method. Association analysis is also difficult to implement for large pedigrees, because it is best suited for case-control data. Fortunately, methods are extended also for family-based studies. Here, a genomic control method was used to correct for the familial relationships. The method evaluates the relatedness from the whole genome data and the association tests are corrected for the relatedness rates. This method was implemented from the GenAbel program. As a case study, these methods were applied to a musical aptitude study. The musical aptitude is here understood as an ability to perceive the melody, harmony and rhythm of music, and to recognize structures in set of sounds. These abilities were tested with Carl Seashore s tests for pitch and time and Kai Karma's test for auditory structuring. The data consists of 107 pedigrees and 93 sporadic subjects, comprising in total of 915 individuals. Each family includes 2 - 50 individuals. These individuals were genotyped with a SNP chip for over 700,00 SNPs. The linkage analyses revealed several promising loci for the musical aptitude. The best result was located in 4q12 and it was found with all of the three linkage programs. Most of the other results could also be identified with multiple programs, but some differences also occurred. However, none of the findings could be discovered with association analysis, probably due to a too small sample size.
 • Tuuliainen, Suvi Tuuli Eufrosyne (2022)
  Ympäristökriisi on yksi aikamme suurimmista globaaleista ongelmista. Voimakkaana tekijänä kriisissä ovat ihmisten valinnat niin arjen kuluttamisessa kuin yleisessä käyttäytymisessä luontoa kohtaan. Ympäristömyönteinen käyttäytyminen kumpuaa luontoyhteydestä, jonka nähdään rappeutuneen nyky-yhteiskunnassamme. Tästä johtuen lisäämällä ihmisten luontoyhteyttä voisimme edistää heidän ympäristömyönteistä käyttäytymistään. Tämä tutkielma käsittelee luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen välistä yhteyttä. Tavoitteena on hahmottaa, millä tavoin tämä yhteys muodostuu, jotta voimme lisätä ihmisten ympäristömyönteistä käyttäytymistä syvällä ja perusteellisella tasolla. Tutkielmassa pyritään vastaamaan tähän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin perehtymällä aiempien tutkimusten aihepiireihin ja niiden teoreettiseen pohjaan koskien luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen suhdetta. Katsauksessa löydettiin 38 kappaletta soveltuvia artikkeleita, joita analysoitiin luokittelemalla niitä seuraavin perustein: 1) millaisia yhteyksiä aiempi tutkimus on luonut luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen välille, ja 2) mitä välittäviä muuttujia luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen välillä on havaittu aiemmissa tutkimuksissa. Tutkimuksen mukaan aineistosta voidaan muodostaa kolme kategoriaa, jotka ovat: 1) CTN-PEB, 2) x-CTN-PEB, and 3) CTN-x-PEB. Tutkimuksessa syvennyttiin eniten kategoriaan numero kolme, jossa luontoyhteyden ja ympäristömyönteisen käyttäytymisen suhdetta selvitettiin erilaisten välittävien muuttujien avulla. Jatkotutkimusta kausaalisen yhteyden selvittämiseksi tarvitaan.
 • Gonzaga Roa, Amaia (2023)
  Deforestation is the main threat to biodiversity, ecological integrity and socio-ecological resilience of the of the Amazon biome, one of the most biodiverse places on Earth and home to at least 2 million people. A complex network of diverse protection strategies exists across the Amazon as key component of the global strategy to halt biodiversity loss. Biosphere reserves are a part of this network that aims to create spaces to learn how human communities can develop sustainably, while the protecting the environment, by implementing a zonation system with different degrees of protection We consider that it is necessary to produce relevant efficiency assessments on area-based conservation strategies in this region, and to understand how different protection strategies affect conservation outcomes. We used state-of-the-art matching methods to create a counterfactual deforestation avoidance measure of seven Biosphere reserves the western Amazon: Yasuní, Podocarpus-El Cóndor, Sumaco, Manu, BIOAY, Pilón Lajas and Beni. We obtained diverse efficiency results, some of the studied reserves avoiding large quantities of deforestation to reserves that were attracting deforestation. We found that more strictly protected zones were subjected to significatively lower relative pressure levels and did not have higher deforestation avoidance values. Representativity of the matched treatment area was also lower for these zones, meaning that the matching analysis was more difficult to perform in these areas. These research findings add to growing evidence about the important role of biosphere reserves in buffering against deforestation in one of the world’s most important biodiversity hotspots.
 • Jenkins, Cherie (2020)
  Reptiles have long been studied in search of the mechanisms behind neuronal regeneration. This thesis delves into the regenerative areas of two emerging model species to the field of regenerative research: Pogona vitticeps (bearded dragon) and Pantherophis guttatus (corn snake). This fluorescent immunohistochemical study maps out and compares the constitutive proliferative zones in these two species to better define the focus of future comparative neurodegenerative experiments. A BrdU pulse chase experiment in conjunction with PCNA reveals proliferative zones in the lateral ventricular ependyma of both species. Stem cell niches were found in the ependymal lining adjacent to the medial cortex and dorsal ventricular ridge in both species, however, the nucleus sphericus ependyma was an active proliferative zone only in Pantherophis. Imaging of further markers in this study support the findings of the pulse chase experiment. High levels of the stem cell marker Sox2 was found in lateral ventricular ependymal cells in both species. The glial marker GFAP reveals a highly ordered array of radial glia in the cortical areas of Pogona, which is significantly reduced or absent in Pantherophis. And lastly the neuronal marker HU was found in the same cells that were BrdU positive and had migrated a short distance from the proliferative zones, which shows that the proliferative areas in the lateral ventricular lining do indeed produce neurons. The BrdU and PCNA marked cells were quantified in both species, and a brief comparison between the species showed that Pogona had a significantly higher number and concentration of proliferative cells in the proliferative zones than Pantherophis. Scattered BrdU positive cells that were neither neuronal nor positive for any other marker were also found scattered throughout the parenchyma of Pogona, and these cells remain uncharacterized. Differences between these two species are not surprising, as lizards are known to have better regenerative capabilities than snakes, however, more comparative research between these species is needed to gain further insight into the mechanisms behind their contrasting regenerative capabilities.
 • Korpela, Markus (2020)
  Gene therapy trials are becoming more common place with the first approved products having arrived onto markets within the last 5 years. Gene therapy trials have focused on diseases that are monogenic and curable through the reintroduction of autologous, gene-corrected hematopoietic stem cells with promising results. A popular method for gene-correction is through the integration of the wild-type gene into the patient’s genome with a class of retroviruses called lentivirus. APECED (autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy) is a rare, monogenic autoimmune disease that is caused by a recessive mutation within the AIRE gene coding region. APECED has a high prevalence within the Finnish population (1/25,000) and is theoretically curable through the transplantation of autologous gene-corrected hematopoietic stem cells. Therefore, creating and studying a lentivector carrying the endogenous AIRE promoter and coding region could provide insight and a preliminary foundation on how to begin to develop a viable gene therapy for APECED. The aim of this thesis was to generate and characterise the first lentivector containing the wildtype AIRE gene, specifically the proximal AIRE promoter and the AIRE open reading frame (ORF). The lentivector was constructed and then transfected into a human cell-line, HEK293T, from which qPCR and immunohistochemistry were used to detect for AIRE mRNA and protein, respectively. The presence of significant amounts of AIRE mRNA and protein indicated that the constructed plasmid was transcriptionally functional. It is the first plasmid to have Aire transcription regulated by its endogenous promoter and can provide future insight into gene regulation. As a lentiviral plasmid, it demonstrates the integrating of the AIRE gene into an existing lentiviral system and serves as a first step and a technical proof-of-concept in developing a gene therapeutic cure for APECED.
 • Lukander, Volter (2022)
  Spinal muscular atrophy of Jokela type (SMAJ) is an autosomal dominant motor-neuron disease caused by a missense mutation c.197G>T, p.G66V in the gene CHCHD10. Coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 10 (CHCHD10) is a nuclear-encoded mitochondrial protein located in the intermembrane space (IMS) of mitochondria with an unknown exact function and disease-causing mechanism. In this project, the overarching aim was to correct a heterozygous SMAJ-causing mutation in patient myoblast cells with CRISPR-Cas9 genome editing. The goal was to create a genetically identical, isogenic, cell line to study only the effects of the mutation on cellular phenotype in vitro. Human myoblast cells isolated from patient biopsies provide the most pertinent experimental model to study neuromuscular atrophy-associated mutations in their natural genomic environment. More specific aims included genome editing optimization with myoblast cells, since it is not as widely conducted as with some other cell types, such as iPSCs. CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein (RNP) complex and associated donor template were used to induce homology-directed repair (HDR) in the genome of patient-derived myoblast cells and correct the mutation. After optimization of electroporation conditions for myoblast cells, guide RNAs were designed and transfected into patient myoblasts. Clonal cell lines were made by utilizing techniques such as fluorescence adjusted cell sorting (FACS) and manual colony picking. The success and precision of genome editing were analyzed by Sanger sequencing, comparing the performance of the different guide RNAs with restriction enzyme analysis and Synthego ICE CRISPR web tool, and screening regions of potential off-target genome editing. A genome-edited myoblast cell line with the CHCHD10 c.197G>T mutation corrected, was successfully generated to provide an isogenic control for the patient myoblast cell line. Optimization of myoblast electroporation was successful and conditions used proved to be effective. Clonal cell line creation proved to be challenging with myoblast cells and work is still needed to improve the viability of single-cell clones after FACS. Nevertheless, the advances taken here regarding myoblast genome editing with CRISPR-Cas9 offer a fertile avenue for future research of myoblasts genome manipulation, myogenic disorders, and the role of CHCHD10 in skeletal muscle and SMAJ. Comparing the CHCHD10 protein level and mRNA expression between patient cells, corrected myoblasts, and differentiated myotubes is an area of future research. Future work also includes measuring the mitochondrial integrated stress response in both cell lines and co-culturing myotubes and iPSC derived motor neurons to study the effects of p.G66V on neuromuscular junction (NMJ) formation.
 • Keskinen, Timo (2020)
  Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is an inherited autosomal dominant disease that leads to cognitive impairment, vascular dementia and ischemic strokes. In CADASIL, vascular smooth muscle cells (VSMCs) degrade gradually and are replaced by connective tissue in the small and mid-sized arteries in the brain. Extracellular granular osmiophilic material (GOM) that surround the VSMCs are a unique feature in CADASIL. The causal gene behind CADASIL is Notch3, which encodes a transmembrane protein with a signaling function. There are over 200 cysteine-altering mutations that cause CADASIL in Notch3. The potential pathology causing mechanism is still unclear, but most likely the mechanism is linked to the aggregation of GOM deposits that are potentially toxic to VSMCs. This thesis project aimed to correct CADASIL causing c.475C>T mutation in Notch3 in different CADASIL cell lines with different CRISPR base editor systems. Another aim was to create induced pluripotent stem cell (iPSC) lines from a CADASIL patient-derived skin biopsy sample to be used in the creation of an in vitro disease model for CADASIL. RNA-based ABEmax base editor system was used to correct immortalized- and primary- CADASIL cell lines. DNA-based ABEmax base editor system was used as a positive control. Simultaneous pluripotent reprogramming and pathogenic CADASIL mutation correction were done in the same transfection during this project. The editing efficiencies were evaluated by Sanger sequencing the genomic target region before and after the transfection. The editing efficiencies were good in general compared to literature. They ranged from 27 % to 73 % target base editing efficiency depending on the editing system-, guide-RNAs - and electroporation parameters used. Confirmed proximal off-target effects were not detected, and distal off-target effects were not evaluated.
 • Pourjamal, Negar (2020)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Telomeres are cap shaped structures at the very end part of each chromosome that protect DNA from degradation or unwanted chromosome-chromosome attachments. Telomere lengths show considerable heterogeneity in different cells of the same cell population. Reasons for heterogeneitiy and mechanisms inside cells causing them are not fully understood. In this study, we explored the correlation between telomere length and different gene expressions. First, using FACS technique we sorted each single cell into each well of 96-well plate. Second, we used SYBR green based qPCR for telomere length measurement. Third, we used Illumina-seq for sequencing extracted mRNAs. [6] We found a set of genes that were in strong correlation with telomere length, giving opportunity to explore the biological pathways. We compared pathways between different samples and found strong connections between genes involved in viral cycles and immune system with extracted genes that were in high correlation with telomere. We found heterogeneity of telomere lengths and transcriptomes in different cell lines. Telomere related proteins, specifically those involved in shelterin complex, are expressed highly in cancer cell lines and LPS-stimulated monocytes compared to the non-stimulated monocytes. In our study, SLC38A2, PURB, UBR3, SSR1, NCAPH2, AIMP2, PHF21A genes were highly correlated with telomere in mutual way and can therefore be considered as new biomarkers/novel candidates for telomere-related studies. The importance of these genes has been reported in aging/mortality. Concurrent with our findings, a recent report also suggested that NCAPH2 plays role in regulating telomere stability and maintenance through its interaction with TERF. [65] We found new genes in correlation with telomere regulation, and our findings are therefore of high importance in research of cancer, neurodegenerative diseases and aging. Further studies are, however, required as our data is limited by small number of samples and inability to properly validate our technique.
 • Sirola, Roosa (2013)
  Visual working memory (VWM) maintains information for future usage. Several studies show that the cortical oscillations in the γ-frequency band (from 30 to 120 Hz) are modulated by the VWM performance. However, less is known about the cortical sources underlying the modulation of these oscillations in VWM. To address this question, we recorded human neuronal activity with magneto- and electroencephalography (M/EEG) during a delayed-matching-to-sample VWM task with three different task conditions, within which participants were instructed to focus on different object features in turn. In addition, anatomical data was acquired with magnetic resonance imaging for source modeling purposes. We then estimated the cortical amplitude dynamics across frequencies from three to 90 Hz during the VWM retention period for these three different conditions. We found that the amplitudes of the γ –frequency band oscillations were strengthened in the occipito-temporal cortical areas during the VWM for shapes but not for color or spatial locations. These data suggest that γ –band oscillations are fundamental in VWM, especially for visual stimuli requiring perceptual feature binding. Furthermore, cortical γ –band oscillations were found to be load dependently strengthened in the frontal cortex, where the central executive and attention associated processes are believed to take place. These data support the previous hypotheses stating that γ –band oscillations contribute to the maintenance of object representations in VWM.
 • Gustafsson, Michelle (2023)
  Adolescent ill-being has in recent years become a prominent health concern globally. Ill-being during adolescence can have negative consequences for future health and wellbeing, as important patterns of health are formed during this time. This highlights the importance of early identification of risk factors and overarching patterns of mental and physical ill-being and arguments for early intervention during adolescence. The aim of this study was to identify risk factors and co-occurrence of subjective ill-being symptoms in the form of depressive symptoms and subjective health complaints. This study also examined whether the subjective ill-being of students was reflected in cortisol patterns in a naturalistic setting. This since stress has been identified as a key etiological factor in ill-being, through the damaging effect of prolonged exposure to elevated cortisol levels. By applying a novel measure of school atmosphere, the study also aimed to examine the potential protective role of the social atmosphere in school on subjective ill-being and cortisol levels. A total of 329 students from eleven Finnish-Swedish upper secondary schools participated in the cross-sectional study by answering a questionnaire. The salivary cortisol samples were collected from a subsample of the participants, with of a total of 209 participant that met the salivary sampling criteria applied in the study. The methodological framework for the statistical analysis of the study consisted of independent samples t-test, ANOVA, Pearson’s correlation, and multiple linear regression. The results showed a higher prevalence of ill-being in girls and second year students. A significant co-occurrence was found for the subjective ill-being measures of depressive symptom and subjective health concerns. The subjective ill-being was however not reflected in the daily cortisol patterns of students in a naturalistic setting. Furthermore, a positive school atmosphere was significantly negatively associated with subjective ill-being of student in the form of depressive symptoms and subjective health complaints. When controlling for covariates, the subjective meaning of school experienced by the students was identified as a significant protective factor against symptoms of ill-being. These findings identify students in need of additional support and highlights the need of applying an overarching view on student ill-being in future adolescent research. Since no associations was found between daily cortisol patterns and subjective ill-being this study contributes to the understanding of HPA axis in early disorder onset. This study also highlights the importance of subjective meaning in a school context and posits increasing the subjective meaning as a prominent strategy to decrease ill-being among Finnish-Swedish upper secondary school students. Further studies are however needed to assess the causality and to examine these relationships further.
 • Huhtala, Jenni (2022)
  The aim of this thesis is to understand how restrictions and recommendations to limit the spread of Covid-19 pandemic affected air quality in Helsinki from January to September 2020 and examine the health benefits coming from the decreased pollutant levels. During that time many restrictions to people’s movements took place. This caused a decrease in traffic rates which in turn affected air quality. The air pollutants included in this study are nitrogen oxide (NOx), tropospheric ozone (O3) and particulate matter (PM2.5 and PM10). The data was uploaded from SMEAR III -station in Kumpula neighborhood and the results were obtained by comparing concentrations from 2020 to those of 2018-2019. The data were divided into three periods, which were studied separately. The first period was the time before the lockdown (1.1.-17.3.), 2nd period was during the lockdown (18.3.-15.6.), and the 3rd period was after the lockdown (16.6.-30.9.). In addition, the health effects caused by the changes in pollutant concentration were studied with a calculator for financial benefits of emission reductions made by Finnish Environment Institute. The change in NOx concentrations during 2020 compared to 2018-2019 were -36.4 % in 1st period, -26.5 % in 2nd period and +34.1 % in 3rd period. The changes for O3 were +4.8 % (1st period), -8.6 % (2nd period) and -11.6 % (3rd period). PM2.5 concentrations changed -39.4 % (2nd period) and 0.0 % (3rd period) and PM10 concentrations -46.9 % (2nd period) and -14.7 % (3rd period) during 2020 compared to 2018-2019. Decrease of NOx in 1st period caused 2 600 t€/y savings in costs of air pollution related health effects. The changes in PM2.5 and NOx generated savings of 38 000 t€/y during 2nd period and -2 400 t€/y during 3rd period. Even though the pollutant concentrations decreased in most periods, the decrease can’t be explained only by changes in traffic rates and human activities. Other factors contribute air pollutant levels as well, including atypical weather during 2020. The study could be continued by separating the effects of weather, traffic and other contributing factors in changes in air pollutant concentrations.
 • Sket, Tina (2020)
  Endoplasmic reticulum (ER) stress is caused by the accumulation of unfolded proteins in the ER, which leads to the activation of unfolded protein response (UPR) through three transmembrane protein sensors located in the ER membrane. The sensors correspond to three branches of the UPR, namely protein kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase (PERK), activating transcription factor 6 (ATF6), and inositol-requiring enzyme 1 (IRE1) branches. Upon ER stress, IRE1 dimerizes and oligomerizes, and its endonuclease domain is activated. It specifically targets X-box-binding protein 1 (XBP1) mRNA, from which a 26 nt intron is spliced. This allows a complete translation of spliced XBP1 mRNA into a functional protein that acts as a transcription factor. Together with the other pathways, the UPR leads to a decrease in the protein folding load by causing a reduction in the general level of protein translation, and by inducing the expression of protein folding machinery. However, if the UPR is activated continuously for a long time, the apoptotic pathway will be triggered, and the cell will die. ER stress and UPR are associated with various disorders, such as some types of cancer, diabetes, chronic inflammatory syndromes, and particularly neurodegeneration. For example, in Parkinson’s disease, it was suggested that prolonged ER stress induces the extensive apoptosis of dopaminergic neurons in substantia nigra pars compacta region of the midbrain. This hinders the normal functioning of the nigrostriatal pathway, and hence results in the progressive development of Parkinson’s motor symptoms. In order to study the regulation or IRE1 branch of the UPR, and to identify the ER-stress-modulating compounds, a human luciferase reporter cell line (XBP1-NLuc) was created in this work. The reporter was expressed when IRE1 splicing was activated, since the XBP1 intron fragment was fused to the Nano luciferase gene. The expression of the reporter was observed with luciferase assay at several time points during treatments. The treatments were done with ER stress inducers thapsigargin and tunicamycin, and with IRE1 inhibitors KIRA6 and 4μ8c, or the combination of those. Quantitative PCR (qPCR) was used to validate the expression of the reporter and to monitor the expression of the other branches of the UPR. Additionally, the oligomerization of IRE1 was observed with IRE1-GFP cell line that was treated identically to the XBP1-NLuc cell line, fixed, stained for nuclei, and imaged with fluorescent microscopy. After imaging, the IRE1-GFP clusters were analysed and quantified with CellProfiller and CellAnalyst softwares. Both cell lines were used to test the effect of neurotrophic factors CDNF, MANF, and MANF mutant isomers on the UPR with and without tunicamycin treatment. Collectively, the experiments confirmed that XBP1-NLuc cell line was created successfully and that it accurately reports IRE1 splicing activity. As expected, ER stress treatment increased the reporter expression, while IRE1 inhibitors decreased the expression of the reporter. qPCR revealed that the other observed UPR markers were activated as well upon thapsigargin treatment, however, they were not decreased with the treatment with IRE1 specific inhibitors. In line with XBP1-NLuc cell line, the IRE1-GFP cell line demonstrated an increased oligomerization of IRE1 upon ER stress induction. The KIRA6 inhibitor of IRE1, which prevents IRE1 oligomerization, decreased the formation of IRE1-GFP clusters. Additionally, the IRE1-endonuclease-activity inhibitor 4μ8c induced the formation of IRE1-GFP clusters. Curiously, the distribution of the intensity of IRE1-GFP clusters was bimodal and could point to two manners of IRE1 clustering and/or activation. Together, the experiments done with cells transfected with CDNF, MANF or MANF mutants, suggested that the tested neurotrophic factors decreased IRE1 oligomerization and its activation. However, there were substantial problems in the quantification of viable cells, which should be considered in the interpretation of these results. No significant difference among the tested neurotrophic factors was observed. In conclusion, the XBP1-NLuc reporter cell line provided a reliable reporter of IRE1 endonuclease activity, whose expression is increased during the ER stress. Together with IRE1-GFP cell line, it revealed the amount of IRE1 oligomerization and activation under various treatments and at different time points relative to treatments. Due to the effectiveness and accuracy, the XBP1-NLuc cell line can be further used in studying the regulation and activation of IRE1, as well as for the identification of ER-stress modulating molecules, which can be used for development of novel treatments for ER stress associated diseases, such as Parkinson’s disease.
 • Nedeczey-Ruzsák, Petra Dalma (2023)
  Normal sex differentiation depends largely on the healthy development of the bipotential gonad, which is identical in both sexes during early stages of embryonic development. Sex differentiation towards the female phenotype is initiated by the expression of pro-ovarian genes, among which Forkhead Box L2 (FOXL2) is an important regulator. Moreover, FOXL2 was found to be one of the genes most widely implicated in female disorders of sex development (DSD). However, there is a lack of understanding regarding its precise role during ovarian differentiation and development. In order to study the gene during early gonadal development, human embryonic stem cells (hESCs) were used as a model. An inducible FOXL2 activation line was generated in vitro, by applying the CRISPR/Cas9 technique in combination with the tetON and destabilized DHFR systems. The cells were also subjected to gonadal differentiation, based on a previously established protocol. The results showed that the establishment of the activation line was successful, and expression of FOXL2 could only be observed in cells that were treated with trimethoprim and doxycycline. Similar findings were observed in the differentiated activator cells, as again only the induced cells expressed FOXL2. On the other hand, both induced and non-induced differentiated cells showed expression of bipotential gonadal marker genes LHX9, EMX2, GATA4 and WT1. However, in the induced cells a lower relative expression of these markers could be observed. Therefore it seems that relative expression of bipotential gonadal markers was affected by FOXL2 activation. The expression of female gonadal marker genes RSPO1, FSHR, WNT4, AMH and FST was not influenced by FOXL2 activation during gonadal differentiation, as most of the markers showed similar levels of expression in both induced and non-induced cells. Therefore further research needs to be conducted to determine optimal time point of FOXL2 activation during differentiation. Nevertheless, an in vitro model could be generated, which could help in the future to further study the role of FOXL2 in gonadal differentiation, and to better understand pathological mechanisms underlying female DSDs.
 • Hakosalo, Vili (2021)
  Parkinson’s disease (PD) is the second most common neurogenerative disease. There are no drugs available to halt the progression of PD. The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) has been identified as a potential drug candidate against PD because of its protective properties on dopaminergic neurons, which are an especially vulnerable cell population in PD. It has been recently shown that GDNF can also attenuate aggregation of phosphorylated α-synuclein in dopaminergic neurons, which is one of the most important pathologies of PD. Phosphorylated α-synuclein is a primary component of Lewy bodies, which in turn, are vastly studied intracellular inclusions with a high correlation towards neurodegenerative diseases. GDNF signals through its main receptor RET and activates downstream signalling cascades. RET is indispensable for the effect of GDNF against α-synuclein aggregation. Importance of the downstream molecules Src, AKT and PI3K have been also pharmacologically demonstrated. However, complete mechanism of GNDF’s action and individual importance of downstream signalling molecules has been yet to establish. CRISPR/Cas9 gene editing tool has revolutionized the gene manipulation in biological research. In this thesis work, CRISPR/Cas9 guides were designed to target and mutate the c-Src, Akt1 and NURR1, which are important proteins of the GDNF/RET pathway. As a delivery system for the Cas9 enzyme and individual guides, lentiviral vectors were produced according to the protocols previously established in our laboratory and proved to be high efficiency. Modelling of α-synuclein aggregation in neurons was performed with pre-formed fibrils of α-synuclein, which induce the formation of intracellular Lewy body-like inclusions with the phosphorylation of α-synuclein at serine 129. In this study, primary dopaminergic neuron cultures from E13.5 mouse embryos were cultured in 96-well plates. For each of the target genes, I designed two guide variants, cloned them in lentiviral transfer vectors and produced lentiviral particles for neuronal transduction. My data shows that targeting Akt1 and c-Src impaired the protective mechanism of GDNF against Lewy body-like inclusions. For the importance of NURR1 more studies are needed for coherent conclusions. I also showed that targeting of NURR1 impaired the GDNF/RET signalling at least in one guide construct. The 15-day long cultivation did not affect to the dopaminergic cell numbers in any of the groups. Still the confirmation of successful CRISPR-induced genetic mutations by sequencing as well as the detailed mechanism of how GDNF prevents the formation of Lewy body-like inclusions will be a subject of future studies. This thesis provides important information for the molecular mechanism of attenuation of α-synuclein aggregation by GDNF through its main receptor RET.
 • Kari, Moisio (2023)
  Animals regulate their metabolism dynamically as a response to changes in nutritional landscape. Intestine is emerging as a key regulator of systemic metabolism. It possesses secretory enteroendocrine cells (EECs), which have a central role in intestinal nutrient sensing and signaling. However, how the number and function of EECs is regulated in response to nutrients remains poorly understood. Previous work in Hietakangas lab has shown that a transcriptional cofactor, C-terminal binding protein (CtBP), regulates the number of EECs in response to sugar feeding and loss of CtBP function in EECs causes sugar intolerance in Drosophila. CtBP’s transcriptional activity is modulated through homodimerization, which is controlled by redox coenzyme NAD+/NADH, whose levels are dependent on sugar metabolism. Therefore, I hypothesise that CtBP is a sugar- and redox-responsive regulator of EEC function. In this thesis, I aimed to understand how CtBP is regulated and what are its downstream effectors. My results show that the formation of CtBP homodimers is responsive to dietary sugars and cellular redox state. In addition, I observed that CtBP heterodimerizes with EEC fate determining transcription factor Prospero. Functional analysis of CtBP downstream effector genes shows significant overlap with those of Prospero. In conclusion, CtBP is a sugar- and redox-responsive cellular regulator of EEC function, which acts in cooperation with Prospero.