Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

G-free and Fair : Oblique Structural Equation Modeling and Measurement Invariance of the Finnish WAIS-IV

Show full item record

Title: G-free and Fair : Oblique Structural Equation Modeling and Measurement Invariance of the Finnish WAIS-IV
Author(s): Ritola, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Psychology
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
Background. Knowing what a psychological test measures and if it works the same way in different contexts, i.e. has measurement invariance (MI), is crucial for its valid and reliable use. The Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (WAIS-IV) was published in Finland in 2012. However, recent research suggests that the factor model given in the WAIS-IV test manual and the information regarding MI between different age groups and levels of education are lacking. Methods. This study employed the normative sample of the Finnish WAIS-IV. First, the factor model in the manual was examined and improved using confirmatory factor analysis with a mixed data-theory approach. Second, the new model was tested for strict residual MI for different age groups and levels of education, in order to study if the test reaches an acceptable level of MI. Results and conclusions. The results indicated that the normative data is best modeled by an oblique non-g model. The study also replicated a Spatial Visualization factor with loadings from Block Design, Visual Puzzles and Picture Completion, and Quantitative Reasoning factor with Figure Weights and Arithmetic. A previously unmentioned link in factor analytic literature on WAIS-IV was found between Block Design and Processing Speed factors. The results questioned the link between Arithmetic and Verbal Comprehension factor and found the underlying source of shared variance to be links between Information and Arithmetic, which was interpreted as Educational Achievement. WAIS-IV reached strict residual MI for both different age groups and levels of education. The study offers a more accurate factor model of WAIS-IV and gives confidence that psychologists can reliably apply it over different ages and levels of education in the normal population of Finland.
Tausta. Psykologisen testin oikealle ja luotettavalle käytölle n ratkaisevan tärkeää tietää testi mittaa, ja toimiiko se samalla tavalla erilaisissa yhteyksissä, eli onko sillä mittausinvarianssia. Wechsler Adult Intelligence Scale:n neljäs versio (WAIS-IV) julkaistiin Suomessa vuonna 2012. Viimeaikainen tutkimus kuitenkin viittaisi siihen, että WAIS-IV:n testikäsikirjassa annettu faktorimalli, ja tiedot mittausinvarianssista (MI) eri ikä- ja koulutustasojen välillä ovat riittämättömiä. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin suomenkielisen WAIS-IV:n normiaineistoa. Ensin testikäsikirjan faktorimallia tutkittiin ja parannettiin konfirmatorisella faktorianalyysillä, käyttäen data-teoria -yhdistelmän lähestymistapaa. Toiseksi, paranneltua mallia testattiin tiukan jäljelle jäävän varianssin oletusta vastaan eri ikä- ja koulutustasoryhmissä, jotta voitiin tutkia täyttääkö testi hyväksyttävän MI:n tason. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittavat, että aineistoa mallintivat parhaiten g:n poissulkeva vinofaktorimalli. Tutkimus myös toisti Tilan visualisointi –faktorin, johon latautuivat Kuutiotehtävät, Visuaaliset palapelit ja Kuvien täydentäminen sekä Kvantitatiivinen päättely -faktorin, johon latautuivat Kuviovaaka ja Laskutehtävät. Tutkimuksessa löytyi myös aiemmin WAIS-IV:n faktorianalyyttisessa kirjallisuudessa mainitsematon yhteys Kuutiotehtävien ja Prosessointinopeus-faktorin välillä. Tulokset kyseenalaistivat Laskutehtävien ja Kielellisen ymmärtämisen-faktorin välisen yhteyden, ja osoittivat taustalla olevan yhteisen varianssin lähteen olevan Yleistietouden ja Laskutehtävien välinen yhteys, joka tulkittiin Koulutukselliseksi saavutukseksi. WAIS-IV saavutti tiukan jäljelle jäävän MI:n tason sekä eri ikä- että koulutustasoryhmissä. Tutkimus löysi WAIS-IV:lle tarkemman faktorimallin ja antaa psykologeille luottamusta, että testiä voidaan soveltaa luotettavasti eri ikä- ja koulutustasoryhmillä Suomen normiväestössä.
Keyword(s): psychometrics confirmatory factor analysis SEM normative data psychology psykometriikka psykologia kognitiivinen psykologia älykkyystestit faktorianalyysi psykologiset testit psykometrik psykologi kognitiv psykologi testmetoder faktoranalys intelligenstest


Files in this item

Files Size Format View
Ville_Ritola_pg_2016.pdf 1.127Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record