Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aistien ruokailoa : havainnointitutkimus Makumestarikiertueesta

Show full item record

Title: Aistien ruokailoa : havainnointitutkimus Makumestarikiertueesta
Author(s): Ranta, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Home economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Aim. Several study claim that the childhood eating habits have effect until adultery. Increasing the knowledge of nutrition information in Finland has not provided wanted results. To address this problem new methods to implement food education is under development. Recent study evaluating food education method called "taste lessons" (org. "clases du gout") has showed results that show positive effects on children eating habits. The method focuses mainly on inquiry learning and sensory education. During fall 2015 Ruukku ry. implemented a tour called "Makumestarikiertue" that offered knowledge about nutrition in positive fashion by using taste lessons. The basis of this study was to obtain information from Makumestarikiertue. One central aspect of the tour was a track called "aistirata". (transl. sensory track) This track included various food oriented tasks. The study focused on reviewing children and their parent's experiences, interaction created during various tasks, reception of the event and practical functionality of the track itself. Methods. Target audience of the study was event participants (n=1574, in which k=367 were observed). Study material was obtained by observing group k. The material consisted of observational material and notes created during the events. Overall material was acquired from six different events that took place between August and November. Method used for content analysis was qualitative. Grounded method approach was also used during the analysis. Results and conclusions. The results of the study show that the event described in the thesis is capable of inspire participants to express and interpret their experience of senses and create positive experiences with food. The participants were interested of laying thought to their experience towards food and express and describe their reactions. However, this requires that the participants are guided and encouraged enough during the event as the track can otherwise be passed without much reasoning. In addition, the participants require information and tools to connect "aistirata" tasks to their personal behavior towards nutrition. Connection helps the participants to utilize newly acquired information at their own surroundings after the event has taken place.
Tavoitteet. Tutkimusten valossa tiedetään, että lapsuuden ruokatottumukset vaikuttavat usein aikuisuuteen asti. Suomessa ravitsemustietämyksen lisääminen ei ole tuottanut haluttuja muutoksia ihmisten ruokatottumuksissa, joten uusia tapoja toteuttaa ruokakasvatusta pyritään kehittämään. Tutkivaa oppimista ja aistien merkitystä painottava ruokakasvatusmenetelmä "makukoulu" on tutkimusten mukaan vaikuttanut positiivisesti lasten ruokatottumuksiin. Syksyllä 2015 Ruukku ry. toteutti Makumestarikiertueen, jonka tapahtumien tarkoituksena oli tarjota makukoulun avulla ruokailoa koko perheelle. Tutkimuksen lähtökohtana oli saada tietoa Makumestarikiertueesta, sen sujuvuudesta ja sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Kiertueen tapahtumien keskeisenä osana oli aistirata, joka sisälsi erilaisia ruoka-aiheisia tehtäviä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella millaisia kokemuksia lapset ja vanhemmat tapahtumassa saivat ja millaista vuorovaikutusta aistiradan tehtävät synnyttivät, sekä miten tapahtuma vastaanotettiin ja miten aistirata käytännössä toimi. Menetelmät. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat tapahtumakävijät (n=1574, joista havainnoinnin kohteena oli 367 kävijää). Tutkimuksen aineisto saatiin havainnoimalla aistiradalla käyneitä ihmisiä. Aineisto koostui havainnointimuistiinpanoista ja omista päiväkirjamerkinnöistä. Aineisto hankittiin kuudesta tapahtumasta elo-marraskuun välisenä aikana vuonna 2015. Laadullisen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä ja analyysissa sovellettiin myös laajemmin grounded theory-lähestymistapaa. Tulokset ja johtopäätökset. Makumestari-tapahtumissa kävijät saivat positiivisia kokemuksia ja tapahtuman käytännön järjestelyt toimivat pääpiirteittäin hyvin. Tulokset osoittavat, että tämän tyyppisellä tapahtumalla on mahdollista innostaa ihmisiä ilmaisemaan ja tulkitsemaan aistikokemuksiaan sekä luomaan ruokailoa. Kävijät olivat kiinnostuneita miettimään ruokaan liittyviä kokemuksiaan sekä ilmaisemaan ja kuvailemaan aistireaktioitaan. Tämä kuitenkin edellyttää, että tapahtumassa ohjeistetaan ja rohkaistaan kävijöitä tarpeeksi, sillä muuten tehtävät helposti suoritetaan läpi, eikä aistien ilmaisukykyä tai ruokapuhetta harjoiteta. Lisäksi kävijät tarvitsevat tietoa ja välineitä kytkemään aistiradan tehtävät omaan ruokakäyttäytymiseensä, jotta tapahtuman kokemuksia osataan hyödyntää myös tapahtuman jälkeen.
Keyword(s): food education senses sensory education observation ruokakasvatus aistit makukoulu havainnointi


Files in this item

Files Size Format View
Marjo_Ranta_pro_gradu.pdf 1.379Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record