Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Klopidogreelin glukuronidimetaboliitin vaikutus sytokromi P450 2C8 –entsyymin toimintaan : uudentyyppinen lääkkeiden yhteisvaikutusmekanismi

Show full item record

Title: Klopidogreelin glukuronidimetaboliitin vaikutus sytokromi P450 2C8 –entsyymin toimintaan : uudentyyppinen lääkkeiden yhteisvaikutusmekanismi
Author(s): Kailari, Ollipekka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Klopidogreeli on antitromboottinen aihiolääke, joka metaboloituu usean CYP-entsyymin välityksellä verihiutaleita estävään aktiiviseen muotoonsa. Siihen on kohdistunut epäilyjä farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista mm. sen ja serivastatiinin yhteiskäyttöön liittyneen rabdomyolyysin takia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää klopidogreelin mahdollista CYP2C8-inhibitiota sekä koehenkilöillä in vivo että mahdollisen inhibition tarkempaa mekanismia, erityisesti glukuronidimetaboliitin osalta, in vitro. Tutkimukseen osallistui 9 tervettä koehenkilöä, jotka saivat kukin sokkoutetusti kahdessa vaiheessa klopidogreeliä (latausannos 300mg ja 2 seuraavaa päivää 75mg/vrk) tai plasebolääkettä ja molempien vaiheiden aikana kerta-annoksen repaglinidiä. Klopidogreelin vaikutusta repaglinidin ja sen metaboliittien pitoisuuksiinja verensokeria alentavaan vaikutukseen mitattiin koehenkilöiltä ja tuloksia plasebo- ja klopidogreelivaiheen välillä. Repaglinidin AUC-arvo kasvoi merkittävästi klopidogreelivaiheessa verrattuna plasebovaiheeseen. Repaglinidin AUC-arvon suurentuminen oli 5,1-kertainen klopidogreelin 300mg latausannoksella ja 3,9-kertainen klopidogreelin 75mg ylläpitoannoksella. In vitro -tutkimuksissa havaittiin inkubaatioajasta riippuvainen klopidogreeli-asyyli-β-D-glukuronidin aiheuttama CYP2C8-entsyymin inaktivaatio. Tutkimuksessa löydetty interaktio repaglinidin ja klopidogreelin välillä on kliinisesti merkittävä ja perustunee pääosin glukuronidimetaboliitin aiheuttamaan CYP2C8-inaktivaatioon. Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä, että glukuronidimetaboliitit tulisi analysoida mahdollisen CYP-inhibition osalta.
Keyword(s): clopidogrel glucuronide metabolite CYP2C8 Drug-drug interactions


Files in this item

Files Size Format View
OP_Kailari_syvarit_final.pdf 1.277Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record