Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Klopidogreelin glukuronidimetaboliitin vaikutus sytokromi P450 2C8 –entsyymin toimintaan : uudentyyppinen lääkkeiden yhteisvaikutusmekanismi

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-05-19T10:15:49Z
dc.date.available 2016-05-19T10:15:49Z
dc.date.issued 2016-05-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6745
dc.title Klopidogreelin glukuronidimetaboliitin vaikutus sytokromi P450 2C8 –entsyymin toimintaan : uudentyyppinen lääkkeiden yhteisvaikutusmekanismi fi
ethesis.discipline Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy en
ethesis.discipline Kliininen farmakologia ja lääkehoito fi
ethesis.discipline Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1ebce7f8-4a83-4f1f-8805-19f9a2e3c425
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kailari, Ollipekka
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Klopidogreeli on antitromboottinen aihiolääke, joka metaboloituu usean CYP-entsyymin välityksellä verihiutaleita estävään aktiiviseen muotoonsa. Siihen on kohdistunut epäilyjä farmakokineettisistä yhteisvaikutuksista mm. sen ja serivastatiinin yhteiskäyttöön liittyneen rabdomyolyysin takia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää klopidogreelin mahdollista CYP2C8-inhibitiota sekä koehenkilöillä in vivo että mahdollisen inhibition tarkempaa mekanismia, erityisesti glukuronidimetaboliitin osalta, in vitro. Tutkimukseen osallistui 9 tervettä koehenkilöä, jotka saivat kukin sokkoutetusti kahdessa vaiheessa klopidogreeliä (latausannos 300mg ja 2 seuraavaa päivää 75mg/vrk) tai plasebolääkettä ja molempien vaiheiden aikana kerta-annoksen repaglinidiä. Klopidogreelin vaikutusta repaglinidin ja sen metaboliittien pitoisuuksiinja verensokeria alentavaan vaikutukseen mitattiin koehenkilöiltä ja tuloksia plasebo- ja klopidogreelivaiheen välillä. Repaglinidin AUC-arvo kasvoi merkittävästi klopidogreelivaiheessa verrattuna plasebovaiheeseen. Repaglinidin AUC-arvon suurentuminen oli 5,1-kertainen klopidogreelin 300mg latausannoksella ja 3,9-kertainen klopidogreelin 75mg ylläpitoannoksella. In vitro -tutkimuksissa havaittiin inkubaatioajasta riippuvainen klopidogreeli-asyyli-β-D-glukuronidin aiheuttama CYP2C8-entsyymin inaktivaatio. Tutkimuksessa löydetty interaktio repaglinidin ja klopidogreelin välillä on kliinisesti merkittävä ja perustunee pääosin glukuronidimetaboliitin aiheuttamaan CYP2C8-inaktivaatioon. Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä, että glukuronidimetaboliitit tulisi analysoida mahdollisen CYP-inhibition osalta. fi
dct.subject clopidogrel en
dct.subject glucuronide metabolite en
dct.subject CYP2C8 en
dct.subject Drug-drug interactions en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Backman, Janne
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6e4946f4-470e-4409-8899-808bfd32c5ef
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-04-07 14:47:24:361
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201605191720
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
OP_Kailari_syvarit_final.pdf 1.277Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record