Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

1-tyypin diabetesta sairastavien kokemuksia ja käsityksiä supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta diabeteslääkärin ja -hoitajan vastaanotolla

Show full item record

Title: 1-tyypin diabetesta sairastavien kokemuksia ja käsityksiä supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta diabeteslääkärin ja -hoitajan vastaanotolla
Author(s): Inkeroinen, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
The purpose of this study was to research patients with Type 1 diabetes and (of) their experiences and perceptions of supportive communication, as well as (and) social support received from the diabetes doctor and the diabetes nurse. The aim was to understand supportive communication at doctor or diabetes nurse's office, (as well as) what kind of social support for Type 1 diabetes was typically received from doctor or nurse, and (as well as) what kind of support would be desired. In the field of speech communication, interest has been a particular aspect of interaction. Supportive communication is described as verbal or nonverbal communication, which aims to provide assistance or support to another person. At it(')s best, supportive communication can have positive effects on both the physical and psychological well-being of a person. In this study the subjects of the review have been instrumental in regards to emotional support for self-esteem and informational support. In this research, the data was collected interviewing nine people with Type 1 diabetes, five of whom were men and four women. Based on the results of this study, a number of Type 1 diabetes patients have experienced supportive communication and social support from their diabetes doctor and nurse. There are many factors that influence of the possibility to get support. These factors are related to sender, message, recipient or context. This study shows that doctor offers most of the instrumental and informational support. From the nurse, in some situations, it is possible to get the emotional support. Support that patients have been receiving from their doctor or nurse has help related to blood sugar values and in terms of writing a referral to another specialist. Support has also been defined as listening and comforting, or encouragement with disease-related problems. One of the major factors related to social support and supportive communication is that the doctor and the nurse has to be aware of the patient's individuality and the fact that patients want and need different types of support. When interacting with a patient, it is important for the doctor and the nurse to use person-centered messages as much as possible. When person-centered messages are used, the support seems more real and focused. Supportive communication and social support needs from doctor and nurse also vary depending on (related to that) how much support is obtained from elsewhere. Peer group support is important for many Type 1 diabetics and it has at least partly replaced the need for support from diabetes doctor and a nurse. Despite this, many still consider that help from doctor and nurse could be useful.
Tutkimuksessa selvitettiin 1-tyypin diabetesta sairastavien kokemuksia ja käsityksiä supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta lääkärin ja hoitajan vastaanotolla. Tavoitteena oli ymmärtää, millaista supportiivinen viestintä on diabeteslääkärin tai -hoitajan vastaanotolla ja millainen tuki olisi tarkoituksenmukaista. Lisäksi selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat supportiiviseen viestintään ja sosiaalisen tuen saamiseen. Puheviestinnän alalla mielenkiinnon kohteena on ollut erityisesti vuorovaikutusnäkökulma. Supportiivinen viestintä on verbaalista tai nonverbaalista viestintää, jolla pyritään tarjoamaan apua tai tukea toiselle henkilölle. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat olleet instrumentaalinen, emotionaalinen, itsetunnon sekä tiedollinen tuki. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja yhteensä haastateltiin 9 henkilöä, joista viisi oli miehiä ja neljä naisia. Aineisto analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa analyysimenetelmää. Tutkimusten tulosten perusteella monilla 1-tyypin diabetesta sairastavilla on kokemuksia supportiivisesta viestinnästä ja sosiaalisesta tuesta lääkärin ja hoitajan vastaanotolla. Tuen saantiin vaikuttavat useat asiat, jotka liittyvät lääkäriin tai hoitajaan, itse viestiin, vastaanottajaan eli potilaaseen tai kontekstiin. Lääkäriltä saadaan selvästi eniten instrumentaalista eli konkreettista tukea. Hoitajalta on joissakin tilanteissa mahdollista saada emotionaalista tukea, mutta tällöin suhteen on oltava läheinen. Lääkäriltä tai hoitajalta saatu tuki ollut konkreettista apua verensokeriarvoihin liittyvissä kysymyksissä tai lähetteen kirjoittamista toiselle erikoislääkärille. Tuki on voinut olla myös kuunteluapua tai kannustamista sairauteen liittyvien ongelmien kanssa. Tutkielman tulokset osoittavat, että yksi olennaisimmista tekijöistä liittyen sosiaaliseen tukeen ja supportiiviseen viestintään on, että lääkäri ja hoitaja tiedostavat potilaiden yksilöllisyyden ja sen, että he haluavat ja tarvitsevat erilaista tukea sairautensa hoidossa. Lääkärin ja hoitajan on tärkeää käyttää potilaan kanssa viestiessään henkilökeskeisiä viestejä, jolloin tuki koetaan aidommaksi ja kohdistetummaksi. Tuen tarpeeseen vastaanotolta vaikuttaa myös se, kuinka paljon 1-tyypin diabetesta sairastava saa tukea muualta, esimerkiksi vertaistukiryhmistä. Tutkimuksen tulosten mukaan monen 1-tyypin diabetesta sairastavan kokemus on, että vertaistuki toisilta diabetesta sairastavilta on ainakin osittain syrjäyttänyt tarpeen saada tukea diabeteslääkäriltä ja -hoitajalta vastaanotolla. Tästä huolimatta monen mielestä tuen saanti vastaanotolla voisi olla sekä positiivista että hyödyllistä.
Keyword(s): 1-tyypin diabetes henkilökeskeiset viestit hoitohenkilökunta sosiaalinen tuki supportiivinen viestintä


Files in this item

Files Size Format View
inkeroinen_tiia_pg_2016.pdf 1.314Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record