Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Altering the EU’s high level policies towards the Union’s neighbourhood : The case of the Northern Dimension and the inclusive territorial approach in the post- Cold War Europe between 1995-2006

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-06-01T06:10:33Z
dc.date.available 2016-06-01T06:10:33Z
dc.date.issued 2016-06-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6932
dc.title Altering the EU’s high level policies towards the Union’s neighbourhood : The case of the Northern Dimension and the inclusive territorial approach in the post- Cold War Europe between 1995-2006 en
ethesis.discipline General History en
ethesis.discipline Yleinen historia fi
ethesis.discipline Allmän historia sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1c0e88d8-9250-44f2-aa41-069683376be0
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a1d233ba-0cef-4649-a112-6c6badcc23f9
ethesis.department Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
ethesis.department Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
ethesis.department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mikkola, Nelli
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tutkielman aiheena on Euroopan unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikka, joka syntyi Suomen poliittisen johdon aloitteesta Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995. Pohjoinen ulottuvuus toimii laajana poliittisena kehyksenä, jonka kautta EU:n ja sen pohjoisten naapureiden ja eritoten Venäjän välistä yhteistyötä on pyritty edistämään alueellisella tasolla konkreettisten projektien ja niin kutsutun tasaveroisen kumppanuuden myötä. Tällainen lähestymistapa oli EU:n 1990-luvun ulkopoliittisen linjan näkökulmasta monella tapaa innovatiivinen. Pohjoinen ulottuvuus politiikkakehyksenä on pyrkinyt hälventämään jakoa EU:n ja unionin ulkopuolisten toimijoiden välillä, luoden aktiivisen poliittisen roolin alueellisille ja alialueellisille toimijoille sekä Venäjälle unionin rajoilla. Tutkielma pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1. Miksi pohjoisen ulottuvuuden kaltainen innovatiivinen EU:n ulkopoliittinen lähestymistapa kehittyi 1990-luvulla ja miksi tämä tapahtui juuri Pohjois-Euroopassa? 2. Millainen merkitys pohjoisen ulottuvuuden innovatiivisilla elementeillä on ollut laajentuvan EU:n ulkopoliittisen linjan kehityksessä 1990- ja 2000-luvuilla? 3. Ulottuivatko pohjoisen ulottuvuuden politiikan vaikutukset laajempaan EU-kontekstiin vai jäivätkö sen vaikutukset paikallisiksi? Tutkimuksen lähtökohtana on liberaali institutionaalinen tulkinta kylmän sodan jälkeisestä Euroopasta, jossa pohjoinen ulottuvuus pyrki siirtämään syrjään kylmän sodan aikaisen vastakkainasettelun sekä tuomaan monitahoisen toimijakentän yhteen ratkaisemaan yhteisiä käytännönläheisiä ongelmia korkeatasoisen ulkopolitiikan teon sijasta. Tutkielman pohjana käytetty aineisto koostuu laajasta otannasta julkisia poliittisia dokumentteja, jotka ovat ohjanneet pohjoisen ulottuvuuden kehitystä vuosina 1995-2006. Lisäksi tutkielma pohjautuu aiempaan tieteelliseen tutkimukseen, jota pohjoisen ulottuvuuden osalta on tuotettu. Tutkielma hyödyntää myös jo olemassa ollutta sekä osana tätä tutkimusta kerättyä haastattelumateriaalia. Tutkimus linkittää tutkimuskohteen sen historialliseen kontekstiin sekä tarkastelee sitä kansainvälisen regiimiteorian ja rauhanpolitiikan sekä verkostohallinnan ja deliberatiivisen teorian valossa. Analyysin kautta tutkimus toteaa, että tietyt 1990-luvun eurooppalaisessa poliittisessa kontekstissa läsnä olleet tekijät edesauttoivat pohjoisen ulottuvuuden kaltaisen innovatiivisen ulkopoliittisen lähestymistavan nousua Pohjois-Euroopassa ja EU-Venäjä -suhteissa. Pohjoisen ulottuvuuden hyödyntämät innovatiiviset elementit olivat olleet esillä pohjoisilla alueilla sekä EU:n sisäpolitiikassa jo aiemmin, mutta pohjoisen ulottuvuuden politiikka ja aloitteen isäntämaa Suomi toivat nämä elementit menestyksekkäästi osaksi EU:n ulkopolitiikkaa. Tutkielma tunnustaa potentiaalin, joka pohjoisen ulottuvuuden innovatiivisilla elementeillä ja käytänteillä on suhteessa EU:n ulkopolitiikkaan erityisesti naapuruuspolitiikan osalta. Pohjoinen ulottuvuus ja sen innovatiivisten elementtien toimivuus ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa paikkaan ja ajankohtaan, jossa aloite syntyi. Siten pohjoisen ulottuvuuden käyttäminen mallina EU:n ulkopolitiikalle on osoittautunut monin osin ongelmalliseksi. Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyömalli itsessään on haavoittuvainen reaalipolitiikan edessä, sillä EU:n ja Venäjän yhteisten tilojen alueellisena ilmauksena pohjoisen ulottuvuuden toimintakyky ja rahoitus ovat sidoksissa EU-Venäjä -suhteiden kehitykseen korkealla poliittisella tasolla. fi
dct.subject Northern Dimension en
dct.subject EU neighbourhood policy en
dct.subject External relations en
dct.subject Territorial approach en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Kolbe, Laura
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:eb61133f-fd00-4a3f-8ca7-feff584814e7
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-05-09 15:22:50:682
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606011881
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Mikkola_Nelli_Pro gradu_2016.pdf 1.149Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record