Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

1950-luvun muoti täällä taas : retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-06-09T06:14:54Z
dc.date.available 2016-06-09T06:14:54Z
dc.date.issued 2016-06-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7386
dc.title 1950-luvun muoti täällä taas : retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Institutionen för lärarutbildning sv
ethesis.department Department of Teacher Education en
ethesis.department Opettajankoulutuslaitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vaajoki, Vicky
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Change is often viewed as the essence of fashion, but many who operate in the field have observed that certain features and events recur either in a linear, cyclical, swinging or fragmented matter. The purpose of my thesis is to forecast the next 1950s revival by developing and testing a new tool for forecasting. To achieve my goal I examined, if the revivals show common always recurring features and what the similarities and differences are like. I studied the two most recent recurrences in the years 1996 and 2012 by focusing on two retrotrends, apparel and Zeitgeist. The perspective of my thesis was a qualitative and hermeneutic future study. I examined the apparel features with photographs of Chanel's and Dior's collections. For the interpretation of the Zeitgeist factors I used Mitä, missä, milloin -books and collected the research material from the section on culture, news and international politics. For the analysis I employed the hermeneutic circle and two types of qualitative content analysis. On the first round I expanded my pre-understanding and defined the factors with which I grouped, measured and interpreted the material in the content analyses. On rounds two, three and four I analyzed the photographs by applying content analysis of visual images, and examined the text with inductive content analysis. On the fifth and final round I formed the base for my forecast by comparing my expanded understanding and the results of the previous rounds with one another. According to the results the most common characteristic features of the dresses and jackets, in Chanel's and Dior's collections from the years 1996 and 2012, resembled the features of the 1950s. The greatest differences where in the lengths of the sleeves and skirts. All of the Zeitgeist factors recurred in each revival, except for the "racial riots", youth culture and the buy now pay later -mentality. Based on my findings I predict that the common characteristic features of the 1950s apparel and Zeitgeist will recur in the next revival. en
dct.abstract Muoti mielletään usein muutokseksi, mutta moni siihen perehtynyt on havainnut samojen piirteiden ja ilmiöiden kertautuvan joko lineaarisesti, syklisesti, heilurimaisesti tai pistemäisesti. Tutkielmani tarkoitus on ennakoida 1950-luvun muodin seuraavaa tulemista kehittelemällä ja kokeilemalla uutta työkalua ennusteen tekemiselle. Ennakoidakseni tulevaa muotia selvitin ilmeneekö uusissa tulemisissa yhteisiä aina toistuvia piirteitä ja millaisia erot ja yhtäläisyydet ovat. Tutkin kahta tuoreinta tulemista vuosina 1996 ja 2012 kahden retrotrendin, vaatteiden ja ajanhengen kautta. Tutkielmani oli kvalitatiivista ja hermeneuttista tulevaisuudentutkimusta. Vaatteiden piirteitä tutkin Chanelin ja Diorin vaatemallistojen valokuvien avulla. Ajanhengen tekijöiden tulkintaan käytin Mitä, missä, milloin -kirjoja ja poimin aineistoni kulttuuria, uutisia ja maailmanpolitiikkaa käsittelevistä osioista. Analysoin aineistoa hermeneuttisen kehän ja kahden kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Kehän ensimmäisellä kierroksella laajensin esiymmärrystäni ja määrittelin sisällönanalyyseissä mitattavat, ryhmiteltävät ja tulkittavat tekijät. Kierroksilla kaksi, kolme ja neljä analysoin kuvia soveltamalla sisällönanalyyttistä kuvien tulkintaa ja tutkin tekstejä aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Viidennellä ja viimeisellä kierroksella vertailin edellisten kierrosten tuloksia ja niiden aikana karttunutta ymmärrystä toisiinsa ja pohjustin ennustettani. Analyysien tulosten mukaan Chanelin ja Diorin vuosien 1996 ja 2012 mallistojen mekot ja takit olivat enimmäkseen 1950-luvun malliston kaltaisia, ainakin yleisimpien piirteiden osalta. Suurimmat erot tai variaatiot näkyivät hihan ja hameen helman pituudessa. Kaikki 1950-luvun ajanhengen tekijät toistuivat molemmissa uusissa tulemisissa, "rotukeskusteluja", nuorisokulttuuria ja osta nyt maksa myöhemmin -mentaliteettia lukuun ottamatta. Tulosten pohjalta ennakoin 1950-luvulle tunnusomaisten vaatteiden piirteiden ja ajanhengen tekijöiden toistuvan seuraavassa tulemisessa pääpiirteiltään alkuperäisen kaltaisina. fi
dct.subject Chanel
dct.subject Dior
dct.subject fashion forecasting en
dct.subject apparel en
dct.subject trend en
dct.subject 1950s en
dct.subject recurring fashion en
dct.subject muodin ennakointi fi
dct.subject vaatetus fi
dct.subject trendi fi
dct.subject 1950-luku fi
dct.subject muodin uudet tulemiset fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Nuutinen, Ana
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:414bffc7-f501-42f2-b909-b29ade71e750
ethesis.degreeprogram Käsityönopettajan koulutus (käsityötiede) fi
ethesis.degreeprogram Craft Science and Textiles Teacher Education (Craft Science) en
ethesis.degreeprogram Slöjdlärarutbildning (slöjdvetenskap) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Beaf9211-4713-452a-8b7d-d4a1ed251f4c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-04-28 09:07:53:215
ethesis-internal.title.primary 1950-luvun muoti täällä taas. Retrotrendien kertautuminen Chanelin ja Diorin mallistoissa. und
ethesis-internal.title.secondary So 1950s. Recurring retrotrends in the Collections of Chanel and Dior. und
ethesis-internal.abstract.secondary Change is often viewed as the essence of fashion, but many who operate in the field have observed that certain features and events recur either in a linear, cyclical, swinging or fragmented matter. The purpose of my thesis is to forecast the next 1950s revival by developing and testing a new tool for forecasting. To achieve my goal I examined, if the revivals show common always recurring features and what the similarities and differences are like. I studied the two most recent recurrences in the years 1996 and 2012 by focusing on two retrotrends, apparel and Zeitgeist. The perspective of my thesis was a qualitative and hermeneutic future study. I examined the apparel features with photographs of Chanel’s and Dior’s collections. For the interpretation of the Zeitgeist factors I used Mitä, missä, milloin -books and collected the research material from the section on culture, news and international politics. For the analysis I employed the hermeneutic circle and two types of qualitative content analysis. On the first round I expanded my pre-understanding and defined the factors with which I grouped, measured and interpreted the material in the content analyses. On rounds two, three and four I analyzed the photographs by applying content analysis of visual images, and examined the text with inductive content analysis. On the fifth and final round I formed the base for my forecast by comparing my expanded understanding and the results of the previous rounds with one another. According to the results the most common characteristic features of the dresses and jackets, in Chanel’s and Dior’s collections from the years 1996 and 2012, resembled the features of the 1950s. The greatest differences where in the lengths of the sleeves and skirts. All of the Zeitgeist factors recurred in each revival, except for the “racial riots”, youth culture and the buy now pay later -mentality. Based on my findings I predict that the common characteristic features of the 1950s apparel and Zeitgeist will recur in the next revival. und
ethesis-internal.abstract.primary Muoti mielletään usein muutokseksi, mutta moni siihen perehtynyt on havainnut samojen piirteiden ja ilmiöiden kertautuvan joko lineaarisesti, syklisesti, heilurimaisesti tai pistemäi-sesti. Tutkielmani tarkoitus on ennakoida 1950-luvun muodin seuraavaa tulemista kehitte-lemällä ja kokeilemalla uutta työkalua ennusteen tekemiselle. Ennakoidakseni tulevaa muo-tia selvitin ilmeneekö uusissa tulemisissa yhteisiä aina toistuvia piirteitä ja millaisia erot ja yhtäläisyydet ovat. Tutkin kahta tuoreinta tulemista vuosina 1996 ja 2012 kahden retrotren-din, vaatteiden ja ajanhengen kautta. Tutkielmani oli kvalitatiivista ja hermeneuttista tulevaisuudentutkimusta. Vaatteiden piirteitä tutkin Chanelin ja Diorin vaatemallistojen valokuvien avulla. Ajanhengen tekijöiden tulkintaan käytin Mitä, missä, milloin -kirjoja ja poimin aineistoni kulttuuria, uutisia ja maailmanpolitiikkaa käsittelevistä osioista. Analysoin aineistoa hermeneuttisen kehän ja kahden kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Kehän ensimmäisellä kierroksella laajensin esiymmärrystäni ja määrittelin sisällönanalyyseissä mitattavat, ryhmiteltävät ja tulkittavat tekijät. Kierroksilla kaksi, kolme ja neljä analysoin kuvia soveltamalla sisällönanalyyttistä kuvien tulkintaa ja tut-kin tekstejä aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Viidennellä ja viimeisellä kierroksella vertailin edellisten kierrosten tuloksia ja niiden aikana karttunutta ymmärrystä tosiinsa ja pohjustin ennustettani. Analyysien tulosten mukaan Cha-nelin ja Diorin vuosien 1996 ja 2012 mallistojen mekot ja takit olivat enimmäkseen 1950-luvun malliston kaltaisia, ainakin yleisimpien piirteiden osalta. Suurimmat erot tai variaatiot näkyivät hihan ja hameen helman pituudessa. Kaikki 1950-luvun ajanhengen tekijät toistuivat molemmissa uusissa tulemisissa, ”rotukeskusteluja”, nuorisokulttuuria ja osta nyt maksa myöhemmin -mentaliteettia lukuun ottamatta. Tulosten pohjalta ennakoin 1950-luvulle tun-nusomaisten vaatteiden piirteiden ja ajanhengen tekijöiden toistuvan seuraavassa tulemi-sessa pääpiirteiltään alkuperäisen kaltaisina. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201606092252
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative So 1950s : Recurring retrotrends in the Collections of Chanel and Dior en

Files in this item

Files Size Format View
Vicky_Vaajoki_2 ... uvun_muoti_täällä_taas.pdf 3.087Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record