Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Maakuntakeskusten etäisyyksien vaikutuksista vapaasti myytävien metsätilojen hintapyyntöihin

Show full item record

Title: Maakuntakeskusten etäisyyksien vaikutuksista vapaasti myytävien metsätilojen hintapyyntöihin
Author(s): Putula, Vesa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä merkitys vapaassa myynnissä olleiden talousmetsäkohteiden etäisyyksillä maakuntakeskuksista on myyjien hintapyyntöihin. Tutkimuksessa määritettiin myyntikohteiden etäisyydet maakuntakeskuksista sekä summa-arvomenetelmällä määritettyjen käypien arvojen ja hintapyyntöjen suhteelliset erot käyvistä arvoista. Määritettyjä suhteellisia eroja verrattiin maakuntakeskusten etäisyyksiin. Metsäkiinteistöjen myynti-ilmoituksista kerättiin tietoja, joita ei ollut saatavilla Maanmittauslaitoksen kiinteistö-jen kauppahintarekisteristä. Myynti-ilmoituksista kerättyjä tietoja olivat myytävän metsätilan sijainti, pinta-ala, summa-arvion käypä arvo, kokonaisarvon korjaus, hintapyyntö sekä tukki- ja kuitupuun määrät. Kiinteähintaisia kiinteistökaupan voimaansaattamiskustannuksia ja kauppahintasidonnaisen varainsiirtoveron vaikutusta ei huomioitu. Tutkimusaineistoon ei valittu myyntikohteita, joita markkinoitiin määräaloina eikä metsätiloja, joilla ilmoitettiin olevan erityisarvoja. Suovaltaiset metsätilat, joissa avosoiden ja/tai rämeiden yhteinen osuus oli merkittävä, poistettiin tutkimusaineistosta. Lisäksi aineistosta poistettiin kaikki Lapin maakunnassa myynnissä olleet kohteet. Myyntikohteiden pinta-alaperusteista rajausta ei tehty. Tutkimusaineiston perustietoja ja metsävaratunnuksia sekä laskennallisia metsätaloudellisia tunnuslukuja kuvattiin maakuntakeskusten etäisyyksien funktiona. Oheisista aineistorajauksista ja keskeisestä tutkimushypoteesista johtuen tutkimuksessa ei määritetty useamman yhtäaikaisen selitettävän muuttujan vaikutusta. Myytävien tilojen hintapyynnöt ylittivät selvästi summa-arvomenetelmällä määritetyt käyvät arvot. Koko tutki-musaineistossa hintapyynnöt olivat keskimäärin 114 % käyvistä arvoista eli keskimäärin 14 % käypiä arvoja korkeampia. Vaihtelu oli 52–176 % myyntikohteiden käyvistä arvoista. Maakuntakeskusten läheisyydessä myynnissä olleiden metsäkohteiden pyyntihinnat olivat suhteessa korkeammat kuin kauempana maakuntakeskuksista sijaitsevien talousmetsien, mutta havaittu muutos oli lähes olematon. Samoin summa-arvomenetelmän kokonaisarvojen korjausprosenttien muutos oli yhtä vaatimaton. Myyntikohteiden pinta-alat kasvoivat maakuntakeskusten etäisyyksien funktiona ja pinta-alojen suuretessa hehtaarikohtaiset hintapyynnöt pienenivät. Myyntikohteiden puuston keskitilavuudet pienenivät maakuntakeskusten etäisyyksien suuretessa sekä tutkimusaineiston tukki- ja kuitupuuosuudet muuttuivat loogisesti. Tutkimusaineiston myyntikohteiden puuston keskitilavuudet kasvoivat pinta-alojen pienetessä. Tutkimusaineiston puuston keskiyksikköhinnat laskivat myyntikohteiden etäisyyksien kasvaessa maakuntakeskuksista sekä puuston keskitilavuuden kasvaessa.
The aim of this study was to find out the province centres distances significance for free sale forest property asking prices. In this case were determined distances from forest properties to the centres of the provinces and relative dif-ferences between the summation approach fair values and asking prices. The specified relative differences were compared with sale objects distances from the provincial centres. From the sale ads were collected forest property sale information that was not available in the Real estate purchase price register by the National Land Survey. From the sale ads collected data were location of the forest property, surface area, fair values by summation approach, summation approach correction of aggregate value, asking price and quantities of logs and pulpwood. Fixed property transaction costs and transfer tax effect were not taken into accounts. In the data were not collected unseparated piece of lands and forest properties with special values. Forest property with a lot of mire, significantly treeless bogs and/or quagmires, was removed from the research data. In addition all the items for sale in the province of Lapland were removed from data too. Sale items area-based exclusion was not made. The basic information, forest resources and computational forestry key figures of the research data was presented as functions of the provincial centres distances. Above mentioned data exclusions and the central research hypothesis results that in formed models were not used many simultaneous variables. Forest property asking prices were higher than the fair values by summation approach. The average asking price of the whole research data was 114 % of summation approach fair values. This meant that the asking prices were av-erage 14 % higher than the fair values. The variation was 52 to 175% of the fair values of the sales items. Near the provincial centres economic forests relative asking prices were higher than those further away from the centres, but the change was almost non-existent. Similarly summation approach aggregate values corrections rates change was just as modest. Areas of the sales items increased as a function of the distances of the centres of the provinces and when areas increased asking prices per hectare decreased. Average volume of growing stock de-creased when distances from the provincial centres increased. Logs and pulpwood shares changed logically. When surface areas of the research data decreased, average volume of growing stock increased. The average unit prices of trees in research data decreased when the provincial centres distances and the average volumes of growing stocks increased.


Files in this item

Files Size Format View
ME_Putula_Vesa.pdf 3.398Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record