Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"I can take you to riverside but you have to drink yourself" : ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua

Show full item record

Title: "I can take you to riverside but you have to drink yourself" : ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua
Author(s): Juurikkala, Katariina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Home economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Aims. The purpose of this study is to explore, interpret and describe Ghanaian home economics education. The data for the study were collected during my university exchange in Ghana in the spring 2014. The theoretical background focuses on learning and teaching and cultural relatedness in those two phenomena. It also sets Ghana in the context of Sub-Saharan Africa with the focus on Ghanaian education. This study describes the contents and the implementations of home economics education through a cultural perspective. Methods. The data were collected using three different methods. It consists of interviews of three local home economics teachers and a learning assignment for 22 pupils which was implemented in a home economics class. Also, the data were produced by observing home economics classes in two different junior high schools for six weeks. The data were analyzed with qualitative content analysis. Results and conclusions. According to the study, home economics appeared as a subject that increases well-being. From the teachers' point of view home economics has far-reaching impacts for pupils' futures. The teachers had an urge to make pupils learn. The role of a teacher was significant in the classes and the interaction between pupils and teacher quite one-sided. The inadequate resources for teaching made it difficult to teach with diverse teaching methods. The results of the learning assignment reflected the contents and the implementations of home economics education. The answers were many-sided but less creative. Culture was strongly present in everything. The study does not qualify for broad generalizations about Ghanaian home economics education. However, culture and its impacts on teaching and learning are important to take into consideration in every educational context.
Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, tarkastella ja tulkita ghanalaista kotitalousopetusta tapaustutkimuksen keinoin. Keräsin tutkimuksen aineiston ollessani yliopistovaihdossa Ghanassa keväällä 2014. Teoreettinen viitekehys käsittelee niin oppimista ja opettamista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta kuin Ghanaa Saharan eteläpuolisen Afrikan kontekstissa paneutuen erityisesti ghanalaiseen koulutukseen. Tutkimus pyrkii tarkastelemaan kotitalousopetuksen sisältöä ja toteutusta kulttuurin huomioon ottaen. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kolmella eri menetelmällä: haastattelemalla kolmea paikallista kotitalousopettajaa, toteuttamalla oppimistehtävä 22 oppilaan kotitalousluokalle sekä havainnoimalla kotitalousopetusta kahdessa eri yläkoulussa kuuden viikon ajan. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella kotitalousopetus näyttäytyi hyvinvointia edistävänä oppiaineena, jolla on opettajien ajatuksissa kauaskantoisia vaikutuksia oppilaiden tulevaisuuteen. Opettajat halusivat saada oppilaat oppimaan. Opettajien rooli oli tunneilla merkittävä ja opetustavat opettajajohtoisia tehden vuorovaikutuksesta yksipuolista. Resurssien vähäisyys vaikeutti monipuolisen opetuksen toteutusta. Oppimistehtävän tulokset heijastelivat opetuksen sisältöjä ja toteutustapaa melko suoraviivaisesti. Vastaukset olivat monipuolisia, joskaan eivät kovin luovia. Kulttuuri näkyi vahvasti niin opetussisällöissä, tavoissa toimia kuin oppimistehtävässäkin. Tulosten perusteella ei voida tehdä laajoja yleistyksiä ghanalaisesta kotitalousopetuksesta. Kulttuuri ja sen vaikutukset opetukseen ja oppimiseen ovat kuitenkin tärkeitä huomioitavia tekijöitä kaikissa koulutuksellisissa konteksteissa.
Keyword(s): Ghana koulutus kotitalousopetus kulttuuri kulttuurisidonnaisuus


Files in this item

Files Size Format View
GraduKatariinaJuurikkala.pdf 1.049Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record