Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äidin raskauden aikaisen lakritsin kulutuksen yhteys lapsen psyykkiseen hyvinvointiin 5- ja 8-vuotiaana

Show full item record

Title: Äidin raskauden aikaisen lakritsin kulutuksen yhteys lapsen psyykkiseen hyvinvointiin 5- ja 8-vuotiaana
Author(s): Paumola, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Aims: Many factors during pregnancy, including mother's diet, can affect mental health of the developing child. Preliminary studies have shown that being exposed to glycyrrhizin in licorice during pregnancy is associated with shorter duration of gestation and externalizing symptoms and lower cognitive performance in children. The evidence is still scarce and more research is needed. This study investigated the associations between maternal licorice consumption during pregnancy and externalizing and internalizing symptoms and social competence in children at the age of 5 and 8. Study also investigated whether exposure to glycyrrhizin during pregnancy is associated with change in symptoms or in social competence from 5 to 8 years. Methods: This study is part of Glycyrrhizin in Licorice (Glaku) cohort study. This study sample consists of 232 mothers, 128 fathers and their children born in 1998. Mothers reported their licorice consumption during pregnancy in maternity wards. Follow-up studies were carried when children were 5 and 8 years old, and both parents were asked to fill the Social Competence and Behavior Evaluation –questionnaire (SCBE). SCBE gives information about child's behavior and functioning. Results and conclusions: Those 8-year olds, who were exposed to high amounts of glycyrrhizin (≥ 500 mg / week) during pregnancy, had higher risk for externalizing symptoms and lower social competence compared to those children, who were exposed to small amounts (0-249 mg / week) of glycyrrhizin during pregnancy. The heightened risk was not confounded by parental or neonatal parameters. Licorice consumption during pregnancy was not associated with mental health in 5-year old children. These results support the earlier findings that maternal licorice consumption during pregnancy has harmful effects on child's development. This evidence shows that avoiding licorice use during pregnancy could be of significant value when considering primary prevention of mental health problems.
Tavoitteet: Raskauden aikaiset tekijät, kuten äidin ravitsemus, voivat vaikuttaa lapsen myöhempään psyykkiseen hyvinvointiin. Aiemmissa tutkimuksissa sikiöaikaisen altistumisen lakritsin glykyrritsiinille on havaittu olevan yhteydessä lyhyempään raskauden kestoon sekä ulospäin suuntautuviin oireisiin ja matalampaan kognitiiviseen suoriutumiseen kouluiässä. Tähänastinen tutkimusnäyttö on kuitenkin vähäistä. Tässä tutkimuksessa selvitetään raskauden aikaisen lakritsin kulutuksen yhteyttä lapsen ulospäin suuntautuneeseen ja sisäänpäin kääntyneeseen oireiluun sekä sosiaaliseen kompetenssiin 5- ja 8-vuotiaana. Lisäksi selvitetään, onko äidin raskauden aikainen lakritsin käyttö yhteydessä muutokseen lapsen psyykkisessä hyvinvoinnissa viidestä kahdeksaan ikävuoteen. Menetelmät: Tämä tutkimus on osa Glycyrrhizin in Licorice (Glaku) -kohorttitutkimusta. Tämän tutkimuksen otos koostui 232 äidistä, 128 isästä ja heidän vuonna 1998 syntyneistä lapsistaan. Äidit arvioivat synnytyslaitoksella retrospektiivisesti raskauden aikana kuluttamansa lakritsin määrää. Seurantavaiheet toteutettiin lasten ollessa 5- ja 8-vuotiaita. Tällöin kummatkin vanhemmat täyttivät lapsen käyttäytymispiirteitä kartoittavan Social Competence and Behavior Evaluation (SCBE) –kyselylomakkeen. Tulokset ja johtopäätökset: Runsaalle glykyrritsiinimäärälle (≥ 500 mg/vko) raskausaikana altistuneilla lapsilla oli vähäiselle glykyrritsiinimäärälle (0-249 mg/vko) altistuneita lapsia suurempi riski ulospäin suuntautuneille oireille sekä matalalle sosiaaliselle kompetenssille 8-vuotiaana, kun huomioitiin raskauden keston, lapsen syntymämittojen, lapsen sukupuolen sekä vanhempien koulutustason vaikutukset. Raskauden aikainen glykyrritsiinialtistus ei ollut yhteydessä 5-vuotiaan lapsen psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimustulokset vahvistavat aiemmissa tutkimuksissa havaittua raskauden aikaisen lakritsin haitallista vaikutusta lapsen kehitykseen. Tutkimusnäyttö osoittaa, että välttämällä lakritsin kulutusta raskauden aikana voidaan potentiaalisesti osaltaan ennaltaehkäistä lapsuusiän psyykkisiä oireita.
Keyword(s): psyykkinen hyvinvointi psyykkiset oireet lapsuusikä lakritsi glykyrritsiini raskaus


Files in this item

Files Size Format View
HeidiPaumolaGradu06062016.pdf 2.167Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record