Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äänteiden prosessointikyvyn yhteys hermostolliseen kuuloerottelukykyyn 5–6-vuotiailla lapsilla

Show full item record

Title: Äänteiden prosessointikyvyn yhteys hermostolliseen kuuloerottelukykyyn 5–6-vuotiailla lapsilla
Author(s): Örmä, Ida-Lotta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Objectives. The aim of the current study was to explore whether there is an association between phonological processing and neural auditory discrimination in 5–6-years-old children. Phonological processing is defined by the ability to recognize and modulate small units of words, like phonemes. Neural auditory discrimination is defined by brain's automatic and preconscious ability to discriminate changes in auditory stimuli. Both phonological processing and neural auditory discrimination are important factors in the language development and deficits in those factors are known to be related to many language impairments. Single studies have reported an association between phonological processing and neural auditory discrimination but this theme is not well studied. In addition to group differences, we also studied differences in the ability to discriminate different sound deviants. Methods. The sample consisted of 38 children, whose mean age was 5 years and 10 months. The study was executed by dividing children into two groups by Nepsy-II phonological processing scores and comparing these two groups with the amplitudes of the brain's mismatch negativities (MMN) and late discriminative negativities (LDN). The comparison was made with repeated measures analysis of variance. Brain's event-related potentials were recorded with multifeature-paradigm in which the stimuli were modulated by vowel, consonant, duration of the vowel, intensity and frequency. Results and conclusions. The results of this current study demonstrate that differences in the phonological processing can be seen in the neural auditory discrimination. Both MMN- and LDN-potentials were stronger in those children, whose ability to process phonemes was better. In MMN-potentials the group difference was only seen in frequency, vowel and consonant deviants, whereas in LDN-potentials group differences were seen across all deviant types. In this study the phonological processing seems to be associated particularly to stronger LDN-potentials, which can provide information about the cognitive processes related to LDN-potentials. No previous studies about the association between phonological processing and LDN-potentials are known to be done.
Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko 5–6-vuotiaiden lasten äänteiden prosessointikyvyillä yhteyttä heidän hermostolliseen kuuloerottelukykyynsä. Äänteiden prosessointikyvyllä tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja muokata sanojen sisältämiä pienempiä yksiköitä, kuten yksittäisiä äänteitä. Hermostollinen kuuloerottelukyky puolestaan kuvaa aivojen automaattista ja esitietoista kykyä havaita ääniärsykkeissä tapahtuvia muutoksia. Sekä äänteiden prosessointikyky että hermostollinen kuuloerottelukyky ovat merkittäviä tekijöitä kielellisten taitojen kehityksessä ja heikkoudet niissä on yhdistetty moniin kielellisen kehityksen häiriöihin. Yksittäisissä tutkimuksissa on havaittu yhteys äänteiden prosessointikyvyn ja hermostollisen kuuloerottelukyvyn välillä, mutta tutkimuksia aiheesta on tehty kuitenkin vasta vähän. Ryhmäerojen lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastellaan myös eroja erilaisten äänimuutosten erottelukyvyssä. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 38 lasta, joiden keski-ikä oli 5 vuotta ja 10 kuukautta. Tutkimus toteutettiin jakamalla lapset Nepsy-II –testin äänteiden prosessoinnin tehtävän suorituksen perusteella kahteen ryhmään ja vertailemalla näiden ryhmien aivojen poikkeavuusnegatiivisuusvasteen (MMN-vaste) ja myöhäisen erottelevan negatiivisuusvasteen (LDN-vaste) voimakkuuksia. Vertailu tehtiin toistomittausvarianssianalyysillä. Aivojen jännitevasteita mitattiin tutkimuksessa multifeature-asetelmalla, jossa ärsykkeinä olleita äänteitä muokattiin vokaalin, konsonantin, vokaalin keston sekä äänteen intensiteetin ja taajuuden suhteen. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että erot äänteiden prosessointikyvyssä näkyvät myös eroina hermostollisen tason kuuloerottelukyvyssä. Sekä MMN- että LDN-vasteet olivat voimakkaampia niillä lapsilla, joilla äänteiden prosessointikyky oli vahvempi. MMN-vasteiden osalta ryhmäerot näkyivät tässä tutkimuksessa vain taajuus-, vokaali- ja konsonanttimuutoksissa, kun taas LDN-vasteiden osalta ryhmäerot näkyivät kaikkien poikkeavien ärsyketyyppien kohdalla. Äänteiden prosessointikyky näyttäisi tässä tutkimuksessa yhdistyvän erityisesti voimakkaampiin LDN-vasteisiin, mikä voi kertoa osaltaan LDN-vasteisiin liittyvistä kognitiivisista prosesseista. Aiempia tutkimuksia äänteiden prosessoinnin ja LDN-vasteiden yhteydestä ei tiettävästi ole tehty.
Keyword(s): MMN LDN äänteiden prosessointi lapset EEG


Files in this item

Files Size Format View
Ida_Örmä_pg_2016.pdf 3.471Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record