Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Affektien säätely korkeakouluopinnoissa

Show full item record

Title: Affektien säätely korkeakouluopinnoissa
Author(s): Pihlainen, Jepa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Goals: This Master's thesis described emotion and mood regulation during university studies. It used models both from emotion regulation and learning related emotions literature. It is established in literature that different study goals are connected to different emotions. However, this theme has not been linked with questions of emotion regulation strategies: How the choice between them affects experienced learning related emotions, and how strategies and goals of emotion regulation are linked to study goals. This thesis addressed those questions. Research questions were: Which affects and strategies of affect regulation did Finnish university students from Faculty of Arts describe when talking about their university studies? Were there differing affect regulation profiles? Which affect regulation strategies were preferred in different profiles? What were affect regulation goals of different profiles? How did preferred regulation strategies and regulation goals interact with study goals? Methods: These questions were addressed by a qualitative inductive content analysis. The data consisted of eight semi-structured individual interview texts in which students of Faculty of Arts told about their paths as university students. These interviews were selected from a bigger interview database, using the results of a questionnaire on learning related emotions. Results and conclusions: The main results were the affect regulation profiles that were extracted from the data. Students of each profile had similar affect regulation goals and preferences and similar study goals. Following earlier studies, cognitive change was adaptive emotion regulation strategy and rumination was maladaptive emotion regulation strategy. However, many other emotion regulation strategies were used both in adaptive and maladaptive ways. The students whose affect regulation strategies did combine both a goal to feel good and a study goal of acquiring needed knowledge and skills, were the ones who experienced studying to be more pleasant and recovered more quickly from adverse events. When affect regulation goals and study goals are aligned, affects get regulated well and the studies proceed even in the face of adversities. When a student's affect regulation goals and study goals are incompatible, affect regulation is more difficult and the studies might not progress as smoothly. Therefore, affect regulation goals might be more important than regulation strategies in making regulation adaptive.
Tavoitteet: Pro gradu -työssä tutkittiin korkeakouluopinnoissa tapahtuvaa emootioiden ja mielialojen säätelyä hyödyntäen sekä emootioiden säätelyn että oppimiseen liittyvien emootioiden viitekehystä. Oppimiseen liittyvien emootioiden tutkimuksesta tiedetään eri oppimistavoitteiden liittyvän eri emootioihin. Akateemisten emootioiden tutkimustraditiossa ei kuitenkaan ole pohdittu emootioiden säätelyn strategioiden merkitystä koettujen emootioiden kannalta eikä emootion säätelyn strategioiden ja tavoitteiden yhteyttä oppimistavoitteisiin. Tässä pro gradu -työssä tutkittiin näitä kysymyksiä. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä affekteja ja affektien säätelyn keinoja humanistisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijat kuvaavat opintopolustaan puhuessaan? Millaisia affektien säätelyn profiileja aineistosta erottuu? Mitä affektien säätelyn strategioita eri profiileissa suosittiin? Mitkä olivat affektien säätelyn tavoitteet eri profiileissa? Miten profiileissa suositut säätelystrategiat ja säätelytavoitteet sopivat yhteen opiskelutavoitteiden kanssa? Menetelmät: Tutkimuskysymyksiin vastattiin laadullisen aineistolähtöisen sisällönanalyysin pohjalta. Aineistona oli kahdeksan puolistrukturoitua yksilöhaastattelua, joissa humanistisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijat kertoivat opintopolkunsa tapahtumista. Haastattelut oli poimittu laajemmasta haastattelujen joukosta harkinnanvaraisesti, hyödyntäen opintojen aikaisia tunteita kartoittavaa taustakyselyä. Tulokset ja johtopäätökset: Päätuloksena olivat aineistosta erottuneet kolme affektien säätelyn profiilia. Kunkin profiilin opiskelijoita yhdistivät tietynlainen affektien säätelyn tavoitteenasettelu sekä tietynlaiset affektien säätelyn preferenssit ja oppimistavoitteet. Aiempien tutkimusten mukaisesti ajatusten muuttaminen oli adaptiivinen säätelystrategia ja märehtiminen maladaptiivinen säätelystrategia. Monia muita emootioiden säätelyn strategioita kuitenkin käytettiin sekä adaptiivisesti että maladaptiivisesti. Opiskelijat, joiden affektien säätelyssä yhdistyi sekä tavoite kokea miellyttäviä tuntemuksia että tavoite oppia oman aineen hallinnan edellyttämiä tietoja ja taitoja, kokivat opiskelun miellyttävämpänä ja palautuivat muita nopeammin vastoinkäymisistä. Kun affektien säätelyn tavoitteet ja oppimistavoitteet ovat keskenään linjassa, affektit tulevat säädellyiksi ja opinnot etenevät vastoinkäymisistä huolimatta. Kun säätelyn tavoitteet ja oppimistavoitteet ovat keskenään ristiriidassa, säätely ei toimi yhtä hyvin ja opinnot saattavat viivästyä. Affektien säätelyn adaptiivisuuteen saattaa siis vaikuttaa valittua emootioiden säätelyn strategiaa enemmän valittu säätelyn tavoite.
Keyword(s): affektien säätely emootioiden säätely mielialan säätely korkeakouluopiskelu


Files in this item

Files Size Format View
Jepa_Pihlainen_PG_2016.pdf 1.042Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record