Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Koodiin kiedotut : Myyttinen kerronta ja rituaaliset piirteet Guild Wars–digitaalipeleissä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-11-22T14:15:46Z
dc.date.available 2016-11-22T14:15:46Z
dc.date.issued 2016-11-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/8464
dc.title Koodiin kiedotut : Myyttinen kerronta ja rituaaliset piirteet Guild Wars–digitaalipeleissä fi
ethesis.discipline Religionsvetenskap sv
ethesis.discipline Study of Religions en
ethesis.discipline Uskontotiede fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/A128e13b-c8c7-442c-8130-5f5ff2764cb1
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/27361d37-50a1-4a6f-8576-0e9bd9b78791
ethesis.department Institutionen för religionsvetenskap sv
ethesis.department Department of Comparative Religion en
ethesis.department Uskontotieteen laitos fi
ethesis.faculty Teologiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Theology en
ethesis.faculty Teologinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/fd312b62-ea5f-48b0-ab8b-3cf13ce594a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Tuusvuori, Tapio
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Eri mediateknologioiden ja -tuotteiden hallitsemalla aikakaudella uskonnon on otaksuttu osoittavan uuden tulemisen merkkejä, joskin uudenlaisten muotojen kautta. Työn hypoteesi “roolipohjainen verkkomoninpeli, kuten Guild Wars on kulttuurisen, mukaan lukien uskonnollisen, muutoksen kannalta huomionarvoinen tekijä vahvan leikillisyyden, narratiivin ja fantasiapiirteidensä vuoksi” osoittautuu epäonnistuneeksi muutamin varauksin. Aineistona on neljä vuosina 2005–2007 julkaistua digitaalipeliä. Tämän tutkimuksen tavoite on tarkastella populaarikulttuurin liittyviä mielikuvia median ja uskonnon vuorovaikutuksesta ja merkityksestä perehtymällä Guild Warsin uskonnollisiin ominaispiirteisiin. Tutkimuksen viitekehyksen muodostaa funktionaalinen uskonnonmääritelmä. Tekstuaalisen analyysin keinoin tarkastellaan myyttisten ja rituaalisten ominaispiirteiden osuutta ja vaikutusta yhtenäisen ja uskottavan uskonnollisen ympäristön luomisessa Guild Warsiin. Tutkimus esittää erään tavan lähestyä uskonnon kaltaisen käsitteen metafyysisiä ja yliluonnollisia piirteitä. Tämä tapa muodostuu tarkastelemalla virtuaalisen ja oman maailmamme välisiä rajoja, pelaamiseen käytänteitä sekä analysoimalla pyhän ja maallisen välisiä rajapintoja virtuaalisessa fantasiamaailmassa. Tutkimus hyödyntää metodologiassaan yhdistelmää narratiivisia ja pelitutkimuksellisia menetelmiä ja muodostaa sitä kautta tuoreen näkökulman uskonnon tarkasteluun. Tekstuaalianalyysin teoriat sekä sääntöpohjaisten pelien tutkimuksen huomiot avaavat mahdollisuuksia jatkotutkimukselle ihmistieteiden kentällä esimerkiksi uskonnon tutkimuksen suhteen. Voidaan esittää, että suurelle yleisölle suunnatut verkkopelit ovat merkittävästi muuttaneet pelaamiseen liittyviä käsitystapoja. Myönteinen puoli tästä kehityksestä on se, että pelitutkimus näyttäytyy aiempaa perustellumpana tapana tutkia uskonnollisia rituaaleja. Rituaaleilla on uskonnollisten merkitysten lisäksi painoarvoa sosiaalisen elämän rakenneosana. Pelien voi luonnehtia sekä vahvistavan hierarkioita, että murtavan hierarkioiden välisiä rajoja. Tulevan uskontotieteellisen tutkimuksen kannalta aihealue on lupauksia antava. fi
dct.subject Guild Wars en
dct.subject popuulaarikulttuuri fi
dct.subject pelitutkimus fi
dct.subject myytti fi
dct.subject rituaali fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a7fa70a5-afb8-4757-b3de-53805b2a1c03
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-10-24 14:25:49:388
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201611223071
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
TuusvuoriTapioProGradu.pdf 2.967Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record