Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Teaching staff participation in school project design

Show full item record

Title: Teaching staff participation in school project design
Author(s): Myllyrinne, Eevastiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Adult education
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
The multivoiced and shared activity of teaching staff participation in school project design was researched. Currently The Finnish national board of education instructs that there is a representative of the users of the school present in the design of a school building. In the current study the users, including the teaching staff, was represented in the user meetings by the property manager of the Premises center of the city. As there were not members of the teaching staff present in the user meetings, it was of interest how their voices are heard by the design team in the process. The research questions are: 1) How did the teaching staff contribute to the design of the school? 2) What was the content of the teaching staff's contribution to the design of the school construction? 3) How were the comments from the teaching staff to the designers processed and how were the decision based on these comments made? The research data comprised of an audio recording of an interview with representative of the user and nine video recordings of user meetings, where the design team assembled. All of the data was transcribed and speech episodes regarding the teaching staff's comments were analyzed. To answer first research question the interview with the representative of the user was utilized. To answer the second research question the speech episodes were categorized for their topic and percentages calculated for each topic. To answer the third research question four topics were chosen and the decision making process of the design team followed by building a trajectory for each topic. The teaching staff commented on the designs by writing and drawing directly on the 2D-paper plans. The representative of the user forwarded these comments to the design team. In rare occasions the school principle would approach the design team directly via e-mail. A major share of the teaching staff's comments considered furniture and equipment. These are familiar, important and tangible topics for the teaching staff. The decision making process of the design team was often lengthy. The teaching staff's comments very rarely had an effect on the made decisions. The reasons for this were structural, financial and on occasion ideological. The participation of the teaching staff could be enhanced by utilizing 3D-modeling.
Tutkimuksen kohteena oli moniääninen ja jaettu toiminta, jossa opetushenkilökunta osallistui kouluprojektin suunnitteluun. Nykyään Opetushallitus ohjeistaa, että koulurakennuksen suunnittelussa on oltava läsnä käyttäjän edustaja. Tässä tutkimuksessa käyttäjiä, mukaan lukien opetushenkilökuntaa edusti käyttäjäkokouksissa Tilakeskuksen tilahallintapäällikkö. Koska kokouksissa ei ollut läsnä opetushenkilökuntaa, oli kiinnostuksen aiheena kuinka heidän äänensä tulee suunnitteluryhmälle kuuluviin prosessin aikana. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten opetushenkilökunta osallistui koulun suunnitteluun? 2) Mikä oli opetushenkilökunnan kontribuution sisältö koulurakennuksen suunnittelussa? 3) Miten opetushenkilökunnan kommentit suunnitteluryhmälle prosessoitiin ja miten näihin kommentteihin perustuvat päätökset tehtiin? Tutkimusaineisto koostui ääninauhoitetusta haastattelusta käyttäjän edustajan kanssa ja yhdeksästä videonauhoitetusta käyttäjäkokouksesta, joissa suunnitteluryhmä kokoontui. Aineisto kokonaisuudessaan litteroitiin ja puhe-episodit, jotka liittyivät opetushenkilökunnan kommentteihin analysoitiin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin hyödyntämällä haastattelua käyttäjän edustajan kanssa. Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin niin, että puhe-episodit kategorisoitiin aiheensa perusteella ja prosentit laskettiin aihekohtaisesti. Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastattiin valitsemalla neljä aihetta joiden kohdalla suunnitteluryhmän päätöksentekoprosessia seurattiin tekemällä kehityskaari jokaisesta aiheesta. Opetushenkilökunta kommentoi suunnitelmia kirjoittamalla ja piirtämällä suoraan paperilla olevien suunnitelmien päälle. Käyttäjän edustaja vei nämä kommentit eteenpäin suunnitteluryhmälle. Harvinaisissa tapauksissa koulun rehtori lähestyi suunnitteluryhmää suoraan sähköpostin välityksellä. Suuri osa opetushenkilökunnan kommentteja koski kalustusta ja välineistöä. Nämä ovat tuttuja, tärkeitä ja ymmärrettäviä aiheita opetushenkilökunnalle. Suunnitteluryhmän päätöksentekoprosessi oli usein pitkäkestoinen. Opetushenkilökunnan kommenteilla oli vain harvoin vaikutusta tehtyihin päätöksiin. Syyt tähän ovat rakenteellisia, taloudellisia ja joskus myös ideologisia. Opetushenkilökunnan osallistumista voisi parantaa käyttämällä 3D-mallintamista.
Keyword(s): design of school buildings participation of teaching staff cultural-historical activity theory multivoicedness trajectory koulurakennusten suunnittelu opetushenkilökunnan osallistuminen kulttuurihistoriallinen toiminnanteoria moniäänisyys kehityskaari


Files in this item

Files Size Format View
EevastiinaMyllyrinneProGradu.pdf 2.602Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record