Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Historiakulttuurin näkyminen alakoulun historian oppimateriaaleissa

Show full item record

Title: Historiakulttuurin näkyminen alakoulun historian oppimateriaaleissa
Author(s): Lahdensuo, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Aim and background. History culture as a concept represents the various ways in which history is present in our everyday lives as opposite to academic history research or history in school. History culture includes for example historical films and novels. Studies show that history culture has even greater influence on how we perceive the past than academic history research or learning history in school. The meaning of this study is to view the link between history culture and history teaching in primary school. As the national curriculum states, history teaching should offer the primary school pupils tools to critically evaluate the everyday history they interact with. When historical phenomena and products from the pupils life outside the classroom are used as the basis of the history teaching, it supports a meaningful and authentic relation between school and other aspects of pupils lives. This study examines primary school history learning materials. The purpose is to find out the ways in which those materials guide or enable the use of history culture in history teaching. Methods. Two different history learning material were used as research material. The research was carried out as qualitative content analysis and visual analysis. Both text & pictures in the textbooks and teacher's materials were included in the analysis. To observe all these aspects of the research material it was essential to pay attention to the design of the analytical instrument. A framework of specific categories and questions was formulated to answer the research questions profoundly. Conclusions. The references of history culture were mostly shown in the illustration. In most cases the images were still-frames from historical films. Also references of literature were common. The origin of the images was stated either in the textbook or in the teacher's material which enables the critical examination of the images. However, the learning material had only few assignments that actively lead to view history culture critically.
Tavoitteet. Tutkimukset osoittavat, että arjessa kohdattu historia vaikuttaa ihmisten menneisyyskäsityksiin jopa enemmän kuin historiantutkimus tai järjestelmällinen kouluopetus. Niitä tapoja, ilmiöitä ja tuotteita, joiden kautta olemme yhteydessä menneeseen kouluopetuksen ja historiantutkimuksen ulkopuolella, kuvaa historiakulttuurin käsite. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella historiakulttuurin ja alakoulun historianopetuksen välistä suhdetta. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan historian kouluopetuksen tulisi tarjota oppilaille välineitä arjessaan kohtaamansa historian kriittiseen vastaanottoon ja käsittelyyn. Tämän lisäksi oppilaille tuttujen ja merkityksellisten historian ilmiöiden ja tuotteiden nostaminen opetuksen keskiöön hälventää rajaa kouluopetuksen ja oppilaiden kokemusmaailman välillä. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: Miten historiakulttuuri näkyy alakoulun historian oppimateriaaleissa? Tutkimuksessa selvitetään, miten tällä hetkellä markkinoilla olevat oppimateriaalit ohjaavat historiakulttuurin huomioimiseen ja käsittelyyn opetuksessa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli kaksi alakoulun historian oppimateriaalisarjaa. Kyseessä oli laadullinen tutkimus, jossa hyödynnettiin sisällönanalyysia sekä kuvaanalyysia. Analyysissa tarkasteltiin erikseen oppikirjojen ja opettajanoppaiden tekstejä ja kuvitusta. Oleellista tutkimusaiheen syvällisen käsittelyn kannalta oli kaikkien näiden aineiston osatekijöiden huomioiminen. Analyysin perustaksi laadittiin aineiston tarkastelua ohjaavista kysymyksistä koostuvan analyysirunko, joka mahdollisti aineiston kokonaisvaltaisen tarkastelun ja tutkimuskysymyksiin vastaamisen. Tulokset ja johtopäätökset. Historiakulttuuri näkyi pääasiassa oppimateriaalin kuvituksessa, jossa historiakulttuurin tuotteista ja ilmiöistä edustettuna olivat erityisesti elokuvat. Viittauksia kirjallisuuteen löytyi toiseksi eniten. Oppimateriaalit tarjosivat kuvituksen osalta alkuperätiedot joko oppikirjoissa kuvan yhteydessä tai opettajanoppaissa, mikä antaa lähtökohdan kuvan esittämän tuotteen tai ilmiön kriittiselle tarkastelulle. Oppimateriaalit eivät silti juurikaan aktiivisesti ohjanneet historiakulttuurin arvioivaan tarkasteluun ja tulkintaan. Kriittiseen ajatteluun ohjaavia tehtävänantoja esiintyi oppimateriaalissa vähän. Tarvetta historiakulttuurin kriittiselle tarkastelulle ei osoitettu oppimateriaaleissa eksplisiittisesti ja tästä syystä erityisesti elokuvakuvitus esittäytyy tällöin ikään kuin menneisyydestä jotain suoraan kertovana dokumenttina.
Keyword(s): historiakulttuuri oppikirjatutkimus


Files in this item

Files Size Format View
progradu_Lahdensuo.pdf 52.38Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record