Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Pystyvyysuskomusten muutos ja oppimisen lähestymistavat oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla

Show full item record

Title: Pystyvyysuskomusten muutos ja oppimisen lähestymistavat oikeustieteen ensimmäisen vuoden opiskelijoilla
Author(s): Kleemola, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
In previous research, changes in self-efficacy have been studied only at group level. Very little research has been done on relations between self-efficacy and approaches to learning. The aim of this study was to explore changes in self-efficacy in first-year Law students at group level and individual level, and also relations between changes in self-efficacy and approaches to learning. The data were collected in the HowULearn project. First-year Law students filled in a questionnaire twice: at the beginning of the autumn term and at the end of the spring term. Altogether 133 students filled in the questionnaire at both times. Self-efficacy and approaches to learning were measured using the scales of the HowULearn questionnaire. Changes in self-efficacy at group level were analyzed by a paired samples t-test. Changes at individual level were explored using change groups and change profiles. Relations between changes in self-efficacy and approaches to learning were analyzed by Pearson correlation and one-way ANOVA. On the group level, self-efficacy deteriorated between the measuring points. The individual analyses revealed that the number of students who showed deteriorating self-efficacy was equal to the number whose self-efficacy was unaltered. More than half of the students were placed in change profiles representing unaltered weak, moderate or strong self-efficacy. As self-efficacy increased, deep and organized approaches to learning also increased, while surface approach decreased. Compared with others, students with unaltered weak self-efficacy tended more toward a surface approach and less toward deep and organized approaches. Compared with others, students with increasing or unaltered strong self-efficacy were using more deep and organized approaches. In order to promote a deep approach to learning, students' self-efficacy should be strengthened through feedback focusing on successes. A promising direction for future research would be to focus on individual changes in self-efficacy in relation to factors such as study success and perceptions of the learning environment.
Pystyvyysuskomusten muutosta on tarkasteltu aiemmin vain ryhmätasolla, ja pystyvyysuskomusten yhteyttä oppimisen lähestymistapoihin on tutkittu hyvin vähän. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää,miten pystyvyysuskomukset muuttuvat oikeustieteen opiskelijoilla ensimmäisenä opiskeluvuonna ryhmän ja yksilön tasolla ja millaisessa yhteydessä tämä muutos on oppimisen lähestymistapoihin. Tutkimusaineisto kerättiin osana HowULearn-hanketta. Ensimmäisen vuoden oikeustieteen opiskelijat vastasivat kyselyyn kahdesti, syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa. Molempina mittausajankohtina 133 opiskelijaa vastasi. Pystyvyysuskomuksia ja oppimisen lähestymistapoja mitattiin HowULearn-kyselyn mittareilla. Pystyvyysuskomusten ryhmätason muutosta tarkasteltiin riippuvien otosten t-testillä ja yksilötason muutosta muutosryhmien ja muutosprofiilien avulla. Pystyvyysuskomusten muutoksen ja oppimisen lähestymistapojen yhteyksiä tarkasteltiin Pearsonin korrelaation ja yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Ryhmätasolla pystyvyysuskomukset heikkenivät mittausajankohtien välillä, mutta yksilötason tarkastelussa ilmeni, että pystyvyysuskomukset pysyivät muuttumattomina yhtä monella kuin ne heikkenivät. Yli puolet opiskelijoista sijoittui muutosprofiiliin, jossa pystyvyysuskomukset säilyivät heikkoina, keskitasoisina tai vahvoina koko lukuvuoden ajan. Pystyvyysuskomusten vahvistuessa oppimisen lähestymistavoista syväsuuntautuneisuus ja suunnitelmallisuus lisääntyivät ja pintasuuntautuneisuus väheni. Ne opiskelijat, joiden pystyvyysuskomukset säilyivät heikkoina, käyttivät muita enemmän pintasuuntautunutta lähestymistapaa ja heidän syväsuuntautuneisuutensa ja suunnitelmallisuutensa oli muita vähäisempää. Syväsuuntautuneisuutta ja suunnitelmallisuutta oli enemmän niillä, joiden pystyvyysuskomukset vahvistuivat tai säilyivät vahvoina. Syväsuuntautuneisuuden edistämiseksi tulisi pyrkiä vahvistamaan opiskelijoiden pystyvyysuskomuksia kiinnittämällä huomio onnistumisiin esimerkiksi palautteen keinoin. Jatkossa olisi tärkeää selvittää pystyvyysuskomusten yksilöllisen muutoksen yhteyttä erilaisiin taustatekijöihin, kuten opintomenestykseen ja kokemuksiin oppimisympäristöstä.
Keyword(s): pystyvyysuskomukset oppimisen lähestymistavat muutos yliopisto oikeustieteellinen tiedekunta


Files in this item

Files Size Format View
gradu.pdf 1.185Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record