Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kilpailijoiden välinen tietojenvaihto ja tehokkuuspuolustus EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa

Show full item record

Title: Kilpailijoiden välinen tietojenvaihto ja tehokkuuspuolustus EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa
Author(s): Ryymin, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Law and economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millainen kilpailijoiden välinen tietojenvaihto on sallittua ja kiellettyä EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa. Mikäli kilpailijoiden välinen tietojenvaihto katsotaan kielletyksi, se voidaan kuitenkin sallia niin sanotun tehokkuuspuolustuksen perusteella. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää horisontaalisen tietojenvaihdon oikeustila EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa. Tutkielman metodi on pääosin lainopillinen. Kilpailuoikeudessa taloustiede on tärkeässä roolissa ja tutkielmassa taloustieteen argumentteja käytetään lain tulkinnan apuvälineenä. Voimassaolevan oikeuden sisältöä tutkielmassa selvitetään tarkastelemalla kansallista ja EU-oikeudellista kilpailulainsäädäntöä, EU-tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä, EU:n komission hallintokäytäntöä, kansallisen kilpailuviranomaisen ratkaisuja ja oikeuskirjallisuutta. Tutkielmassa hyödynnetään myös kolluusiota ja tietojenvaihtoa koskevaa taloustieteen teoriaa ja tutkimusta. Taloustieteen avulla tarkastellaan kolluusion syntymistä ja sen ylläpitoa helpottavia tekijöitä. Tietojenvaihdon kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa korostuu tapauskohtaisuus. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä markkinoiden rakenteeseen ja ominaisuuksiin että vaihdetun tiedon luonteeseen. Kilpailu rajoittuu todennäköisimmin, kun tietojenvaihto tapahtuu keskittyneillä, symmetrisillä, vakailla ja läpinäkyvillä markkinoilla. Sen sijaan epäsymmetrisillä markkinoilla tietojenvaihto voi vähentää epäsymmetrisen informaation vaikutuksia ja saada markkinat toimimaan tehokkaammin. Näin ollen tietojenvaihtoon epäsymmetrisillä markkinoilla tulisi suhtautua sallivammin. Strategisten ja luottamuksellisten tietojen vaihtaminen kilpailevien yritysten välillä on omiaan johtamaan kilpailun rajoittumiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi hintaa ja määrää koskevat tiedot, joiden vaihtaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä etenkin niiden koskiessa tulevaa aikaa. Kuitenkin myös mennyttä koskevat tiedot voivat rajoittaa kilpailua ja helpottaa kolluusion syntymistä. Sen sijaan julkinen tietojenvaihto on harvoin kilpailua rajoittavaa ja kuluttajat voivat hyötyä siitä. Tietojenvaihdon tiheys ja tietojen yksilöitävyys ovat myös otettava huomioon kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa. Yksi kilpailijoiden välinen kontakti voidaan katsoa kilpailua rajoittavaksi yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi, jos se on omiaan rajoittamaan kilpailua markkinoilla. Kilpailun ei tarvitse tosiasiassa rajoittua, riittää, että tietojenvaihto on omiaan poistamaan yritysten epävarmuutta tulevasta. Tilastotiedot eivät lähtökohtaisesti rajoita kilpailua ellei niistä ole tunnistettavissa yksittäisen yrityksen tietoja. Kilpailua rajoittava tietojenvaihtosopimus voidaan sallia, mikäli sen tuomat tehokkuusedut ovat sopimuksen kilpailua rajoittavia vaikutuksia suuremmat. Täyttääkseen tehokkuuspuolustuksen ehdot tulee tietojenvaihtosopimuksen tehostaa tuotantoa, kuluttajien on hyödyttävä kilpailunrajoituksesta, kilpailunrajoituksen tulee olla välttämätön siinä tavoitellun hyödyn saavuttamiseksi ja kilpailun tulee säilyä markkinoilla kilpailunrajoituksesta huolimatta. Tietojenvaihdon osalta tehokkuuspuolustusta on sovellettu hyvin vähän, koska kilpailijoiden välisen tietojenvaihdon katsotaan harvoin olevan välttämätöntä. Vakuutusalalla tietojenvaihto sallitaan sen erityispiirteiden vuoksi ryhmäpoikkeusasetuksella. Tutkielma osoittaa, että tietojenvaihdon kilpailuoikeudellinen tarkastelu on hyvin tapauskohtaista. Arvioita tietojenvaihdon kilpailuvaikutuksista ei voida perustaa pelkästään vaihdetun tiedon ominaisuuksiin, sillä tapauksen markkinaolosuhteet voivat ratkaista, onko tietojenvaihto tapauksessa sallittua vai kiellettyä. Tutkielmassa käy ilmi, että perinteisesti kilpailua rajoittavana pidetty hintatietojenvaihto voi markkinaolosuhteista riippuen olla sallittua tai poikkeuksellisissa olosuhteissa tulla sallituksi tehokkuuspuolustuksen perusteella. Tietojenvaihtotapaukset harvoin täyttävät tehokkuuspuolustuksen kaikkia kumulatiivisia kriteereitä. Ainoastaan erityisissä markkinaolosuhteissa tietojenvaihdon tehokkuuspuolustus voi tulla sovellettavaksi. Tutkimuksen mukaan pankkialalla epäsymmetrisen informaation takia tietojenvaihdon tehokkuuspuolustus voitaisiin hyväksyä, sillä tietojenvaihdon avulla markkinoiden epäsymmetria vähenee ja tuo tehokkuusetuja.


Files in this item

Files Size Format View
Kilpailijoiden ... _Mari Ryymin_pro gradu.pdf 809.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record