Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kaupunkimetsänomistajat finanssipalvelujen käyttäjinä

Show full item record

Title: Kaupunkimetsänomistajat finanssipalvelujen käyttäjinä
Author(s): Ikonen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Kaupungeissa asuvat yksityiset metsänomistajat ovat tutkimusten mukaan kasvava ryhmä. He ovat myös kiinnostava ryhmä erilaisten finanssipalvelujen käyttäjinä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälainen on kaupunkimetsänomistaja profiililtaan ja mitä metsä merkitsee kaupungissa asuvalle metsänomistajalle. Tutkimuksessa selvitettiin myös, minkälaisia kaupunkimetsänomistajat ovat finanssipalvelujen käyttäjinä ja minkälaisten tekijöiden perusteella he valitsevat vakuutusyhtiönsä ja pankkinsa. Tämä empiirinen tutkimus tehtiin lähettämällä strukturoitu kyselylomake 600 kaupunkimetsänomistajalle, joista 400 yhteystiedot oli poimittu systemaattisella satunnaisotannalla Metsäkeskuksen asiakasrekisteristä ja 200 yhteystietoa samalla tavalla UPM:n asiakasrekisteristä. Vastauksia saatiin 251 kappaletta. Vastausprosentti oli 42. Tutkimuksen perusjoukon muodostivat pääkaupunkiseudulla ja neljässä seuraavaksi suurimmassa kaupungissa asuvat yksityiset metsänomistajat, joiden metsätilan koko oli vähintään 20 hehtaaria. Kaupunkimetsänomistajien taustamuuttujia ja käyttäytymistä analysoitiin laskemalla prosenttiosuuksia ja ristiintaulukoimalla. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osuudessa analysoitiin kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastauksia. Tutkimuksen tuloksina voidaan todeta, että suurissa kaupungeissa asuvat ja yli 20 hehtaarin metsätilan omistavat kaupunkimetsänomistajat ovat nuorempia, useammin naisia ja korkeammin koulutettuja kuin muut yksityiset metsänomistajat ja kuuluvat useimmiten sosioekonomiselta asemaltaan eläkeläisiin tai palkansaajiin. Vakuutusyhtiönsä he valitsevat useimmiten kilpailuttamisen kautta, mutta pankin valinnassa korostuu asiakasuskollisuus. Kaupunkimetsänomistajat vakuuttavat metsänsä keskimääräistä useammin kuin metsänomistajat yleensä. Sijoittajina kaupunkimetsänomistajat hakevat helppoutta ja nopeasti rahaksi muutettavuutta ja sijoittavat sijoitusrahastoihin ja suoriin osakesijoituksiin. Digitaalisista palveluista käytettiin sähköpostia, verkkopankkia ja selailtiin verkkolehtiä, mutta muuten sosiaalisen median käyttö jäi vähäiseksi. Kaupunkimetsänomistajille metsä merkitsee luonnossa virkistäytymistä, marjastusta ja sienestystä sekä rauhoittumista kaupungin kiireestä. Metsä merkitsee heille myös perintöä, jota tulee vaalia ja siirtää metsä hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville.
According to the previous studies, the private forest owners who are living in cities are a growing group. They are also an interesting group of financial services users. The aim of this study is to describe the urban forest owners’ structure, the financial services they use and the factors on the basis they choose their insurance company and bank. In addition, the study researches the importance of forests for the urban forest owners. In the quantitative part of this empirical study, a structured questionnaire was send to 600 urban forest owners. Using systematic random sampling 400 contacts were picked from the register of Forest Centre and another 200 contacts from the customer register of UPM. The response rate was 42 % (251 responses). The respondents lived in the Metropolitan area and in the four next-largest cities. The results of the quantitative part were analyzed using analyzed statistical methods e.g. percentages and cross-tabs. The study also included a qualitative part: the open questions of the questionnaire. The results show that the urban forest owners, who live in the big cities and whose entire forest estate is at least 20 hectares, are younger, include more women, and are higher educated than other private forest owners. Usually, they are part of the socio-economic group of pensioners and wage earners. The most important criteria for selecting an insurance company is competitive bidding and for bank long history with the bank. Urban forest owners insure the forest more often than the average forest owners in general. As investors, the urban forest owners are seeking convenience and flexibility. They prefer to invest in mutual funds and direct equity investments. The digital services that they use are e-mail, online banking and online magazines but otherwise the use of social media remained low. For the urban forest owners the forest means natural refreshment, berry and mushroom picking, and relaxation from the hectic city life. They believe that forest is a heritage that should be cherished and transferred in good condition to future generations.
Keyword(s): kaupunkimetsänomistaja finanssipalvelut metsän merkitys yksityiset metsänomistajat


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_mikkoikonen.pdf 1.185Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record