Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Activation Measures – Social Inclusion or Forced Labour? : Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma

Show full item record

Title: Activation Measures – Social Inclusion or Forced Labour? : Experiences of long-term unemployed participants in the city of Rauma
Author(s): Ikonen, Jaakko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Discipline: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
Korkea työttömyysaste ja kasvava pitkäaikaistyöttömyys ovat osoittautuneet sitkeiksi haasteiksi suomalaiselle järjestelmälle. Poliittinen lähestymistapa työttömyydenhoitoon on hiljalleen siirtynyt laajoista kysyntään vaikuttavista ratkaisuista kohti aktivointia, jolla tähdätään työttömien mahdollisimman nopeaan työllistymiseen lisäämällä tuensaajien vastuuta ja uudistamalla tukiehtoja sekä palvelujärjestelmää niin, että ne kannustavat kansalaisia aktiivisempaan ja itsenäisempään toimintaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä aktivointitoimenpiteistä tutkimalla pitkäaikaistyöttömien suhtautumista aktivoinnin konseptin ja muotoihin. Kaksioisainen tutkimuskysymys on 1) miten vastaajat kokevat aktivoinnin ja erityisesti työhön pohjautuvat aktivointitoimenpiteet, keskittyen erityisesti siihen, pidetäänkö aktivointia merkityksellisenä tai hyödyllisenä ja 2) mitä vastaajat ajattelevat aktivointitoimien oikeutuksesta ja legitimiteetistä. Tutkimuksen aineistona on 11 raumalaisen pitkäaikaistyöttömän syvähaastattelut. Rauma valikoitui tutkimuksen kohteeksi, koska kaupunkia voi pitää yhtenä suomalaisen aktivointipolitiikan edelläkävijöistä. Litteroidut haastattelut analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin, joilla tutkitusta ilmiöstä esitetään tiivistetty kuvaus. Tutkimuksen induktiivisen lähestymistavan myötä ymmärrys aktivoinnista saavutetaan haastateltavien kokemusten kautta eikä edeltämäärätyn teorian tai oletusten näkökulmasta. Vastaajat kokevat aktivoinnin palvelevan seuraavia tarkoitusperiä: 1) yhteiskuntaan osallistaminen tai 2) byrokraattinen keino työttömien luokittelemiseksi ja kontrolloimiseksi. Vastaajat kokevat työttömyyden ja sen aiheuttaman toimettomuuden pääosin hyvin raskaiksi asioiksi, joten he suhtautuvat aktivointitoimiin ensisijaisesti positiivisesti. Vastaajat arvostavat heille järjestettyä toimintaa ja antavat tarjotulle toiminnalle itseisarvon, jossain määrin toiminnan sisällöstä riippumatta. Vastaajilla on pääosin hyvin heikko työllistymisusko, ja aktivointitoimenpiteet vastaavat heille moniin tyypillisesti työnteon tarjoamiin tarpeisiin, jotka liittyvät statukseen, tunnistamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja mielekkääseen toimintaan. Aktivointitoimenpiteiden velvoittavuuteen suhtaudutaan joko positiivisesti, negatiivisesti tai ristiriitaisesti. Odotetusti näkemykset heijastelevat yleisiä yhteiskunnallsia diskursseja työttömyydestä ja aktivoinnista. Tutkimuksen hälyttävin löydös on, että vastaajat eivät yleisestä tyytyväisyydestään huolimatta koe aktivointoimenpiteiden edistävän heidän työllistymistavoitteitaan. Vastaajat tunnistavat monia tärkeitä elämänalueita, joita aktivointitoimenpiteisiin osallistuminen parantaa, mutta on ongelmallista, että suuri osa vastaajista on lähes täysin menettänyt uskon työllistymiseensä.
The long-lasting and persistent issues of high unemployment levels and increases in long-term unemployment have presented a difficult challenge to welfare states. The political focus in addressing unemployment has slowly shifted from large supply-side solutions towards activation, which aims to guide the unemployed into employment as swiftly as possible by increasing the responsibilities of welfare recipients and reforming the terms of social aid and the service system in order to promote a more active and self-reliant approach among citizens. This paper aims to add to the understanding of activation policies by studying views that the long-term unemployed hold on the concept of activation and their participation in activation measures. The research question is 1) How do respondents view activation and particularly work-based activation measures, with a strong focus on examining whether they consider activation meaningful or beneficial in their situation and 2) How do the unemployed view the legitimacy and justification of activation policies? The perspective of the unemployed in this study is provided through eleven in-depth research interviews conducted with long-term unemployed participants from the city of Rauma, the forerunner of current Finnish activation policies. The 18 190 word final transcription of the interviews is analysed through qualitative content analysis, which is used to produce a condensed description of the researched phenomenon. The inductive approach of the study manifests as a reliance on the experiences of the interview subjects in creating an understanding on activation, rather than approaching their reality through a predetermined theory or presupposed notions. The respondents consider their participation in activation to serve one of the following purposes: 1) inclusion in society or 2) a bureaucratical means of categorizing and controlling them during their unemployment. As lack of employment and the associated inactivity are difficult issues for the respondents, their mostly positive reaction to work-based activation measures is natural. Respondents appreciate the activities provided to them and give intrinsic value to the provision of these activities, somewhat regardless of their actual contents. As the respondents generally have very low hopes of finding work, participation in activation measures satisfies many needs which are typically fulfilled through work, including those related to status, recognition, social interaction and meaningful activities. Reactions towards compulsory participation in activation measures can be categorized as either positive, negative or conflicted. As can be expected, these views reflect broader social discourses on unemployment and activation. The most alarming finding of this study is that while many participants are satisfied with taking part in activation measures, this activation does not help them towards their objective of finding employment. The respondents share a desire to find paid work but don't see how participating in active labour market policies will benefit them in this field. While the respondents identify many important aspects of life where they directly benefit from participation in activation measures, it is problematic that a large part of participants have almost completely given up on their goal of finding work.
Keyword(s): long-term unemployment workfare activation active social security policy


Files in this item

Files Size Format View
Ikonen_yhteiskuntapolitiikka.pdf 375.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record