Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Demographics and Tallinn housing prices : Mankiw – Weil revisited

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-25T12:06:14Z
dc.date.available 2017-01-25T12:06:14Z
dc.date.issued 2017-01-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/175782
dc.title Demographics and Tallinn housing prices : Mankiw – Weil revisited en
ethesis.discipline Taloustiede fi
ethesis.discipline Economics en
ethesis.discipline Ekonomi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/A09230c3-eda4-4b28-804a-a7217254c992
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/353be4fc-cb8f-483f-8f54-e3d44a189899
ethesis.department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
ethesis.department Department of Political and Economic Studies en
ethesis.department Institutionen för politik och ekonomi sv
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lagerspetz, Mattias
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tämä tutkielma tarkastelee asuntojen hinnanmuodostukseen vaikuttavia tekijöitä Tallinnassa. Erityisesti keskitytään väestönmuutosten ja asuntojen hintojen välisen yhteyden tutkimiseen. Tallinnan väestönrakenne tulee muuttumaan vahvasti lähivuosina, koska syntyneiden määrä on vähentynyt jyrkästi 1990-luvun alusta. Aikaisemmat tutkimukset ovat näyttäneet, että suurin kasvu henkilökohtaisessa asuntojen kysynnässä tapahtuu 20 ja 30 ikävuoden välissä, joten nuorten lukumäärän väheneminen voi siten johtaa asuntojen kysynnän vähenemiseen. Tutkielman teoreettisessa osuudessa tarkastellaan mallia, joka soveltuu arvioimaan väestönmuutosten vaikutusta asuntojen hintoihin. Mallissa arvioidaan ensiksi poikkileikkausaineistolla eri ikäryhmien asuntojen kysyntä, jonka avulla luodaan asuntojen kokonaiskysyntää mittaava aikasarjamuuttuja. Tätä aikasarjamuuttujaa käytetään yhdessä makrotaloudellisten aikasarjojen kanssa asuntojen hintojen muutosten selittämiseen. Tutkielmassa käsitellään myös erinäisten vastaavaa mallia käyttäneiden tutkimusten tuloksia. Empiirisessä osiossa vastaavaa mallia sovelletaan tallinnalaiseen aineistoon vuosilta 1997-2014. Asuntojen kysyntä ikäryhmittäin arvioidaan Viron 2011 väestönlaskenta-aineistosta saadulla tiedolla lähes 170 000 tallinnalaisasunnosta ja niiden asukkaista. Saadut kysyntäarviot yhdistetään tallinnalaiseen väestödataan, ja luodaan nk. demografisen kysynnän aikasarja. Seuraavaksi asuntojen hintojen, demografisen kysynnän ja makroaikasarjojen yhteyksiä tarkastellaan yhteisintegroituvuusanalyysilla. Asuntojen hinnat, demografinen kysyntä, BKT ja muut markotaloudelliset muuttujat mallinnetaan vektorivirheenkorjausmallia käyttäen. Tuloksena saadut asuntojen hintojen pitkän aikavälin joustoarviot ovat enimmäkseen linjassa aikaisempien tulosten kanssa. Tulokset ovat kuitenkin suhteellisen herkkiä mallispesifikaation muutosten suhteen. Esimerkiksi demografisen kysynnän vaikutusten arviot vaihtelevat suuresti päämallin sekä vaihtoehtoisten spesifikaatioiden välillä. Demografisen kysynnän ennustettu muutos ei myöskään hieman yllätyksellisesti ole kovin suuri, joten demografisen kysynnän muutokset eivät vaikuta kovin vahvasti malleista saatuihin asuntojen tulevan hintakehityksen ennusteisiin. fi
dct.abstract This thesis examines the drivers behind the formation of housing prices in Tallinn, Estonia. The focus is, more specifically, on the relation between changes in demographics and housing prices. There will be significant changes in Tallinn’s demographic composition in the years to come, as the number of births in Tallinn have declined steeply from the 1990s on. Past studies have shown, that most significant increase in people’s demand for housing occurs in their 20s, and as such the sharp fall in the number of young people in Tallinn, could result in a decrease of demand for housing. First, a model suitable for examining demographics’ effect on housing is introduced. In the model demand for housing by age-group is first estimated from cross-sectional data. Next, the obtained estimates are combined with demographic time series data to obtain a demographic demand time series. Lastly, the relations between housing prices and demographic demand (as well as other macroeconomic variables) are examined. Results from a number of previous studies employing a similar model are also presented. In the empirical section of this thesis, a similar model is applied on data from Tallinn, spanning from 1997 to 2014. Firstly, the demand for housing by age-group is estimated from cross-sectional data obtained by combining estimates for the value of almost 170 000 Tallinn housing units with the inhabitants of the units, as reported in Estonian 2011 census data. Next, the demand estimates are combined with time-series of past demographic data on Tallinn, to construct a total demographic demand time series variable. Thirdly, the long-run relationships between housing prices, demographic demand and other macroeconomic variables are examined using cointegration analysis. Tallinn housing prices are modelled in vector error correction model framework, along with the obtained demographic demand, GDP per capita, as well as other macroeconomic time series. Housing prices’ long run elasticity estimates obtained are generally in line with results from previous studies. However, the results seem quite sensitive regarding model specification. Importantly, effects of increases in demographic demand on housing prices are found to be negative for some of the alternative model specifications. The forecasted changes in future demographic demand are also of not a very great magnitude, so the predictions for future housing prices for the models are affected relatively modestly by the forecasted changes in demographic demand. en
dct.subject asuntojen hinnat fi
dct.subject väestö fi
dct.subject yhteisintegroituvuus fi
dct.subject virheenkorjausmalli fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Ripatti, Antti
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b01d9fc3-4c44-4c58-8273-eabdb68dc3c2
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2016-12-14 16:36:45:823
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201701251175
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Lagerspetz_Taloustiede.pdf 1.312Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record