Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Energiapuun korjuusuositusten arviointi kestävyyden eri ulottuvuuksista

Show full item record

Title: Energiapuun korjuusuositusten arviointi kestävyyden eri ulottuvuuksista
Author(s): Lumperoinen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Tässä työssä selvitettiin, onko energiapuun korjuu ja kasvatus ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää, jos se tehdään teoksen Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen sisältämien suositusten mukaisesti. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, miten energiapuun korjuu- ja kasvatussuosituksia pitäisi asiantuntijoiden ja tutkijoiden mukaan kehittää. Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen on tarkoitettu metsänomistajien ja metsäammattilaisten käsikirjaksi. Niissä on kuvattu tutkimuksiin ja hyviin käytäntöihin perustuvia toimintamalleja energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen. Suositukset on laadittu Suomessa laaja-alaisena yhteistyöprojektina Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johdolla. Hyvän metsänhoidon suositusten tavoitteena on varmistaa, että metsien käsittely on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Tutkimusta varten haastateltiin 34 suosituksien laadintaan osallistunutta asiantuntijaa ja tutkijaa. Vastausprosentti oli 81. Haastattelututkimuksessa kullekin haastateltavalle esitettiin suosituksiin perustuvia väittämiä, joita he arvioivat seitsenportaisella Likert-asteikolla. Lisäksi jokaisen vastauksen jälkeen haastateltavilla oli mahdollista antaa vapaamuotoisia perusteluja. Väittämiä esitettiin yhteensä 21:stä aiheesta, joista jokaisessa tarkasteltiin kestävyyden kaikkia kolmea ulottuvuutta. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys yhdistettiin väittämissä, joten väittämiä esitettiin yhteensä 63. Tulosten mukaan suurin osa esitetyistä toimenpidesuosituksista on kestäviä. Ainoastaan kannonnostoon, huonolaatuisten puiden poistamiseen, kokopuun korjuuseen kuivahkoilla kankailla ja latvusmassan korjuuseen liittyvissä väittämissä vastausten keskiarvot olivat negatiivisia. Vastauksissa tuotiin esille erityisesti huoli ravinteiden riittämisestä ja metsänomistajan taloudellisesta hyödystä. Vastausten mukaan energiapuun sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistävä vaikutus perustuu erityisesti työllistävään vaikutukseen kotimaassa. Tulosten perusteella metsänhoidon suosituksille on Suomessa tarvetta ja ohjeistusta pitäisi osoittaa nimenomaan korjuuta tekevälle henkilöstölle, kuten metsäkoneen kuljettajille ja metsureille. Tässä työssä osoitettiin asiantuntija- ja tutkijahaastattelun perusteella, että energiapuun korjuu ja kasvatus Suomessa on pääosin kestävää, jos laadittuja suosituksia noudatetaan. Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää erityisesti, miten korjuun ja kasvatuksen ohjeita tulisi kehittää niissä työlajeissa, joiden kestävyys kyseenalaistettiin. Pieniläpimittaisen energiapuun korjuu harvennusmetsissä perustuu osittain tukiin, joten jatkotutkimuksissa tulisi selvittää tukien vaikutuksia energiapuun korjuun kannattavuuteen. Jatkotutkimuksissa pitäisi myös selvittää, miten Hyvän metsänhoidon suosituksia pitäisi kehittää, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä käytännön työtä tekeville metsäammattilaisille. Samaa tutkimusaihetta kannattaisi tarkastella myös jollain toisenlaisella lähestymistavalla.
In this master´s thesis it was studied if the harvesting and cultivating of energy wood is ecologically, economically, socially and culturally sustainable if it is done by following Forestry Development Centre Tapio´s guidelines for Best Forestry Practices for Energy Wood harvesting and cultivating. The aim of the study was also to find out how energy wood harvesting and managing practices should be developed according to experts. Best Practice Guidelines for Forest Management and Energy Wood Harvesting and Cultivation is a handbook for forest owners and professional foresters. The handbook describes operations models for energy wood harvesting and cultivation that are based on research and good practices. The guidelines have been compiled as an extensive cooperation process with Forest Development Centre Tapio. The aim of Best Practice Guidelines for Forest Management is to ensure that forest management is ecologically, economically, socially and culturally sustainable. 34 experts and researchers were interviewed for this study. All of these interviewees have participated in the Energy wood harvesting and cultivating guidelines project. The response percentage in these interviews was 81. In the interview, claims based on the guidelines were presented to the interviewees. The answers were evaluated by using 7-step Likert scale. In addition, it was possible for the interviewees to give informal arguments after every claim. The claims were from 21 different topics collected from the guidelines. In every topic, all three dimensions of sustainability were examined. Social and cultural sustainability were combined in the claims, so a total of 63 claims was presented. The results indicate that the majority of the recommendations in the guidelines is sustainable. Only in the claims dealing with stump lifting, low-quality tree removing, whole tree harvesting on VT-sites and foliage and branch collecting, the average calculated from all Likert –answers was negative. In the informal arguments, the most important concerns were nutrient loss from forests and forest owners´ economical benefits in energy wood harvestings. The results indicated that the biggest benefits from social and cultural sustainability are the positive effects on employment in homeland. The results indicated that there is need for Best Practice Guidelines for Forest Management in Finland. The biggest need for the recommendations is among forest harvesting workers, for example harvester drivers and forest workers. In this work it was shown that energy wood harvesting and cultivating in Finland is usually sustainable if the recommendations are followed. In future research it should be studied how energy wood harvesting and cultivating guidelines should be developed in the operations whose sustainability was questioned. It seems that the harvesting of small diameter energy wood is based partly on state subsidies. Therefore, in future research, it should be studied how big an effect the subsidies have on the profitability of energy wood harvesting. It should also be studied how Best Practice Guidelines should be developed so that they could support practical forest workers as effectively as possible. It might also be good to do research on this same area using some other approach.
Keyword(s): metsätalouden kestävyys Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuu


Files in this item

Files Size Format View
Hanna_Lumperoinen_pg_2015.pdf 2.165Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record