Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Johtamisen yhteys oppimisympäristöihin ja lapsen leikkiin varhaiskasvatuksessa

Show full item record

Title: Johtamisen yhteys oppimisympäristöihin ja lapsen leikkiin varhaiskasvatuksessa
Author(s): Terho, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The aim of this research is to find out the leaderships connection to learning environments and children's play in Early Childhood Education (ECE) by the next problems of the study: (1) What kind of leadership types there are in ECE? (2) What kind of connections there are between the types of leadership and learning environments? (3) What kind of connection there are between the types of leadership and children's play? There is no previous research about this topic so I will try to fulfill the gap on my account. The research was carried out by using the quantitative research methods: The Spearman Rank Order Correlation Coefficient (Rho), Principal Components Analysis, (PCA) and the frequency analysis. The theory of this paper based on research material by using the earlier theories about leadership, learning environments and children's play. The data used in this study was a part of the "Orientation project" -research by Jyrki Reunamo. There was 2889 children, 156 teams and their leaders, who took part in the study from thirteen different municipalities in Southern Finland. The response rate among leaders was 80 %. According to this research the leadership of ECE consists of five categories: The Pedagogical leadership, the Leadership of development, the Leadership of economy, troublesome leadership and weak leadership. To clarify comparison, five types of leadership were compressed to two types: The Quality leadership and the Demanding leadership. According to the results there are some connections between leadership, learning environments and children's play. From the results it can be deduced that if the leader thinks that she/he is "The Quality leader" learning environments are more versatile, more high-quality and children have more opportunities for rich and versatile play. Children have also many opportunities for free play. If the leader thinks that it is demanding to lead personnel, the play of children is more physical. There are also fewer opportunities for supported play or controlled play. It is very important to develop and improve the quality of leadership so that the play of children can be of highest quality.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä johtamisen yhteyttä oppimisympäristöjen ja lapsen leikin välillä seuraavilla tutkimusongelmilla (1) Minkälaisia johtamistyyppejä on varhaiskasvatuksessa, (2) Minkälainen yhteys johtamistyypeillä on oppimisympäristöihin, (3) Mikä yhteys eri johtamistyypeillä on lasten leikkiin? Aihetta ei käsitykseni mukaan ole aikaisemmin tutkittu. Tällä tutkimuksella pyrin täyttämään tuota aukkoa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa analysointimenetelminä käytettiin frekvenssianalyysia, korrelaatiokerrointa ja pääkomponenttianalyysia. Tutkimus voidaan katsoa aineistolähtöiseksi, koska teoria rakentui tutkimustulosten pohjalta hyödyntäen aikaisempaa tutkimusta johtamisesta, oppimisympäristöistä ja lapsen leikistä. Tutkimus tehtiin sekundääriaineistosta, joka oli kerätty Jyrki Reunamon Orientaatioprojektissa. Tutkimusaineisto on laajuudessaan ja monimuotoisuudessaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Tutkimukseen osallistui13 Etelä-Suomalaista kuntaa. Aineisto kerättiin keväällä 2015. Aineisto koostui lapsihavainnoinneista (N 2889), tiimin itsearvioinneista (N 156) ja johtajuusarvioinneista (N 156). Vastausprosentti johtajuuskyselyssä muodostui 80 %. Aineistosta löytyi viisi erilaista johtamistyyppiä: pedagoginen, kehitys-, talous-, haasteellinen ja heikko johtaminen, jotka vertailun selventämiseksi tiivistettiin kahdeksi toisistaan poikkeavaksi johtamistyypiksi: laadukas johtaminen ja vaativa johtaminen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella johtamisella on suora yhteys oppimisympäristöihin ja lapsen leikkiin. Tuloksista voidaan päätellä, että mitä laadukkaampana johtaminen koetaan, sitä monitahoisempia ja korkeatasoisempia oppimisympäristöt ovat ja lapsella on enemmän mahdollisuuksia rikkaaseen ja vaihtelevaan leikkiin. Lapsille tarjotaan paljon myös vapaan leikinmahdollisuuksia. Mitä vaativammaksi johtaminen koetaan, sitä enemmän lasten leikit ovat fyysisiä. Tuettua ja ohjattua leikkiä sen sijaan on niukasti. Lapsen laadukkaan leikin kannalta on siis merkityksellistä vaikuttaa johtamisen laadun jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen.
Keyword(s): Early Childhood Education Theories of leadership Theories of play Learning environments Quantitative research varhaiskasvatus johtajuusteoriat leikin teoriat oppimisympäristö kvantitatiivinen tutkimus


Files in this item

Files Size Format View
Taru_Terho_Pg_2017_0201_.pdf 1.234Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record