Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta

Show full item record

Title: Metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta
Author(s): Kraama, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Tutkimus selvitti yksityismetsänomistajien näkemyksiä metsätalouden kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista ja palvelutarpeista kannattavuuden parantamiseksi. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla 19 metsänomistajaa metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen alueelta teemahaastattelumenetelmällä. Metsänomistajien tavoitteiden selvittämiseksi käytettiin myös strukturoitua kyselylomaketta. Tutkimuksen tuloksina ovat metsänomistajien käsitykset metsätalouden kannattavuudesta, kannattavuusnäkemysten typologia, kannattavuustietopalvelutarpeiden typologia ja luokittelu suhtautumisesta kannattavuustietopalveluihin. Metsänomistajat olivat pääasiassa halukkaita hyödyntämään metsiään. Metsänomistajien tiedoissa ja kyvyissä kannattavuuskäsitteiden hyödyntämiseksi ilmeni kuitenkin merkittävästi parantamisen varaa. Kannattavuustietopalvelut voisivat auttaa metsänomistajia hyödyntämään metsiään suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin. Palvelut osoittaisivat metsänomistajille vastaavanlaisen metsätilan taloudellisen kokonaisarvopotentiaalin. Oman tilanteen ja potentiaalisen tilanteen vertaileminen kannustaisi toteuttamaan tarvittavat kannattavuustoimenpiteet. Palvelut voisi toteuttaa metsänomistajien, tietokantojen ja henkilökohtaisen neuvonnan vuorovaikutuksella. Valtio voisi parhaimmillaan vaikuttaa metsätalouden kannattavuuteen tarjoamalla kannusteita palvelujen rakentamiseksi ja hyödyntämiseksi.
The study examines views of the family forest owners on the profitability of forestry, profitability factors related service needs, and possibilities to improve profitability. The data were collected by interviewing 19 forest owners who are members of the Forest Management Association Päijät-Häme. The employed method was semi-structured interview. In addition, structured questionnaires were used to collect information on the forest ownership objectives. The results consist of the conceptualization of forest owners’ attitudes in terms of forestry profitability, typology of the forest owners’ profitability views, types of forest owners’ information service needs and classification of attitudes towards the profitability of information services. Forest owners had various views on profitability. They were mainly interested in utilizing their forests. However, forest owners' knowledge and abilities to utilize the profitability concepts were incomplete. The economic information services could provide a solution to this problem. Services for forest owners could indicate the potential total economic value of forests. The forest owners could be encouraged to implement actions to improve profitability by showing and digesting the gap between their current and the potential situation. Profitability services could be implemented in interaction with the forest owners, information and personal advice. The government could influence the profitability of the non-industrial forestry by providing incentives to build up and utilize the services.
Keyword(s): Small scale forestry family forest owners profitability views profitability services


Files in this item

Files Size Format View
Mikko_Kraama_pg_2015.pdf 1.770Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record