Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsäsertifiointi julkisen metsäpoliittisen ohjauksen tukena Suomessa

Show full item record

Title: Metsäsertifiointi julkisen metsäpoliittisen ohjauksen tukena Suomessa
Author(s): Rahikainen, Aija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Metsäsertifioinnin kehittäminen sai alkunsa 1980-luvulla, kun kuluttajat aloittivat boikotointikampanjan trooppisten maiden metsäkatoa edistäviä hakkuita vastaan. Sertifioinnilla pyrittiin edistämään trooppisten metsien monimuotoisuutta. Samaan aikaan Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio esitti kestävän kehityksen käsitteen. Vuonna 1992 kestävä kehitys asetettiin Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssissa toiminnan tavoitteeksi. Samalla keskusteltiin kestävän metsätalouden toteuttamisesta. Metsäsertifiointi on yksi tapa toteuttaa kestävää metsätaloutta. Metsäsertifiointi on valtiosta riippumaton markkinavetoinen hallintajärjestelmä. Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ja Forest Stewardship Council. Metsäpoliittisista ohjauskeinoista tarkasteluun valittiin metsälainsäädäntö, metsäverotus, KEMERA, kansallinen metsäohjelma ja metsänhoidon suositukset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, miten metsäsertifiointi ja julkinen metsäpoliittinen ohjaus Suomessa tukevat toisiaan ja miten eri sidosryhmät kokevat metsäsertifioinnin sen eri osa-alueilla. Sertifioinnin sekä julkisten metsäpoliittisten ohjauskeinojen eri osa-alueita määrittelevänä viitekehyksenä käytettiin poliittisten ohjauskeinojen kolmijakoisuutta: säädösohjaus, taloudellinen ohjaus ja informaatio-ohjaus. Vastaajien mukaan metsäsertifioinnin ja julkisten metsäpoliittisten ohjauskeinojen välillä on jonkin verran ristiriitoja. Eniten ristiriitoja on metsälainsäädännön ja metsäsertifioinnin välillä, mutta kokonaisuutena lainsäädäntö tukee metsäsertifiointia. Sidosryhmien mielestä metsäsertifiointi on ensisijaisesti markkinoihin perustuva ohjauskeino, mutta myös sen säädös- ja informaatio-ohjauksen piirteet huomioitiin. Metsäsertifioinnin informaationvälittäjän roolia ei nähty kaikkien sidosryhmien osalta merkittävänä ja siihen tulisi kiinnittää huomiota. Sekä julkisessa että yksityisessä päätöksenteossa tulisi huomioida, että metsäsertifiointi on yksityistä metsäpolitiikkaa. Suomen metsien tämän hetkinen kunto olisi kyselyn mukaan voitu saavuttaa muun muassa tiukemman lainsäädännön, talousohjauksen, tiedottamisen ja markkinoinnin avulla. Ympäristöjärjestöjen mukaan Suomen metsien kunto ei ole parantunut metsäsertifioinnin myötä. Useat sidosryhmät pitivät metsien tämän hetkistä kuntoa aktiivisen metsäpolitiikan tuloksena. Metsäsertifiointi on kuitenkin parantanut useiden sidosryhmien mielestä luonnon monimuotoisuutta. Vastaajien mukaan metsäsertifioinnissa olisi kehittämistä. Vahvimpana kehityskohteena nousi esille PEFC- ja FSC-järjestelmien yhtenäistäminen. Lisäksi metsäsertifioinnin byrokratiaa tulisi selkeyttämisen ja käytännöllisyyden vuoksi vähentää.
The development of forest certification started in 1980, when consumers started a boycott campaign against deforestation in tropical forests. The initial idea for forest certification was to promote biodiversity in tropical forests. At the same time United Nations World Commission on Environment and Development introduced the concept of sustainable development. In 1992 sustainable development was set as the goal of action in the United Nation’s Conference on Environment and Development. Sustainable forest management was also discussed. Forest certification is a way to implement sustainable forest management. Forest certification is a non-state market driven governance system. There are two forest certification systems in use in Finland: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes and Forest Stewardship Council. The forest policy instruments presented in the study are forest legislation, forest taxation, KEMERA, national forest program and best practice guidelines for forest management. The purpose of the study was to examine by qualitative research how forest certification and public policy instruments in Finland support each other and how the different reference groups in forestry define forest certification in its different sections. The different sections of forest certification were formed by combining different theories. Theoretical framework consisted of policy instruments on different fields including regulation, information and economy. The respondents found some contradictions between forest certification and forest policy instruments. The most contradictions are between forest legislation and forest certification, but as a whole forest legislation promotes forest certification. The reference groups defined forest certification as market based policy instrument, but its regulative and information roles were also recognized. The information role of forest certification was not seen by all reference groups as important and that should be taken into account. The research results suggest that public and private decision making should consider the forest certification as a private forest policy. According to the results, the current state of Finnish forest would have been reached through a stricter legislation, economic instruments, information and marketing. Environmental non-governmental organizations think that forest certification has not improved the state of forests. Many reference groups thought that the state of the forests is subsequent to active forest policy. Many believe that the biodiversity of the forests has improved due to forest certification. However, the respondents think that the forest certification could be improved. The respondents suggested combining PEFC and FSC. The bureaucracy of forest certification should be diminished to maintain the clarity and practicality.
Keyword(s): metsäsertifiointi poliittiset ohjauskeinot kestävä metsätalous markkinoihin perustuva ohjauskeino yksityinen sääntely ympäristöyrittäjämäinen markkinointi


Files in this item

Files Size Format View
Metsäsertifioin ... omessa_Rahikainen_Aija.pdf 1.004Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record