Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Metsäsertifiointi julkisen metsäpoliittisen ohjauksen tukena Suomessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-06T08:02:33Z
dc.date.available 2015-05-06T08:02:33Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/932
dc.title Metsäsertifiointi julkisen metsäpoliittisen ohjauksen tukena Suomessa fi
ethesis.discipline Skogsekonomi sv
ethesis.discipline Forest Economics en
ethesis.discipline Metsäekonomia fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/7589e9c3-6eeb-4efd-b28e-54262e09fae3
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
dct.creator Rahikainen, Aija
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Metsäsertifioinnin kehittäminen sai alkunsa 1980-luvulla, kun kuluttajat aloittivat boikotointikampanjan trooppisten maiden metsäkatoa edistäviä hakkuita vastaan. Sertifioinnilla pyrittiin edistämään trooppisten metsien monimuotoisuutta. Samaan aikaan Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio esitti kestävän kehityksen käsitteen. Vuonna 1992 kestävä kehitys asetettiin Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssissa toiminnan tavoitteeksi. Samalla keskusteltiin kestävän metsätalouden toteuttamisesta. Metsäsertifiointi on yksi tapa toteuttaa kestävää metsätaloutta. Metsäsertifiointi on valtiosta riippumaton markkinavetoinen hallintajärjestelmä. Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes ja Forest Stewardship Council. Metsäpoliittisista ohjauskeinoista tarkasteluun valittiin metsälainsäädäntö, metsäverotus, KEMERA, kansallinen metsäohjelma ja metsänhoidon suositukset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksen avulla, miten metsäsertifiointi ja julkinen metsäpoliittinen ohjaus Suomessa tukevat toisiaan ja miten eri sidosryhmät kokevat metsäsertifioinnin sen eri osa-alueilla. Sertifioinnin sekä julkisten metsäpoliittisten ohjauskeinojen eri osa-alueita määrittelevänä viitekehyksenä käytettiin poliittisten ohjauskeinojen kolmijakoisuutta: säädösohjaus, taloudellinen ohjaus ja informaatio-ohjaus. Vastaajien mukaan metsäsertifioinnin ja julkisten metsäpoliittisten ohjauskeinojen välillä on jonkin verran ristiriitoja. Eniten ristiriitoja on metsälainsäädännön ja metsäsertifioinnin välillä, mutta kokonaisuutena lainsäädäntö tukee metsäsertifiointia. Sidosryhmien mielestä metsäsertifiointi on ensisijaisesti markkinoihin perustuva ohjauskeino, mutta myös sen säädös- ja informaatio-ohjauksen piirteet huomioitiin. Metsäsertifioinnin informaationvälittäjän roolia ei nähty kaikkien sidosryhmien osalta merkittävänä ja siihen tulisi kiinnittää huomiota. Sekä julkisessa että yksityisessä päätöksenteossa tulisi huomioida, että metsäsertifiointi on yksityistä metsäpolitiikkaa. Suomen metsien tämän hetkinen kunto olisi kyselyn mukaan voitu saavuttaa muun muassa tiukemman lainsäädännön, talousohjauksen, tiedottamisen ja markkinoinnin avulla. Ympäristöjärjestöjen mukaan Suomen metsien kunto ei ole parantunut metsäsertifioinnin myötä. Useat sidosryhmät pitivät metsien tämän hetkistä kuntoa aktiivisen metsäpolitiikan tuloksena. Metsäsertifiointi on kuitenkin parantanut useiden sidosryhmien mielestä luonnon monimuotoisuutta. Vastaajien mukaan metsäsertifioinnissa olisi kehittämistä. Vahvimpana kehityskohteena nousi esille PEFC- ja FSC-järjestelmien yhtenäistäminen. Lisäksi metsäsertifioinnin byrokratiaa tulisi selkeyttämisen ja käytännöllisyyden vuoksi vähentää. fi
dct.abstract The development of forest certification started in 1980, when consumers started a boycott campaign against deforestation in tropical forests. The initial idea for forest certification was to promote biodiversity in tropical forests. At the same time United Nations World Commission on Environment and Development introduced the concept of sustainable development. In 1992 sustainable development was set as the goal of action in the United Nation’s Conference on Environment and Development. Sustainable forest management was also discussed. Forest certification is a way to implement sustainable forest management. Forest certification is a non-state market driven governance system. There are two forest certification systems in use in Finland: Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes and Forest Stewardship Council. The forest policy instruments presented in the study are forest legislation, forest taxation, KEMERA, national forest program and best practice guidelines for forest management. The purpose of the study was to examine by qualitative research how forest certification and public policy instruments in Finland support each other and how the different reference groups in forestry define forest certification in its different sections. The different sections of forest certification were formed by combining different theories. Theoretical framework consisted of policy instruments on different fields including regulation, information and economy. The respondents found some contradictions between forest certification and forest policy instruments. The most contradictions are between forest legislation and forest certification, but as a whole forest legislation promotes forest certification. The reference groups defined forest certification as market based policy instrument, but its regulative and information roles were also recognized. The information role of forest certification was not seen by all reference groups as important and that should be taken into account. The research results suggest that public and private decision making should consider the forest certification as a private forest policy. According to the results, the current state of Finnish forest would have been reached through a stricter legislation, economic instruments, information and marketing. Environmental non-governmental organizations think that forest certification has not improved the state of forests. Many reference groups thought that the state of the forests is subsequent to active forest policy. Many believe that the biodiversity of the forests has improved due to forest certification. However, the respondents think that the forest certification could be improved. The respondents suggested combining PEFC and FSC. The bureaucracy of forest certification should be diminished to maintain the clarity and practicality. en
dct.subject metsäsertifiointi fi
dct.subject poliittiset ohjauskeinot fi
dct.subject kestävä metsätalous fi
dct.subject markkinoihin perustuva ohjauskeino fi
dct.subject yksityinen sääntely fi
dct.subject ympäristöyrittäjämäinen markkinointi fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Tahvonen, Olli
ethesis.supervisor Holopainen, Jani
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype Master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e47ed7a3-a5f7-46cf-9499-2ddce07327f4
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-02-24 16:01:15:950
ethesis.principalprofessor Tahvonen, Olli
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212347
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Metsäsertifioin ... omessa_Rahikainen_Aija.pdf 1.004Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record