Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus : toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta

Show full item record

Title: Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus : toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta
Author(s): Rautio, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Aims. This study aims to find out what kind of views vocational teachers working on second level have about their job, entrepreneurship education and actualizing entrepreneurship education. Previous research has shown many changes in vocational teaching during past decades. Changes in labour market have made entrepreneurship education more significant in education. Research questions are: 1) What kind of challenges does vocational teaching include?, 2) What kind of views do vocational teachers have on entrepreneurship education? and 3) How is entrepreneurship education part of vocational teaching? Methods. Data for this study was collected by semi-structured interviews during spring 2010. Five second level vocational teachers working in South Savo were interviewed. One of the interviewees no longer worked on second level education. Research material was analyzed by qualitative content analysis. Results and conclusions. Teachers experienced two kinds of challenges in their work. Firstly challenges rose from heterogeneity among students and big role of "raising" the students (e.g. good behaviour). Secondly challenges were caused by changes in work and lack of resources. Entrepreneurship education was viewed as necessary and beneficial, and it was part of teaching in forms of learning contents, teaching methods and learning environments. As a term entrepreneurship education was viewed problematic since it is often misunderstood as entrepreneur education (how to be an entrepreneur). For entrepreneurship education to be implemented in all teaching, should the aims and practices of entrepreneurship education be clarified to all teachers.
Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammatillisen toisen asteen opettajien näkemyksiä omasta työstään ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen toteuttamisesta osana heidän työtään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet ammattillisen opettajuuden kokeneen suuria muutoksia vuosikymmenien aikana. Tätä ovat aiheuttaneet muun muassa muuttuneet työmarkkinat ja siksi yrittäjyyskasvatuksen merkitys on kasvanut koulutuksessa. Tutkimuksen tutkimusongelmina ovat: 1) Millaisia haasteita ammatillisessa opettajuudessa ilmenee?, 2) Millainen näkemys ammatillisilla opettajilla on yrittäjyyskasvatuksesta? ja 3) Miten yrittäjyyskasvatus näkyy ammatillisessa opettajuudessa? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluina kevään 2010 aikana. Tutkimusta varten haastateltiin viittä eteläsavolaista ammatillisen toisen asteen opettajaa. Yksi heistä oli siirtynyt toiselta asteelta ammattikorkekouluun opettajaksi. Aineisto analysoiitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Ammatilliset toisen asteen opettajat kokivat opetuksessaan kahdenlaisia haasteita: opiskelija-aineksesta nousevia ja työn sisällöllisiä haasteita. Opiskelijoiden heterogeenisyys ja kasvatuksen suuri rooli opetuksessa haastavat opettajia. Myös työn muutokset ja resurssien puute lisääntyvässä ja moninaistuvammassa työssä aiheuttavat haasteita. Yrittäjyyskasvatus koettiin tarpeelllisena ja sitä myös toteutettiin opetuksessa oppimissisälltöjen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen muodossa. Yrittäjyyskasvatus käsitteenä koettiin ongelmallisena, sillä se väärinymmärretään usein yrittäjyyskoulutukseksi. Jotta yrittäjyyskasvatusta toteutettaisiin kaikessa opetuksessa, tulisi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja käytänteet avata kaikille opettajille.
Keyword(s): opettajuus yrittäjyyskasvatus yrittäjyys


Files in this item

Files Size Format View
gradu_rautio.pdf 983.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record