Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus : toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-05-11T05:53:43Z
dc.date.available 2015-05-11T05:53:43Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/944
dc.title Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus : toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/106e87cc-fe49-4e6f-b8db-2ea3ecccb219
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/33e8c414-5c5f-4da6-bc67-8d792829b1d4
ethesis.department Institutionen för beteendevetenskaper sv
ethesis.department Institute of Behavioural Sciences en
ethesis.department Käyttäytymistieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Rautio, Laura
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Aims. This study aims to find out what kind of views vocational teachers working on second level have about their job, entrepreneurship education and actualizing entrepreneurship education. Previous research has shown many changes in vocational teaching during past decades. Changes in labour market have made entrepreneurship education more significant in education. Research questions are: 1) What kind of challenges does vocational teaching include?, 2) What kind of views do vocational teachers have on entrepreneurship education? and 3) How is entrepreneurship education part of vocational teaching? Methods. Data for this study was collected by semi-structured interviews during spring 2010. Five second level vocational teachers working in South Savo were interviewed. One of the interviewees no longer worked on second level education. Research material was analyzed by qualitative content analysis. Results and conclusions. Teachers experienced two kinds of challenges in their work. Firstly challenges rose from heterogeneity among students and big role of "raising" the students (e.g. good behaviour). Secondly challenges were caused by changes in work and lack of resources. Entrepreneurship education was viewed as necessary and beneficial, and it was part of teaching in forms of learning contents, teaching methods and learning environments. As a term entrepreneurship education was viewed problematic since it is often misunderstood as entrepreneur education (how to be an entrepreneur). For entrepreneurship education to be implemented in all teaching, should the aims and practices of entrepreneurship education be clarified to all teachers. en
dct.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammatillisen toisen asteen opettajien näkemyksiä omasta työstään ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen toteuttamisesta osana heidän työtään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet ammattillisen opettajuuden kokeneen suuria muutoksia vuosikymmenien aikana. Tätä ovat aiheuttaneet muun muassa muuttuneet työmarkkinat ja siksi yrittäjyyskasvatuksen merkitys on kasvanut koulutuksessa. Tutkimuksen tutkimusongelmina ovat: 1) Millaisia haasteita ammatillisessa opettajuudessa ilmenee?, 2) Millainen näkemys ammatillisilla opettajilla on yrittäjyyskasvatuksesta? ja 3) Miten yrittäjyyskasvatus näkyy ammatillisessa opettajuudessa? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluina kevään 2010 aikana. Tutkimusta varten haastateltiin viittä eteläsavolaista ammatillisen toisen asteen opettajaa. Yksi heistä oli siirtynyt toiselta asteelta ammattikorkekouluun opettajaksi. Aineisto analysoiitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Ammatilliset toisen asteen opettajat kokivat opetuksessaan kahdenlaisia haasteita: opiskelija-aineksesta nousevia ja työn sisällöllisiä haasteita. Opiskelijoiden heterogeenisyys ja kasvatuksen suuri rooli opetuksessa haastavat opettajia. Myös työn muutokset ja resurssien puute lisääntyvässä ja moninaistuvammassa työssä aiheuttavat haasteita. Yrittäjyyskasvatus koettiin tarpeelllisena ja sitä myös toteutettiin opetuksessa oppimissisälltöjen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen muodossa. Yrittäjyyskasvatus käsitteenä koettiin ongelmallisena, sillä se väärinymmärretään usein yrittäjyyskoulutukseksi. Jotta yrittäjyyskasvatusta toteutettaisiin kaikessa opetuksessa, tulisi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja käytänteet avata kaikille opettajille. fi
dct.subject opettajuus fi
dct.subject yrittäjyyskasvatus fi
dct.subject yrittäjyys fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Pehkonen, Leila
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f2bcaf0e-9bc0-4768-8d87-3df1d2fd0233
ethesis.degreeprogram Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus fi
ethesis.degreeprogram Master's Degree in Education (Finnish) en
ethesis.degreeprogram Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) (finskspråkig) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/29d8275c-60a4-4fea-af6e-ef88b8be69a9
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-03-18 13:39:39:889
ethesis-internal.title.primary Ammatillinen opettajuus ja yrittäjyyskasvatus - toisen asteen ammatillisten opettajien näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksesta osana opetusta en
ethesis-internal.title.secondary Vocational teachers and entrepreneurship education - second level vocational teachers’ views on entrepreneurship education as a part of teaching en
ethesis-internal.abstract.secondary Aims. This study aims to find out what kind of views vocational teachers working on second level have about their job, entrepreneurship education and actualizing entrepreneurship education. Previous research has shown many changes in vocational teaching during past decades. Changes in labour market have made entrepreneurship education more significant in education. Research questions are: 1) What kind of challenges does vocational teaching include?, 2) What kind of views do vocational teachers have on entrepreneurship education? and 3) How is entrepreneurship education part of vocational teaching? Methods. Data for this study was collected by semi-structured interviews during spring 2010. Five second level vocational teachers working in South Savo were interviewed. One of the interviewees no longer worked on second level education. Research material was analyzed by qualitative content analysis. Results and conclusions. Teachers experienced two kinds of challenges in their work. Firstly challenges rose from heterogeneity among students and big role of ”raising” the students (e.g. good behaviour). Secondly challenges were caused by changes in work and lack of resources. Entrepreneurship education was viewed as necessary and beneficial, and it was part of teaching in forms of learning contents, teaching methods and learning environments. As a term entrepreneurship education was viewed problematic since it is often misunderstood as entrepreneur education (how to be an entrepreneur). For entrepreneurship education to be implemented in all teaching, should the aims and practices of entrepreneurship education be clarified to all teachers. en
ethesis-internal.abstract.primary Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammatillisen toisen asteen opettajien näkemyksiä omasta työstään ja yrittäjyyskasvatuksesta sekä sen toteuttamisesta osana heidän työtään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet ammattillisen opettajuuden kokeneen suuria muutoksia vuosikymmenien aikana. Tätä ovat aiheuttaneet muun muassa muuttuneet työmarkkinat ja siksi yrittäjyyskasvatuksen merkitys on kasvanut koulutuksessa. Tutkimuksen tutkimusongelmina ovat: 1) Millaisia haasteita ammatillisessa opettajuudessa ilmenee?, 2) Millainen näkemys ammatillisilla opettajilla on yrittäjyyskasvatuksesta? ja 3) Miten yrittäjyyskasvatus näkyy ammatillisessa opettajuudessa? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluina kevään 2010 aikana. Tutkimusta varten haastateltiin viittä eteläsavolaista ammatillisen toisen asteen opettajaa. Yksi heistä oli siirtynyt toiselta asteelta ammattikorkekouluun opettajaksi. Aineisto analysoiitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Ammatilliset toisen asteen opettajat kokivat opetuksessaan kahdenlaisia haasteita: opiskelija-aineksesta nousevia ja työn sisällöllisiä haasteita. Opiskelijoiden heterogeenisyys ja kasvatuksen suuri rooli opetuksessa haastavat opettajia. Myös työn muutokset ja resurssien puute lisääntyvässä ja moninaistuvammassa työssä aiheuttavat haasteita. Yrittäjyyskasvatus koettiin tarpeelllisena ja sitä myös toteutettiin opetuksessa oppimissisälltöjen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen muodossa. Yrittäjyyskasvatus käsitteenä koettiin ongelmallisena, sillä se väärinymmärretään usein yrittäjyyskoulutukseksi. Jotta yrittäjyyskasvatusta toteutettaisiin kaikessa opetuksessa, tulisi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja käytänteet avata kaikille opettajille. en
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191151
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Vocational teachers and entrepreneurship education : second level vocational teachers' views on entrepreneurship education as a part of teaching en

Files in this item

Files Size Format View
gradu_rautio.pdf 983.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record