Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äänen ja sukupuolen yhteys

Show full item record

Title: Äänen ja sukupuolen yhteys
Author(s): Pääkkönen, Siiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Logopedics
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Aim of the study. The fundamental frequency of speech (f0), the fundamental frequency minimum and maximum (f0min-f0max) and the vowel formant frequencies (F1-F3) are acoustical elements that make the difference between the voice of a man and a woman. Making a solid judgment of ones gender based on his/hers voice is not easy, but based on the acoustical elements mentioned above it can be judged quite reliably. F0 is considered to be the best acoustical element in making gender judgments, but also F1-F3 and f0max-f0min have been proven to be important. No Finnish research has been made. The aim of this study was to gather data about acoustical properties (f0, f0min-f0max, F1-F3) of voice and investigate the correlation between the acoustical properties and perceived gender and voice femininity or masculinity. This study investigated also did the subjective evaluations and the listeners evaluations differ from each other. Methods. Ten female, nine men, three male-to-female transgender people and two female-to-male transgender people participated as speakers in this study. They evaluated subjectively did their voice sound like male or female and how feminine or masculine it sounded on a VAS scale. They also gave prolonged vowel, reading and spontaneous speech samples that were acoustically analysed. The vowels /a/, /i/ and /u/ and two read sentences were collected into a listening test that was held for 25 people performing as listeners. They evaluated on a separate forms did the voice sound like male or female and how feminine or masculine it sounded on a VAS scale. Results. The men of this research had the lowest and the women the highest acoustical properties of voice (f0, f0min-max, F1-F3). Between all of the acoustical properties (except /i/ F2) of voice and evaluation of gender and voice masculinity or femininity there were statistically significant or very significant strong or very strong correlation. When the fundamental frequency was 153–244 Hz, the fundamental frequency minimum was 68–137 Hz and maximum was 233–359 Hz the voice was evaluated more often (over 50 % of the evaluations) as female voice and feminine. Also the higher the vowel formant frequencies were the more often the voice was evaluated as female and feminine. The listeners evaluated the reading speech very differently than the speakers evaluated their own speech. With the women's and men's gender judgments there was almost a 100 % agreement, but this was not the case with the transgender people. The listeners evaluations of the voice femininity or masculinity differed most of the time (75 %) statistically significantly from the speakers own evaluations.
Tavoitteet. Puheen perustaajuus (f0), perustaajuuden minimi- ja maksimiarvot (f0min-f0max) sekä vokaalien formanttitaajuudet (F1, F2 ja F3) ovat akustisia ominaisuuksia, jotka ovat erisuuruisia naisilla ja miehillä. Sukupuoliarvion tekeminen äänen perusteella ei ole helppoa, mutta edellä mainittujen puheen akustisten ominaisuuksien perusteella se voidaan arvioida kuitenkin melko luotettavasti. Perustaajuutta pidetään formanttitaajuuksia parempana sukupuolen erottavana tekijänä, mutta myös perustaajuuden minimi- ja maksimiarvojen sekä formanttitaajuuksien on osoitettu olevan tärkeitä. Suomalaista tutkimusta aiheesta ei ole. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia suomalaisten miesten, naisten ja transsukupuolisten miesten ja transsukupuolisten naisten äänen akustisia ominaisuuksia (f0, f0min-f0max, F1-F3) ja niiden eroja sekä tutkia niiden yhteyttä sukupuoli- ja feminiinisyys-maskuliinisuusarvion tekoon. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, erosivatko tutkittavien subjektiiviset arviot omasta äänestä ja kuuntelijoiden arviot toisistaan. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui puhujiksi 24 tutkittavaa, joista 10 oli naisia, 9 miehiä, kolme transsukupuolisuus-diagnoosin saaneita naisia ja kaksi transsukupuolisuus-diagnoosin saaneita miehiä. Heiltä kerättiin subjektiiviset arviot siitä, kuulostiko oma ääni naisen vai miehen ääneltä ja kuinka feminiiniseltä tai maskuliiniselta se kuulosti VAS-janalla arvioituna. Lisäksi heiltä äänitettiin vokaali-, luku- ja spontaanipuhenäytteet, jotka analysoitiin akustisesti. Vokaalit /a/, /i/ ja /u/ sekä kaksi luettua virkettä koottiin kuuntelukokeeksi, johon osallistui 25 kuuntelijaa. Kuuntelijat arvioivat erilliselle lomakkeelle, kuulostiko ääni naisen vai miehen tuottamalta ja arvioivat VAS-janalla, kuinka feminiiniseltä tai maskuliiniselta ääni kuulosti. Tulokset. Tutkimuksen miehillä oli kaikista matalimmat äänen akustiset (f0, f0min-max, F1-F3) ominaisuudet ja naisilla korkeimmat. Kaikkien äänen akustisten ominaisuuksien (paitsi /i/ F2) ja sukupuoli- ja feminiinisyys-maskuliinisuusarvioiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä tai erittäin merkitsevä voimakas tai erittäin voimakas yhteys. Kun perustaajuus oli 153–244 Hz, perustaajuuden minimiarvo 68–137 Hz ja maksimiarvo 233–359 Hz, ääni arvioitiin useammin (yli 50 % arvioista) naisen ääneksi ja feminiiniseksi. Lisäksi mitä korkeammat vokaalien formanttitaajuudet olivat, sitä useammin ääni arvioitiin naisen ääneksi ja feminiiniseksi. Kuuntelijat arvioivat lukupuheäänen hyvin eri tavalla kuin puhujat itse arvioivat oman äänensä. Naisten ja miesten oman äänen sukupuoliarvioiden kanssa kuuntelijat olivat lähes 100 % samaa mieltä, mutta transsukupuolisten henkilöiden kanssa oli enemmän eroavaisuuksia. Kuuntelijoiden arviot äänen feminiinisyydestä tai maskuliinisuudesta erosivat suurimmaksi osaksi (75 %) tilastollisesti merkitsevästi puhujien omista arvioista.
Keyword(s): äänen perustaajuus perustaajuuden minimi ja maksimi vokaalien formanttitaajuudet ääni sukupuoli äänen feminiinisyys äänen maskuliinisuus


Files in this item

Files Size Format View
siiri_pääkkönen_pg_2015.pdf 1.472Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record