Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Ai etkö oo pätevä?" : vailla opettajankoulutusta olevien opettajien ajatuksia ja kokemuksia opettajan työstä sekä muodollisesta kelpoisuudesta

Show full item record

Title: "Ai etkö oo pätevä?" : vailla opettajankoulutusta olevien opettajien ajatuksia ja kokemuksia opettajan työstä sekä muodollisesta kelpoisuudesta
Author(s): Värtö, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
Aims. The aim of my research was to study those teachers who have not undergone any teacher education and their thinking about teacher's work. This phenomenon was chosen as the research subject because it has been studied very little compared to the research on regular teachers in Finnish schools. My research task was to study the thoughts on and experiences of working as a teacher and formal qualifications of teachers without teacher education. Moreover, the aim was to outline the teaching career of these teachers as well as their thoughts on and experiences of teacher education and professional development. Methods. The research was conducted through literature and through the narratives of six people who either are working or have been working as teachers without any teacher education. Three of these people worked as teachers without any teacher education at the time of the research whereas the other three had applied and been accepted into teacher education after having already worked as teachers. One of the latter had also already graduated with a certificate of education. This was a qualitative study and the data was gathered by doing theme interviews and analysed by using inductive qualitative analysis. Results and conclusions. Many similarities were found in the narratives of the interviewees and a more detailed examination of the themes revealed some outliers. The ways the interviewees had ended up working as teachers were very similar but their plans for the future differed. The thoughts on and experiences of working as a teacher were quite similar whereas formal qualifications elicited contradictory thoughts among the interviewees. Teacher education also divided their opinions. The interviewees who had undergone teacher education evaluated the effectiveness of the education in a similar manner. Nearly all the interviewees also criticised teacher education widely. The interviewees felt they had progressed in different areas during their career, even though most of them had not actively sought personal or professional development. Overall, the research elucidated a phenomenon that had been studied very little beforehand. It also revealed some important themes in education policy, which merit further study.
Tavoitteet. Tutkimukseni tavoitteena oli tutustua kokonaan vailla opettajankoulutusta oleviin opettajiin sekä opettajan työhön heidän näkökulmastaan. Ilmiö valikoitui tutkimusaiheeksi sen vuoksi, että sitä on tutkittu niukasti siihen nähden, kuinka paljon tällaisia opettajia Suomen kouluissa on. Tutkimustehtävänäni on tutkia täysin vailla opettajankoulutusta toimivia tai toimineita opettajia sekä heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan opettajan työstä ja muodollisesta kelpoisuudesta. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa vailla opettajankoulutusta olevien opettajien työuraa sekä ajatuksia ja kokemuksia opettajankoulutuksesta ja ammatillisesta kehittymisestä. Menetelmät. Tutkimuksessani perehdyttiin vailla opettajankoulutusta oleviin opettajiin sekä kirjallisuuskatsauksen muodossa että kuuden vailla opettajankoulutusta toimivan tai toimineen opettajan kertomusten avulla. Kolme näistä henkilöistä toimi tutkimushetkellä opettajana ilman minkäänlaista opettajankoulutusta, kun taas loput kolme olivat jo opettajana toimittuaan hakeneet ja päässeet opettajankoulutukseen. Yksi jälkimmäisenä mainituista oli jo ehtinyt valmistuakin koulutuksesta. Tutkimusstrategia oli laadullinen ja tutkimusasetelma fenomenologis-hermeneuttinen. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien kertomuksista löytyi monia samankaltaisuuksia, minkä lisäksi eri teemoja tutkittaessa löytyi selkeästi joukosta erottuvia henkilöitä. Opettajan työhön oli päädytty hyvin samoin tavoin, mutta haastateltavien tulevaisuudensuunnitelmat erosivat toisistaan. Haastateltavien ajatukset ja kokemukset opettajan työstä olivat pitkälti samankaltaisia, kun taas muodollinen kelpoisuus herätti heissä ristiriitaisia ajatuksia. Myös opettajankoulutus jakoi haastateltavien mielipiteet. Opettajankoulutusta käyneillä haastateltavilla oli samantyyppisiä arvioita opettajankoulutuksen vaikuttavuudesta. Lähes kaikki haastateltavat myös kritisoivat opettajankoulutusta laajasti. Haastateltavat kokivat kehittyneensä eri osa-alueilla työuransa aikana, vaikka suurin osa heistä ei ollutkaan juuri kehittänyt itseään tai osaamistaan. Kaiken kaikkiaan tutkimus antoi alustavaa kuvaa vähän tutkitusta ilmiöstä ja nosti esiin koulutuspoliittisesti tärkeitä teemoja myöhempiä, tarkentavia tutkimuksia varten.
Keyword(s): opettajuus opettajan työ muodollinen kelpoisuus opettajankoulutus pätevyys


Files in this item

Files Size Format View
Gradu v16.pdf 1.508Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record