Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Verapamiilin ja atropiinin vaikutus medetomidiinin aiheuttamiin kardiovaskulaarisiin muutoksiin koiralla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-02-13T12:02:40Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:58:18Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:02:51Z
dc.date.available 2007-02-13T12:02:40Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:58:18Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:02:51Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1136
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 24 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Verapamiilin ja atropiinin vaikutus medetomidiinin aiheuttamiin kardiovaskulaarisiin muutoksiin koiralla fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Surgery en
ethesis.discipline Kirurgia fi
ethesis.discipline Kirurgi sv
ethesis.department Kirurgian laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Huttunen, Ulla
dct.creator Hänninen, Laura
dct.issued 1994
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Yleisesti Suomessa pieneläimillä käytettävä rauhoitusaine, medetomidiini, hidastaa voimakkaasti sydämen syketiheyttä. Medetomidiini aiheuttaa myös sydämen rytmihäiriöitä ja verenpaineen muutoksia. Atropiinia on aikaisemmissa tutkimuksissa suositeltu medetomidiinin esilääkitykseksi nostamaan sydämen syketiheyttä. Atropiinin käyttö ei kuitenkaan uusimpien tutkimuksien mukaan ole kiistatonta, silla se voi mm. aiheuttaa rytmihäiriöita ja hypertensiota. Verapamiili on ihmisillä yleisesti verenpaine- ja rytmihäiriölääkkeenä käytetty kalsiumkanavien salpaaja. Sen on kuitenkin muutamassa ulkomaisessa tutkimuksessa todettu nostavan sydämen syketiheyttä käytettäessä alfa2-agonistin kanssa. Tarkoitus oli vertailla miten verapamiili toimii annettaessa atropiinin tavoin. Tutkimuksessamme käytimme kuutta koekoiraa, joista jokainen osallistui yhdeksään erilaiseen satunnaistettuun koesuoritukseen. Yhteensä koesuorituksia oli siis 54. Kontrolliryhmälle annettiin medetomidiini-NaCl-yhdistelmää. Verenpaine, sydän sekä hengitysfrekvenssit ja EKG -muutokset rekisteröitiin viiden ja myöhemmin kymmenen minuutin välein. Verikaasuanalyysiä varten otettiin valtimoverinäytteitä. Totesimme verapamiilin nostavan lyhytaikaisesti medetomidiinilla rauhoitettujen koirien sydämen syketiheyttä, jos lääkeaine annettiin yhtäaikaa tai 15 minuuttia medetomidiinin jälkeen. Verapamiili nopeutti verenpaineen laskua medetomidiinin aiheuttamasta hypertensiosta. Vaikutukset kestivät keskimäärin n. 10 minuuttia. Hereillä olevalle koiralle verapamiili aiheutti AV- johtumishäiriöitä. Lääkeaine ei vaikuttanut johtumishäiriöiden esiintyvyyteen rauhoitetuilla koirilla. Atropiini aiheutti hypertensiota annosteltaessa ennen tai jälkeen sekä yhtäaikaa medetomidiini kanssa. Se aiheutti satunnaisia takyarytmioita. Atropiinin vaikutusten yksilölliset erot olivat hyvin suuret, joten niiden ennustettavuus todettiin huonoksi. Valtimoverikaasunäytteissä emme todenneet atropiinilla tai verapamiililla olevan merkittäviä eroja kontrolliryhmään. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151410
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record