Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Detomidiinin vaikutus kiimassa olevan tamman kohdun kontraktioihin : tutkimus ultraäänellä ja skintigrafialla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2007-03-06T08:14:49Z en
dc.date.accessioned 2009-09-01T07:59:50Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T07:39:11Z
dc.date.available 2007-03-06T08:14:49Z en
dc.date.available 2009-09-01T07:59:50Z und
dc.date.available 2018-07-30T07:39:11Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1975/1469
dc.description Vain tiivistelmä. Koko työ lainattavissa Viikin tiedekirjastosta. fi
dc.format.extent 856 bytes en
dc.format.mimetype text/plain en
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Detomidiinin vaikutus kiimassa olevan tamman kohdun kontraktioihin : tutkimus ultraäänellä ja skintigrafialla fi
dc.type Thesis en
ethesis.discipline Reproduction of Domestic Animals en
ethesis.discipline Kotieläinten lisääntymistiede fi
ethesis.discipline Husdjurens reproduktion sv
ethesis.department Institutionen för klinisk veterinärmedicin sv
ethesis.department Department of Clinical Veterinary Sciences en
ethesis.department Kliinisen eläinlääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Tenhonen, Tanja
dct.issued 2001
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Detomidiini (Domosedan) on spesifinen a2-adrenerginen agonisti, joka on laajalti käytössä hevospraktiikassa. Detomidiinin käyttöindikaatioita ovat sedaatio, kivunpoisto sekä esilääkitys inhalaatio- tai infuusioanestesiaa varten. Annostuksella 20-80 mg/kg aikaansaadaan voimakas sedaatio ja kivunpoisto, joiden pituus on riippuvainen annoksen suuruudesta. Detomidiinihydrokloridin vaikutuksista sykloivan tamman kohdun kontraktioihin ei ole olemassa paljoakaan täsmällistä tietoa. Vaikutuksia on tutkittu käyttäen useita erilaisia menetelmiä, joiden luotettavuutta on eri syistä pidettävä arveluttavina. Useat menetelmät itsessään jo aiheuttavat kohdun lisääntynyttä supistuvuutta. Toisissa menetelmissä taas tulkitaan elimistön reaktioita, jotka voivat aktivoitua muistakin tekijöistä kuin kohdun supistuksista. Tämän tutkimuksen tavoite oli saada tietoa kohdun supistuvuudesta vertaamalla kiimassa olevien tammojen reaktioita suonensisäisen detomidiinihydrokloridi-injektion ja fysiologisen NaCl-injektion (kontrolli) jälkeen. Kohdun supistelua tarkkailtiin transrektaalisen ultraäänen ja gammakuvauksen (skintigrafia) avulla. Tutkimuksessamme ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja koe- ja kontrolliryhmän välillä kummallakaan tutkimusmenetelmällä. Sekä ultraääni- että dynaamisissa skintigrafiatuloksissa oli kuitenkin havaittavissa selvä numeerinen ero kohdun kontraktioissa ryhmien välillä. Detomidiini vaikuttaisi supistavan kohtua ensimmäisen puolen tunnin ajan. Ko. eron tilastollisen merkitsevyyden puuttuminen johtunee pienestä aineistosta (kuusi tammaa) ja tulosten suuresta keskihajonnasta. Hajontaa aiheuttivat hevosten yksilöllinen vaihtelu ja tutkimusmenetelmien virhelähteet, mm. tulkintojen subjektiivisuus. Vaikka tutkimuksessamme havaittu kohdun supistuvuuden ero ei ollutkaan tilastollisesti merkitsevä, vaikuttaisi suositeltavalta käyttää detomidiinia kliinisessä työssä, kun kohdun lisääntynyt supistelu on työn kannalta haluttu ominaisuus. fi
dct.subject detomidiini fi
dct.subject kohdun kontraktiot fi
dct.subject skintigrafia fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151550
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi E9000
dct.subject.ysa tammat fi
dct.subject.ysa kohtu fi
dct.subject.ysa ultraääni fi
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record