Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Yersinia enterocolitican ja Yersinia pseudotuberculosis -kantojen mikrobilääkeherkkyys neljässä Euroopan maassa ja Nigeriassa

Show full item record

Title: Yersinia enterocolitican ja Yersinia pseudotuberculosis -kantojen mikrobilääkeherkkyys neljässä Euroopan maassa ja Nigeriassa
Author(s): Kajanti, Inga
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food and Environmental Hygiene
Discipline: Food Hygiene
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis are common zoonoses, which cause mainly enteritis for humans, but also serious sequalae such as reactive arthritis. Both species have a wide range of host species, and especially Y. enterocolitica is commonly isolated from swine. Swine is the major reservoir for human pathogenic strains of Y. enterocolitica. Yersinia is an interesting research target for antimicrobial resistance because of its high prevalence and ability to cause zoonoses. A straight connection between the use of antimicrobial drugs and antimicrobial resistance has been proven, and the amount of antimicrobial drugs used and the way they are used differs among different countries. Because antimicrobial resistance is a growing problem, it is important to examine and compare its occurence among different countries. The purpose of this research was to determine the MIC-values (Minimal Inhibitory Concentration) for Y. enterocolitica and Y. pseudotuberculosis strains isolated from Europe and Nigeria for 13 antimicrobial drugs using microtitration plates. The research involved 93 Belgian, 61 Russian, 105 Italian, 183 Finnish and 47 Nigerian Y. enterocolitica strains. From the 11 Y. pseudotuberculosis strains one was Belgian, four were Russian, one Italian and four Nigerian. All the Y. enterocolitica strains were bioserotype 4/O:3 and Y. pseudotuberculosis strains type 2/O:3 apart from the ones from Nigeria. From the Nigerian Y. enterocolitica strains 45 were bioserotype 2/O:9 and two type 4/O:3, all the Y. pseudotuberculosis strains were type 1/O:1. All the examined strains were resistant to ampicillin, which can be explained with the production of β-lactamases characteristic to Gram-negative bacteria. Some of the Y. enterocolitica strains were resistant to streptomycin, tetracycline, sulfamethoxazole, trimethoprim and chloramphenicol. From Belgian Y. enterocolitica strains 48 (52%) strains were resistant to two antimicrobial drugs and four (4%) to three different drugs including ampicillin. Five (8%) Russian Y. enterocolitica strains were resistant to two antimicrobial drugs including ampicillin. From Italian Y. enterocolitica strains 63 (61%) strains were resistant to 4–6 different drugs including ampicillin, 2 (2%) strains were resistant to 2–3 different drugs and 40 (38%) strains were resistant to only ampicillin. One (1%) of the Finnish strains was resistant to sulfamethoxazole. Two (4%) Nigerian Y. enterocolitica strains were resistant to four and one (2%) strain to two different antimicrobial drugs including ampicillin. Belgian and one of the Russian Y. pseudotuberculosis -srains were resistant to streptomycin. Of the Nigerian Y. pseudotuberculosis strains one strain was resistant to five and two strains to two different drugs. They showed resistance to streptomycin, sulfamethoxazole, trimethoprim and tetracycline. Statistically significant differences were seen especially between Italian and other countries strains. Resistant strains were concentrated to certain farms, which might reflect the effect of antimicrobial drugs use to the occurence of resistance.
Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis ovat yleisiä zoonooseja, jotka aiheuttavat ihmisille lähinnä suolistoinfektioita, mutta myös vakavia jälkitauteja kuten reaktiivista artriittia. Kummallakin lajilla on laaja isäntäeläinlajikirjo ja varsinkin Y. enterocoliticaa esiintyy sioilla yleisesti. Sika onkin Y. enterocolitican ihmiselle patogeenisten kantojen reservuaari. Yleisyytensä ja zoonoottisuutensa vuoksi Yersinia on mielenkiintoinen mikrobilääkeresistenssin tutkimuskohde. Mikrobilääkkeiden käytöllä on osoitettu olevan suora yhteys resistenssin esiintymiseen ja eri maiden mikrobilääkkeiden käyttömäärät ja -tavat vaihtelevat suuresti. Mikrobilääkeresistenssin ollessa jatkuvasti kasvava ongelma on tärkeää tutkia ja vertailla sen esiintymistä eri maissa. Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää Euroopasta ja Nigeriasta peräisin olevien Y. enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis -kantojen herkkyys ja MIC-arvot (Minimal Inhibitory Concentration) 13 mikrobilääkkeelle nestelaimennusmenetelmällä. Y. enterocolitica -kannoista belgialaisia oli 93, venäläisiä 61, italialaisia 105, suomalaisia 183 ja nigerialaisia 47. Y. pseudotuberculosis -kannoista belgialaisia oli yksi, venäläisiä neljä, italialaisia yksi ja nigerialaisia neljä. Nigerialaisia kantoja lukuun ottamatta kaikki Y. enterocolitica -kannat olivat bioserotyyppiä 4/O:3 ja Y. pseudotuberculosis -kannat tyyppiä 2/O:3. Nigerialaisista Y. enterocolitica -kannoista 45 oli tyyppiä 2/O:9 ja kaksi tyyppiä 4/O:3, kaikki Y. pseudotuberculosis -kannat olivat tyyppiä 1/O:1. Kaikki tutkittavat kannat osoittautuivat resistenteiksi ampisilliinille, mikä selittyy gramnegatiivisille bakteereille ominaisella β-laktamaasituotannolla. Resistenssiä esiintyi Y. enterocolitica -kannoilla streptomysiinille, tetrasykliinille, sulfametoksatsolille, trimetopriimille ja kloramfenikolille. Belgialaisista Y. enterocolitica -kannoista 48 (52 %) olivat resistenttejä kahdelle eri lääkeaineelle ja neljä (4 %) kolmelle ampisilliini mukaan lukien. Venäläisistä Y. enterocolitica -kannoista viisi (8 %) olivat resistenttejä ampisilliinin lisäksi toiselle lääkeaineelle. Italialaisista Y. enterocolitica - kannoista 63 kantaa (61 %) olivat resistenttejä 4–6 eri lääkeaineelle ampisilliini mukaan lukien, kaksi kantaa (2 %) 2–3 eri lääkeaineelle ja 40 kantaa (38 %) olivat resistenttejä ainoastaan ampisilliinille. Suomalaisista kannoista yksi (1 %) oli resistentti sulfametoksatsolille. Nigerialaisista Y. enterocolitica -kannoista yksi (2 %) oli resistentti kahdelle eri lääkeaineelle ja kaksi (4 %) neljälle. Y. pseudotuberculosis -kannoilla resistenssiä esiintyi ampisilliinin lisäksi streptomysiinille belgialaisella ja venäläisillä kannoilla. Nigerialaisista kannoista kaksi kantaa olivat resistenttejä kahdelle ja yksi kanta viidelle eri lääkeaineelle. Niillä resistenssiä esiintyi streptomysiinille, sulfametoksatsolille, trimetopriimille ja tetrasykliinille. Resistentit kannat olivat keskittyneet tietyille tiloille, mikä saattaa kuvastaa mikrobilääkkeiden käytön vaikutusta resistenssin esiintymiseen. Tilastollisesti merkitseviä eroja nähtiin varsinkin italialaisten ja muiden maiden kantojen välillä.
Keyword(s): Yersinia enterocolitica Yersinia pseudotuberculosis mikrobilääke antibiootti mikrobilääkkeet antibiootit lääkeresistenssi


Files in this item

Files Size Format View
Kajanti_Inga_tiivistelmat.pdf 21.03Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record