Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Forest in an International Investment Portfolio

Show full item record

Title: Forest in an International Investment Portfolio
Author(s): Maidell, Marjo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest EconomicsDepartment of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics (Social Economics of Forestry)
Language: English
Acceptance year: 2009
Abstract:
Tämä pro gradu -työ tutkii kansainvälisten metsäsijoitusten vaikutusta riskillisen kokonaisportfolion tuottoon ja riskiin. Tämän lisäksi tutkimus tarkastelee metsän optimaalista osuutta portfoliossa sekä eri sijoituskohteiden välistä korrelaatiota. Kiinnostus metsäsijoittamista kohtaan on kasvanut. Metsän sijoitusominaisuuksien sekä erilaisten metsäsijoitusinstrumenttien tuntemus on tämän myötä parantunut. Metsäsijoittamisen tutkimus on kuitenkin keskittynyt kansallisen tason ongelmanratkaisuun. Tämä työ pyrkii laajentamaan tutkimuskenttää ottamalla huomioon sijoitusmarkkinoiden globaaliuden. Moni tämän päivän sijoittaja ymmärtää sijoitusportfolion hajauttamisen tärkeyden ja hajauttaa pääomansa eri sijoitusluokkiin, sektoreille ja markkinoille. Tutkimus sisältää teoreettisen kehyksen, jossa sijainnin, puulajin, metsänhoidon sekä lopputuotteiden suhteen erilaisia metsäsijoituskohteita voidaan verrata sekä sisällyttää kokonaisportfolioon. Metsän tuotto lasketaan Faustmannin kaavan avulla. Metsän historiallista tuottoa käytetään tulevaisuuden tuotto-odotuksena. Kokonaisportfolion optimointi perustuu moderniin portfolioteoriaan. Teoreettista kehystä testattiin empiirisesti kolmen hypoteettisen metsäkohteen avulla, jotka sijaitsivat Suomessa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa. Nämä metsäkohteet sisällytettiin portfolioon, joka koostui kolmesta vaihtoehtoisesta indeksisijoituskohteesta. Tulosten mukaan sijoittaminen metsäkohteisiin parantaa riskillisen kokonaisportfolion riski-tuottosuhdetta. Metsän optimaalinen osuus portfoliossa on noin 3-15% kokonaispääomasta. Metsäsijoittamisen hyödyn suuruus sekä metsäkohteiden tarkka osuus portfoliossa riippuu saatavilla olevan riskittömän tuoton suuruudesta. Metsäkohteilla näytti olevan enimmäkseen alhainen korrelaatio muiden sijoituskohteiden kanssa. Valuuttakurssin todettiin vaikuttavan sijoituskohteiden riski-tuottosuhteeseen ja siten myös optimointituloksiin.
This master’s thesis examines the effect of international forest investing on the return and risk of the overall risky portfolio. In addition this study looks at the optimal share of forest in the portfolio and correlation between different assets. Interest towards investing in forestry has increased. As a result, knowledge of forest’s characteristics as an investment and different forest investment instruments has increased. Research on forest investing has however been carried out mainly on a national level. This thesis aims to expand the field of research by taking into consideration the global nature of investing. Today, many investors understand the importance of the diversification of the portfolio and hence divide the capital into different asset classes, sectors and markets. This study includes a theoretical framework in which forest assets that differ in terms of location, species, forest management and end product can be compared and included into the portfolio. Return on forestry is calculated according to the Faustmann formula. The historical average return is used as the expected future return. Optimisation of the overall risky portfolio is based on the modern portfolio theory. The framework was tested empirically with three hypothetical case study forest assets, located in Finland, the United States and Uruguay. These forest assets were included to a portfolio, which consisted of three alternative financial assets. Results showed that investing in forest improves the performance of the overall risky portfolio. The optimal share of forest in the portfolio is around 3-15% of the capital. The extent of forest investing’s benefits and the exact share of forest in the portfolio depend on the available risk-free rate. Most of the forest assets seemed to have a low correlation with other assets. It was found that exchange rates affected risk-reward ratios and hence also the results of the optimisation process.
Keyword(s): forest investing return on forestry Faustmann modern portfolio theory optimal portfolio metsäsijoittaminen metsän tuotto Faustmann moderni portfolioteoria optimaalinen portfolio


Files in this item

Files Size Format View
Maidell.Final.pdf 451.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record