Suomeksi |  På svenska |  In English

Browse or search theses

Domestication of Travelling Reforms in Higher Education of Kyrgyzstan

Sari Eriksson

This study argues that the recent higher education reforms in Kyrgyzstan are nationally domesticated constructs of globally travelling reforms. The analyses of the post-socialist transformation visualize that this domestication takes place through discourses of quality, modernization and internationalization. Theoretically this study contributes to the wider discussion in comparative edu...

View thesis »

Public examination: 18.12.2019

Self-Regulated Learning in Higher Education : Basic Dimensions, Individual Differences, and Relationship with Academic Achievement

Päivi Virtanen

The purpose of this doctoral thesis was to explore the basic dimensions of self-regulated learning (SRL) in higher education (HE) and to discover how students differ in SRL. The differences in SRL were examined in terms of SRL profiles and between discipline and gender groups. The relationship between self-regulated learning and academic achievement was investigated by examining how SRL ...

View thesis »

Public examination: 18.12.2019

Measurements and modelling of seasonal snow characteristics for interpreting passive microwave observations

Leena Leppänen

Information on snow water equivalent (SWE) of seasonal snow is used for various purposes, including long-term climate monitoring and river discharge forecasting. Global monitoring of SWE is made feasible through remote sensing. Currently, passive microwave observations are utilized for SWE retrievals. The main challenges in the interpretation of microwave observations include the spatial...

View thesis »

Public examination: 19.12.2019

Extracellular Vesicles and Nanoerythrosomes: The Hidden Pearls of Blood Products

Sami Valkonen

Extracellular vesicles (EV) are nanosized lipid bilayered particles produced by all cells. Due to their remarkable capacity to transport molecular cargo, EVs are considered important mediators of intercellular signalling, making EVs major contributors to cellular functions in health and disease. Recent technological development has improved the analytical techniques of assessment of EV c...

View thesis »

Public examination: 19.12.2019

Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa

Emmi Lahti

Tutkielmassa tarkastellaan Suomi24-verkkofoorumin maahanmuuttoaiheisia keskusteluja. Tutkimusaineisto on kerätty elokuulta 2015, jolloin Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä merkittävästi kasvoi. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten argumentointia ja yhteistä maailmankuvaa rakennetaan keskusteluissa. Tutkimuskysymykset ovat: Miten eri ryhmät kielellisesti ja diskursiivisesti r...

View thesis »

Public examination: 19.12.2019

Kohti kulttuurisesti kestävää kasvatusta : Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen määrittyminen ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet

Marja Laine

Tämä artikkeliväitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta. Tutkin kulttuurisesti kestävän kasvatuksen saamia sisältökuvauksia, kulttuurisesti kestävän kasvatuksen sisältöihin liittyviä koulutus- ja kehittämistarpeita sekä perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman roolia normatiivisena kulttuurisesti kestävän kasvatuksen edellyttäjänä ja mahdollistajana. Aiheen tutkiminen on me...

View thesis »

Public examination: 19.12.2019

Vitamin D in pregnancy and infancy : Dietary sources and associations with pregnancy outcomes and infant growth

Helena Hauta-alus

Vitamin D is vital for normal growth and development. Vitamin D is produced endogenously in the skin after sunlight exposure or obtained from dietary sources. In Finland, solar radiation is inadequate for cutaneous vitamin D synthesis in winter, leading to a high risk for vitamin D insufficiency, defined by circulating 25-hydroxyvitamin D concentration [25(OH)D] below 50 nmol/l. Poor mat...

View thesis »

Public examination: 20.12.2019

Human Efflux Transporters in Drug Disposition: in vitro Transport of Glucuronide Metabolites

Erkka Järvinen

Drug metabolism and transport are key areas in the drug development and therapy. The fate of a drug in the human body is determined by its physicochemical properties, which affect its absorption, distribution, metabolism and elimination processes within the body. The same processes also affect disposition of drug metabolites. Glucuronidation is the most important drug metabolism reaction...

View thesis »

Public examination: 20.12.2019

A Grammar of Eastern Geshiza : A Culturally Anchored Description

Sami Honkasalo

This dissertation describes Eastern Geshiza, a previously insufficiently known Trans-Himalayan (Sino-Tibetan) Horpa language spoken primarily in eastern Geshiza Valley of Danba County in the People’s Republic of China. The approximately 5000 speakers of Eastern Geshiza are categorised as ethnic Tibetans, practice agriculture, and follow the religious traditions of Bön and Tibetan Buddhis...

View thesis »

Public examination: 20.12.2019

Src-homology 3 (SH3) domains in cellular and virus-host protein interactions

Constanze Schmotz

Around 30 years ago, the discovery of modular protein domains began to change the scientific world’s view on cell signalling. The multitude of ground-breaking discoveries in this field over the past three decades increased fundamentally the understanding of cellular signal transduction and how proteins transmit extra- and intracellular signals in this context. The SH3 domain was one of t...

View thesis »

Public examination: 20.12.2019

Neulonnan taito

Anna Rauhala

Tarkastelen tutkimuksessani neulonnan taitoa Suomessa 1800-luvun lopulta nykyaikaan. Suuntaan kulttuurianalyyttisen katseeni arkiseen ja itsestään selvänä pidettyyn käsityötaitoon sekä siihen liitettyihin yksilö- ja yhteiskuntatason merkityksiin. Tutkimustehtävänä on selvittää, millaisina taitoina ja tuotteina neulonta ilmenee eri aikakausien konteksteissa. Tutkimuksen keskeisinä...

View thesis »

Public examination: 20.12.2019

More »

The Criminal Liability of ISIS Brides - Could ISIS brides be held liable for war crimes as facilitators?

James, Jessica / 13.12.2019

The Criminal Liability of ISIS Brides - Could ISIS brides be held liable for war crimes as facilitators? James, Jessica The category of supportive persons in armed groups is not exactly novel, yet their role has not been extensively examined. As an opportunity to relate the topic to current events, the analysis will be done with reference to ISIS brides. The UN has considered ISIS as ob...

View thesis »

Liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden vahingonkorvausoikeudellinen tarkastelu arvopaperimarkkinoiden kontekstissa

Gordin, Robert / 13.12.2019

Liikkeeseenlaskijan jatkuvan tiedonantovelvollisuuden vahingonkorvausoikeudellinen tarkastelu arvopaperimarkkinoiden kontekstissa Gordin, Robert Tutkielmassa tarkastellaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014, MAR) tiedonantovelvollisuussääntelyä ja näiden velvollisuuksien rikkomisen suhdetta kansalliseen arvopaperimarkkinaoikeudelliseen vahingonkorvausnormistoon. Arvopaperim...

View thesis »

Ennakkohinnoittelusopimukset osana kiellettyä valtiontukea

Koskinen, Sanni / 13.12.2019

Ennakkohinnoittelusopimukset osana kiellettyä valtiontukea Koskinen, Sanni Euroopan komissio on tehnyt valtiontuen alalla uuden aluevaltauksen ja alkanut viimeisen vuosikymmenen aikana tutkimaan valtioiden yrityksille myöntämien yksittäisten veropäätösten, kuten ennakkohinnoittelusopimuksien valtiontukisääntelyn mukaisuutta. Ennakkohinnoittelusopimuksella on tarkoitus määrittään yhtiön j...

View thesis »

Tavaran tai sen pakkauksen muodosta koostuvan tavaramerkin suoja-ala Euroopan Unionissa

Tuokko, Siiri / 13.12.2019

Tavaran tai sen pakkauksen muodosta koostuvan tavaramerkin suoja-ala Euroopan Unionissa Tuokko, Siiri Tavaramerkin tarkoitus on auttaa kuluttajaa tekemään ostopäätöksiä ja toisaalta suojata haltijansa investointeja tuotteidensa markkinointiin ja laadun parantamiseen. Tavaramerkin muodostavan merkin tulee siis voida välittää kuluttajalle viestejä ainakin tuotteen kaupallisesta alkuperästä...

View thesis »

Asiantuntijatodistelu vahingonkorvausasiassa

Cruz, Paula / 13.12.2019

Asiantuntijatodistelu vahingonkorvausasiassa Cruz, Paula Tutkimus on kehittynyt eri tieteenaloilla nopeasti, tutkimustulokset ovat luotettavampia ja myös tulosten arviointi edellyttää erikoistunutta osaamista. Yhteiskunnan ja tieteellisen tutkimuksen kehitys heijastuu myös tuomioistuimiin ja oikeudenkäynteihin. Vahingonkorvausoikeudelliset ongelmat koskevat yhä erikoistuneempia kysymyksi...

View thesis »

Varautuminen yllättäviin veroseuraamuksiin verokonsultaatiosopimuksessa

Manu, Lotta / 13.12.2019

Varautuminen yllättäviin veroseuraamuksiin verokonsultaatiosopimuksessa Manu, Lotta Tutkielma käsittelee verotuksellista asiantuntijapalvelua koskevaa toimeksiantosopimusta, asiantuntijan korvausvastuuta ja siihen varautumista sekä korvattavan vahingon ennakoitavuuden ja yllättävyyden rajanvetoa. Lisäksi tarkastelussa korostuu näiden aihealueiden vaikutukset toisiinsa. Aihetta käsitellää...

View thesis »

Pääomasijoittajan vastuu portfolioyhtiön rikkomuksista: kritiikkiä taloustieteen, rahoitusteorian ja oikeusturvan näkökulmista

Pihanurmi, Janna / 13.12.2019

Pääomasijoittajan vastuu portfolioyhtiön rikkomuksista: kritiikkiä taloustieteen, rahoitusteorian ja oikeusturvan näkökulmista Pihanurmi, Janna Rajoitetun vastuun ja yhtiön erillisyyden periaatteet kuuluvat osakeyhtiöinstituution keskeisimpiin peruselementteihin. Nämä periaatteet voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa murtaa joko vastuun samastamisen tai erityislainsäädännön nimenomaise...

View thesis »

Selvittäjän ja tuomioistuimen osaaminen toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimisessa ja vahvistamisessa

Saarela, Sara / 13.12.2019

Selvittäjän ja tuomioistuimen osaaminen toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimisessa ja vahvistamisessa Saarela, Sara Tässä tutkielmassa selvitetään, mitä vaatimuksia yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) asetetaan yhtäältä selvittäjän ja toisaalta tuomioistuimen osaamiselle liittyen toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman laatimiseen ja vahvistamiseen. Selvittäjän te...

View thesis »

Osakkeenomistajan yhteiskunnallisten päämäärien hyväksyttävyys osakeyhtiölain näkökulmasta

Järviö, Juhana / 13.12.2019

Osakkeenomistajan yhteiskunnallisten päämäärien hyväksyttävyys osakeyhtiölain näkökulmasta Järviö, Juhana Tutkielman tarkoituksena on selvittää, missä määrin osakeyhtiölaki (624/2006) sallii osakkeenomistajan yhteiskunnallisten päämäärien edistämisen osakeyhtiön toiminnan kautta silloin, kun yhtiön toiminnan tarkoituksena on osakeyhtiölain 1 luvun 5 §:n mukaisesti tuottaa voittoa osakkee...

View thesis »

Yritysmaailman muutokset staattisessa työehtosopimusjärjestelmässä – tutkimus työehtosopimuksen vaihtamisesta muutostilanteissa

Äimälä, Maria / 13.12.2019

Yritysmaailman muutokset staattisessa työehtosopimusjärjestelmässä – tutkimus työehtosopimuksen vaihtamisesta muutostilanteissa Äimälä, Maria Vuoden 1946 työehtosopimuslain säätämisen jälkeen Suomen elinkeinorakenne ja myös työnantaja- ja työntekijäliittojen rakenteet ovat muuttuneet varsin paljon. Palvelualojen merkitys on kasvanut huomattavasti, ja on syntynyt kokonaan uudenlaisia toim...

View thesis »

Yritysvastuun suhde osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen – puhtaan osakkeenomistajakeskeisestä näkökulmasta kohti osakeyhtiön muut intressitahot huomioon ottavaa näkemystä

Vainio, Monika / 13.12.2019

Yritysvastuun suhde osakeyhtiön toiminnan tarkoitukseen – puhtaan osakkeenomistajakeskeisestä näkökulmasta kohti osakeyhtiön muut intressitahot huomioon ottavaa näkemystä Vainio, Monika Suomalaista osakeyhtiöoikeutta voidaan pitää hyvin osakkeenomistajakeskeisenä. Osakkeenomistajakeskeistä lähestymistapaa osakeyhtiöoikeuden yksinomaisena tarkastelunäkökulmana ovat kuitenk...

View thesis »

Oikeus oppikirjoihin – katsaus kansainväliseen tekijänoikeusjärjestelmään ja sen vaikutuksista oppikirjojen saatavuuteen kehitysmaissa

Ollberg, Liisa / 13.12.2019

Oikeus oppikirjoihin – katsaus kansainväliseen tekijänoikeusjärjestelmään ja sen vaikutuksista oppikirjojen saatavuuteen kehitysmaissa Ollberg, Liisa Kaikki yhteiskunnat tarvitsevat tietoa kehittyäkseen. Koulutus on avaintekijä yksilöiden ja yhteisöjen kehittymiselle, ja se on käytännössä ainoa pysyvä keino kehitysmaille nostaa itsensä pois köyhyydestä. Kirjojen ja oppimateriaalien puute...

View thesis »

Vieraan valtion lain sisällön selvittäminen ja soveltaminen suomalaisessa oikeudenkäynnissä

Mäkinen, Maiju / 13.12.2019

Vieraan valtion lain sisällön selvittäminen ja soveltaminen suomalaisessa oikeudenkäynnissä Mäkinen, Maiju Kansainvälisen prosessioikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden rajapintaan sijoittuvassa tutkielmassa tarkastellaan sellaisia dispositiivisten riita-asioiden oikeudenkäyntejä, joissa sovellettaviksi tulevat jonkin muun valtion kuin Suomen lain aineellisoikeudelliset säännökset. ...

View thesis »

Kestävän kehityksen ja ennalta varautumisen periaatteen roolit EU-tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä. Oikeusvertaileva tutkimus periaatteiden käyttötavoista tuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa vuosina 2017–2018

Degerman, Alexander / 13.12.2019

Kestävän kehityksen ja ennalta varautumisen periaatteen roolit EU-tuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä. Oikeusvertaileva tutkimus periaatteiden käyttötavoista tuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa vuosina 2017–2018 Degerman, Alexander Kestävä kehitys voidaan määritellä kehitykseksi, jossa tyydytetään nykyisten sukupolvien tarpeet vaarantamatta kuitenkaan...

View thesis »

The Geo-blocking Regulation and the Portability Regulation; as seen through the looking glass of legal certainty of jurisdiction in the Digital Single Market

Lätti, Samuel / 13.12.2019

The Geo-blocking Regulation and the Portability Regulation; as seen through the looking glass of legal certainty of jurisdiction in the Digital Single Market Lätti, Samuel Tämän pro-gradu työn tarkoitus on tutkia ovatko Geoblokkaus-asetus ja Siirrettävyys-asetus lisänneet oikeusvarmuutta EU:n digitaalisille sisämarkkinoille. Pro-gradu käyttää oikeusdogmaattista metodia vastaamaan edellä ...

View thesis »

Osakkeenomistajan fidusiaariset velvollisuudet osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen välisessä palkitsemisjärjestelyssä

Laine, Markus / 13.12.2019

Osakkeenomistajan fidusiaariset velvollisuudet osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen välisessä palkitsemisjärjestelyssä Laine, Markus Tutkielman tarkoituksena on selvittää, voidaanko osakeyhtiön osakkeenomistajan ja hallituksen jäsenen kesken solmittua kahdenvälistä palkitsemis- ja kannustinjärjestelyä pitää hyväksyttävänä osakkeenomistajan fidusiaaristen velvollisuuksien näkökulmasta...

View thesis »

En granskning av giltiga konkurrensförbud i anställningsförhållanden – med särskild fokus på arbetstagare i ledande ställning

Nyberg, Anna / 13.12.2019

En granskning av giltiga konkurrensförbud i anställningsförhållanden – med särskild fokus på arbetstagare i ledande ställning Nyberg, Anna Avhandlingen är en rättsdogmatisk undersökning av den nationella lagstiftningen gällande konkurrensförbud i anställningsförhållanden. Konkurrensförbud begränsar arbetstagarens rätt att vid anställningsförhållandets slut ingå arbetsavtal med arbetsgiva...

View thesis »

Euroopan unionin ja Sveitsin välillä solmitun henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen vaikutus elinkeinoverolain 52 f §:n 3 momentin soveltamiseen

Vuorinen, Eveliina / 13.12.2019

Euroopan unionin ja Sveitsin välillä solmitun henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen vaikutus elinkeinoverolain 52 f §:n 3 momentin soveltamiseen Vuorinen, Eveliina Tutkielman tavoitteena on oikeusdogmaattisen tutkimusmenetelmän sekä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuihin perustuvan oikeustapausanalyysin avulla selvittää Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveit...

View thesis »

Medicinal products with conditional reimbursement in Finland and earlier experiences of risk-sharing agreements from European Economic Area countries - A systematic literature review

Jansson, Teresa / 13.12.2019

Medicinal products with conditional reimbursement in Finland and earlier experiences of risk-sharing agreements from European Economic Area countries - A systematic literature review Jansson, Teresa Conditional reimbursement was introduced in Finland in January 2017 as a temporary addition in the Finnish Health Insurance Act. An agreement can be made between a marketing authorisation hol...

View thesis »

Ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointi. Viitekehyksenä Student Well-being Model

Tanner, Erika / 13.12.2019

Ruotsinkielisten luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointi. Viitekehyksenä Student Well-being Model Tanner, Erika Opiskelijoiden hyvinvoinnista ollaan viime aikoina oltu yhä kiinnostuneempia ja huoles-tuneempia. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan joka kolmas kor-keakouluopiskelija kärsii mielenterveysongelmista. Ruotsinkielinen luokanopettajakoulutus on perustettu ...

View thesis »

More »