Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Author "Aalto, Bettina"

Sort by: Order: Results:

  • Aalto, Bettina (2024)
    Mål. Målet med avhandlingen är att redogöra för den tidiga läsinlärningen, med andra ord grunden för läsning som läggs under barnens första skolår. Läsinlärningen behandlas i avhandlingen med fokus på den fonologiska medvetenhetens koppling till läsning. Som bakgrund för undersökningen ligger teori om vad läsprocessen tekniskt innebär, samt vad det betyder att vara fonologiskt medveten. Eftersom läsning är en viktig färdighet för livet, har denna avhandling som syfte att synliggöra läsningens kom plexitet och den fonologiska medvetenhetens betydelse för att nå en god läskunskap. Metoder. Avhandlingen baserar sig på en narrativ litteraturstudie, med en innehållsanalys. Bland de tio analyserade vetenskapliga artiklarna, har strävan varit att hitta likheter mellan forskningsresultaten, för att få övertygande svar på avhandlingens forskningsfråga. Resultat och slutsatser. Resultatet visar att ett tydligt samband förekommer mellan fonologisk med vetenhet och läsning. Kopplingen visar sig ur lite olika synvinklar, varav tre olika lyfts fram och pre senteras i diskussionskapitlet. Fonologisk medvetenhet kan förutsäga senare läsfärdighet, fonologisk medvetenhet kan tränas och utvecklas, och gällande lässvårighet kan problemet handla om svaga fo nologiska färdigheter. Man kan konstatera att den fonologiska medvetenheten har en relativt synlig roll gällande läsning, och är något som bör beaktas och kännas till. Gällande skolan, lärare och undervis ning, är det av stor betydelse att tillräcklig kunskap finns, för att stödja elever i inlärningsprocesse