Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bachelor's theses

Recent Submissions

  • Friberg, Irina (2020)
    Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Laitos – Institution – Department Kandidatprogrammet I samhällsvetenskaper Tekijä – Författare – Author Irina Friberg Työn nimi – Arbetets titel – Title Påverkar media socialarbetarens arbetsprocess? –Forskat ur ett perspektiv innan nyhetsflödet flyttade till internet Oppiaine – Läroämne – Subject Socialarbete Tiivistelmä- Referat- Abstract I länder som Sverige och Storbritannien ha socialarbetare länge varit utsatta för mediebevakning i helt annan klass än hos oss. Med den här avhandlingen vill jag undersöka om även socialarbetare i Finland känner en likadan press av media då de utför sitt jobb. Denna avhandling syftar till att belysa hur en socialarbetare uppfattade media för tio år sedan. Kände hen av något tryck från media så som kolleger i Sverige och Storbritannien. Den strävar även till att belysa om strukturellt socialt arbete var något som ingick i hur socialarbetaren förhöll sig till sitt jobb och hur förhålla sig till problem. Studien visar att socialarbetarna för tio år sedan inte var påverkade av media i sitt arbete. De kände inte oro för att bli utsatta av mediadrev eller oriktig behandling av media. Intervjuerna visar att finländska socialarbetare inte behövde känna tryck från media även om de inte upplevde att media förstod sig på deras jobb. Utöver det här visar avhandlingen att socialarbetarna inte i högre grad tänkte utgående från ett strukturellt perspektiv i sitt arbete. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Media, pressen, socialt arbete, strukturellt socialt arbete Työn laji – Arbetets art – Level Kandidatuppsats Aika – Datum – Month and year .08.2020 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 21