Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bachelor's theses

Recent Submissions

  • Törnroos, Laura (2021)
    Sociala medier ger oss en möjlighet att kommunicera och interagera med andra människor och har sedan 2000-talets början fått en allt större roll i samhällsdebatten. Människor använder sig även av sociala medier i kriser. Detta för att söka information, men också för att ge stöd. Följaktligen har även användningen av sociala medier ökat under coronaviruspandemin. Denna kandidatavhandling fokuserar på unga vuxnas upplevelser av sociala medier. Syftet är att undersöka hur unga vuxna upplevt sociala mediers roll under coronaviruspandemin i Finland och om sociala medier har en eventuell inverkan på nationalismen eller polariseringen i landet. Metoden som används i avhandlingen är en hybridmodell av enkätundersökning där såväl öppna som slutna frågor används. Materialet består främst av svaren från enkätundersökningen men även annan statistik och tidigare forskning som belyser de sociala mediernas roll i krissituationer. Majoriteten av respondenterna uppgav att de har märkt en tydlig skillnad i sitt flöde på de sociala medierna. Facebook har fungerat som en plattform för hat och kritik medan Instagram har fungerat som en positiv plattform full av uppmuntran. Ett flertal av respondenterna har upplevt att samhället blivit mer polariserat men samtidigt uppgav respondenterna även att nationalismen ökat. Respondenterna har stött på inlägg på sociala medier där genomfördandet av åtgärder för hanteringen av coronasituationen både hyllas och kritiseras. Kritiken och berömmet handlade i de flesta fall om samma område.
  • Grönvik, Lina (2021)
    Det finns en allmän uppfattning om att parter i samkönade förhållanden har bättre förutsättningar för att skapa jämlikare parförhållanden än vad parter i olikkönade förhållanden har. Till viss del stämmer det men det behöver inte betyda att maktobalanser inte förekommer. Mitt syfte med kandidatavhandlingen är att behandla makt(o)balanser i samkönade parförhållanden genom att granska hur olika ojämlikhetsprinciper skapar olika förutsättningar för maktutövning. De ojämlikhetsprinciper som jag i kandidatavhandlingen behandlar är kön, sexualitet, ekonomi och etnicitet. Många undersökningar om makt(o)balanser i samkönade parförhållanden har ofta utgått från ett könsperspektiv. Kandidatavhandlingen behandlar visserligen makt(o)balanser ur ett könsperspektiv men riktar också fokus mot andra ojämlikhetsprinciper genom att använda ett intersektionellt perspektiv. För att exemplifiera att maktoblanser förekommer i samkönade parförhållanden och att obalanserna kan ta sig uttryck i partnervåld tar jag upp frågan om samkönat partnervåld. Det samkönade partnervåldet kan delvis liknas vid partnervåld hos heterosexuella parförhållanden men skiljer sig ändå i vissa avseenden. Att leva i en sexuell minoritet eller annan minoritetsgrupp kan bidra till att andra typer av maktstrategier än hos olikkönade par används för att återuppta förlorad makt i samhället. Uppfattningen om samkönade par som en jämlik utopi osynliggör maktobalanser som kan vara skadliga för individer i samkönade parförhållanden. Uppfattningen kan bidra till att personer i samkönade parförhållanden som utsätts för partnervåld, både fysiskt och psykiskt inte får den hjälp som de behöver. Lika kön är inte alltid jämlika.
  • Tsokkinen, Ida-Maria (2021)