Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "http://www.yso.fi/onto/mesh/D044263"

Sort by: Order: Results:

  • Grotell, Milo; de Miguel, Elena; Aaltio, Juho; Manner, Aino; Vahermo, Mikko; Yli-Kauhaluoma, Jari; Linden, Anni-Maija; Aitta-aho, Teemu; Korpi, Esa (2018)
    Johdanto: Gamma-aminovoihappo (GABA) on aivojen yleinen inhibitorinen välittäjäaine. A-tyypin GABA-reseptorit (GABAAR) ovat inotrooppisia ja koostuvat useista eri alayksiköistä. Hermoliitoksien ulkopuolella olevat GABAA-reseptorit sisältävät yleensä δ-alayksikön, joka on kohde muun muassa neuroaktiivisille steroideille. Näitä hermoliitoksen ulkopuolisia GABAA-reseptoreita on havaittu muiden alueiden ohella muun muassa ventraalisessa tegmentumissa (VTA), jossa ne säätelevät välillisesti alueella olevia mesokortikolimbisiä dopamiiniratoja. Näiden ratojen projektiot accumbens-tumakkeeseen ovat tärkeässä asemassa palkkiokäyttäytymisessä ja riippuvuuksien synnyssä. VTA:n hermoliitosten ulkopuolisten GABAA-reseptorien aktivaatio esimerkiksi neuroaktiivisella steroidilla, ganaksolonilla, ja GABA-kohdan aktivaattorilla, gaboksadolilla, aiheuttaa koe-eläinmalleissa välttämiskäyttäytymistä. Vastaavaa välttämiskäyttäytymistä ei synny, mikäli δ-alayksikön sisältävät GABAAR on geneettisesti poistettu. Muiden lääke- ja huumausaineiden kohdalla ei tällä hetkellä tiedetä, miten vähentynyt hermoliitoksen ulkopuolinen inhibitio vaikuttaa alueiden toimintaan. Materiaalit ja menetelmät: Tutkimusasetelmassa käytimme koe-eläinmallia, josta δ-alayksikkö oli poistettu (δ-KO). Käytimme ehdollistettua paikka -testiä määrittääksemme morfiinin, metamfetamiinin ja mefedronin palkitsevuutta. Lisäksi tutkimme morfiinin vaikutusta kivuntuntemukseen käyttäen hännänkohotuskoetta ja kuuma levy -koetta. Tulokset: Huomasimme, että δ-KO hiirillä ei synny morfiinin aiheuttamaa ehdollistumista paikkaan, mutta toisaalta nämä hiiret ovat herkempiä morfiinin aiheuttamalle kivunlievitykselle hännänkohotustestissä. Stimulanttien kohdalla emme havainneet, että δ-alayksikön puute aiheuttaisi erilaista ehdollistumisvastetta. Diskussio: Lisätutkimukset ovat tarpeellisia, jotta voidaan tutkia, voisiko δ-GABAA-reseptoriantagonisteilla olla suotuisia vaikutuksia morfiinin palkitsevuuden vähentämisessä ja samalla kivunlievityksen tehostamisessa.
  • Naskali, Emmi; Kluger, Nicolas; Ranki, Annamari; Dettmer, Katja; Oefner, Peter; Pereira, Pedro; Krohn, Kai; Auvinen, Petri (2018)
    APECED eli autoimmuunipolyendokrinopatia-kandidiaasi-ektodermidystrofia on suomalaiseen tautiperimään kuuluva harvinainen perinnöllinen sairaus, jonka oireita ovat suun krooninen hiivatulehdus ja useat autoimmuunisairaudet. Lisäksi APECED-potilailla on tutkimuksissa havaittu useita elimistön entsyymejä vastaan toimivia autovasta-aineita verenkierrossaan. Esimerkiksi suolistoon ja mielialaan vaikuttavan serotoniinin aineenvaihdunnan kannalta tärkeitä entsyymejä, aromaatinen L-aminohappodekarboksylaasi (AADC) ja tryptofaanihydroksylaasi (TPH), kohtaan on löydetty vasta-aineita APECED-potilailta. Aiemmissa tutkimuksissa nämä vasta-aineet on liitetty myös suoliston enteroendokriinisolujen puuttumiseen, jotka normaalisti tuottavat suolistossa noin 95% koko elimistön serotoniinista ja yleisen käsityksen vastaisesti vain pieni osa tuotetaan keskushermostossa. Tässä tutkimuksessa keskityimme APECED-potilaiden suolisto- ja mielialaoireisiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää potilaiden veren serotoniinin, serotoniiniaineenvaihdunnan entsyymien sekä AADC- ja TPH-autovasta-aineiden pitoisuuksien välistä yhteyttä suolisto- ja mielialaoireisiin. Tutkimukseen osallistui 37 suomalaista APECED-potilasta potilasyhdistyksen kautta. Verinäytteet kerättiin potilailta heidän noudatettuaan vuorokauden ajan vähäserotoniinista ruokavaliota. Samassa yhteydessä potilaita pyydettiin täyttämään oirekysely, jossa kartoitettiin masennusoireita sekä vaikeaa ummetusta ja ripulia. Potilaista 26 suoritti molemmat tutkimuksen osat. Verinäytteiden vasta-ainetasot mitattiin ELISA-menetelmällä omassa laboratoriossamme. Serotoniinin ja kahdentoista muun serotoniiniaineenvaihdunnan metaboliitin tasot tutkittiin massaspektrometrialla yhteistyökumppanimme professori Oefnerin laboratoriossa (Institut für Funktionelle Genomik) Regensburgin yliopistossa Saksassa. Yhteistyössä professori Petri Auvisen tutkimusryhmän kanssa analysoitiin aiemmin potilaista kerättyjen ulostenäytteiden mikrobiomi. Tutkimuksen tuloksena havaitsimme tilastollisesti merkittävän yhteyden APECED-potilaiden matalien serotoniinitasojen ja veren TPH-autovasta-aineiden välillä. Lisäksi veren mataliin serotoniinitasoihin liittyi myös enemmän potilaiden kokemaa ummetusta. Masennusoireilla sekä AADC-autovasta-aineilla emme havainneet selkeää yhteyttä muihin muuttujiin. APECED-potilaiden suolistobakteereissa oli yliedustettuina Shigella- ja Escherichia- ryhmien bakteereita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että APECED-potilailla serotoniinitasot ovat normaalia matalammat johtuen enteroendokriinisolujen puuttumisesta ja tämä on yhteydessä sekä ummetusoireisiin että TPH-autovasta-aineiden esiintymiseen. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa osoitettiin yhteys matalien serotoniinitasojen ja vaikeiden ummetusoireiden välillä APECED-potilailla. Myös suoliston mikrobiomilla on osoitettu olevan vaikutus serotoniiniaineenvaihduntaan.