Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Master's theses

Recent Submissions

 • Roppo, Roope (2023)
  X-ray emission spectroscopy (XES) is an elemental characteristic x-ray technique that is used in studying the electronic properties of varied materials. It is based on an x-ray emission process that occurs due to an absorption process. First an x-ray photon is shot at the sample and electron in the inner core absorbs this x-ray photon. The electron gets kicked out of its place, creating an empty electronic state called an electron hole. This leaves the atom to an excited state that then de-excites by emitting an elemental characteristic x-ray photon. One of the main aspects of x-ray emission spectroscopy is to study sensitivity of XES towards different emission lines in different chemical environments and then compare the results. X-ray emission spectroscopy is a relatively easy technique to perform because it does not require a long-range crystal order and experiments can be done in an atmospheric pressure and in room temperature. A series of measurements were performed with non-resonant XES to study chemical properties of different uranium oxides. The experiment was done at the SOLEIL Synchrotron Facility in France. Main goal of the experiment was to study the sensitivity of XES to different uranium L3-emission lines by measuring different uranium oxides with different uranium oxidation states and compare the shape of each emission spectrum. The results showed that there are no visible differences between different samples when using non-resonant XES. However, the experiment also showed that when the resonant part is included in the measurements, then there are visible differences between different samples. This indicates the resonant part is required to collect to see differences in the spectrum when comparing the speciation of different samples.
 • Välinen, Lauri (2023)
  Emulsion polymerization is used to make high molecular weight polymers with a fast reaction rate. In emulsion, the temperature is well controlled and the viscosity of the continuous phase remains constant since all polymer chains are inside colloidal particles. Colloid dispersions have the advantage of being used as they are without further purification, which is great for industrial purposes. Emulsion polymerization is also well-scalable to fit the standards of the industry. Adhesives serve an important role in the furniture and construction industry. Many adhesives used for such purposes are derived from non-renewable resources and are not reusable. Additionally, when such strong adhesives are being used in attaching wooden parts, they cannot be separated and once the lifetime of the product is finished, it ends in a landfill. The possibility to remove such strong adhesives from the wooden product would give the wood possibility to be used in other applications. Additionally, the possibility to reapply the adhesive would decrease the amount of adhesive needed to be produced and increase the lifetime of the glue product. In this thesis polyvinyl acetate (PVAc) adhesives are modified by introducing hydrogen bonding units to the polymer chain by copolymerization of vinyl acetate with monomers having urea and bis-urea hydrogen bonding motifs. Comonomers suitable for vinyl acetate are designed, synthesized and characterized.
 • Koponen, Maria (2023)
  Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a non-invasive method for stimulating cortical neurons in the brain. Combining TMS with functional magnetic resonance imaging (fMRI) shows the effects of TMS through the changes in brain metabolism. This information is necessary for developing new applications of TMS and for improving the efficacy and safety of the existing treatments. The biggest setback in current TMS–fMRI technology arises from the mechanical forces formed on the transducer as the interplay of the magnetic fields from the MRI and the changing current in the coil, leading to breakage of the transducers and additional safety risks. The objective of this Thesis was to assess and compare the mechanical stresses on multi-locus TMS (mTMS) transducers inside a high-field fMRI bore using finite element modeling, and to build and test transducer options based on the simulation results. For a transducer design for rats, six different coil former materials and three mTMS coil combinations were simulated with two commonly used current waveforms. In addition, the effect of the transducer orientation relative to the magnetic field was modeled with a transducer designed for humans. Our results show that the current pulses ran through the coils produce shock waves on the coil formers, leading to regions of maximum stresses that depend on the time instant. The intensity and location of the maximum stresses depends on the current waveform and coil combination used. Based on the results, 30% glass-fiber filled polyamide was found to be the most durable material. This Thesis provides novel insights for more durable TMS coil designs.
 • Oikarinen, Laura (2023)
  Suomalaisten koulujen kulttuuri-, katsomus- ja kielikentät moninaistuvat vauhdilla, ja kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden (kukaki-tietoisuus) tutkimus on lisääntynyt peruskoulujen kontekstissa nopeasti. Tässä maisterintutkielmassa tutkin sitä, miten lukiokoulutuksen kontekstissa katsomusaineiden oppikirjat ilmentävät kukaki-tietoisuutta ja miten ne ohjaavat kukaki-tietoiseen opetukseen ja oppimiseen. Tutkimuksen teoreettisen katsauksen pohjalta olen luonut kukaki-tietoisuudesta kolme synteesikehikkoa, joita peilaan oppikirja-analyysistä nouseviin empiirisiin havaintoihin. Tutkimuksen metodi on siis teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu viidestä lukiokoulutuksen katsomusaineiden oppikirjasta: kolmesta evankelisluterilaisen uskonnon ja kahdesta elämänkatsomustiedon oppikirjasta. Tutkimustulokset osoittavat, että kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuteen ohjaavat ja niihin liittyvien tietojen ja taitojen oppimista haittaavat tekijät ilmenevät oppikirjoissa neljän yhtenevän pääteeman kautta. Nämä neljä teemaa ovat (1) käsitteiden määrittely, (2) monikulttuurinen osaaminen ja katsomuslukutaito, (3) oppikirjan oletettu lukija ja (4) esitystavat ja representaatiot. Tämä tutkimus valottaa laajasti ja syväluotaavasti tutkittujen katsomusaineiden oppikirjojen vahvuuksia ja kehityksen kohteita kukaki-tietoisuuden saralla. Tutkimuksen yhtenä vahvuutena onkin sen anti oppikirjojen kehitystyölle. Tämän tutkimuksen tuloksista ei voi kuitenkaan tehdä päätelmiä oppikirjoja käyttävien lukioiden tai opettajien opetuksen kukaki-tietoisuudesta. Jatkotutkimukselle onkin tarvetta ja tärkeää olisi tutkia esimerkiksi lukion opettajien ja opiskelijoiden näkemyksiä oppikirjojen koetusta kukaki-tietoisuudesta.
 • Vaitniemi, Jussi (2023)
  Ylä-Satakunnan alueen kirkkopitäjien perustamisajankohdista ja perustamisjärjestyksestä esiintyy tutkimuskirjallisuudessa hyvin vaihtelevia ja keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Ylä-Satakunnan alueen seurakuntakehitystä käsittelevä tai sivuava tutkimus on myös iältään huomattavan vanhaa ja sisältää paikoitellen teorioita, jotka uudempi historiantutkimus on kumonnut. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää lähdeaineiston ja aiemman tutkimuskirjallisuuden mahdollisimman kattavan vertailun avulla, mitä Ylä-Satakunnan keskiaikaisten seurakuntien syntyhistoriasta ja perustamisajankohdista on mahdollista tietää ja päätellä. Tutkielma on luonteeltaan alueellisesti ja ajallisesti rajattu kokonaistutkimus, jonka kohteena ovat kaikki Satakunnan maakunnan Ylä-Satakunnan kihlakunnan alueelle vuosien 1200–1540 välillä perustetun kirkkopitäjät ja kappelit. Ylä-Satakunnan keskiaikaisia kirkkopitäjiä ovat varmuudella Sastamala eli Karkku, Kalliala eli Tyrvää, Kyrö eli Hämeenkyrö, Pirkkala, Vesilahti, Lempäälä ja Kangasala. Näiden lisäksi Ylä-Satakuntaan on ennen vuotta 1540 perustettu Messukylä Pirkkalan kappeliksi, Lahtinen eli Ikaalinen Kyrön kappeliksi ja mahdollisesti Orivesi Kangasalan kappeliksi. Hämeeseen kuuluva Pälkäne on ollut Kangasalan kappeli 1400-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Tutkielmassani esitän, että Ylä-Satakunnan kantaseurakuntia ovat Sastamala, Kyrö ja Pirkkala, joista jokainen on perustettu 1200-luvun jälkipuoliskolla. Nostan esiin mahdollisuuden, että myös Vesilahti on voinut olla yksi Ylä-Satakunnan kantaseurakunnista. Kaikki loput seurakunnat on irrotettu näistä seurakunnista, ja haarukoin jokaisen seurakunnan todennäköisimmän perustamisajankohdan niin tarkoin, kuin se käytössä olleiden lähteiden ja tutkimuksen avulla on mahdollista.