Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Socialpolitik"

Sort by: Order: Results:

 • Sergejeff, Katja (2015)
  Syrjäytyminen ja köyhyys näyttävät muodostuneen pysyväksi ilmiöksi Suomessa. Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen taistelu onkin yksi sosiaalipolitiikan suurimpia haasteita. Tutkielman tarkoitus on tarjota näkökulma köyhyyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen tutkien yksilön selviytymiskokemuksia ja avun saannin kokemuksia. Tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys on selvittää, miten aineiston kirjoittajien kokemus selviytymisestä ja siihen liittyvistä tulevaisuudenodotuksista on muuttunut seurantajakson aikana. Toisekseen tutkielmassa tarkastellaan, millaisia kokemuksia ja tuntemuksia avun saannista aineistossa kuvataan. Tutkielman aineiston muodostavat 13 kirjoittajalta saadut omaelämäkerralliset kirjoitukset. Ensimmäisen kirjoitukset on tehty vuonna 2006 ja samat henkilöt ovat kirjoittaneet uudelleen vuonna 2012. Aineistoa on analysoitu käyttäen osaksi narratiivista menetelmää ja osaksi sisällönanalyysia. Narratiivisessa analyysissa kirjoitukset jakautuivat kolmeksi tarinatyypiksi, joista kussakin selviytyminen hahmottuu eri tavoilla. Tarinatyypit ovat nimeltään kertomus vaikeuksien voittamisesta, kertomus luopumisesta ja kertomus näköalattomuudesta. Tutkielman keskeiset tulokset liittyivät selviytymiskokemuksen ja tulevaisuuden odotusten muutoksiin tarinatyypeittäin. Kertomuksessa vaikeuksien voittamisesta tarinoita yhdistää kertojien kokemus elämäntilanteensa paranemisesta tavalla tai toisella. Kertomuksessa vaikeuksien voittamisesta myös tulevaisuuteen suhtaudutaan toiveikkaammin kuin muissa tarinatyypeissä. Kertomuksessa luopumisesta, kerronnassa nousee esiin kokemus elämäntilanteen ja selviytymismahdollisuuksien huononemisesta. Kertomuksessa näköalattomuudesta kirjoittaja ei kuvaa elämäntilanteensa paranemista tai huononemista. Kertomuksessa näköalattomuudesta tulevaosuudenodotuksiin ei viitata juurikaan, ja jos niistä puhutaan, on sävy pessimistinen. Myös kokemukset avun saannista vaihtelivat tarinatyypeittäin. Kertomuksessa vaikeuksien voittamisesta viitattiin epäviralliseen apuun kaikista eniten, samoin tässä tarinatyypissä esiintyi eniten puhetta läheisistä. Läheiset saivat myös positiivisen merkityksen tarinoissa. Kahdessa muussa tarinatyypissä kuvailtiin useammin ilman apua jäämistä. Myös yksinäisyyden kuvaukset saivat näissä tarinoissa suuren roolin. Sosiaaliturva ja yleisemmin virallinen apu herätti kritiikkiä kaikissa tarinoissa, eikä sen kerrota olennaisesti lievittäneen köyhyyttä yhdessäkään tarinassa. Poikkeuksena kritiikissä on eläkkeelle pääseminen, joka hahmottuu kertomuksessa vaikeuksien voittamisesta käänteenä parempaan. Tämä kuitenkaan ei johdu köyhyyden lievittymisestä, vaan tulojen varmistumisesta ilman jatkuvaa tarveharkintaisiin etuuksiin turvautumista. Tutkielman olennaisin johtopäätös onkin havainto köyhyyden, avunsaannin ja selviytymiskokemusten yhteydestä aineistossa. Ne kirjoittajat, jotka kertoivat saaneensa apua, suhtautuivat positiivisemmin tulevaisuuteen, ja kokivat myös selviytyneensä paremmin. Heillä oli tarinoiden valossa myös vahvemmat sosiaaliset verkostot. Keskeinen johtopäätös on myös epävirallisen avun aseman hahmottuminen perusturvan aukkojen ja matalan tason paikkaajana.
 • Syrjäläinen, Sari (2019)
  Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Laitos – Institution – Department Sosiaalitieteiden laitos Tekijä – Författare – Author Sari Hanna Mirjami Syrjäläinen Työn nimi – Arbetets titel – Title Kuka puhuu velasta ja miten? Ylivelkaantumisdiskurssit mediassa. Oppiaine – Läroämne – Subject Yhteiskuntapolitiikka Työn laji – Arbetets art – Level Pro gradu Aika – Datum – Month and year Toukokuu 2019 Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 50 Tiivistelmä – Referat – Abstract Kulutusluotoilla ylivelkaantuminen on ilmiö, josta kirjoitetaan mediassa paljon. Etenkin vakuudettomat kulutusluotot ovat lisänneet suomalaisten velkaantumista. Velkaongelmat ovat yhä useammin toimeentuloriski, jonka haitat ovat vakavia niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Sosiaalipolitiikan perustehtäviä taas on toimeentulon turvaaminen riskien toteutuessa. Sosiaalipolitiikassa luotot alettiin nähdä osana toimeentuloa laajemmin vasta 1990-luvulla. Velkaongelmat ja niiden hoitaminen aiheuttavat kuluttajille ja yhteiskunnalle taloudellisia menetyksiä, sekä kuluttajille henkistä kuormitusta. Pitkittyessään velkaongelmat lisäävät mm. uupumisen, sairastumisen sekä syrjäytymisen riskiä. Etenkin elämän taitekohdat ovat merkittäviä ylivelkaantumiseen johtavia tekijöitä. Lainsäädännöllä voidaan osittain puuttua ylivelkaantumiseen, mutta uudenlaisia lainamuotoja syntyy jatkuvasti vanhojen lainojen tilalle tai rinnalle. Tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia eri diskursseja julkisessa keskustelussa on eroteltavissa liittyen kulutusluotoilla ylivelkaantumiseen. Mentelmänä on ollut diskurssianalyysi ja aineistona netissä julkaistuja mediatekstejä Helsingin Sanomista, Ylestä, Ilta-Sanomista sekä MTV:stä. Diskurssiin kuuluu yhtäältä se, millä tavalla jostain ilmiöstä puhutaan ja toisaalta se, kenen media niistä antaa puhua. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen kontstruktivismi. Aineistosta oli eroteltavissa neljä eri diskurssia. Ensimmäinen diskurssi käsitteli yleistä huolta suomalaisten velkaantumisesta, jota edesauttoi etenkin helposti saatavilla olevat vakuudettomat kulutusluotot. Toinen diskurssi keskittyi positiiviseen luottorekisteriin, jonka asiantuntijat pääsääntöisesti haluavat Suomeen suitsimaan kulutusluotoilla ylivelkaantumista. Kolmanneksi aineistosta erottui syyt, mihin kulutusluottoja käsitetään yleisesti otettavan: autot, veneet, tietotekniikka ja remontit mainittiin syiksi luottojen ottamiseen. Neljäs diskurssi koski maksuhäiriömerkintöjä ja niiden vaikutuksia arkielämään. Maksuhäiriömerkinnät nähtiin viimeiseen asti vältettävänä asiana, koska ne vaikeuttavat huomattavasti merkinnän saaneen elämää. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Ylivelkaantuminen, kulutusluotto, media, diskurssit
 • Silpola, Maija Anneli (2012)
  Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Helsingin Kyläsaaressa vuosina 2009–2011 vaikuttanut aktivistien perustama Sosiaalikeskus Satama. Tarkoituksena on tarkastella Satamaa vastademokraattisena toimijana sekä poliittisten tilojen avaajana ja asioiden politisoijana. Satama oli autonominen, käyttäjiensä itse luoma ja hallinnoima sosiaalikeskus, joka saatiin käyttöön sitä edeltäneen pitkän talonvaltausketjun ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena. Satama häädettiin tiloistaan elokuussa 2011 kaupungin ja satamalaisten kesken syntyneiden erimielisyyksien vuoksi. Tutkielmaa ovat ohjanneet seuraavat kysymyksenasettelut: millaista oli Sataman vastademokraattinen toiminta? Millaisia olivat Sataman politisaatio ja sen poliittiset tilojen avaukset? Teoreettisen viitekehyksen muodostavat Pierre Rosanvallonin vastademokratian käsite sekä Eeva Luhtakallion käyttämä politisaation käsite. Aineisto koostuu kymmenen Satamassa toimineen sosiaalikeskusaktiivin haastatteluista. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen haastattelututkimus, jonka avulla aineisto analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Vastademokraattinen toiminta näyttäytyi Satamassa, sen poliittisissa lähtökohdissa sekä Satamassa toimineiden aktivistien arkipäivän aktivismissa etenkin valvontademokratiaan liittyvänä kansalaisvalppautena, säätelevänä valppautena ja ilmiantona, sekä torjuntana ja tuomitsemisena. Politisaatio eli poliittisten tilojen avaaminen näyttäytyi esimerkiksi romaneiden ahdingon ja autonomisten tilojen tarpeellisuuden tuomisena julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Politisaatiota toteutettiin Sataman harjoittaman monipuolisen aktivismin keinoin mediaa hyödyntäen. Voidaan todeta, että Sosiaalikeskus Satama oli selkeästi vastademokraattinen toimija, jonka politisoiva vaikutus yhteiskunnassa oli näkyvä. Satama taisteli tärkeäksi kokemiensa asioiden puolesta ja nosti niitä näkyvästi esiin sekä yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön.
 • Montonen, Hanna (2012)
  Tutkimustehtävänäni on selvittää, millaisia ovat työssäkäyvien naisten kokemukset köyhyydestä. Aineisto koostuu 25:stä köyhyyttä käsittelevästä työssäkäyvän naisen kirjoituksesta. Kirjoitukset lähetettiin vuonna 2006 järjestettyyn Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun ja ovat osa kirjoituskilpailun kokonaissatoa. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät altistavat riskeille, jotka johtavat työssäkäyvän köyhyyteen, millaisia selviytymiskeinoja työssäkäyvällä köyhällä on käytössään ja miltä köyhyys tuntuu. Menetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia, jonka avulla olen luokitellut aineistoni. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yksinhuoltajuus, naisten työmarkkina-asema ja epätyypilliset työsuhteet, vaikeudet yhdistää palkkatyö ja lastenhoito sekä erilaiset kannustinloukut muodostuvat ns. uusiksi sosiaalisiksi riskitekijöiksi. Selviytymiskeinoina työssäkäyvän köyhän arjessa näkyvät pääasiassa erilaiset säästämisen ja kulutuksen minimoimisen keinot, erilaisista (perus)hyödykkeistä tinkiminen sekä sosiaalisiin tukiverkkoihin tukeutuminen. Köyhyyteen liittyy monenlaisia tunteita, joista tämän tutkimuksen perusteella häpeä näyttäytyy merkittävämpänä. Sen ohella köyhyys koettelee henkisesti monin eri tavoin, koska kuukausittainen kulutus on äärimmäisen tarkoin harkittua eikä mihinkään ylimääräiseen ole varaa. Köyhyyteen liittyvät tunteet ovat monella tapaa myös ristiriitaiset; taloudellisesta ahdingosta huolimatta haaveillaan paremmasta tulevaisuudesta ja omassa tilanteessa nähdään myös valoisia puolia. Tutkimuskirjallisuudessa on viitattu köyhyystutkimuksen ja työn tutkimuksen perinteisiin ja esitelty yleisimmät määritelmät sekä köyhyyteen että työhön liittyen. Työtä on käsitelty pääasiassa joustavuuden ja epätyypillisten työsuhteiden näkökulmasta. Työssäkäyvien köyhyyteen liittyen päälähteinä on käytetty Merja Kauhasen ja Ilpo Airion tutkimuskirjallisuutta. Tutkimukseni nostaa esiin työssäkäyvien naisten kokemukset köyhyydestä ja täsmentää sitä, mitä aikaisempien tutkimusten ja tilastojen valossa ilmiöstä tiedetään. Tutkimukseni avulla tuotettu tieto työssäkäyvien köyhyydestä on tärkeää, koska se täydentää aiheeseen liittyvää tilastollista tutkimusta. Lisäksi se tuo esiin työssäkäyvien naisten kokemukset köyhyydestä, mitä ei sellaisenaan aiemmin Suomessa ole tutkittu.
 • Grahn-Laasonen, Sanni (2011)
  Tämä pro gradu –tutkielma tarkastelee kuntien itselleen asettamia vaikuttavuustavoitteita lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, mitä tulos- ja tavoiteohjaus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus tarkoittavat kuntien lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Julkishallinnon New Public Management-reformin pohjalta syntynyt kuntalaki painottaa organisaatioiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tuloksellisuudella tarkoitetaan toimintojen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tällaiseen tulos- ja tavoiteohjaukseen siirtyminen on edellyttänyt arvioinnin kehittämistä. Keskeisiä käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat: toiminta-ajatus, päämäärä, tavoite, vaikuttavuus, vaikuttavuustavoite, vaikutus ja arviointi. Teoreettista kirjallisuutta konkretisoidaan lasten ja nuorten hyvinvointityön arkipäivään liittyvin sovelluksin ja esimerkein. Tutkielman aineistona on 12 kuntien tuottamaa, vuoden 2008 alussa lakisääteiseksi tullutta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joiden tehtävänä on toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnissa. Aineiston kvalitatiivisen eli laadullisen analyysin menetelmänä käytetään teemoittelua. Tarkastelu paljastaa, että kunnat ovat asettaneet varsin vähän konkreettisia ja mitattavissa olevia vaikuttavuustavoitteita laatiessaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia. Kuntien asettamat tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin teemoihin: määrälliset ja 'joko tai' –tavoitteet, ehdotusmuotoiset tavoitteet, 'kehitetään, edistetään, panostetaan, vahvistetaan' –tavoitteet, tavoitteet jatkuvana resurssitaisteluna sekä 'oikein vai väärin' –tyyppiset tavoitteet. Edellä esitetyt tavoitetyypit voidaan jakaa vielä karkeasti kahdenlaisiin kategorioihin: kunnallisen lasten ja nuorten palvelujärjestelmän kehittämiseen keskittyvät tavoitteet ja oikeaa ja väärää kuvaavat, moraalis-eettiset tavoitteet. Koko aineiston kattavana havaintona esitetään, että kunnat tuntuvat välttelevän täsmällisten, konkreettisten ja mitattavissa olevien tavoitteiden esittämistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa ja ilmaisevan tavoitteiden sijaan mielellään palvelujärjestelmää kuvaavia ja kehittäviä päämääriä.
 • Jakku, Johanna (2016)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten työkyvyttömyydestä ja ajasta ennen työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutumista puhutaan työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeiden avovastauksissa eli selonteoissa. Tutkielmassa kiinnitetään huomio työkyvyttömyyden diskursseihin ja retoriikkaan: miten ja millaisin argumentein lukija vakuutetaan hakijan työkyvyttömyyden totuudenmukaisuudesta ja oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tutkielman teoreettis-metodologisena lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi, joka tarkastelee sosiaalisen todellisuuden ja merkitysten rakentumista ja korostaa kielen tärkeyttä merkitysten tuottamisessa, ylläpitämisessä ja muuttamisessa. Tutkimusmenetelmänä käytetään retorista diskurssianalyysia, jota sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtapremissit ohjaavat. Tutkielman aineisto koostuu kolmensadan työkyvyttömyyseläkehakemuksen avovastauksista eli selonteoista. Aineisto on osa Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten työkyvyttömyyseläkkeen hakemista edeltävien vaiheiden tutkimusprojektia varten kerättyä laajaa asiakirja-aineistoa. Työkyvyttömyyseläkehakemusten selonteot eivät ole neutraaleita, puhtaita kuvauksia työkyvyttömyydestä, vaan vahvasti latautuneita, tietystä perspektiivistä ja tietyssä kontekstissa laadittuja yrityksiä vakuuttaa päätöksentekijä haetun etuuden (työkyvyttömyyseläkkeen) oikeutuksesta. Niissä argumentoidaan monipuolisesti ja käytetään runsaasti erilaisia puolustavan retoriikan keinoja. Tutkielmassa esitetään neljä työkyvyttömyyden diskurssia eli puhetapaa: 1) vääjäämättömyysdiskurssi, 2) oikeutusdiskurssi, 3) ajelehtimisdiskurssi ja 4) toiveikkuusdiskurssi. Työkyvyttömyyseläkkeen hakijat ottavat diskursseissa erilaisia subjektipositioita (uhri, potilas, oikeuksien puolustaja, muiden armoilla oleva, aktiivinen toimija) ja subjektipositiot ohjaavat selontekojen representaatiota ja argumentointia. Työkyvyttömyyseläkkeen oikeutusta perustellaan selonteoissa eniten sairauksilla ja toissijaisesti työhön liittyvillä syillä. Argumentaatiossa korostuvat erityisesti ääri-ilmaukset sekä kertomuksella, konsensuksella ja puhujakategorialla vakuuttaminen. Työkyvyttömyyshakemusten selonteoissa on myös joukko hakijoita, jotka eivät representoi niinkään työkyvyttömyyttään vaan työkykyisyyttään tai -kyvykkyyttään. Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuminen ei ole yhtäkkinen päätös, vaan yleensä hyvin pitkä, vuosia tai vuosikymmeniä jatkunut prosessi. Työkyvyttömyyseläke on tärkeä erityisesti työkyvyttömän statuksen vuoksi. Työkyvyttömyyseläkeläisen status on tärkeä erityisesti silloin, kun taustalla on pitkäaikaistyöttömyyttä tai kun eläkkeeseen koetaan olevan oikeutettu sairauden tai pitkän ja raskaan työ- tai yrittäjäuran vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeen hakemista taloudellisena etuutena ei selonteoissa tuoda esiin.
 • Ye, Yazhen (2016)
  This thesis studies the territorial strategies, i.e. civic territoriality, in an urban village, namely Houpu in Xiamen, China. The term civic territoriality is introduced by Hsing (2010) and it refers to the social actors’ strategies and struggles to defend territoriality in a physical and discursive sense. The purpose of this study is to find out which territorial strategies were developed by the villagers when they faced land acquisition. The data was collected by semi-structured interviews. Villagers and village cadres in Houpu were interviewed in order to explore their attitudes toward the redevelopment and their experiences with negotiating for compensations with the developer. The main research question for this study was: what kind of 'civic territoriality' did the villagers and the village collective develop when they faced land acquisition? Moreover, other sub-questions were formulated for the purpose of understanding the case thematically. Through this case study, two main categories of civic territoriality were detected in the redevelopment project. When villagers acted as a collective actor, they used their civic territoriality to reinforce their collective identity and to make decisions on the resettlement issues, whereas individual villagers utilized their civic territoriality to obtain more benefits during the land acquisition. The strategies developed by the individual villagers consisted of bargaining for higher monetary compensation and increasing the number of their family members in order to obtain more resettlement housing. Moreover, this thesis constructed a model to explain the involvement of different actors – the state, the developers, the villagers and the village committee - in the redevelopment projects. Different types of land acquisition compensations – monetary and housing compensation – and the attitudes of the village cadres and villagers toward the redevelopment of Houpu and land acquisition were also analyzed.
 • Vierikko, Minna (2011)
  Pro gradu -työni selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että suuret ikäluokat antavat käytännön apua lapsilleen, sekä sitä, miten suuret ikäluokat tätä apua antavat. Tarkastelen työssäni myös aikuisten lasten vanhemmilleen ja isovanhemmilleen antamaa käytännön apua. Perhesukupolvien välinen vuorovaikutus on aiheena ajankohtainen nyt, kun suomalaiset suuret ikäluokat ovat jäämässä tai jo jääneet eläkkeelle. Sukupolvien tutkimuksen avulla voidaan ennustaa, voidaanko perhevastuiden, kuten esimerkiksi hoidon ja hoivavastuun, jatkumiseen yli perhesukupolvien luottaa. Tutkielmani aineistona käytän kyselyaineistoa, joka kerättiin Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella vuonna 2009 päättyneessä Sukupolvien ketju -hankkeessa. Neljä vuotta kestänyt Suomen Akatemian rahoittama Sukupolvien ketju -hanke tutki sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Tilastokeskuksen toteuttamaan Sukupolvien ketju -postikyselyyn vastasi keväällä 2007 yhteensä 1 115 suurten ikäluokkien edustajaa ja 1 435 suurten ikäluokkien edustajan lasta. Sukupolvien ketju -aineiston laajuus mahdollistaa monenlaisten eri vertailujen tekemisen. Työni teoreettisessa osuudessa käsittelen perhekäsityksiä ja näissä käsityksissä tapahtuneita muutoksia. Valotan myös sukupolven käsitettä ja sen erilaisia merkityksiä sekä varsinaista auttamista ja perhesukupolvien välistä vaihtoa. Analysoin aineistoa PASW Statistics 18 -ohjelmalla (aiemmin SPSS). Aineiston kuvailussa käytän frekvenssijakaumia ja varsinaisessa analysoinnissa ristiintaulukoita ja logistista regressioanalyysia. Suurten ikäluokkien jäsenistä kaksi kolmesta auttaa lapsiaan. Tutkimusaineistossani suurten ikäluokkien käytännön avun antamista lapsilleen selittävät yksittäisinä tekijöinä siviilisääty, lasten lukumäärä, lastenlasten lukumäärä, kotitalouden kuukausitulot, lasten asumisetäisyys, viikoittainen yhteydenpito lapsiin, koettu terveydentila sekä vanhempien koulutus. Yhdeksän eri selittäjän vaikutusta käytännön auttamiseen samanaikaisesti tutkineen logistisen regressiomallini tulosten perusteella todennäköisimmin lapsiaan käytännössä auttaa keskiasteen koulutuksen saanut suuriin ikäluokkiin kuuluva nainen. Suurten ikäluokkien lasten vanhemmilleen antamaa käytännön apua puolestaan selittivät logistisessa regressioanalyysissa lasten lukumäärä sekä viikoittainen yhteydenpito vanhempiin. Suurten ikäluokkien lasten vanhemmilleen antamaa käytännön apua selitti lisäksi sukupuoli. Miehillä oli jopa viisinkertainen todennäköisyys auttaa vanhempiaan käytännössä verrattuna naisiin. Aiemmissa tutkimuksissa käytännön avun antamisen on havaittu olevan toiseen suuntaan sukupuolittunutta kuin tämän tutkimuksen tuloksissa. Pyytävätkö suuret ikäluokat modernia apua teknisten laitteiden asentamiseen ja virittämiseen enemmän juuri pojiltaan? Selittäisikö tämä aikuisten poikien suurempaa todennäköisyyttä auttaa käytännössä? Tällä hetkellä, kun suuret ikäluokat ovat vielä hyväkuntoisia ja aktiivisia, näyttää auttamisen pääpaino kulkevan suurilta ikäluokilta heidän lapsilleen. Tulevaisuus näyttää, auttavatko suurten ikäluokkien lapset samalla tavalla omia lapsiaan. Entä riittääkö suurille ikäluokille auttajia? Perhepoliittisissa puheissa ja toimenpiteissä pitäisi joka tapauksessa ottaa huomioon paremmin myös kasvava ikääntyvien ihmisten joukko.
 • Kujala, Raija (2020)
  Tutkielman taustalla on kiinnostus siihen, minkälaisiin tietoihin perustuvat lasten ja perheiden elämäntilanteiden ja tuen tarpeiden arvioinnit lastensuojelun palvelutarpeen arvioinneissa. Pro gradu -tutkielmassa kysytään, mitä tietoa on tuotettu lapsen ja perheen elämäntilanteen taustatekijöistä, huolenaiheista ja selvitykseen tapaamisiin osallistumisesta. Lisäksi tarkastellaan, minkälaisia ovat arviointien tyypilliset kuvaukset lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä tuen ja palvelujen tarpeesta huolien ja voimavarojen näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa tietoa Espoon lastensuojelun avohuollon alkuarvioinnin kehittämistyön tueksi, jotta lastensuojelun avohuollon työ- ja toimintatapoja sekä rakenteita voitaisiin kehittää tutkimustiedon, lastensuojelun käytäntöjen ja kehittämisen vuoropuheluna. Tutkimus kiinnittyy laajemmassa kontekstissaan yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja syrjäytymisestä, jossa oleelliseksi on arvioitu ongelmien varhainen havaitseminen, niihin puuttuminen ja riittävä tarjottu tuki lapselle ja tämän lähipiirille. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka analyysimenetelmänä on väljästi teoriaohjaava sisällönanalyysi. Siinä hyödynnetään Barns behov i centrum (BBIC) arviointimallin viitekehystä liittyen lapsen tarpeisiin, vanhempien kykyyn vastata lapsen tarpeisiin sekä perheeseen ja ympäristöön. Aineiston analyysissä käytetään sisällön erittelyä, joka on kuvailevaa tilastollista analyysiä ja temaattista sisällönanalyysiä sekä tyypittelyä. Aineiston muodostavat Espoon lastensuojelun avohuollon lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin 87 yhteenvetodokumenttia 13–17-vuotiaista lapsista vuoden 2015 heinä-, elo- ja syyskuulta. Tutkimuksen perusteella lasten ja perheiden elämäntilanteiden taustatekijät muotoutuivat mukaillen yhteenvetodokumentin otsikkopuun teemoja. Huolenaiheet rakentuivat puolestaan yleensä lastensuojeluilmoitusten tiedoista. Selvityksen tapaamiseen lapsi yleensä osallistui. Vanhemmista äiti tavattiin lähes jokaisessa arvioinnissa ja isä puolestaan huomattavasti harvemmin. Lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä tuen ja palvelujen tarpeen arvioinneista huolien ja voimavarojen näkökulmasta rakentui neljä erilaista arviointityypin kuvausta: yksittäiset huolenaiheet lapsista, pitkäkestoiset huolenaiheet lapsista, huoli vanhemmuudesta yksittäisissä tilanteissa ja lapsi vanhemmuuden huolien puristuksessa. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että lapsen ja vanhempien osallisuus tapaamisiin arvioinneissa vaihteli. Lasten ja perheiden elämäntilanteet kuvautuivat arvioinneissa huolipainotteisina, vaikka voimavarojakaan ei sivuutettu. Yksittäisiin ja lieviin huolenaiheisiin yhteiskunnan tukea ja palveluita ei tarvittu. Toisaalta pitkäkestoisiin ja vakaviin huolenaiheisiin yhteiskunnan tuen ja palveluiden tarve oli ilmeinen. Tällöin käytiin institutionaalista rajanvetoa siitä, mikä tuki ja palvelu palvelujärjestelmässä on lapselle ja perheelle riittävää ja tarkoituksenmukaista.
 • Junka, Vilja (2012)
  2000-luvulla EU:n yhteistyö turvapaikka-asioissa on tiivistä ja tiivistymässä. Samalla turvapaikkaa hakevien siirtolaisten määrä on kasvanut ja poliittinen ilmapiiri turvapaikka-asioissa muuttunut hyytäväksi. Tämä on johtanut EU-maat tinkimään turvapaikkajärjestelmän ihmisoikeusideaaleista. Tutkielmassa luodaan näkökulma EU:n alueen turvapaikkajärjestelmään turvapaikkaa siirtolaisuutensa jossakin vaiheessa hakeneiden siirtolaisten eli turvapaikkasiirtolaisten kokemuksista käsin. Tarkastelun kohteena ovat Helsingin seudulla itsenäisesti elävien turvapaikkasiirtolaisten toimet, joilla he pyrkivät ohittamaan kohtaamansa turvapaikkajärjestelmän karikot ja tarttumaan sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kyseisen niukasti tutkitun ja erityislaatuisen ryhmän kokemusten valossa palataan tarkastelemaan turvapaikkajärjestelmää EU:n alueella 2000-luvulla. Tutkimukseen valikoitui 14 Helsingin seudulla omillaan asuvaa, itsensä työllään elättävää turvapaikkasiirtolaista. Kyseessä on aktiivinen ja siirtolaisuudessaan paljon saavuttanut turvapaikkasiirtolaisryhmä. Siksi näiden siirtolaisten kokemukset avaavat erityisen rikkaan kuvan turvapaikkasiirtolaisten selviytymisen keinoihin. Aineisto kerättiin 12:lla teema- ja kahdella avoimella haastattelulla sekä osallistuvan havainnoinnin keinoin. Analyysimenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkielma sijoittuu kriittisen siirtolaistutkimuksen kontekstiin. Analyysissa ilmeni tutkimukseen osallistuneiden siirtolaisten lähes ehtymätön kyky selviytyä kokemistaan vaikeuksista. Vaikka heidän ei ole mahdollista muuttaa ulkoisia olosuhteita joista vaikeudet aiheutuivat, he muokkaavat luovasti itseään – kehoaan, identiteettiään, mieltään ja elämänvalintojaan – saavuttaakseen päämääriään. Turvapaikanhakumatka pistää yksilön fyysisille ja henkisille äärirajoille. Päästyään perille Suomeen siirtolaiset olivat jatkaneet matkaansa kohti parempaa elämää: työllistyneet, löytäneet kumppaneita ja ystäviä ja kotiutuneet. Turvapaikkasiirtolaisten sosiaaliset oikeudet ovat muiden EU-maiden tavoin Suomessa niukat, mutta tutkimukseen osallistuneet olivat kyenneet parantamaan sosiaalista asemaansa askel kerrallaan. Myös turvapaikkaprosessi osoittautui heille vaikeaksi. Kielteiset päätökset eivät kuitenkaan lamaannuttaneet siirtolaisia, vaan he olivat jatkaneet elämäänsä ja luovaa tapaansa ratkoa ongelmiaan. Siirtolaisten kohtaamat monet vaikeudet kertovat tavasta, jolla turvapaikan hakemisen oikeutta on EU:n jäsenmaissa kavennettu. Rajakontrollien vuoksi turvapaikanhaku EU:n alueelta on mahdollista vain erityisen hyvät taloudelliset ja henkilökohtaiset resurssit omaaville siirtolaisille. Toisaalta turvapaikkajärjestelmään liittyy myös suojelun ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen elementtejä. Tutkielmassa esitetään, että turvapaikkajärjestelmällä on tehtävä suojella kansalaisten turvallisuudentunnetta globalisoituvassa maailmassa, jossa sekä siirtolaiset että riskit ja katastrofit ylittävät valtioiden rajoja arvaamattomasti. Rajojen yli säätelemättömästi liikkuvat ja ilman laillisia dokumentteja liikkuvat siirtolaiset herättävät pelkoa, sillä he rikkovat maailmankuvaa, jonka mukaan ihminen on kansallisuutensa perusteella sidoksissa tiettyyn valtioon. Siirtolaisten matkallaan kokemat vaikeudet kertoivat monista tavoista, joilla EU:n jäsenvaltiot pyrkivät rajoittamaan hallitsemattomana koettua siirtolaisuutta. Siirtolaiset kuitenkin kykenevät ohittamaan tielleen tulleita esteitä ja rakentamaan elämäänsä uusiin paikkoihin. Tällä tavoin he haastavat itse maailmankuvan, jonka mukaan ihminen voi kuulua vain tiettyyn valtioon.
 • Kyntölä, Laura (2011)
  Tutkielmassa tarkastellaan toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalintoja peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa. Tarkoituksena on paikantaa niitä tekijöitä, jotka edesauttavat maahanmuuttajataustaisten nuorten hakeutumista lukiokoulutukseen Suomessa. Valintaprosesseja selvittämällä saadaan selville niitä tekijöitä, jotka tuottavat koulutuspoluilla jatkamista tai vaihtoehtoisesti koulupudokkuutta. Valintaprosesseja on tarkasteltu nuorten omista lähtökohdista tarkastellen niitä rakenteita ja vaikutteita, jotka lopulta tuottavat yksilöllisiä valintoja. Aineisto on kerätty suorittamalla kymmenen teemahaastattelua kahdessa Helsinkiläisessä lukiossa. Kerätty haastatteluaineisto on analysoitu teoriaohjaavasti sisällönanalyysin keinoin. Koulutusvalinnat ovat monimutkainen prosessi, johon ei ole löydettävissä yhtä selvittävää tekijää. Koulutusvalinnat ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa nuorten kotitaustaan. Vanhempien hyvä työllisyys ja kielitaito vahvistavat nuorten tukiverkkoa valintatilanteessa, mutta tärkeämmäksi nousee vielä vanhempien sosiaalisen pääoman ja koulutususkon vaikutus nuorten koulutusajatteluun. Vanhempien koulutususko puolestaan on usein sidoksissa vanhempien ennen maahanmuuttoa saavutettuun sosioekonomiseen tasoon. Nuorten kannustamisella koulutukseen vanhemmat näkevät lastensa pyrkivän parempaan elämään ja takaisin maahanmuuton myötä usein menetettyyn sosioekonomiseen asemaan. Myös motivaatio ja aikaisempi koulumenestys ohjaavat nuorten valintoja. Tiedon kulkeutuminen nuorille valintavaiheessa muodostaa mielenkiintoisen kysymyksen virallisen tiedon ja kuulopuheiden risteytyksen. Ystävien tiedot ohjaavat valintaa, mutta valmistelevat nuorta heikosti odotettavissa olevaan lukion arkeen. Koululta saatu virallinen tieto puolestaan jää usein liian pinnalliseksi ja sen hyöty koulutusvalinnoissa voi jäädä vähäiseksi. Koulun tieto saavuttaa lisäksi vain harvoin nuorten vanhemmat toivotulla tavalla. Vanhempien tuki jää näin myös usein vähäiseksi valintatilanteessa. Tiedotuksessa myös vanhempien sekä lasten kielitaidon taso muodostaa tärkeän kysymyksen. Lukio muodostui nuorille askeleeksi kohti itsenäisempää elämää ja koulutusvalintananne korostaa toisen polven nuorten hybridistä asemaa vanhempien kulttuurisen perinnön ja suomalaisen kulttuurin välillä. Siirtymä voi osoittautua monille henkisesti haastavaksi. Nuorten oma toimijuus vahvisti valintapäätöstä, mutta usein nuoret jäävät valintatilanteessa vaille auttavien aikuisten apua. Yhteiskunnalla on valintatilanteissa vastuuna varmistaa kaikille nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä koulutuspoluilla etnisestä taustasta huolimatta. Nuorten valintoja voidaan vahvistaa muun muassa yksilöllisemmällä oppilaanohjauksella, toimivalla kielikoulutuksella sekä huomioimalla palvelutarjonnassa toisen polven nuorten erityiset tarpeet.
 • Ronkainen, Jenni-Emilia (2013)
  Työelämästä ja sen muutoksesta puhutaan paljon, mutta usein keskustelu keskittyy epätyypillisiin työsuhteisiin sekä työttömyyteen. Tämän tutkimuksen tarkoitus onkin nostaa esiin työelämän toisenlainen ulottuvuus, nimittäin töiden eriytyminen. Nykyään vaikuttaa usein siltä, että ihmisten mielissä työt jakautuvat kahdenlaisiin töihin; arvokkaina pidettyihin henkisiin töihin, joihin vaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä vähemmän muodollista koulutusta vaativiin ja ruumiillisempiin töihin, joiden tekijät nähdään häviäjinä. Tämä tutkimus pyrkii kyseenalaistamaan näkemyksen sekä kartoittamaan sen taustaa tutkimalla luovuuden merkitystä työnteolle, työn merkitystä identiteetille, työnteolle asetettuja ehtoja sekä yhteiskuntaluokan merkitystä nykypäivän yhteiskunnassa. Tutkin kahden vastakkaisen ryhmän mielipiteitä näistä asioista, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan 18‒30-vuotiaiden opiskelijoiden ja Palvelualojen ammattiliiton nuorisojäsenten. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat yhteiskuntaluokka historian ja nykypäivän kontekstissa, työelämän muutos sekä työn ja luovuuden merkitys yksilölle. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston E-Lomakkeella edellä mainituilta ryhmiltä. Lomake sisälsi taustatietokysymysten lisäksi mielipideväittämiä sekä avokysymyksiä ja oli yhtä kysymystä lukuunottamatta samanlainen kummallekin ryhmälle. Analyysissä on käytetty sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivisessa osiossa muodostan mielipideväittämistä faktorianalyysin avulla summamuuttujia, joille teen varianssianalyysin. Kvalitatiivisen analyysin toteutan teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jonka avulla nostan teemoja sekä teoreettisesta viitekehyksestä että suoraan aineistosta. Yliopisto-opiskelijoiden ja palvelualojen ammattilaisten väliltä löytyy tuloksissa sekä eroja että yhdenmukaisuuksia. Luovuus nousee esiin hallitsevana teemana; kummatkin tutkimusryhmät haluaisivat tehdä luovaa työtä tai vähintään sisällyttää työhönsä luovia elementtejä. Eroja ryhmien välillä löytyy suhtautumisessa tiettyihin töihin ja työntekoon yleisesti. Yliopisto-opiskelijat pitävät työntekoa palvelualojen ammattilaisia vähemmän itseisarvona sekä pyrkivät tekemään eroa itsensä ja yksitoikkoisina pitämiensä töiden välille. Kummatkin tutkimusryhmät näyttävät tiedostavan yhteiskuntaluokkien olemassaolon nykypäivänä, mutta vain opiskelijat pohtivat oman luokka-asemansa muodostumista avovastauksissa. Esille tulleet erot antavat viitteitä siitä, että kaikki nykynuoret eivät näe yhteiskuntaa paikkana, jossa jokaisella olisi oma tasavertainen ja merkityksellinen roolinsa. Tällaiset mielipiteet saattavat jatkossa voimistaa yhteiskunnassamme käynnissä olevaa eriarvoistumiskehitystä.
 • Lehmusto, Tuuli Maria Johanna (2012)
  Tässä pro gradu –tutkielmassa käsitellään postmodernia yhteisöllisyyttä, ja erityisesti ranskalaisen Michel Maffesolin käsitystä yhteisöllisyydestä postmodernissa maailmassa. Työ koostuu Johdanto-luvusta, kolmesta esseestä sekä Johtopäätökset-luvusta. Johdannossa asetetaan tutkielman raamit. Tässä luvussa pohditaan työn rakennetta ja esseetä lajityyppinä, käsitellään Michel Maffesolia akateemisena henkilönä ja tehdään joitakin yleisiä huomioita postmodernista yhteisöllisyydestä. Vaihtoehtoisena postmodernin analyysina tarkastellaan Zygmunt Baumanin näkemystä postmodernista. Ensimmäinen essee käsittelee postmodernin analyysin mahdollisuutta. Esseen alussa kuvaillaan maffesolilaista näkemystä postmodernista, jotta tiedetään, mitä analysoidaan. Tämän jälkeen on metodologinen osuus, joka käsittelee erityisesti maffesolilaista muodon ja sisällön analyysia eli formismia eräässä muodossaan. Esseen lopuksi esitetään kritiikkiä, joka nojaa Maffesolin analyysin tulkintaan aikalaisdiagnoosina, ja todetaan, että presentistisen arkielämän analysoinnissa normaalitutkimus ei riitä, vaan tutkimuskohdetta on lähestyttävä tangenttien kautta. Kun ensimmäinen essee keskittyy tutkimuksenteon edellytyksiin, asettuu toinen essee hierarkkisesti yhden askelen alemmas paneutuen valikoituihin Maffesolin käsitteisiin. Keskiössä on Maffesolin heimo-käsite, jota käytetään erilaisissa tutkimuksellisissa konteksteissa varsin laaja-alaisesti. Tämä toinen essee esittelee heimon ohella seuraavat käsitteet: emotionaalinen yhteisö, massa, tyyli, kuva ja arki. Näiden käsitteiden avulla osoitetaan Maffesolin analyysin keskeiset sisällöt. Kolmas essee havainnollistaa maffesolilaista postmodernia kollektiivia osoittaen kohtia, joissa maffesolilainen yhteisöllisyyden analyysi kristallisoituu. Essee on katsaus maffesolilaisiin mytologioihin, heimo-käsitteeseen käytännössä sekä näkemykseen postmodernista maailmanjärjestyksestä rakkauden ja erotiikan kautta: ordo amoris. Esseen lopussa käsitellään kollektiivitajunnan käsitettä, johon monelta osin tiivistyy maffesolilaisen kollektiivin tavoittelu. Johtopäätökset-luvussa tullaan tulokseen, että kolmen esseen kautta tavoiteltu maffesolilainen kollektiivi on löytynyt, mutta se on osoittautunut arvioitua monipuolisemmaksi ja monimielisemmäksi. Yhteisöllisyys on edelleen olemassa, mutta se on muuttunut ja erilaista luonteeltaan. Luvun ja samalla koko tutkielman lopussa todetaan, että maffesolilaisen postmodernin kollektiivin ongelma on viime kädessä se, että se edellyttää sisään astumista. Kollektiivia tehdään todelliseksi kirjoittamalla siitä.
 • Ohisalo, Maria (2011)
  Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien. Tuona aikana maamme on osallistunut neljiin Euroopan parlamentin vaaleihin vuosina 1996, 1999, 2004 ja 2009. Kussakin vaalissa kahdeksan Suomen suurinta puoluetta on julkaissut eurovaaliohjelman, joihin on tiivistetty puolueiden tärkeimmät eurooppapoliittiset kannat. Tutkielma selvittää, kuinka EU-tasolla jatkuvasti suosituimmiksi teemoiksi nousevat, nykyään 'sosiaalisen Euroopan' (aiemmin sosiaalinen ulottuvuus tai malli) käsitteeseen kytkeytyvät näkemykset ovat olleet esillä suurimpien suomalaisten puolueiden eurovaaliohjelmissa ja mitä puolueet ovat käsitettä käyttäessään sillä tarkoittaneet. Tutkimuksen aineistona toimivat puolueiden eurovaaliohjelmat vuosilta 1996–2009 ja aineistoa täydentävät haastatteluin kerätyt asiantuntijalausunnot liittyen puolueiden suhtautumiseen sosiaalista Eurooppaa kohtaan. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jossa taustalla vaikuttaa niin koti- kuin ulkomainenkin teoreettinen tutkimus Euroopan unionin sosiaalipolitiikasta, mutta jossa aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan ennen kaikkea uusia ajatuksia luova. Tutkimus hahmottaa suomalaisten puolueiden EU-tasoisen sosiaalipolitiikan ajattelua ja selventää sosiaalisen Euroopan käsitettä poliittisissa puheissa esiintyvänä iskusanana. Sosiaalisen Euroopan käsite on laaja ja väljä, sisältäen eri politiikkoja ihmisen elinkaaren lapsuudesta vanhuuteen asti. Vaaliohjelmien perusteella käsite rajautuu pääasiassa työelämään liittyvään puheeseen ja muut sosiaalisen Euroopan teemat, kuten koulutuspolitiikka tai tasa-arvokysymykset esiintyvät ohjelmissa mainintojen tasolla. Tutkielmassa esitellyt puolueiden EU-tasoiset sosiaalipoliittiset näkemykset ovat muuttuneet ajallisesti Suomen EU-jäsenyyden aikana ratkaisevasti vasta vuoden 2009 eurovaaleissa, joissa sosiaalisen Euroopan teemat olivat läsnä edeltäneitä vaaleja vahvemmin. Puolueet eroavat toisistaan selvimmin siinä, kuinka halukkaita ne ovat olleet sosiaalista Eurooppaa edistämään ja toisaalta, mille ihmisryhmille kunkin puolueen sosiaalinen Eurooppa on ollut inklusoiva. Suomalaisten puolueiden vaaliohjelmista oli löydettävissä paljon sisäisiä samankaltaisuuksia ja pääasiassa puolueiden näkemys sosiaalisesta Euroopasta esittäytyi tasapainoiluna kahden pohdinnan välillä: kaikki puolueet kannattivat suomalaisen hyvinvointivaltion säilyttämistä ja tukemista, lisäksi puolueet olivat joko myöntyväisiä tai vastustivat lähtemistä mukaan eurooppalaisen sosiaalipolitiikan standardien harmonisointiin. Näin ollen EU:n toimivallan kasvattamista sosiaalipolitiikan alueella tietyissä rajoissa kannatettiin tai vieroksuttiin. Sosiaalinen Eurooppa voi tarkoittaa yhtäältä kaikkia niitä politiikan aloja ja käytännön toimia niihin liittyen, joita tässä tutkielmassa on esitetty, mutta toisaalta sen voidaan myös nähdä olevan suurempi ideologinen siirtymä kohti sosiaalisempaa Euroopan unionia, jossa talouden lainalaisuuksien ohella inhimillinen näkökulma kulkee vahvasti mukana kaikessa unionin politiikassa. Tällöin sosiaalisen Euroopan käsite on ennemmin puheen kuin käytännön tasoinen eurooppalaista yhtenäisyyttä rakentamaan pyrkivä käsite.
 • Linjama, Hannes (2006)
  Tutkimuksen aiheena on kiista Malmin lentokentästä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu pitkälti suomalaisesta maankäytön konflikteja koskevasta kirjallisuudesta. Tutkin tapaustutkimuksen keinoin mistä Malmin konfliktissa on kysymys. Kuvaan tapauksen historian ja nykyisen prosessin vaiheet, selvitän tapauksen osapuolet ja heidän intressinsä. Keskeistä kiistassa on Helsingin kaupungin tavoite muuttaa Malmin lentokenttä asuinalueeksi. Tärkeimpänä perusteluna kaupungilla on tarve asuntotuotantoon sopivasta tonttimaasta. Tarkastelen Malmin lentokentästä käytyä julkista keskustelua ja siinä käytettyjä argumentteja. Kiistan osapuolet ovat pyrkineet käyttämään julkisuutta hyväkseen ja pyrkineet vaikuttamaan argumentoinnin keinoin yleiseen mielipiteeseen. Tätä konfliktin yhteydessä käytyä julkista argumentointia kutsutaan myös määrittelykamppailuksi. Malmin kiista on saanut runsaasti tilaa julkisuudessa. Merkillepantavaa on, että samoilla argumenteilla on voitu sekä puolustaa että vastustaa lentokenttää. Tutkimuksen tuloksia on muun muassa se, että Malmin lentokentän konflikti on vakava ja suuri maankäytön konflikti. Mukana on poikkeuksellisen suuri määrä toimijoita. Konfliktin prosessi on sisältänyt useita ennalta-arvaamattomia käännekohtia. Helsingin kaupunki on pyrkinyt saamaan Malmin lentokentän aluetta asuntotuotantoonsa kolmeen otteeseen. Nykyinen konflikti on monilla mittareilla pisimmälle edennyt, ja sisältää organisoituneemman vastarinnan Malmin lentokentän ystävät Ry:n muodossa.
 • Aherva, Sami (2013)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia liikennejärjestelyjä on toteutettu suurimpiin Helsingissä pidettyihin yleisötapahtumiin ja mitkä näistä liikennejärjestelyistä ovat olleet tilapäisiä ja mitkä ovat jääneet pysyviksi. Tutkimuksessa keskitytään Helsingissä järjestettyihin kaikkein suurimpiin yleisötapahtumiin. Tarkastelussa painottuu joukkoliikenteen järjestäminen yleisötapahtumiin sekä tapahtumia varten tehdyt joukkoliikenteen toimintaedellytysten muutokset. Megatapahtumien tutkimuksessa ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tapahtumien liikennejärjestelyihin, tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa lisätietoa aiheesta tarkastelemalla neljän suurimman Helsingissä järjestetyn yleisötapahtuman liikennejärjestelyjä joukkoliikenteen näkökulmasta. Tämän tutkielman aineistona on tapahtumiin liittyvää suunnitteluaineistoa, pidettyjen suunnittelupalaverien muistioita, erilaisia laadittuja raportteja, selvityksiä sekä muita mahdollisia tapahtumiin liittyviä tutkimuksia. Tutkimuksen menetelmänä on vertailla tutkimusaineiston avulla suuria yleisötapahtumia. Vertailtavat yleisötapahtumat ovat Helsingin Olympialaiset vuodelta 1952, Yleisurheilun MM-2005 kilpailut, Eurovision laulukilpailut ja Madonnan konsertti Jätkäsaaressa vuonna 2009. Näistä vain Olympialaiset on kansainvälisen määrityksen mukaan megatapahtuma. Olympialaisia varten toteutettiin merkittäviä pysyviä liikenneinfrastruktuurin kehittämishankkeita tai palvelutarjonnan parannuksia. Koskelaan rakennettiin raitiovaunuvarikko ja raitiorataa rakennettiin tai saneerattiin 23 kilometriä ja bussiliikenteen tarjontaa kasvatettiin. Muissa tarkasteltavissa yleisötapahtumissa rakenteet ovat olleet tilapäisiä. Kaikkia tarkasteltavia yleisötapahtumia varten toteutettiin mittavat joukkoliikennepalvelujen tarjonnan lisäykset sekä laajat liikenteen poikkeusjärjestelyt. Suuria yleisötapahtumia varten laaditaan kaikille tapahtuman kohderyhmille päiväkohtaiset liikennesuunnitelmat, joiden toteuttamista tuetaan viestintäsuunnitelman avulla. Tutkimuksessa selvitetään myös mitkä ovat yksittäisen yleisötapahtuman erikoisominaisuuksia ja mitkä ovat suurille yleisötapahtumille yhteisiä palveluprosesseja. Lopuksi tutkimuksessa tarkastellaan suurten yleisötapahtumien talousvaikutuksia. Tarkastelussa on suurten yleisötapahtumien joukkoliikenteen liikennejärjestelyjen kustannukset, lipputuotot sekä muut välilliset hyödyt.
 • Takala, Maria (2012)
  Tutkielmassa on tarkasteltu Suomen ensimmäisen 1960-luvulla rakennetun lähiön suojelua. Tutkimuskohde alueena on Pihlajamäen alue, joka rakennettiin vuosin 1959-1964. Pihlajamäki kuuluu Latokartanon peruspiirin ja sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Aikaisemmassa tutkimuksessa olen tarkastellut sitä, kenellä on valta määritellä paikan merkitys. Käsitteen autenttinen määrittely oli tärkeää sillä myös Pihlajamäen suojelussa on vedottu alueen autenttisuuteen. Autenttisuutta ei voi määritellä kovin selkeästi, mutta parhaiten käsitettä kuvaa jonkin "todellinen" identiteetti. Lähiöitä rakennettiin Suomessa 1960-luvun alusta 1980-luvun loppuun mittava määrä. Syynä tähän oli suuri muuttoliike maalta kaupunkeihin, jota on kutsuttu myös suureksi muutoksi. Lähiöiden esikuvana on pidetty englantilaista puutarhakaupunkiaatetta, joka edusti terveellisen asumismuodon malliesimerkkiä sekä modernia funktionalismia. Lähiöitä alettiin rakentaa väljään metsäiseen maastoon kaupunkien keskustojen ulkopuolelle. Toinen tulkinta metsälähiöiden syntyyn löytyy maanomistussuhteista sekä aluerakentamissopimuksista. Suuret rakennusliikkeet alkoivat jo 1940-1950-luvulla hankkia maita Helsingin maalaiskunnan alueilta, jotka olivat kauppojen keskusliikkeiden omistuksessa. Sama rakennusyhtiö, joka oli ostanut tai vuokrannut kunnalta maan, rakennutti ja rakensi asuinalueen alusta loppuun yhdellä kertaa. Tällaista rakentamista kutsutaan spekulatiiviseksi rakentamiseksi ja rakentajaa grynderiksi. Tutkielmani on kvalitatiivinen. Aineistoni koostuu Pihlajamäen asemakaavamuutosehdotuksesta sekä muista suojeluun liittyvistä dokumenteista, maankäyttö- ja rakennuslaista sekä rakennussuojelulaista, Helsingin Sanomien uutisoinnin perusteella kirjoitetuista mielipiteistä Pihlajamäen suojelusta sekä Pihlajamäen asukkaiden haastatteluista. Käytin menetelmänäni sisällönanalyysia ja asukkaiden haastattelut tein puolistrukturoidulla haastattelulomakkeella. Halusin selvittää haastattelemalla asukkaita sitä, minkälaisia heidän käsityksensä alueesta ovat ja miten suojelu on vaikuttanut heidän asumiseensa, sekä mitä suojelusta on asukkaiden näkökulmasta seurannut alueen kehitykselle ja imagolle. Pihlajamäen suojeluprosessi alkoi vuonna 2002 kaupunkisuunnittelulautakunnan aloitteesta. Suojelu oli monivuotinen prosessi, jonka aikana alueesta ja rakennuksista tehtiin kolme laajaa inventointityötä. Suojelukaavasta tehtiin myös kaksi valitusta, jotka molemmat kumottiin korkeimmassa oikeudessa. Suojelukaava astui lainvoimaiseksi vasta kesällä 2010. Suojelukaava suojelee sekä 1960-luvulla rakennettua osaa että rakennuksia. Suojelu tapahtuu vuonna 2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Pääasiallisena suojeluperusteena oli Pihlajamäen asemakaava, joka mukautuu luonnonmuotoihin sekä 1960-luvun rakennukset ja niiden vähäeleisyys. Suojelua edelsi kaupunkisuunnisteluviraston alullepanemat inventointityöt sekä taloyhtiöille laaditut korjaustapaohjeet, joihinkin taloihin on jopa laadittu värioppaat. Tutkielma tuo esille miten Pihlajamäki on suojeltu ja kenellä suojeluasiassa on ollut päätäntävalta. Suojelua on perusteltu arkkitehtuurisilla ja maisemakuvallisilla syillä. Suojelun on todettu nostavan alueen arvostusta ja vaikuttavan positiivisesti asuntojen hintoihin. Suojelua ajaneet tahot eivät kuitenkaan ole selvittäneet suojelusta mahdollisesti koituvia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Täydennysrakentaminen on suojelukaavassa kielletty, mutta se on kuitenkin tärkeä keino taloyhtiöille rahoittaa mittavia peruskorjausremontteja ja monipuolistaa alueen asukasrakennetta ja sitä kautta vaikuttaa alueen eheyteen ja palvelujen saatavuuteen.
 • Pajunen, Elisa Maria (2011)
  Tutkimuksessani kysyn, mitä on olla yksinäinen. Tutkimuskohteenani ovat seitsemän- ja kahdeksankymppiset päijäthämäläiset, joille yksinäisyys on arkipäivää. Tutkimukseni kontekstina toimii arkielämä, johon tutkimuskysymykseni kietoutuvat. Selvitän, millaisia tekijöitä yksinäisyyden taustalla on, miten yksinäisyys sitä kokevan arjessa ilmenee ja millaisia suhtautumistapoja ja mahdollisia ratkaisukeinoja yksinäisyyttä kokevalla on. Tutkimuksessani hyödynnän sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta. Tutkimusaineistoina käytän kahta erilaista, mutta samoja ihmisiä koskevaa aineistoa: Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimuksen kyselyaineistoa sekä keräämääni haastatteluaineistoa. Kyselyaineisto ja sen analyysi johdattavat minut varsinaiseen tutkimusprosessiin. Sen avulla tarkastelen, missä määrin päijäthämäläiset ikääntyvät kokevat yksinäisyyttä ja kenellä sitä erityisesti esiintyy. Tutkimukseni pääosassa oleva haastatteluaineisto koostuu kymmenen seurantutkimukseen osallistuneen ikääntyvän haastattelusta. Lomakevastauksissaan he olivat kertoneet olevansa usein tai jatkuvasti yksinäisiä. Haastateltavien joukossa on sekä miehiä että naisia. He asuvat eri puolilla Päijät-Hämettä: kaupungin keskustassa, lähiöissä, taajamissa tai maaseutumaisemissa. Haastattelut toteutin pääosin haastateltavien kotonaan, mikä mahdollisti kurkistamisen heidän arkeensa. Tapaamisissamme tekemiäni havaintoja olen kirjannut tutkimuspäiväkirjaani, jota hyödynnän tutkimuksessani. Haastatteluaineiston analyysissä käytän temaattista lähestymistapaa. Sisällönanalyysin avulla etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini ja hahmottelen kuvaa siitä, mitä on olla yksinäinen. Yksinäisyyden taustalta paikannan erilaisia elämänhistoriaan ja -tilanteeseen liittyviä tekijöitä, joita kutsun menetetyiksi ja toteutumattomiksi ihmissuhteiksi sekä toimijuuden ja osallisuuden kaventumiseksi. Valtaosa haastateltavista on kohdannut yksinäisyyden vasta vanhemmiten tai yksinäisyyskokemukset ovat syventyneet iän myötä. Osalle yksinäisyys on ollut elämänmittaista. Jokapäiväisessä elämässä yksinäisyys saa merkityksensä varsin konkreettisten tilanteiden kautta: esimerkiksi kotitöitä tehdessä tai nukkumaan mennessä. Yksinäisyys ilmenee erilaisina tunteina kuten suruna, ikävänä, ahdistuksena sekä kokemuksena juurettomuudesta. Sillä on myös fyysisiä seurauksia. Yksinäiset ajatukset saavat levottomaksi ja saamattomaksi, jolloin arjesta selviytyminen tuntuu vaikealta. Useimmille, ja useimmiten arki on konkreettista yksinoloa, mutta passiivista yksinäisenkään arki ei ole. Päivien kulkua rytmittävät rutiinit, joihin sisältyy muun muassa kotitöitä, ulkoilua ja harrastamista yksin tai porukassa. Yksinäisyyteen on sekä sopeuduttu että pyritty vaikuttamaan. Parhaiten sopeutuminen on onnistunut etsimällä yksinäisyydelle luonnolliselta tuntuva selitys, jollaisena ikääntyminen useimmille näyttäytyy. Tällöin yksinäisyyteen ei koeta voivan itse juuri vaikuttaa. Ratkaisukeinojakin on etsitty: uusia ihmissuhteita on pyritty luomaan menetettyjen tai puutteellisten tilalle. Yksinäisessä arjessa toisenlainen todellisuus on läsnä menneisyyden muistojen tai tulevaisuuden haaveiden kautta.
 • Marttila, Marja-Riitta (2009)
  Tutkimukseni kohteena on suomalaisten evakkolasten elämä talvi- ja jatkosodan vuosina 1939–1944. Sodissa Suomi menetti 13 prosenttia maa-alastaan Neuvostoliitolle, jonka seurauksena 11,6 prosenttia Suomen väestöstä joutui jättämään kotiseutunsa ja asettumaan asumaan muualle maahan. Kaikkiaan sota lähetti evakkotielle yli 400 000 ihmistä, joista suuri osa oli lapsia tai nuoria. Tästä huolimatta Suomen talvi- ja jatkosodan virallista historiaa on kirjoitettu aivan kuin lapsia ei olisi ollut olemassakaan. Tutkimukseni tarkoituksena on haastaa virallinen historiankirjoitus tuomalla esiin evakkolasten omakohtainen kokemustieto. Järjestin tutkimustani varten aineistonkeruun, jonka tuloksena sain 20 omaelämäkerrallista tarinaa. Tämä aineisto avasi minulle toisenlaisen kuvan sodan seurauksista. Se toi esiin sen, mitä evakkolapset ovat sota-aikana henkilökohtaisesti nähneet, kuulleet, kokeneet ja tunteneet. Aineistoni elämäntarinoista hain kodin pakkomenetykseen liittyviä tunteita, syitä syrjinnälle ja vaikenemiselle sekä keinoja näistä kokemuksista selviytymiseen. Tutkimukseni teoreettis-metodologinen lähtökohta ankkuroitui fenomenologisen filosofian periaatteeseen. Sitouduin elämäkertojen kirjoittajien näkökulmaan ja niihin merkityksiin, joita he tapahtumille ja teoille ovat antaneet. Lähestyin aineistoani maltillisen konstruktionismin kautta: sanat rakensivat minulle todellisuutta. Tutkimukseni eettinen tavoite on antaa ääni tutkimukseen osallistuville ihmiselle tuomalla esiin heidän tapansa antaa asioille merkityksiä. Siksi valitsin aineistoni metodologiseksi lähestymistavaksi tarinallisen otteen. Tutkimustulokset avautuivat koodauksen ja tematisoinnin keinoin. Kodin menetystä ja selviytymistä tarkastelin kahdessa eri kontekstissa: lapsuudessa ja aikuisuudessa. Koska lapsen elinpiiri oli huomattavasti rajatumpi kuin aikuisen, liitti lapsi kodin menetykseen erityisesti hänelle merkityksellisiä asioita: lelujen, lemmikkien, kodin pihapiirin ja siihen liittyvien leikkien jättämisen. Äkillinen lähtö kotoa synnytti ennen kaikkea pelon ja järkytyksen tunteita. Vasta myöhemmässä elämänkaaren vaiheessa kodin käsite laajeni koskemaan koko menetettyä kotiseutua ja myös tälle seudulle jäänyttä toimeentuloa. Tällöin kodin menetystä kuvaa parhaiten kodittomuuden ja juurettomuuden tunne, johon kytkeytyy vahva emotionaalinen lataus. Sota-aikaan liittyvä vaikeneminen osoittautui sekä tietoiseksi että pakotetuksi. Puhumattomuuden malli opittiin aikuisilta, joille vaikeneminen oli paitsi raskaiden kokemusten torjuntaa, myös tapa suojella lapsia. Lisäksi sodan jälkeisten arkirealiteettien järjestäminen vei aikaa puheelta. Vahvimmin vaikenemista tuki kuitenkin vallitseva historiallinen aika: sodasta ja sen aiheuttamista menetyksistä ei ollut sopivaa puhua. Evakoiden ja kantaväestön kohtaaminen ei aina sujunut ongelmitta. Aineistostani tulivat esiin erot kulttuurissa, luonteessa ja tavoissa. Paikallisen väestön evakoihin kohdistamat kielteiset tunteet kuvasivat vaikeutta tulla toimeen vierauden ja erilaisuuden kanssa. Vallinnut historiallinen tilanne selitti myös syrjintää: tahtomattaan ja aiheetta kodittomat evakkomatkalaiset leimautuivat Suomen historian vaikean vaiheen symboliksi. Jokaisella kertojalla on ollut omat keinonsa selvitä ja jaksaa. Lapsilla läheisten läsnäolo helpotti menetyksen aiheuttamaa tuskaa evakkomatkalla. Uutta kotiseutuaan lapset kesyttivät omakseen toiminnan kautta, leikkien, harrastusten, koulun ja työn muodossa. Aikuisuuden tärkeimmät selviytymistä tukevat tekijät ovat olleet yhteisöllisyys, perhe ja vahva luonne. Tutkimuksen tulokset olen tiivistänyt ja koonnut yhteen tyyppitarinan avulla. Tämän tarinan olen nimennyt evakkolapsen selviytymistarinaksi. Tutkimuksen tuloksista toivon olevan apua tänä päivänä Suomeen saapuvien pakolaislasten kanssa työskenneltäessä. Vaikka aineistoni evakkolasten ja tämän päivän maahanmuuttajien kokemukset sijoittuvat ajallisesti eri kontekstiin, ovat kokemukset yhteisiä. Keskeisimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat olleet: - Furman, Ben (1997) Ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus. - Granfelt, Riitta (1998) Kertomuksia naisten kodittomuudesta. - Heikkinen, Kaija ja Simola, Raisa (2003) Monenkirjava rasismi. - Levine, Peter A. (2008) Kun tiikeri herää. Trauma ja toipuminen. - Roos, J.P. (1987) Suomalainen elämä.
 • Lauronen, Tina (2011)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tasolla asumisviihtyvyys ja muuttohalukkuus kaupungin vuokra-asunnoissa ovat, ja onko näissä havaittavissa alueelliseen eriytymiseen tai maahanmuuttajien alueelliseen keskittymiseen viittaavia ilmiöitä. Viitekehyksenä käytetään alueellista eriytymistä ja maahanmuuttajien alueellista keskittymistä käsittelevää kansainvälistä ja kotimaista tutkimusta. Lisäksi huomioidaan asumisuran käsite, eli eri ryhmien asumistarpeet ja -toiveet sekä resurssit niiden toteuttamiseen. Tutkielmassa käytetty aineisto on Helsingin kaupungin tietokeskuksen Asumisviihtyvyys Helsingin kaupungin vuokra- ja asumisoikeustaloissa 2008 -tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto. Tilastoanalyysin tärkein menetelmä on logistinen regressioanalyysi. Alueellisen eriytymisen ja maahanmuuttajien alueellisen keskittymisen kannalta aineistolla on kaksi merkittävää vahvuutta, vaikka se rajoittuukin tiettyihin vuokra-asuntoihin: Ensinnäkin kaupungin vuokra-asunnot ovat keskittyneet tiettyihin kaupunginosiin, eivätkä sijaitse tasaisesti ympäri kaupunkia. Toisekseen rajatun asukasvalinnan kautta kaupungin vuokra-asunnot ovat tärkeä asumismuoto pienituloisille ja erityisryhmille, kuten tietyille maahanmuuttajaryhmille. Vuoden 2008 asumisviihtyvyystutkimuksessa kyselylomake myös käännettiin useammalle kielelle myös maahanmuuttajataustaisten asukkaiden mielipiteiden selvittämiseksi. Asumisviihtyvyyttä tarkasteltiin kahden muuttujan, tyytyväisyys asuntoon ja viihtyminen asuintalossa, avulla. Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä asuntoihinsa, vieraskieliset hieman niin sanottua kantaväestöä harvemmin. Suuri osa eroista selittyi demografisilla tekijöillä, jotka linkittyvät asumistarpeisiin. Toisaalta osa eroista selittyy myös erilaisilla preferensseillä. Vieraskieliset myös viihtyivät asuintaloissaan hieman kantaväestöä heikommin. Asumispreferenssien lisäksi tässä on huomioitava se mahdollisuus, että vieraskieliset asuvat jollain tavalla epäviihtyisämmissä, mahdollisesti rauhattomammissa taloissa. Muuttohalukkuutta lähestyttiin sen kautta, onko vastaaja harkinnut muuttaa asunnostaan sekä haluaisiko hän muuttaa rauhallisempaan ympäristöön. Muuton harkitseminen oli hyvin yleistä, etenkin nuoremmilla vastaajilla ja lapsiperheillä. Yleisimmin muuton harkitsemisen syyksi mainittiin asuntoon liittyvät tekijät, eli suuri osa harkituista muutoista selittyy eri elämänvaiheiden erilaisilla asumistarpeilla. Suuri osa harkituista muutoista tapahtuisi toiseen kaupungin vuokra-asuntoon. Lähtökohtaisesti vieraskielisillä oli suhteellisesti kantaväestöä enemmän muuttoaikeita, mutta ero johtui pääsääntöisesti demografisista tekijöistä. Rauhallisempaan ympäristöön haluaisivat muuttaa pääasiassa nuoremmat vastaajat sekä vieraskieliset. Muuton harkitsemiseen verrattuna näyttää siis siltä, että vieraskieliset joko asuvat levottomammilla alueilla tai kärsivät rauhattomuudesta kantaväestöä enemmän, mutta eivät silti ole harkinneet muuttoa niin usein, kuin voisi olettaa. Todennäköisesti kyseessä on pula resursseista, joilla toteuttaa asumistoiveita. Alueellisista tekijöistä rauhallisempaan ympäristöön haluamista edesauttoivat alueen matala koulutustaso sekä vieraskielisten osuus alueen väestöstä — kaikilla kieliryhmillä. Alueellisesta eriytymisestä ei varsinaisia tuloksia saatu, mutta on mahdollista, että jonkinlaista eriytymistä tapahtuu myös kaupungin vuokra-asuntosektorin sisällä. Maahanmuuttajien alueellisesta keskittymisestä voi päätellä, että mikäli tietyillä maahanmuuttajaryhmillä olisi paremmat mahdollisuudet toteuttaa asumispreferenssejään, ei keskittymiä ainakaan kaupungin vuokra-asuntosektorilla muodostuisi.