Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Sociologi"

Sort by: Order: Results:

 • Työrinoja, Anna (2020)
  This master’s thesis looks at the representations of rape crime sentencing in the largest daily newspaper in Finland, Helsingin Sanomat, from 2005 to 2020. Inspired by the Nordic penal exceptionalism theory this thesis set out to examine the notion whether Finland has resisted the punitive turn when it comes to rape crime through the lense of news reporting of rape crime sentencing principles. Relevant theories in addition to Nordic penal exceptionalism are social constructionism, penal populism and moral panics. The data was collected using a mixed methods approach to content analysis. Pieces of news on rape crime sentences (n=103) were examined quantitatively to see how news reporting on rape crime has developed in Helsingin Sanomat over the past fifteen (15) years and what types of trends are present in the news reporting. The quantitative data also compares the image of rape crime created by Helsingin Sanomat to the reality of rape crime. In addition to news pieces the editorials or leading articles (n=16) and articles (n=55) were analyzed through an inductive qualitative content analysis where themes were allowed to emerge from the data. The qualitative data was separated in to four distinct categories: lenient sentencing and value discussions, statistics, immigrants as a threat and consent-based legislation and feminist discourse. The research results show that the news on rape crime do not reflect the reality of rape crime and that there are overrepresentations of unknown perpetrators and perpetrators with a foreign name. A quantitative analysis was not sufficient to understand the social discussions surrounding the sentence news reporting so the qualitative data was needed to point out penal populist trends in the media representations of rape crime sentencing and to analyze the construction of moral panics through overrepresenting immigrants as a threat to social order. The notion that Nordic media has resisted a punitive turn is thereby not accurate, at least when it comes to rape crime.
 • Valkeapää, Taina (2017)
  Monet kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat muiden ihmisten apua arjen perusasioiden suorittamisessa, kuten siivoamisessa tai ruuanlaitossa. Suomessa aikuisista kehitysvammaisista suuri osa asuu asumisinstituutioissa, joissa he saavat hoitohenkilökunnan apua arjen askareisiin. Apu ja hoito pohjautuvat kehitysvammaisen ja ammattilaisen väliseen sosiaaliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen heidän välillään. Historian valossa katsottuna tämä suhde on perinteisesti ollut hyvin hierarkkinen ja ammattilaisen auktoriteettiasemaa korostava. Ammattilainen on määritellyt ja toteuttanut hoitoon liittyvät toiminnot, ja vammainen henkilö on ollut hoidon kohde, vailla kontrollia. Kuitenkin tämän päivän vammaispoliittiset arvot, erityisesti YK:n vammaisyleissopimus, korostavat yhä selvemmin vammaisten henkilöiden toimijuutta ja vahvaa itsemääräämisoikeutta omaan arkeen ja vastaavasti ammattilaisen roolia neuvon- ja tuenantajana auktoriteettiaseman sijaan. Muutos kohti kehitysvammaisten korkeampaa toimijuutta näkyy muun muassa laitosasumisen purkamisena, mutta asumismuodon muuttaminen ei vielä yksin takaa kokonaisvaltaista muutosta. Huomio tulee suunnata myös ammattilaisen ja kehitysvammaisen henkilön suhteeseen ja siihen tapaan, miten hoitotyötä tehdään. Tässä tutkimuksessa avataan empiirisesti sitä, miten asumisinstituution arjen askareita suoritetaan vuorovaikutuksen tasolla ja millaisena kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisen välinen suhde näyttäytyy näiden vuorovaikutuksen mikroilmiöiden näkökulmasta. Tutkimus osallistuu siihen keskusteluun, jota Suomessa tällä hetkellä käydään vammaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta ja kehitysvammaisten asumispalveluiden muutoksesta. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdesta kehitysvammaisten perhekodista, joissa tutkija asui kymmenen päivän ajan. Perhehoito instituutiona tarjoaa uudenlaisen vertailukohdan aiemmin tehdyille tutkimuksille kehitysvammaisten ja ammattilaisten suhteesta. Tutkimusaineisto koostuu video- ja audionauhoituksista, joihin on tallennettu perhekodin arjen tapahtumia, sekä havaintopäiväkirjasta, johon tutkija on tallentanut taustatietoja perhekodin asukkaista ja toimintakulttuurista. Tarkemmiksi tutkimuskohteiksi on valittu neljä aterianvalmistuskatkelmaa, joissa jokaisessa osallisena ovat kehitysvammainen asukas ja perhehoitaja. Analyysiosiossa esitellään aineistoesimerkkejä aterianvalmistuksen aloituksista ja siirtymistä eri työvaiheiden välillä. Aineistoa on analysoitu keskustelunanalyysin keinoin, mikä tarkoittaa vuorovaikutuksen mikrotason ilmiöiden avaamista. Tässä tutkimuksessa on analysoitu erityisesti osanottajien valtasuhteita, suhdetta tietoon ja kyvykkyyteen sekä emootioita. Analyysissa on haettu vastauksia siihen, millaisina kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisen roolit näyttäytyvät, miten ammattilainen suhtautuu kehitysvammaisen henkilön haasteisiin suoriutua työvaiheista ja miten kehitysvammaisen henkilön toimijuus (toimintakyky, osallisuus ja valinnanmahdollisuudet) tulee esiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisen rooleissa on vaihtelua. Aineistosta on nähtävissä sekä ammattilaisen auktoriteettiasemaa korostavia vuorovaikutustilanteita että kehitysvammaisen henkilön korkeaa toimijuutta osoittavia tilanteita. Roolit ja niissä ilmenevät erot johtuvat sekä aterianvalmistuksen organisointitavoista että osallistujien asemista ja kyvyistä suhteessa aterianvalmistukseen. Tuloksista ilmenee myös erilaisia käytäntöjä, joilla ammattilainen pyrkii nostamaan kehitysvammaisen henkilön toimijuutta haastavien työvaiheiden kohdalla, kuten ajan antaminen, toisto ja kognitiivisen toiminnan sanallistaminen. Tulokset esittävät myös kehitysvammaisen henkilön toimijuuden eri asteita, joissa toimintakyky ja valinnanmahdollisuudet suhteessa aterianvalmistukseen vaihtelevat, kun taas osallisuus aterianvalmistukseen pysyy vakiona. Tutkimuksen tuloksissa painottuu se, kuinka moniulotteisena kehitysvammaisen henkilön ja ammattilaisen välinen suhde näyttäytyy, kun sitä tarkastellaan vuorovaikutuksen mikrotasolla. Suhde ei ole stabiili, vaan se rakentuu ja uudistuu vuorovaikutuksessa. Tutkimus osoittaa, kuinka kehitysvammaisella henkilöllä voi olla korkea toimijuuden aste omassa arjessaan. Toimijuuden asteeseen vaikuttavat sekä henkilön toimintakyky että toimijuuden mahdollistava tai estävä konteksti. Työssä pohditaan myös perhehoitoa erityisenä asumismuotona, joka tämän tutkimuksen aineiston perusteella näyttää perustuvan läheisille sosiaalisille suhteille ja tukevan kehitysvammaisen henkilön osallisuutta arjessa. Tutkimus ottaa kantaa myös keskustelunanalyyttisen tutkimuksen käsitteistöön. Tutkimuksessa nousee esiin osanottajien orientaatio kyvykkyyteen yhtenä vuorovaikutuksen ulottuvuutena ja resurssina, mutta tälle ei ole vielä vakiintunutta käsitettä keskustelunanalyysin teoriassa.
 • Seppänen, Pekka (2015)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitä parisuhteessa keskusteleminen on miehille. Tutkimuksessa keskitytään miesten käsitykseen asiasta, koska parisuhteen kommunikaatiosta puhutaan tavallisesti erottelematta miesten ja naisten kokemuksia. Kysymys miesten käsityksestä parisuhteessa keskustelemisesta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: miesten taidot ja tarpeet, puolison kanssa parisuhteessa keskustelemisen merkitys miehille ja muutos miehissä suhteessa keskustelemiseen. Tutkimuksen tavoite on selvittää, mikä parisuhteessa puhumisessa on miehille vaikeaa ja mikä helppoa ja minkälainen parisuhteen osa-alue puolison kanssa keskusteleminen on miehille. Yleisesti käytetty termi 'kommunikaatio' jaetaan pienempiin osiin Tutkimusaineisto hankittiin etsimällä haastateltaviksi miehiä, joilla oli kokemusta puolison kanssa keskustelemisesta parisuhteessa ja jotka osasivat sanoittaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan parisuhteessa keskustelemisesta. Kymmenen tällaista miestä haastateltiin. Haastattelumuotona oli strukturoitu teemahaastattelu. Litteroinnin jälkeen aineisto analysoitiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla ryhmittelemällä se teemojen mukaisesti. Aineiston analysoinnin apuna käytetään puheen jakamista eri tasoihin. Niistä tarkemmin keskitytään arkipuheeseen ja syvälliseen puheeseen Tutkimuksen lähtökohtana ovat Riitta Jallinojan ja Jaana Maksimaisen tutkimukset sekä Eva Illouzin, Elisabeth Beck-Gernsheimin ja Ulrich Beckin kirjoitukset avioliiton ja parisuhteen muuttumisesta niin, että kommunikaatio on parisuhteen keskeinen ja välttämätön osa. Voimakkaimmillaan sen ilmaisee Maksimainen esittämällä, että ilman kommunikaatiota ei ole parisuhdetta. Tämän tutkimuksen lähtökohtana on myös terapiakulttuurin ajatus siitä, että kaikki reflektoivat tunteitaan. Anthony Giddensin esittelemää puhdasta suhdetta käytetään mallina terapiakulttuurin parisuhteesta. Tutkimusta varten haastatelluille miehille parisuhteessa keskusteleminen on tärkeää. Arkiasioista puhuminen on kaikille helppoa ja sujuvaa. Helpoiten keskustelu alkaa muun tekemisen ohessa. Kolme haastatelluista miehistä kaipaa puolison kanssa keskustelemiselta enemmän, kuin mitä siinä on. Kaikki haastatellut miehet ovat lapsuudessaan sosiaalistuneet sellaiseen kulttuuriin, jossa mies ei ilmaise tunteitaan eikä puhu tunteista puolisolleen. Miesten elinaikana ilmapiiri liittyen parisuhteessa keskustelemiseen on muuttunut: keskustelusta on tullut tärkeä asia ja siitä puhutaan paljon. Miehet ovat eri tavoilla oppineet keskustelemaan parisuhteessa: osa vähitellen opiskelun ja työn kautta, osa kriisin ja muutoksen kautta. Kaikki miehet eivät kuitenkaan reflektoi tunteitaan yksin tai puolisonsa kanssa. Parisuhteessa keskustelemisen merkityksestä selvisi, että arjen asioista puhuminen lähentää miestä ja puolisoa ja nostaa pintaan hyviä tunteita. Syvällinen puhuminen syventää miehen ja puolison välistä suhdetta. Syvällinen puhuminen on myös edellytys syvälle parisuhteelle. Haastatelluille miehille kommunikaatio on parisuhteessa tärkeä osa. Osalle haastatteluista miehistä se on välttämätön osa parisuhdetta.
 • Pääkkönen, Petteri (2019)
  Tutkielman tarkoituksen on avata subjektiivisten arvostelmien ja objektiivisten markkinahintojen välistä suhdetta. Tutkielman aiheena toimii kysymys siitä, millainen on subjektiivisten arvostelmien ja objektiivisten markkinahintojen välinen suhde. Koska tämä on kysymyksenä hyvin laaja, käytännössä tutkimuskysymys on muodossa, millaisin ehdoin subjektiiviset arvostelmat voivat objektiivisiin markkinahintoihin välittyä. Tutkielman luonne on teoreettinen, mikä ilmenee selkeimmin tarkkarajaisen aineiston puuttumisena. Selkeän aineiston uupumisesta seuraavat metodologiset haasteet on tutkielmassa ratkaistu painottamalla käsitteiden määrittelyä. Tutkielman tutkimusmenetelmä nojaakin semioottiseen sosiologiaan, ideaalityyppiseen tutkimukseen ja käsiteanalyyttiseen lähestymistapaan. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana toimii tiedonsosiologia, josta kumpuaa myös tutkielman tutkimuskysymys. Tiedonsosiologian keskiöön on tutkielmassa luettu kysymys siitä, kuinka subjektiivisista arvostelmista rakentuu objektiivinen todellisuus. Tutkielman tutkimuskysymys on muodostettu tätä kysymystä varioimalla. Subjektiivisia arvostelmia lähestytään tutkielmassa subjektiivisen arvoteorian kautta. Objektiivisia markkinahintoja taas tarkastellaan hintatasapainon ja täydellisten markkinoiden kautta. Näiden teorioiden välisistä ristiriidoista muodostuu tutkielman runko. Tutkielmassa objektiivisten markkinhintojen edellytykseksi katsotaan formaalin rationaalisuuden mukaisen toiminnan olemassaolo. Tutkielmassa oletetaan, että subjektiiviset arvostelmat on kyettävä määrällistämään rahassa, jotta ne voisivat välittyä markkinahintoihin. Tämä on myös tutkielman keskeisimipiä tutkimustuloksia. Tutkielmassa esitetään, että subjektiivisten arvostelmien välittyminen objektiivisiin markkinahintoihin riippuu subjektien kyvystä rahavälitteiseen kulutukseen. Keskeisimmäksi ehdoksi subjektiivisten arvostelmien välittymisessä objektiiviisiin markkinahintoihin määritellään palkkatyö.Tutkielman tutkimustulos ei sellaisenaan ole kovin yllättävä. On melko selvää, että varattomien yksilöiden mahdollisuudet vaikuttaa tuotantoon ovat heikommat kuin varakkaiden. Tutkimustuloksen sijaan tutkielman keskeiset huomiot liittyvätkin yleisesti subjektiivisten arvostelmien ja hintojen väliseen suhteeseen. Lisäksi tutkielmassa avataan markkinateorian suhdetta utilitrismiin ja luonnonoikeusteoriaan. Utilitarismi luetaan tutkielmassa keskeiseksi markkinataloutta oikeuttavaksi moraalifilosofiaksi. Tämän pohjalta tutkielman lopuksi esitetään muutamia ajatuksia markkinamekansimin, demokratian ja utilitarismin suhteesta.
 • Turunen, Moona (2019)
  Jakamistalous on viime vuosien aikana paljon esillä ollut ilmiö. Alustat luovat muun muassa uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle, mutta samaan aikaan niiden kykyä tuottaa tasa-arvoisempaa työtä on kyseenalaistettu. Alustoilla toimimisen perusedellytyksenä on usein nähty osapuolten välinen luottamuksen rakentuminen, jossa digitaalisella maineella ja arvosteluilla on keskeinen rooli. Samalla arvostelut ja erilaiset suorituksenmittaamiseen perustuvat tekniikat voidaan käsittää alustan tavaksi koordinoida laajalle levittäytynyttä työvoimaa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia ongelmia majoittajat kokevat omassa maineenhallinnassaan ja miten he vastaavat kohtaamiinsa ongelmiin alustalla toimiessaan. Lopulta pyritään myös tarkastelemaan majoittajien asemaa uudenlaisessa tuotantojärjestelmässä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä jakamistalouden ilmiötä hahmotetaan ajatuksella kuluttajan osallistumisesta tuotantoon. Aikaisempi kirjallisuus tuo esille myös tutkimuksen kannalta keskeiset luottamuksen ja maineen käsitteet sekä kirjallisuutta algoritmien hallinnoimasta työstä. Tutkielman metodologisena lähestymistapana käytetään laadullista sisällönanalyysiä ja teoriasidonnaista analyysimenetelmää. Aineistona hyödynnetään globaaleja verkkokeskusteluita, jotka on kerätty majoittajille suunnatulta keskustelufoorumilta. Tutkielman tulosten mukaan majoittajien maineenhallinta osoittautui monimutkaiseksi sekoitukseksi vuorovaikutusta yhtäältä alustan sekä toisaalta vieraiden kanssa. Etenkin alustan tietyt design-ratkaisut ja algoritmien aiheuttama epävarmuus alustalla aiheuttivat turhautumista majoittajien toiminnassa. Vuorovaikutuksessa vieraiden kanssa korostuivat negatiivisena koetut kokemukset sekä arvostelujärjestelmän ajoittain epätasaiseksi koettu valta. Majoittajat pyrkivät hyödyntämään erilaisia keinoja maineenhallinnassaan, jotka näyttäytyivät samaan aikaan sekä palkitsevana että enemmänkin ulkoisen paineen aikaansaamana. Huolimatta koetuista ongelmista, toiminta käsitettiin kuitenkin yleisesti ottaen positiivisena tai negatiivisiin tuntemuksiin sopeuduttiin. Analyysin valossa, voidaan johtopäätöksenä todeta negatiivisten tuntemusten liittyvän etenkin tilanteisiin, joissa majoittajat kokivat jollain tasolla kontrollin puutetta omasta toiminnastaan alustalla. Negatiiviset tuntemukset ehdollistivat kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista.
 • Koskinen, Raija (2011)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on ollut tavoittaa niitä vaikutuksia, joita tietojärjestelmien käytöllä on sosiaali- ja terveysalalla. Tarkastelu sijoittuu lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhden toimintayksikön tapahtumien kuvaus ja analyysi on puheenvuoro, jolla olen pyrkinyt tavoittamaan yhteyksiä tietojärjestelmien käyttöön liittyviin yleisiin ilmiöihin. Tutkielma on tiheä kuvaus lastensuojelun sosiaalityöstä asiakastietojärjestelmän muutosvaiheessa. Tapahtumia on jäsennetty toimijuuden käsitteen kautta (Archer 2003, Heiskala, 2000). Sosiaalityöntekijän toimijuus on ollut keskiössä tutkimussuunnitelman mukaisesti. Asiakastietojärjestelmä työntyi muutosvaiheessa toimijan rooliin vaikuttaen muun muassa lastensuojelun sosiaalityön työprosesseihin. Tietojärjestelmän toimijuus vaikuttaa sosiaalityöntekijään toimijana ja työntekijän toimijan asemaan. Aineistosta nousi teoretisoinnin (Layder, 1998) kautta esille jännitteisyys näiden keskeisten toimijoiden välillä. Jännite jäsentyi kolmelle kentälle. Lainsäädännön kenttä sulkee sisäänsä organisaatiota ja sosiaalityöntekijän perustehtävää kuvaavat kentät. Kenttien sisällöissä havaitsin yhtäläisyyttä Heiskalan (2000) yhteiskunnallisia pakkoja koskevaan jaotteluun. Pakot välittyvät semioottisesti tarkastellen merkkien eli lakimerkkien, rahamerkkien ja rituaalisesti vahvistettujen symbolien välityksellä. Tutkielman aineiston pohjalta on analysoitavaksi noussut kysymys uuden julkisjohtamisen (NPM) (Harvey, 2006, Julkunen, 2006) vaikutuksista lastensuojelun sosiaalityössä. Uuden julkisjohtamisen elementit tuottavat toimintaan jännitteitä edellä kuvatuilla kolmella kentällä. Yhtä toimintayksikköä koskeva aineisto antaa viitteitä siitä, että NPM toimii lastensuojelun sosiaalityössä toimintaa ohjaavana käyttöteoriana. Käyttöteorian (Argyris & Schön, 1996) käsitteellä ymmärretään yksilön tai organisaation todellista toimintaa ohjaavaa teoriaa, mikä voi olla ristiriidassa julkilausuttujen toiminnan teorioiden kanssa. Yksilö tai organisaatio ei välttämättä ole tietoinen käyttöteorian ja julkilausutun teorian välisestä kuilusta, minkä esiin saaminen edellyttäisi reflektiota. Tutkimuskohteena on ollut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ruotsinkielisiä lastensuojelun palveluja tuottava yksikkö. Tutkimuksen aineisto on kerätty uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottovaiheessa 1.11.2008–28.2.2009. Menetelmällisesti tutkimus sijoittuu toimintatutkimukselliseen kehykseen (Carr & Kemmis, 1986). Kenttävaiheen aikana yhdistin tutkijan ja toimijan roolit työskennellen sosiaalityöntekijänä tutkimukseni kohteena olleessa yksikössä. Kirjallinen aineisto koostuu järjestelmämuutosta koskevista päätöksistä, tiedotteista ja ohjeista. Järjestelmän muutosvaiheessa kokosin aineistoa osallistuvan havainnoinnin menetelmällä. Aineistossa on mukana myös yksikön työntekijöiden kanssa tuotettua materiaalia muutosvaiheen aikaisten sisältöjen haltuun ottamiseksi, esimerkiksi työn prosessikuvauksia. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä. Analyysin edetessä kävin jäsennyksistäni keskustelua toimintayksikön työntekijöiden kanssa. Tapaamisten jälkeen jatkoin analyysiä ja teoretisointia käyttäen semioottista sosiologiaa metateoriana ja aktanttimallia muutosvaihetta kuvaavien kertomusten koostamisessa. Kertomusten pohjalta jatkoin toimijuuden analyysiä subjektiaseman (Törrönen, 2000) ja toimijan aseman (Alasuutari 2007) käsitteitä käyttäen.
 • Kankainen, Veera (2016)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa vertaillaan palvelua tuottavan järjestön identiteetin määrittelyä 1980-luvun alun hyvinvointivaltiossa sekä 2000- ja 2010-luvun kilpailukyky- ja projektiyhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen on todettu toteuttavan moninaista roolia, koska ne ovat tehneet sekä ammatillista palvelutuotantoa että poliittista vaikuttamistyötä marginaalisten ryhmien puolesta. Hyvinvointivaltion kriisin myötä sekä järjestöjen palvelutuotantoa että edunvalvontatyötä kohtaan ladattiin runsaasti uusia odotuksia, mutta samanaikaisesti kilpailukyvyn määrittämä toimintaympäristö on vaikeuttanut järjestöjen moninaisen roolin toteuttamista. Kun huolta on kannettu myös järjestöjen ammatillistumisesta rakennemuutoksen seurauksena, onkin ajankohtaista kysyä, miten järjestöt itse määrittävät yhteiskunnallista toimijuuttaan ja identiteettejään muuttuvassa hyvinvointivaltiossa. Tässä työssä järjestöjen identiteetin määrittelyä tutkitaan tekstianalyyttisesti kvalitatiivisen esimerkkitapauksen avulla. Aineistona ovat pitkän linjan palvelua tuottavan päihdejärjestön A-klinikkasäätiön Tiimi-lehden pääkirjoitukset vuosilta 1982–1984 sekä 2000–2004 ja 2012–2014. Tutkimusasetelma perustuu historialliseen vertailuun ja varsinaisena menetelmänä on Pekka Sulkusen ja Jukka Törrösen (1997) kehittämän semioottisen sosiologian analyysivälineistö. Semioottinen sosiologia on kiinnostunut teksteihin piirtyvistä toimija-asemista ja vuorovaikutussuhteista sekä niitten kautta rakentuvista arvoista ja identiteeteistä. Käsitteistöllä voidaan hedelmällisesti tutkia paitsi järjestölle ja sen toimijoille myös julkiselle vallalle, kansalaisille ja päihdeongelmaisille rakentuvia identiteettejä eri aikakausien kantaaottavissa teksteissä. Keskeisenä tuloksena on, että tutkitut pääkirjoitukset määrittelevät järjestötoimijoille professionaalista identiteettiä 1980-luvulla. Tulos puhuu osin oletuksia vastaan, jotka katsovat järjestöjen ammatillistuneen vasta hyvinvointivaltion murtumisen jälkeen. 2000- ja 2010-luvun aineistossa järjestötoimijoiden ammatillinen identiteetti taas määrittyy ennen kaikkea yhteiskunnalliseksi asiantuntijuudeksi. Esimerkkijärjestön toiminnan legitimointitavat ja vastaanottajat näyttäytyvät myös osin erilaisina hyvinvointivaltiossa ja sen jälkeen. 1980-luvulla edunvalvonta määrittyy erityisesti työntekijöiden vaikuttamistoiminnaksi, joka oikeutetaan päihdeongelmaisten tarpeilla. Toiminnan hyötyjänä on ennen muuta päihdehuoltojärjestelmä. 2000- ja 2010-luvulla keskeiseksi arvoksi taas nousee koko suomalaisen yhteiskunnan hyödyn ja kansalaisten edun ajaminen yleisesti.
 • Kristensen, Maria Susanna (2012)
  Tutkielmassa tarkastellaan asiantuntijatiedon käyttöä ympäristöongelmien ratkaisemiseen liittyvissä poliittisissa prosesseissa. Asiantuntijatiedolla on erittäin suuri merkitys yhteiskunnallisessa ongelmanratkaisussa, sillä sen avulla sekä tunnistetaan, määritellään että ratkaistaan ongelmia. Ympäristöongelmien ratkaisemisessa on totuttu hyödyntämään erityisesti luonnontieteellistä ja teknologista asiantuntijatietoa, mutta ne harvoin riittävät ratkaisemaan ongelmia, joiden taustalla on erilaisia arvoja ja intressejä. Lisäksi ympäristöongelmat ovat niin monimutkaisia, että niiden ratkaiseminen vaatii hyvin erilaisten tietojen yhdistelemistä. Koska ympäristökonflikteissa hyödynnetty asiantuntijatieto riippuu siitä, millaisia ongelmanmäärityksiä konfliktiin liitetään, tutkielmassa tarkastellaan myös konfliktiin liittyvää määrittelykamppailua. Tutkielman näkökulma on konstruktivistinen, ja sen mukaan ongelman määrittelyn ei uskota pelkästään kuvaavan ongelmaa vaan myös luovan sitä. Tavoitteena on selvittää tapaustutkimuksen avulla, millaisia ongelmanmäärittelyjä tietyn ympäristökiistan osapuolet tekevät, miten määrittelyjä pyritään vahvistamaan ja millaisia ratkaisuehdotuksia erilaisista määrittelyistä seuraa. Tämän jälkeen tutkitaan, millaista asiantuntijatietoa määrittelykamppailun osapuolet hyödyntävät, ja kulkevatko tietynlaiset määrittelyt ja tietynlaiseen asiantuntijatietoon vetoaminen käsi kädessä. Tutkimuksen tapaukseksi valittiin haja-asutusalueita koskevan jätevesiasetuksen aikaansaama ympäristökonflikti. Aineisto koostui ympäristöhallinnon vuosina 2001 ja 2010 laatimista jätevesiasetukseen liittyvistä dokumenteista sekä niihin liittyen Omakotiliitolta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolta ja Suomen luonnonsuojeluliitolta pyydetyistä lausunnoista. Ongelmanmäärittelyjä ja hyödynnettyjä asiantuntijatietoja etsittiin tutkimalla osapuolten esittämiä väitteitä. Joel Bestin (2008) mukaan väitteet ovat ensimmäinen elementti ongelmien määrittelyssä, ja ne jakavat retorisen rakenteen, jossa on kolme perustavaa osaa: perustelut, oikeutukset ja johtopäätökset.Tämän kolmiosaisen rakenteen avulla selvitettiin, millaisia ongelmanmäärittelyjä osapuolet ovat tehneet, minkä jälkeen eriteltiin ne asiantuntijatiedon lajit, joita määrittelyjen vahvistamiseen käytettiin. Keinoja väitteiden vahvistamiseen etsittiin myös retoriikan analyysin avulla. Tutkimus osoitti, että jätevesikonfliktin ratkaisuehdotukset olivat tiukasti sidoksissa osapuolten ongelmanmäärittelyihin. Vastaavasti hyödynnettyä asiantuntijatietoa valikoitiin sen mukaan, millaiseksi ongelma haluttiin määritellä. Ongelmanmäärittelyt eivät kulkeneet käsi kädessä hyödynnettyjen asiantuntijatietojen kanssa, mikä selittyi sillä, että samaan asiantuntijuuden lajiin vetoamalla väitettiin eri asioita. Toisin kuin aiempi tutkimus on esittänyt, osapuolet pystyivät hyödyntämään erilaisia asiantuntijatietoja, mutta toisaalta ympäristöhallinto lähti alun perin määrittelemään jätevesiasiaa pelkästään luonnontieteelliseksi ongelmaksi, kuten ympäristöongelmissa usein on tapana. Koska yksipuolinen ympäristöongelmien tarkastelu näyttää osaltaan kiihdyttävän ympäristökonflikteja, ympäristöongelmien ratkaisuprosessi hyötyisi monialaisesta lähestymistavasta jo ympäristöongelmien varhaisessa määrittely- ja ratkaisuvaiheessa. Ympäristöhallinnon tulisi myös kehittää mekanismeja, joiden avulla se voisi hyödyntää asiantuntijatietoa entistä laajemmin sekä ongelmien ratkaisussa että ongelmien muotoilussa.
 • Aaremäe, Mari-Liis (2020)
  Tutkielmassa tarkastellaan asioimistulkkausta äitiys- ja lastenneuvolassa. Tavoitteena on selvittää, milloin ja miten terveydenhoitaja käyttää harkintavaltaansa neuvolassa asioimistulkkauksesta päättäessään ja asiakkaan kanssa siitä neuvotellessaan. Lisäksi tarkastellaan, millaisia jännitteitä asioimistulkin kanssa työskentelyyn liittyy neuvolavastaanotolla. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii Michael Lipskyn katutason byrokratiateoria, jota täydennettiin Nira Yuval-Davisin arjen rajakäytäntöjen käsitteellä. Tutkielman aineisto koostuu kymmenestä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkielmaa varten haastateltiin pääkaupunkiseudulla toimivia neuvolaterveydenhoitajia. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkielman tuloksina esitetään, että terveydenhoitajat päättävät ammattitulkin käytöstä oman harkintansa mukaan, jolloin he toimivat samalla tulkkauspalvelun portinvartijana. Terveydenhoitaja harkitsee ja arvioi tulkkaustarpeen tilannesidonnaisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja ne huomioiden. Riittävä kielitaito rakentui tilannesidonnaisesti. Terveydenhoitajien asioimistulkille asetetut odotukset olivat ristiriitaisia ja terveydenhoitajakohtaisia tulkin näkyvyyteen ja osallisuuteen liittyen. Johtopäätöksinä todetaan, että tulkkauksesta päättäminen, siitä neuvottelu ja sen käyttäminen näyttävät olevan täynnä harkintavallan paikkoja, joihin on mahdotonta antaa yksiselitteistä kattavaa ohjeistusta ja joita terveydenhoitajat työssään ratkovat. He ovat samanaikaisesti vastuussa raskaana olevan seurannasta ja hoidosta sekä asiakkaan autonomiasta. Tulkin käyttöön liittyvissä ristiriita- tai neuvottelutilanteissa terveydenhoitajat pyrkivät hienovaraisesti ohjailemaan ja suostuttelemaan tulkin käyttöön, mutta huoli tai epäilys oikeutti rikkomaan asiakkaan autonomian. Neuvola pyrkii tuottamaan äitejä, jotka ovat itsenäisiä. Paradoksaalisesti autonomiaa tavoiteltiin hallinnan kautta. Aineiston perusteella tulkkauskäytäntö on asiakas- ja terveydenhoitajakohtaista, mutta neuvolalähtöistä. Tulkin kanssa työskentelyn jännitteet kumpuavat tulkille asetettujen rooliodotusten ja todellisuuden välisestä ristiriidasta.
 • Honkanen, Kalle (2011)
  Tutkimuksen aihepiiri on työelämä ja työhyvinvointi. Tutkimus on työnsosiologiaa, jota kytketään johtamisen oppialaan. Tutkimuksen menetelmät ovat kvalitatiivisia ja päätelmät aineistölähtöistä työn sosiaaliteoriaa. Tutkimuskohteena ovat eteläsuomalaisen palveluyrityksen asiakaspalvelukeskuksen työntekijät. Tutkimuksessa käytetään etnografisia tutkimusmenetelmiä sekä teemallista ryhmähaastattelua, joiden tarkoituksena on havainnoida keskuksen työkulttuuria sekä selvittää asiakaspalvelijoiden näkemyksiä työhyvinvoinnista. Tutkimuskäsitteistössä olennainen työkulttuuri määritellään sosiaalisen konstruktionismin perinteen kautta käyttäen tukena organisaatiopsykologiaa. Keskuksen työntekijöiden puheissa ilmenevä työhyvinvoinnin käsite näyttäytyy tutkimuskohteena, mutta työhyvinvoinnin käsitettä lähestytään myös sosiaalitieteellisestä näkökulmasta. Tutkimus sisältää seitsemän lukua. Luvuista kaksi ensimmäistä ovat johdantoa ja tutkimuksen kytkemistä aihepiiriin, kolmas muodostaa teoreettisen viitekehyksen ja tutkimuskäsitteistön, neljäs esittelee tutkimusasetelman, -menetelmät ja kohteen, viides ja kuudes ovat aineistoa käsitteleviä luvut, oma lukunsa kummallekin aineistotyypille sekä tutkimusmenetelmälle, ja seitsemäs luku on aineistojen yhdistelemisestä lähtevien argumenttien jatkamista ja pohdintaa. Tutkimuksessa käytetään paljon aineistolainauksia kuvaamaan tutkimuskohdetta johtuen pääasiassa aineiston läpinäkyvyyden olennaisuudesta kvalitatiivisen tutkimuksen validiteetin kannalta. Tutkimus etenee lähdepitoisesta tekstistä ja teorioiden esittelemisestä olennaisen teoreettisen viitekehyksen muodostukseen, jonka jälkeen painottuvat aineisto ja tekijän omat analyysit sekä tulkinnat. Tutkimuksessa havaitaan työhyvinvoinnin käsitteen hahmottuvan hyvin laajana. Työhyvinvointi liittyy moniin asioihin ja ilmiöihin, eikä sitä voida rajata edes työhön tai työasioihin. Tutkimuksessa havaitaan, että työhyvinvoinnin käsite on olennaisesti ambivalentti. Osin tästä johtuen asiakaspalvelijoiden ilmaisema työhyvinvointi on kulttuurisesti värittynyt ja monitahoinen ilmiö. Työhyvinvoinnin määrittelyssä etusijan saavat työkulttuurillisesti olennaiset seikat. Muita määritelmiä tarkasteltaessa havaitaan myös, että työhyvinvointia määritellään kulloisenkin määrittelijän tehtäväalueen kautta ja intressejä silmällä pitäen. Tutkimuksessa ehdotetaan työhyvinvoinnin suodattuvan työkulttuurin kautta ja näin mahdollisesti vaikuttavan koettuun hyvinvointiin. Tätä kautta pohditaan työhyvinvoinnin edistämistä organisaatiossa jo olemassa olevan tiedon mukaan niin, että ulkopuoliset asiantuntijat toimisivat työkalujen antajina ja esimiehet prosessin toteuttajina. Tässä yhteydessä löydetään perusteita varoittaa ulkopuolisen konsultoinnin epäonnistumisen mahdollisuuksista työhyvinvoinnin suhteen.
 • Hölttä, Heta (2016)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkimuskohteena on eduskunnan keskustelu lakialoitteesta laajentaa niin kutsuttujen paperittomien siirtolaisten oikeutta terveydenhuoltoon. Lakialoitetta käsiteltiin eduskunnan täysistunnoissa vuoden 2015 alkupuolella. Aloitteen tarkoitus oli parantaa eräiden EU:n ulkopuolelta tulleiden ulkomaalaisten perusoikeuksien toteutumista Suomessa. Oikeus terveyteen kuuluu perusoikeuksiin, jotka taataan kaikille muun muassa Suomen perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa. Aloite herätti kiivasta keskustelua eduskunnassa ja käsittely päätyi lakiesityksen raukeamiseen yhden kansanedustajan teknisen sääntökikkailun tuloksena. Keskustelun kiivaus herättää kysymyksen, miksi pienen ryhmän ihmisoikeudet vaikuttavat saavan niin suuren symbolisen merkityksen, tai miten ihmisoikeuksien toteuttamisesta ylipäänsä voidaan kiistellä. Tämä ihmetys johti esittämään kysymyksiä paperittomien representoinnista keskustelussa ja erilaisista strategioista puolustaa ja vastustaa heidän oikeuksiaan. Tutkielman teoreettinen lähtökohta on, että paperittomien kategorian rakentuminen diskursseissa on merkityksellinen prosessi, jonka seurauksena syntyvä yleinen käsitys tästä ryhmästä konkreettisesti muokkaa ryhmän asemaa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajaryhmien ulossulkeminen julkisessa keskustelussa tapahtuu vetämällä rajaa 'meidän' ja 'toisten' välillä sekä tuottamalla pelkoja esittämällä 'toiset' 'meidän' hyvinvointiamme uhkaavina. Seurauksena saattaa olla ryhmän sulkeminen täysin yhteisön ulkopuolelle, minkä seurauksena ryhmän ihmisoikeudet on mahdollista kiistää. Toisaalta ulossulkemisen lisäksi kielen avulla on myös mahdollista rakentaa kuvaa moraalisesti tasavertaisista yhteisön jäsenistä. Hyvinvointipalvelujen osalta tarkastellaan keskustelua diskursiivisesti rakennetusta ansaitsevuudesta eli arvioista ryhmän moraalisesta oikeudesta saada jotakin hyvinvointietuuksia, kuten terveyspalveluita. Tutkielmassa tarkastellaan siis paperittomuuteen liitettäviä merkityksiä ja niiden kautta tehtävää paperittomien 'toiseuden' ja ansaitsevuuden tuottamista. Tutkeilman tutkimuskysymys on: Millä tavoin eduskunnan keskustelussa ilmenevissä diskursseissa paperittomien terveydenhuollosta pyritään määrittelemään paperittomuutta sekä yhtäältä vetämään rajaa palveluja ansaitsevien ja ansaitsemattomien välille ja toisaalta puolustamaan paperittomien oikeutta terveyspalveluihin? Tutkielmassa analysoidaan eduskunnan käymää keskustelua diskurssianalyysin avulla. Lähtökohtana on näkemys kielestä seurauksia tuottavana. Lisäksi kansanedustajien kielenkäytön analyysi nähdään erityisen merkittävänä heidän valta-asemansa perusteella. Poliitikkojen kielenkäyttö nähdään politiikan tekona ja ideologisena vallankäyttönä, jonka seurauksina voidaan esimerkiksi tuottaa identiteettejä eri ihmisryhmille sekä ohjailla yleisiä käsityksiä asioista ja ryhmistä. Keskeisenä tuloksena on ensinnäkin keskustelun selkeä jakautuneisuus. Kansanedustajat jakautuvat kahteen positioon sen mukaan, vastustavatko vai puolustavatko he lakiesitystä. Edelleen positioiden sisältä tunnistetaan erillisiä diskursseja, joita edustajat hyödyntävät argumentaatiossaan. Lakiesityksen puolustajien puheenvuoroista voidaan tunnistaa diskurssit, jotka ottavat lähtökohdakseen inhimillisyyden, oikeusvaltion periaatteet sekä taloudellis-rationaalisen järkeilyn. Vastustajien käyttämiä diskursseja taas ovat taloudellis-rationaalinen diskurssi ja maahanmuuttokontrollin sekä hyvinvointinationalismin diskurssit. Diskurssit eroavat toisistaan huomattavasti niin argumentaation lähtökohtien osalta kuin siinä, millaisen kuvan paperittomista ne pyrkivät tuottamaan. Keskustelussa on tunnistettavissa myös aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa todettu kahtiajako, jossa lakiesityksen puolustajat esittävät paperittomat pääosin 'uhreina' ja vastustajat puolestaan 'uhkana'. Uhkana esittäminen toimii keinona synnyttää moraalista paniikkia ja pelkoa lakiesityksen kuvitteellisista rajuista seurauksista, kuten lisääntyneestä maahanmuutosta ja terveydenhuollon kustannusten hallitsemattomasta kasvusta. Aiemmassa tutkimuksessa on toisaalta todettu, että uhrina esittäminen on myös toiseuttavaa ja että uhrin asemaan asetetun ihmisoikeuksien puolustaminen on haastavaa. Oleskeluoikeuden puuttuminen näyttää tutkielman analyysin perusteella poliittisesti melko legitiimiltä syyltä kieltää ihmisen perusoikeudet. Toisaalta keskustelua vaikuttaa jakavan myös kaksi erilaista käsitystä hyvinvointivaltiosta, partikularistinen nimenomaan suomalaisten oikeudet ensisijaisiksi näkevä, ja universalistinen, yhtäläisten ihmisoikeuksien periaatteista lähtevä käsitys. Lopuksi todetaan, että tutkielman teemat herättävät laajempia teoreettisia kysymyksiä kansallisvaltioiden rajojen ja hyvinvointivaltion inklusiivisuuden merkityksistä globaalissa maailmassa. Aiheena paperittomuus on Suomessa hyvin vähän tutkittu. Poliittisen kehityksen suunnan huomioiden on todennäköistä, että paperittomuus Suomessa lisääntyy, jolloin kasvaa myös tarve ymmärtää paperittomuutta ja toisaalta siihen liittyviä yleisiä käsityksiä ja niiden rakentumista.
 • Karimo, Aasa (2018)
  Tuoreet tutkimukset suomalaisten lähiöiden kehityksestä ja nykytilasta kertovat lähiöiden merkittävistä eroista sekä niiden sosioekonomisen rakenteen että sosiaalisen elämän suhteen. Myös aikaisempien, Suomen suurimpiin kaupunkiseutuihin keskittyneiden tutkimusten valossa lähiöt ovat herättäneet huolen niihin keskittyvästä huono-osaisuudesta ja sen seurauksista. Huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen yhdistetään kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa usein pelkoon niin pitkälle menevästä alueellisesta erilaistumisesta, että alueiden taantuminen alkaa ruokkia itse itseään. Naapurustovaikutuksia tutkittaessa tarkoitus onkin selvittää, kumuloituuko huono-osaisuus sen alueellisen kasautumisen myötä, vai ilmentääkö huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen vain yhteiskunnallista eriarvoisuutta alueellisesti. Erilaistuvien asuinympäristöjen voidaan ajatella tuottavan eriarvoistumista hyvin monella tavalla. Suomalaisessa yhteiskunnassa yksi merkittävä ihmisten eriarvoisuuden kuvaaja on terveys, joka näkyy alati kasvavina eroina elinajanodotteessa sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna. Yksi merkittävimmistä sosioekonomisten terveyserojen kasvun aiheuttajista Suomessa ovat alkoholiperäiset kuolinsyyt ja alkoholinkäyttötapoja tarkasteltaessa vaikuttaakin siltä, että haitallisimmiksi katsottavat kulutustavat ovat yleisempiä alemmissa sosioekonomisissa asemissa. Tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään, voiko lähiöihin keskittynyt huono-osaisuus tuottaa sellaisia sosiaalisia ja kulttuurisia ympäristöjä, joiden vaikutuksesta yksilöt käyttäytyvät terveyttään heikentävällä tavalla yli sen, mitä heidän yksilölliset piirteensä antaisivat olettaa. Tutkielmassa tarkastellaan alueen huono-osaisuuden ja yksilötason alkoholin kulutuksen välistä yhteyttä ja pyritään ymmärtämään, minkä mekanismien kautta alueellinen huono-osaisuus voi vaikuttaa yksilön käytökseen. Tutkielman ensisijaisena hypoteesina on, että alueen huono-osaisuus lisää yksilöiden alkoholin kulutusta yksilötason tekijöistä riippumattomalla tavalla. Yksilötason tekijöiden oletetaan vaikuttavan yhteyteen kuitenkin siten, että havaittavat vaikutukset ovat voimakkaampia huono-osaisille yksilöille. Lisäksi oletetaan, että alueen huono-osaisuus vaikuttaa yksilön käytökseen sekä yksilö- että aluetason sosiaalis-interaktiivisten mekanismien kautta. Näiden mittareina käytetään yksilötasolla yksilön alueeseensa kiinnittyneisyyttä kuvaavia muuttujia ja aluetasolla alueen sosiaalista koheesiota, alueen epävirallista sosiaalista kontrollia ja paikallista alkoholin kulutuskulttuuria alueen riskikuluttajien osuudella mitattuna. Tutkimuksen aineistona on vuonna 2013 kerätty Uusi kaupunkiköyhyys ja lähiöiden peruskorjaus -hankkeen (PREFARE) kyselyaineisto. Alueen sosioekonomista rakennetta kuvaavat muuttujat muodostettiin Tilastokeskuksen vuoden 2013 ruututietokannan avulla. Tutkimusmenetelminä käytetään selitettävästä muuttujasta riippuen joko monitasoista lineaarista regressioanalyysia, monitasoista logistista regressioanalyysia tai monitasoista poisson-regressioanalyysia. Monitasoinen analyysimenetelmä valittiin siksi, että käytetty aineisto on muodostettu hierarkkisesti tekemällä satunnaisotanta ensin ylemmän tason yksiköiden (lähiöt) joukosta ja sen jälkeen alemman tason tutkimusyksiköiden (yksilöt) joukosta. Saadut tulokset viittaavat siihen, että alueen huono-osaisuus ei sinänsä vaikuta suurimman osan yksilöistä alkoholin kulutukseen yli sen, mitä yksilön omien sosiodemografisten piirteiden perusteella on syytä olettaa. Yleisesti ottaen lähiöiden asukkaat kuluttavat alkoholia samalla tavalla riippumatta ympäristönsä sosioekonomisesta rakenteesta. Alueen huono-osaisuudella havaitaan kuitenkin yhteys työttömien alkoholin kulutukseen. Vaikka alueen huono-osaisuus ei sellaisenaan ole yhteydessä yksilötason alkoholin käyttöön muiden, kuin työttömien osalta, tutkielman tulokset osoittavat, että alueen riskikuluttajien osuus on kasvaessaan yhteydessä suurempaan alkoholin kulutukseen riippumatta alueen huono-osaisuudesta ja yksilön sosiodemografisista piirteistä. Vaikka tuloksen perusteella ei voida tehdä kausaalisia päätelmiä, alueen riskikuluttajien osuuden systemaattinen yhteys yksilötason alkoholin kulutukseen tukee tulkintaa, jonka mukaan alueella vallitsevat sosiaaliset normit ja alkoholin kulutuskulttuuri voivat vaikuttaa yksilöiden omaan alkoholin kulutukseen. Paikallisen alkoholikulttuurin muodostuminen alkoholin kulutusta lisääväksi ei kuitenkaan ole suoraan yhteydessä alueen sosioekonomiseen rakenteeseen.
 • Sarén, Niina (2017)
  Tutkielmassa tarkastellaan naapurustosuhteiden aktiivisuuden vaihtelua alueellisesti pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten alueen sosioekonominen taso, jota mitataan tulotason, koulutustason ja työllisten määrän avulla, on yhteydessä naapurustosuhteiden aktiivisuuteen. Tutkimus kytkeytyy naapurustovaikutusten, paikallisen yhteisöllisyyden sekä naapuruston sosiaalisen kontrollin ja koheesion tutkimusperinteisiin. Naapurustosuhteiden on kansainvälisessä ja suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa havaittu olevan yhteydessä asumistyytyväisyyteen, asukkaiden hyvinvointiin ja häiriökäyttäytymiseen naapurustossa. Eri tutkimuksissa on kuitenkin saatu ristiriitaista tietoa siitä, miten alueen ja yksilön sosioekonominen tausta on yhteydessä naapurustosuhteiden aktiivisuuteen. Tutkielmassa tuotetaan lisää tietoa aiheesta pääkaupunkiseudun kontekstissa. Aineistona tutkimuksessa käytetään vuonna 2012 toteutettua laajaa koko pääkaupunkiseudun kattavaa kyselytutkimusta. Aineisto on kerätty osana Helsingin metropolialueen kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelmaa. Aineiston otanta-asetelma perustuu 250x250 metrin kokoisille tilastoruuduille ja ottaa huomioon alueen tulotason. Aineisto rajataan tutkielmassa käsittämään Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten muodostama pääkaupunkiseutu. Tutkimuksen analyyseihin käytetään SPSS 24 -tilasto-ohjelmaa. Pääasiallisena analyysimenetelmänä käytetään useamman selittävän muuttujan lineaarista regressioanalyysiä. Selitettävänä muuttujana käytetään itse raportoitua naapurustoaktiivisuutta, jota selitetään alueen sosioekonomisella tasolla. Lisäksi vakioidaan yksilötason sosiodemografisia tekijöitä ja alueen rakenteesta kertovia tekijöitä. Tulosten perusteella alueen sosioekonominen tausta on yhteydessä naapurustosuhteiden aktiivisuuteen. Sosioekonomisesti kaikkein parhaimmin toimeen tulevilla alueilla aktiivisuus on suurempaa. Alueen yhteys selittyy kuitenkin analyyseissä vakioiduilla yksilötason taustatekijöillä, kuten alueella asutulla ajalla, perhemuodolla, asumismuodolla ja asunnon hallintamuodolla. Alueen sosioekonominen taso ja yksilön sosioekonominen tausta vaikuttavat naapurustoaktiivisuuteen päinvastaisesti. Alueen korkea sosioekonominen taso lisää naapurustoaktiivisuutta, mutta kaikkien muuttujien huomioimisen jälkeen yksilön korkea sosioekonominen asema vähentää aktiivisuutta. Omistusasuminen liittyy yhteyteen kiinteästi. Analyysin perusteella omistusasuminen tuottaa naapurustovuorovaikutusta, mutta kun tämä yhteys otetaan huomioon, löytyy yksilön sosioekonomisesta taustasta lähes lineaarinen suhde naapurustoaktiivisuuteen, siten että alhaisempi sosioekonominen tausta on yhteydessä suurempaan naapuriaktiivisuuteen. Pääkaupunkiseudulla korkeampi naapurustoaktiivisuus selittyy tämän tutkielman analyysien perusteella yhdistelmällä alueen ja yksilön piirteitä. Korkean sosioekonomisen tason alueilla on enemmän omistusasumista ja pientaloasumista. Tämän tyyppisiin asumismuotoihin liittyy keskimäärin pidempi asumisaika ja lapsiperheisyys. Naapurustoaktiivisuus on korkean sosioekonomisen tason alueilla keskimäärin kaikkien alueen asukkaiden keskuudessa runsaampaa. Tämä voi osaltaan vaikuttaa alueellisen eriytymisen syntymistä. Matala sosioekonomisen yksilötausta näyttäisi analyysin perusteella olevan yhteydessä suurempaan naapurustoaktiivisuuteen. Matala sosioekonominen yksilötausta voi analyysin perusteella olla yhteydessä suuremman paikallisen yhteisöllisyyden tarpeeseen.
 • Paavoseppä, Mari (2013)
  Äitiyskuolleisuuden vähentäminen 75 prosentilla vuosien 1990 ja 2015 välisenä aikana on yksi YK:n vuosituhattavoitteista. Keskeinen keino tavoitteeseen pääsemiseksi on mahdollistaa kaikille raskaana oleville naisille pääsy hyvälaatuiseen äitiysterveydenhoitoon. Lounais-Afrikassa sijaitsevassa Namibiassa äitiyskuolleisuus on kasvanut viime vuosikymmeninä. Lisäksi köyhät ja maaseudulla asuvat namibialaisnaiset saavat heikommin äitiysterveydenhoitoa kuin kaupungissa asuvat varakkaammat naiset. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan asuinalueen mukaista vaihtelua äitiysterveydenhoidon saamisessa Namibiassa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia eroja on hoidon saamisessa asuinalueiden välillä ja selittävätkö naisen sosiodemografiset tekijät tai naisen asemaan liittyvät naisen omat tai asuinalueen miesten ja naisten asenteet alueiden välistä eroa hoidon saamisessa. Taustamuuttujia olivat naisen koulutustaso, kotitalouden varallisuus, naisen siviilisääty, aiempien synnytysten määrä sekä naisen asenne naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Aluetason muuttujia olivat asuinalueen naisten ja miesten asenne naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä alueen miesten asenne siihen, saako mies käyttää valtaa naista kohtaan sekä siihen, onko synnytys vain naisen huolenaihe. Aineistona tutkimuksessa käytettiin Namibia Demographic and Health Survey 2006–2007 -otantatutkimusta, jossa haastateltiin 13 719 henkilöä. Heistä 4029 oli synnyttäneitä naisia. Analyysi tehtiin logistisella regressioanalyysillä. Aineiston mutkikas otanta-asetelma huomioitiin logistisessa regressioanalyysissä käyttämällä asetelmaperustaista tilastollista analyysiä. Tutkimuksessa Namibian 13 hallinnollista aluetta jaettiin kolmeen ryhmään: pohjoiseen, pääkaupunkiin ja muuhun osaan maasta. Pohjoiseen kuuluivat Caprivin, Kavangon, Ohangwenan, Omusatin, Oshanan ja Oshikoton hallinnolliset alueet, pääkaupunkiin Khomas ja muu maa -alueeseen Erongo, Hardap, Karas, Omaheke ja Otjozundupa. Asuinalueiden välillä oli eroja äitiysterveydenhoidon saamisessa kaikissa hoidon osa-alueissa. Raskaudenaikaisista komplikaatioista annettavaa tietoa saivat heikoiten muu maa -alueella asuvat ja parhaiten pääkaupungissa asuvat, kun tiedon saamista tarkasteltiin vain asuinalueittain. Varallisuus sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät asenteet selittivät asuinalueen ja hoidon saamisen yhteyttä niin, että muuttujien vakioinnin jälkeen pohjoisessa sai parhaiten tietoa raskauteen liittyvistä komplikaatioista. Muu maa -alueella tiedon saaminen oli heikointa taustatekijöiden tai asenteiden vakioinnista huolimatta. Synnytyksen aikana ja sen jälkeen heikoiten hoitoa sai pohjoisessa ja parhaiten pääkaupungissa. Raskauden ja synnytyksen aikaisessa sekä synnytyksen jälkeisessä hoidossa varallisuus selitti asuinalueiden ja hoidon saamisen yhteyttä eniten. Kuitenkaan tarkastellut taustamuuttujat eivät selittäneet asuinalueiden ja hoidon saamisen yhteyttä kokonaan, vaan kaikkien muuttujien vakioimisen jälkeen hoitoa sai edelleen parhaiten pääkaupungissa ja heikoiten pohjoisessa. Alueen lisäksi sosiodemografisilla tekijöillä ja naisen asemaan liittyvillä asenteilla oli yhteys hoidon saamiseen. Kaikissa hoidon osa-alueissa koulutuksen kasvu lisäsi mahdollisuutta hoitoon, myös varallisuuden pienikin lisääntyminen oli yhteydessä parempaan hoidon saamiseen. Kaikissa hoidon osa-alueissa useat aiemmat synnytykset sekä naisiin kohdistuvan väkivallan hyväksyminen sen sijaan vaikeuttivat hoidon saamista. Synnytyksen aikaisessa ja synnytyksen jälkeisessä hoidossa myös miehen asenne siihen, että synnytys oli vain naisen huolenaihe, heikensi hoidon saamista. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempaa tutkimustietoa siitä, että heikoiten äitiysterveydenhoitoa saavat pohjoisessa sekä maaseudulla asuvat köyhät ja kouluttamattomat naiset. Uutta tietoa tutkimus antoi asuinalueiden välisistä asenne-eroista Namibiassa sekä niiden yhteydestä hoidon saamiseen. Pohjoisessa naiseen kohdistuva väkivalta, naiseen kohdistuva vallankäyttö sekä se, että synnytys on vain naisen huolenaihe, oli muita alueita hyväksytympää. Namibia on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteiden mukaiseen äitiyskuolleisuuden laskuun, mutta sen on vaikeata saavuttaa tavoitteita, jolleivät pohjoisen köyhimmät naiset saa nykyistä paremmin äitiysterveydenhoitoa. Namibian olisi siten parannettava pohjoisessa asuvien naisten mahdollisuuksia saada terveydenhoitoa etenkin synnytyksen aikana sekä sen jälkeen.
 • Pulkkila, Janne (2012)
  Asuinalueelle muodostuu tietynlainen maine, jota on vaikea esittää tilastoina, numeroina ja faktoina. Kuitenkin maine on jotain, joka on yleisesti tunnistettavissa. Ihmiset pyrkivät hakeutumaan tietyntyyppisille alueille, jos on mahdollisuus valita eri alueiden välillä. Kokemuspohjaiset kertomukset paljastavat miten puhuja kokee kohtaamiaan asioita, jotka liittyvät johonkin alueeseen. Riippumatta siitä, kuinka todellisia tai aluetta kokonaisuudessaan edustavia yksittäiset väitteet alueesta ovat, ihmisten tapa kokea ne, on todellinen. Näin ollen voidaan tutkia mainetta sosiaalisena todellisuutena. Aineistona on internetissä keskustelupalstoilla pääkaupunkiseudulla asumista käsitteleviä keskusteluja ja vertailuaineistona keskusteluja Ruotsista. Ruotsalaiseen keskusteluun vertailun tarkoituksena on tuoda esiin, onko suomalaisessa lähiökeskustelussa mahdollisesti piirteitä, jotka heijastavat Suomen erityisiä oloja. Analysoitavat lähiökeskustelut on mahdollista sovittaa aktanttimalliin, jossa on erilaisia toimijoita: Kysyjä tavoittelee hyvällä alueella itselleen jotain. Vastaajat auttavat kysyjää. On olemassa alueelle muuttamista puoltavia ja vastustavia alueen ominaisuuksia. Keskusteluiden teemat liittyvät asioihin, joilla keskustelijat kuvaavat alueiden laatua. Muodostamalla vastaavat aktanttimallit suomalaisista ja ruotsalaisista keskusteluista, havainnollistuu teemojen osalta erot keskusteluissa molemmissa maissa. Suomessa rauhallisuuden kaipuu on erityinen piirre lähiöistä puhuttaessa. Ruotsalaisissa keskusteluissa hallitsee puhe rikollisuudesta, jengiytymisestä ja alueiden gettoutumisesta. Näissä turvallisuus kuvastaa rauhallisuuden käsitettä paremmin sitä mitä asuinalueelta toivotaan. Suomalaisissa keskusteluissa useimmat tärkeinä pidetyt alueen ominaisuudet edustavat rauhallisuutta ja ei toivotut ominaisuudet rikkovat rauhallisuutta. Maahanmuuttajat, alkoholistit, mustalaiset ja joskus myös työttömät mainitaan toistuvasti viesteissä, joissa kerrotaan aluetta huonontavista ominaisuuksista. Edellä mainittuja ihmisryhmiä ei kuitenkaan kirjoituksissa yhdistetä rikollisuuteen tai muihin konkreettisiin vaaroihin. Useassa viestissä päinvastoin sanotaan maahanmuuttajien ja alkoholistien olevan harmittomia, vaikka ovatkin alueen tasoa heikentävä seikka. Poikkeavuutta tarvitaan osoittamaan millaista on ei-poikkeava hyvä elämäntapa. Luettelemalla hyvien ja huonojen asuinalueiden ominaisuuksia, mukaan lukien minkälaisia ihmisiä alueella asuu tai ei pitäisi asua, ilmaisevat kertojat samalla ihanteistaan ja odotuksistaan siitä, millainen on hyvä alue ja edelleen, mitä hyvä elämä pitää sisällään. Hyvällä alueella ei ole alkoholisteja, ei kovin paljon maahanmuuttajia, luonto on lähellä, on hiljaista ja turvallista. Rauhallisuus on myös sitä, että saa olla rauhassa omissa oloissaan. Tämä on ennen kaikkea mielentila. Alueella asuvat alkoholistit ja maahanmuuttajat rikkovat tätä rauhallisuudeksi kutsuttavaa mielentilaa. Suomalaisten käymät keskustelut hyvistä ja huonoista alueista kertovat suomalaisten arvostuksista. Aluetta peilataan kulttuurissa olevia ihanteita vasten, mikä on yksi ulottuvuus maineen käsitteessä.
 • Tuominen, Jukka (2014)
  Helsingin seudun alueellista kehitystä on viime aikoina kuvannut niin kaupunkirakenteen leviäminen kuin väestön sosioekonominen eriytyminen. Näiden ilmiöiden taustalla vaikuttavat muun muassa ihmisten asumistoiveet sekä heidän kykynsä näiden toiveiden toteuttamiseen, jotka yhdessä ohjaavat seudullista muuttoliikettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia asumistyytyväisyyttä erityisesti näiden seudullisten kehityskulkujen näkökulmasta. Pääasialliset selittävät muuttujat ovatkin kotitalouden sijainti, jota luokitellaan Helsingin kantakaupungista lähtien vyöhykkeittäin, sekä asuinalueen sosioekonominen taso. Toisaalta ajatuksena on aiempien asumistyytyväisyyttä selittävien tutkimusten tavoin tarkastella myös yleisemmin erilaisten sosiodemografisten taustamuuttujien sekä asumismuotoon ja asuinalueen sosiaaliseen kontekstiin liittyvien tekijöiden yhteyttä asumistyytyväisyyteen. Tutkimuksen aineistona käytetään Helsingin metropolialueen kaupunkitutkimuksen tutkimus- ja yhteistyöohjelman (KatuMet-ro) yhteydessä vuonna 2012 kerättyä kyselyaineistoa. Aineisto on siinä mielessä ainutlaatuinen, että se on kaupunkitutkimuksen saralla ensimmäinen koko Helsingin seudun kattava kyselyaineisto, mikä on mahdollistanut seudun eri osia vertailevan asetelman. Alkuperäiseen aineistoon kuuluu Helsingin seudun kuntien lisäksi myös Lohja ja Lahti, jotka on kuitenkin rajattu lopullisen tutkimusaineiston ulkopuolelle. Käytettävään tutkimusaineistoon on lisäksi liitetty ruutukohtaisia tietoja Tilastokeskuksen ruututietokannasta. Tutkimuksen analyysit on suoritettu SPSS 22 -tilasto-ohjelmalla. Pääasiallisena analyysimenetelmänä käytetään useamman selittävän muuttujan lineaarista regressioanalyysia, jonka avulla voidaan tarkastella samanaikaisesti monen eri tekijän yhteyttä jatkuvaan selitettävään muuttujaan. Analyysit suoritetaan SPSS:n asetelmaperustaisella Complex Samples -proseduurilla, joka ottaa kadon lisäksi huomioon myös aineiston monimutkaisen otanta-asetelman. Sekä kotitalouden sijainti että asuinalueen sosioekonominen taso ovat saatujen tulosten perusteella yhteydessä asumistyytyväisyyteen. Asumistyytyväisyys on kehyskunnissa keskimäärin muuta seutua korkeampaa. Helsingin esikaupungin eli niin sanotun lähiövyöhykkeen kohdalla väestön kompositiotekijät sekä alueiden suhteellisesti heikompi sosioekonominen taso selittävät osan tästä erosta, kun taas kantakaupungissa ja muulla pääkaupunkiseudulla ollaan tyytymättömämpiä, vaikka sosioekonominen tilanne on näillä alueilla kehyskuntia parempi. Kun asumismuotoa kuvaavat muuttujat huomioidaan, kääntyy tilanne kehyskuntien ja Helsingin aluevyöhykkeiden osalta päinvastaiseksi, ja asuinalueen sosiaalisen kontekstin vakiointi vain vahvistaa tätä vaikutusta. Muun pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välinen ero taas häviää kokonaan. Samat analyysit suoritettiin myös asuinalueen sosioekonomisen tason ja asumistyytyväisyyden välisen yhteyden osalta. Sosioekonomisesti eritasoisten alueiden väliset erot tyytyväisyydessä asuinympäristöön ovat hyvin selkeät. Mitä korkeampi asuinalueen SES-taso on, sitä korkeampaa on tyytyväisyys. Sosioekonomisesti eritasoisten alueiden väliset tyytyväisyyserot selittyvät osittain kompositiotekijöinä toimivien taustamuuttujien kautta. Lisäksi sekä asumismuoto että asuinalueen sosiaalinen konteksti selittävät osan näistä eroista. Kaikkien selittävien muuttujien vakioinnin jälkeen merkittävä osa asumistyytyväisyyseroista jää kuitenkin yhä tavoittamatta. Sekä sijainnin että asumistyytyväisyyden yhteys asumistyytyväisyyteen selittyy siis vahvasti näiden asuinalueen rakenteellista ja sosiaalista kontekstia kuvaavien tekijöiden kautta, ja ne tarjoavatkin suoritettujen analyysien kautta luontevan selityksen etenkin sijainnin ja asumistyytyväisyyden yhteydestä tehdyille havainnoille. Suhteellinen tyytymättömyys asuinympäristöön näyttäisi liittyvän asuinalueen alhaiseen sosioekonomiseen tasoon, vuokra-asumiseen, tiiviiseen kerrostaloasumiseen sekä asuinalueen epäsuotuisaan sosiaaliseen kontekstiin. Niinpä tällaisissa asuinympäristöissä asuvien suhteellisesti suurempi osuus Helsingin aluevyöhykkeillä laskee niiden keskimääräistä asumistyytyväisyyttä. Kun nämä tekijät sitten huomioidaan, niin ei ole yllättävää, että eroja tyytyväisyyden suhteen ei enää havaita tai että ne ovat jopa kääntyneet päinvastaisiksi. Kaiken kaikkiaan asuinalueen sosiaalisella kontekstilla on asumistyytyväisyyden suhteen enemmän selitysvoimaa kuin asumismuodolla. Sosiaaliseen disorganisaatioon ja yhteisölliseen vaikuttamiskykyyn pohjaavat teoriat tarjoaisivatkin erityisen hedelmällisen lähtökohdan jatkotutkimukselle.
 • Tiilikainen, Sanna (2013)
  This study describes how the families studied use and domesticate digital entertainment technologies and services at home as a part of their practices. Data were collected using fieldwork and analyzed using grounded theory. A total of eight families with children were visited, for one weekday afternoon each. During the visits, each family member was interviewed and their use of entertainment was observed and photographed. Family members also completed some assignments. Motivations for use and relevant technological development factors found were classified into key categories, and relationships between these were recognized to form theory on family digital entertainment use at home. The theory is presented as a flowchart and a narrative. The results are integrated with sociological theories and research on domestication and practices. The results of this theoretical integration are presented as a second flowchart model and a narrative. The findings are also compared with user acceptance models from other disciplines. The research question of this study is: 'How do families with children use digital entertainment at home?' The main results are that families with children use digital entertainment at home in a socially conditioned way and as a part of their everyday practices. Family members have to take others living in the same household into account when making choices. Recent developmental advances in entertainment technology (ease of use and personalization) enable new ways of using entertainment at home, encouraging the social and practical aspects of digital entertainment. Uses, places and meanings of entertainment at home are evolving. Digital entertainment technologies are becoming a part of a technology mediated lifestyle. New and traditional forms of entertainment are used side by side at home and in many creative ways. The studied families are spending quality time together in two ways: in 'Traditional quality time' everybody focuses on the same entertainment and in 'Personalized quality time' everybody is using their entertainment device of choice in a shared space while commenting on the content. Entertainment that fits into the practices of a family is called 'part of our life' and its use is actively encouraged. Forms of entertainment that do not fit the practices of a family are rejected.
 • Halminen, Saskia (2015)
  I denna avhandling undersöks kvinnliga proffsidrottares reflexiva förhållande till sin kropp. Frågan om deras idrottarskap, hur de tar hand om sin kropp och vad de tänker om både sin egen och hästens kropp som idrottare är centrala frågor i behandlingen av ämnet. Den teoretiska referensramen baserar sig på Bourdieus klassiska habitusbegrepp, applicerat på idrottande kvinnor i ridsport och hur de ser på sig själva och varandra, och på Crossleys reflexiva kroppstekniker, applicerat på ryttarens kropp och hästens kropp samt deras kroppars reflexiva förhållande. Forskningsfrågan handlar om kvinnliga, manliga och idrottsliga aspekter i ridningssammanhang, och ifall det är mer accepterat att vara kvinna och toppidrottare i ridning än i andra idrottsgrenar. Ridsport är en alldeles särskild sport genom att muskler och styrka inte är det viktigaste, utan andra grenspecifika kompetenser också spelar en stor roll. Dessutom är förhållandet till hästen viktigt. Ridsport är den enda OS-grenen där män och kvinnor tävlar mot varandra på samma nivå, och en gren som kvinnor tagit till sig både som hobby och toppidrott. I stallomgivningen blandas kvinnliga och manliga sätt och attribut på ett naturligt sätt: män kan bli vårdare och visa känslor, och kvinnor kan bli tuffa och starka. Denna kvalitativa studie baserar sig på åtta halvstrutkurerade temaintervjuer med informanter av varierande nationaliteter. På basis av resultaten av denna undersökning kan man säga att ridning är en icke-problematisk idrottsgren för kvinnor. Professionella kvinnoryttare känner sig bekväma i sin kropp både på hästryggen, då de utövar sin sport, och utanför hästvärlden. De känner inte att de måste ge upp sin kvinnlighet för sitt idrottande, till skillnad från vad flera studier om till exempel ishockey-eller fotbollsspelande kvinnor visar på. Ridning visade sig vara en intressant reflexiv kroppsteknik. Hästens och ryttarens kroppar påverkar och formateras av varandras kroppar i ett ömsesidigt förhållande både i stunden och på längre sikt. Ryttarskapet är en implementerad del av proffsryttarnas identitet och påverkar deras habitus. Det tycks vara så att kvinnliga proffsryttare inte behöver välja mellan att vara atlet, hästtjej eller kvinna. Det går bra att vara all tre av dessa på samma gång eller variera mellan dessa roller enligt sitt eget tycke.
 • Ström, Sandra Ingrid Alicia (2014)
  Ätstörningar är en av de vanligaste psykiska diagnoserna som ställs på unga flickor idag. I Finland är vården av ätstörningar relativt splittrad och ätstörningspatienter vårdas både inom den offentliga och den privata vården på bland annat psykiska och somatiska avdelningar samt specialiserade kliniker. I denna avhandling undersöks den finländska vårdpersonalens syn på ätstörningar. Syftet är att undersöka hur allmänläkare samt specialiserad vårdpersonal som arbetar med ätstörningspatienter identifierar, definierar och förklarar ätstörningar samt att diskutera konsekvenserna av de rådande uppfattningarna. Utgående från sociologiska teorier diskuterar jag vilka konsekvenser dagens västerländska samhälle kan tänkas ha för individens uppfattning om kropp och hälsa. Jag formar således en sociologisk tolkningsram genom vilken det ätstörda beteendet kan förstås. Utifrån ett feministiskt perspektiv utforskar jag även hur synen på hälsa och sjukdom formas av rådande sociala normer. Med avstamp i Ahlbeck-Rehns forskning om kvinnliga mentalpatienter i 1800- och 1900-talets Finland argumenterar jag för att stereotypa uppfattningar om kön har haft, och fortfarande har, ett inflytande på vem som betraktats som sjuk och hur vården byggs upp. Hilde Bruchs psykoanalytiska förklaringsmodell för anorexi har visat sig ha ett starkt inflytande på hur ätstörningar uppfattas idag, vilket har lett till att familjedynamiken och massmedierna främst har lyfts fram som orsakerna bakom ätstörningar. Också det kartesianska tänkandet, där kropp och medvetande beskrivs som åtskilda entiteter, har haft betydelse för forskningen om ätstörningar. Enligt feministiska teoretiker såsom Probyn (2009) och Burns (2009) har den kartesianska idén inneburit att kroppens utseende legat i fokus när ätstörningar analyserats vilket har lett till att den subjektiva upplevelsen av kroppen förbisetts. Vidare har ätstörningsforskningen främst kretsat kring anorexi, eftersom det är en ätstörning som oftast är synlig utanpå kroppen till skillnad från bulimi som inte behöver förändra kroppens utseende nämnvärt. Utgående från Brickmans (1982) teori om ansvarsplacering diskuterar jag hur ansvaret för uppkomsten av ätstörningen samt ansvaret för att åtgärda ätstörningen placeras utgående från de rådande definitionerna och vårdrekommendationerna för ätstörningar. Materialet består av sju fokusgruppsintervjuer med allmänläkare samt sju temaintervjuer med specialiserad vårdpersonal som arbetar med ätstörningsvård. I materialet representeras således två yrkesgrupper som innehar nyckelpositioner när det gäller identifiering och vård av ätstörningar. I analysen har jag närmat mig materialet ur ett diskursanalytiskt perspektiv vilket innebär att språkliga konstruktioner och sätt att tala funnits i centrum. Analysen är indelad i fem delar varav jag i den första delen behandlar informanternas tolkningsrepertoarer och beskriver deras sätt att uttala sig om ätstörningar. I de andra delarna analyseras definitioner av problemets natur, orsakerna bakom ätstörningar, lösningarna på problemet och ansvar för problemet. Utgående från nationella hälsoprogram, ätstörningsenheters webbsidor och de nationella rekommendationerna för ätstörningsvård kan man konstatera att den officiellt uttryckta synen på ätstörningar bygger på antaganden om att ätstörningar främst är ett mentalhälsoproblem hos gruppen unga flickor. Därtill kan man märka att anorexi ofta varit den ätstörning som det utgåtts ifrån när vårdrekommendationerna gjorts upp. Min studie visar att dessa antaganden också är starka hos vårdpersonalen, både bland allmänläkare och specialiserad personal inom ätstörningsvården. Allmänläkarna har mycket varierande kunskap i fråga om ätstörningar och baserar sina bedömningar av personers hälsa främst utifrån det som är synligt. Den specialiserade vårdpersonalen poängterar däremot att ätstörningar är något som finns inuti patienten och har att göra med den subjektiva upplevelsen av kroppen. Trots att kärnan av ätstörningen av beskrivs som psykiskt illamående av den specialiserade personalen gör de strikta gränsdragningar mellan normalt och onormalt ätbeteende, där dieter och oregelbundet ätande beskrivs som faror. En tydlig gräns dras också mellan individ och sjukdom i och med att ätstörningen konstrueras som ett slags demon vilken intar och kontaminerar individens psyke. Familjens inverkan på uppkomsten av en ätstörning beskrivs som avgörande samtidigt som informanterna kontinuerligt tar avstånd från den psykoanalytiska förklaringsmodellen och uttrycker att ingen bär skulden för ätstörningen. Det betonas att det viktiga är att stöda och hjälpa patienten här-och-nu och i enlighet med ett kognitivt synsätt placeras det slutgiltiga ansvaret för tillfrisknande på patienten själv. Ätstörningspatienten beskrivs kontinuerligt som en högkänslig individ med bristande emotionshantering och den hypotetiska ätstörningspatienten beskrivs ofta som en anorektisk flicka. Detta har givetvis följder för hur ätstörningsvården utformas och till vem den riktas. Min forskning leder således vidare till frågeställningar om hur situationen ser ut för de individer med ätstörningsrelaterade problem som inte passar in i den rådande bilden av en ätstörningspatient. Man kan fråga sig om den finländska ätstörningsvården lyckas nå fram till män, personer som inte längre betraktas som unga samt de som inte är uppenbart magra.
 • Wide, Elisabeth (2017)
  This master’s thesis examines migrant care and domestic work in private households in Finland as affective labour. This particular spectrum of reproduction is approached from the perspectives of migrant workers and employers. Firstly, the thesis analyses how workers express affective and precarious aspects of their labour. Secondly, the thesis demonstrates how the demand for privately employed care and domestic work is produced, and discusses what this bought service consists of. Finally, everyday boundary making between workers and employers in the private household is studied. The research material consists of 16 semi-structured thematic interviews, half of which are conducted with individuals from the Philippines, who have moved to Finland and are working with care and domestic work in private households, and half with individuals living in Finland who employ a migrant care and domestic worker from the Philippines. A qualitative, theory-driven reading of the material is done in the analysis. The analysis departs from a theoretical perspective on emotions as affects that are organised in order to express social power relationships. The analysis is based on research discussions on affect, affective capitalism, precarisation, reproduction and the neoliberal organisation of care. The thesis is situated in an area of sociological care research and research in affective labour. The thesis shows how affects are organised in social reproduction, of which they are an integral part. The analysis demonstrates how the informants working with care and domestic labour express affects such as love, happiness, gratitude and humility in relation to their work. These are interpreted as precarious affects that express the particular neoliberal and postcolonial context that the workers move in, and the migratory experiences and the legally insecure positions of the workers. The informants are affected in a way that constructs them as productive workers, which touches upon the affective dimension of value production. The worker affects the children, the household and the employer, not only liberating time but also producing positive affects in the home, directly increasing the well-being of the employer and thus also their productive capacity. Social reproduction is consequently linked to value production in society. The workers not only reproduce the household and the individuals, but also society as a whole. In addition, the analysis shows, on the level of individual employers, how the demand for private care and domestic work is produced in a contemporary Finnish context through a combination of different structural factors. The private day care allowance and the tax reduction are practices through which the state encourages private employment. Cuts to social and health care services cause unavailable public day care. The precarisation of work life and the gendered division of labour in the household makes combining family with work harder for (female) informants. What is bought is mainly inexpensive time, which is spent together with the children or in order to work for longer hours. Finally the thesis examines how affects are manifested in the relationship between workers and employers, through everyday boundary making practices in the private household. The relationship shows the imprint of social power structures and of mutual but also asymmetric dependence, which is expressed through ambivalences and tensions. The precarious juridical position of the worker implies a conditional character for the relationship. The social order is re-created through everyday practices, such as a worker disappearing when guests enter the house, or a worker who stays longer to care for the children when the employer once again is working over-time. The analysis is situated in a context defined by contemporary capitalism, in which migrating persons are produced as flexible, inexpensive workers and reproductive labour is poorly valued. This context make up the frame for the affective reactions of the workers. The analysis emphasises that the demand for private care and domestic labour depends on high income earners who receive subsidises and allowances for employing. In addition, it requires the production of a flexible feminine migrant labour force, which perform diverse work tasks in exchange for a low salary.