Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Informations- och kommunikationsrätt"

Sort by: Order: Results:

 • Hitruhin, Mikael (2022)
  Geneettinen tieto muodostaa monella tapaa uniikin henkilötietoryhmän. Ensinnäkin henkilö jakaa geneettistä tietoa lähisukulaistensa kanssa. Toiseksi perinnölliset sairaudet periytyvät geeneissä vanhemmilta jälkipolville. Yhdessä nämä kaksi havaintoa geneettisistä tiedoista muodostavat tilanteen, jossa vanhempien tai muiden henkilön sukulaisten geneettisistä sairauksista voi tehdä arvioita henkilön omasta riskistä sairastua geneettiseen sairauteen. Yleensä tieto geneettisistä sairauksista kulkee suvussa, jolloin sukulaiset voivat varautua mahdollisiin sairauksiin. Ulkomaalaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin ollut tapauksia, joissa henkilö on tahallaan jättänyt kertomatta sukulaisilleen periytyvästä sairaudesta sekä estänyt terveydenhoidon ammattilaisia ilmoittamasta sairaudesta sukulaisilleen vedoten potilaan yksityisyyden suojaan. Tämän pro-gradu tutkielman tarkoitus on arvioida geneettistä tietoa säätelevän lainsäädännön verkkoa ja arvioida millainen oikeus potilaan sukulaisilla on potilaan geneettiseen tietoon. Kyseessä on potilaan oikeuden yksityisyyteen sekä potilaan sukulaisten tiedonsaantioikeuden välisestä kahden perusoikeuden kollisiotilanteesta, jota on arvioitava usean eri lain ja mahdollisen luovutusperusteen näkökulmasta. Tutkimuskysymystä arvioidaan sekä voimassaolevan oikeuden että tulevan genomilainsäädännön näkökulmasta. Tutkimuksen tukena käytetään myös vertailukohtana ulkomaalaista oikeuskäytäntöä etenkin Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista. Tutkielmassa käsitellään myös kysymykseen läheisesti liittyvää kysymystä henkilön oikeudesta olla tuntematta omia geneettisiä tietojaan. Geneettisten tietojen luovutuksessa potilaan sukulaiselle on myös kunnioitettava potilaan sukulaisen oikeutta olla tietämättä omista geeneistään, mikäli potilaan sukulainen ei näitä tietoja halua vastaanottaa. Koska terveydenhoidon ammattihenkilön on hyvin haastavaa selvittää, haluaako potilaan sukulainen vastaanottaa geenitietoja vai ei, on kyseisen oikeuden merkitys luovutustilanteissa huomioitava.
 • Siintola, Saara (2023)
  The purpose of my thesis is to study the interrelationship between privacy and competition law in the context of the digital economy by evaluating both current and possible future paths of development. A starting point for the research is the assumption that digitisation and datafication have transformed market dynamics and created a pressure to integrate perspectives from the traditionally separate regimes of privacy and competition law. The research mixes doctrinal and legal theoretical methods to figure out how the privacy-competition law interrelationship has been construed in the EU competition case law so far, and how it should ideally be developed in the future, from the perspective of the goal of non-dominance, a conception of freedom developed within the political philosophy of republicanism which I argue forms the main underlying objective of both privacy and competition law. I will argue that developments in the case law show a continuous movement away from so-called separationists accounts of the privacy-competition interrelationship towards increasing integrationism. I will further argue that this is, especially if combined with new data-centered special legislation, the likely optimal development from a non-dominance point of view.
 • Välimäki, Sara (2022)
  Tiivistelmä - Referat - Abstract In the modern European data economy two central ideals are in tension. Collection and processing of personal data is central to the commerce, development and innovation in Europe, but these interests must be balanced with robust protections for the human right to privacy. Anonymisation of personal data has been seen by some to have high potential to ease the tension between the interest to use data and the protection of the individual’s privacy. This approach has been examined by many European actors, including Data Protection Authorities. Further, there is precedent of anonymisation being interpreted as an equal alternative to erasure, in a specific case after a right to erasure request was made by a data subject in a commercial relationship. In this thesis I discuss anonymisation in the European data law, and specifically whether the approaches that promote the view that anonymisation can be understood as an erasure alternative are in line with the European Data law. I examine anonymisation with a dogmatic method and connect the legal understanding to perspectives of how anonymisation and erasure are understood in data science. To discover whether these approaches are incompatible with the European data law, I pose the question of whether anonymisation fulfils the protections laid out in Article 17 of General Data Protection Regulation (EU) 2016/679. To answer this question, I define the framework of successful application of the protections of the right to erasure, and with this methodology comparatively analyse erasure and anonymisation against the common criteria. It emerges that the concept of anonymisation is not clearly defined by the European primary sources, and further that the Data Protection Authorities’ approaches vary. Concepts of personal data and anonymous data are not in symmetry, and there is grey area around these terms. European legal understanding anonymisation as a concept, and to a lesser degree erasure, are distanced from the data science understanding of the terms. Developing a more nuanced understanding of anonymisation, both as a concept and its types and goals specifically, would provide tools for the European Data Law to create a more robust and future-proof legal framework. These findings show that European Data Law develop a more full and nuanced understanding of these concepts and their connections. In this way, the European Data Law could foster a bright, secure and balanced legal framework, creating opportunities and security for both data subjects and data controllers alike.
 • Calderón, Aparna (2020)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Post the financial crisis of 2008, European Union has introduced a plethora of laws to reform the financial system and make it further resilient. While the crisis led to financial reforms that have created heavy load of compliance, it also created a field for innovation led financial services called Fintech. In the post-Covid-19 era, the need for financial institutions and supervisors to speedily and efficiently deal with compliance has become more pronounced, as they brace for the impact of pandemic and focus on other critical tasks. The combination of regulatory compliance load on one side and innovation on other side have made the role of AI critical to regulatory compliance and supervision. On this premise, the thesis discusses existing role of AI and the challenges in successful deployment of AI where it can be scaled to exploit all its abilities. The challenges in deployment of AI are two fold – one that relate to its role in compliance with financial governance framework including AML, PSD2, MiFID II and GDPR etc. requirements, and other that deals with the role of AI within compliance procedures such as reporting, following up with regulatory requirements and policies etc. The discussion aims to identify the gaps in technology such as black box problem and inductive bias in AI, as well as regulatory framework that hamper the deployment and exploitation of AI in compliance and supervision of financial institutions. At the same time, innovations such as RegTech and SupTech enable AI to provide fast solutions to banks, Fintech and supervisory authorities. The technological and regulatory challenges of AI are identified by doing empirical research and applying legal dogmatics, as well as considering socio-economic factors affecting the financial industry. The discussion also notes the vision of a Digital Europe and how the recently announced policy discussions such as the AI strategy, Data Strategy, Cloud Initiative, Digital Finance Strategy etc make a profound impact on the gaps identified, but also leave exposure to other possibilities such as lengthy process of adoption, implementation and testing of these policies. The discussion concludes that successful adoption of the proposed laws, provisions for financial industry in the AI strategy and new and innovative methods such as data ethnography can together solve the technological and regulatory challenges identified as hinderance to scaling up AI role in regulatory compliance.
 • Kuusikoski, Aaro (2019)
  Rekisterinpitäjän on informoitava henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjä, joiden henkilötietoja se kerää ja käsittelee. Kyse on rekisterinpitäjän informointivelvollisuudesta. Henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä informoiminen on yksi henkilötietojen suojaa koskevan perusoikeuden keskeisimpiä aspekteja, minkä vuoksi rekisteröityjen informoiminen on merkittävää. Ilman henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota rekisteröidyn on mahdotonta tietää, kuinka ja mihin hänen henkilötietojaan käytetään tai on jo käytetty. Lisäksi, rekisteröidyt voivat käyttää heille suotuja tietosuojaa koskevia oikeuksiaan ainoastaan, jos he ovat tietoisia tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus on yksi yleisen tietosuoja-asetuksen läpinäkyvyysvaatimuksista ja siitä säännellään asetuksen 12–14 artikloissa. Tietosuoja-asetuksen myötä informointivelvollisuuden sisältö tarkentui ja sen sisältämien vaatimusten määrä kasvoi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella informointivelvollisuutta ja selventää velvollisuuteen liittyvää oikeustilaa. Tutkimuksessa on tarkoitus käydä läpi informointivelvollisuuden tuomia vaatimuksia ja selvittää, miten rekisterinpitäjä voi toimittaa henkilötietojen käsittelyä koskevan informaation rekisteröidylle tietosuoja-asetuksen 12.1 artiklan vaatimalla tavalla asianmukaisesti. Tutkimusmetodina hyödynnetään lainoppia eli tutkielmassa tulkitaan ja systematisoidaan informointivelvollisuutta ja sitä koskevaa oikeustilaa. Tutkimuksen keskeisimpiä lähteitä ovat erilaiset, pääosin EU-oikeudelliset lähteet, kuten Euroopan unionin tuomioistuimen ja kansallisten tietosuojaviranomaisten ratkaisukäytäntö, unionin virallislähteet sekä aiheen kannalta relevantti kirjallisuus. Rekisterinpitäjän tulee toimittaa informaatio rekisteröidylle läpinäkyvästi eli rekisteröidyn tulee informaation perusteella ymmärtää, miten ja mihin tarkoituksiin hänen henkilötietojaan kerätään ja käsitellään. Jotta tämä informointi olisi läpinäkyvää ja jotta rekisterinpitäjä pystyisi täyttämään informointivelvollisuutensa, sen on otettava huomioon useat tietosuoja-asetuksen vaatimukset sekä erilaisiin henkilötietojen keräys- ja käsittelytoimintoihin liittyvät tapauskohtaiset erityispiirteet. Tapauskohtaisina erityispiirteinä tulee ottaa huomioon toimenpiteiden ja keinojen, joilla käsittelyä koskevat tiedot toimitetaan rekisteröidylle, asianmukaisuuteen vaikuttavat seikat. Tietosuoja-asetuksen vaatimusten lisäksi toimenpiteiden asianmukaisuuteen vaikuttavat esimerkiksi henkilötietojen keräämis- ja käsittelytilanteen ympäristö ja osapuolet, käsittelytarkoitukset sekä käsittelyn laajuus ja luonne. Näitä seikkoja tulee arvioida riskiperustaisesti. Mitä riskipitoisempaa rekisterinpitäjän toteuttama henkilötietojen kerääminen ja käsitteleminen on, sitä enemmän ja läpinäkyvämmin sen on otettava rekisteröidyn informoiminen omassa organisaatiossaan huomioon. Informointivelvollisuuden täyttämisessä tietosuoja-asetuksen vaatimusten ja riskiperustaisen lähestymistavan huomioiminen on erittäin tärkeää. Havaintojeni perusteella voidaan myös todeta, että informointivelvollisuuden täyttämiseksi rekisterinpitäjän kannattaa rakentaa tietosuojainformaatio monitasoisesti. Monitasoista tietosuojainformaatiota rakentaessa olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota ensimmäisen tiedotustavan toimivuuteen, jotta rekisteröity ymmärtää informaation olennaisimmat seikat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Edelleen, rekisterinpitäjän tulisi hyödyntää erilaisia sähköisiä ja ei-sähköisiä keinoja monipuolisesti laatiessaan ja toimittaessaan tietosuojainformaatiota rekisteröidylle. Ennen henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä sekä sen aikana, rekisterinpitäjän tulee arvioida omia tietosuojatoimintojansa esimerkiksi kiinnittämällä huomiota rekisteröityihinsä ja käsittelytilanteeseen sekä testaamalla valitsemiansa toimenpiteitä. Tällä tavoin rekisterinpitäjä voi varmistaa ja osoittaa informaationsa läpinäkyvän toteutumisen. Informointivelvollisuuden merkitys henkilötietojen suojan osalta on siis olennainen, muun muassa juuri siksi, että se mahdollistaa muiden rekisteröidyille myönnettyjen oikeuksien käyttämisen. Tulevaisuudessa käsittelystä informoimisen merkitys saattaa edelleen kasvaa, mikäli henkilötietojen suoja saa Euroopan unionin tuomioistuimessa ja kansallisten tietosuojaviranomaisten ratkaisuissa edelleen viimeaikaisen käytännön mukaisesti suuren roolin.
 • Sydänmaanlakka, Saana (2023)
  Tutkielmassa tarkastellaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia edellytyksiä automaattiselle päätöksenteolle ja verrataan näitä kansalliseen terveydenhuollon sääntelykehikkoon. Tutkielmassa tunnistetaan tekoälyn käyttöönotolle ennakoivassa palveluntarjonnassa terveydenhuollossa liittyviä riskejä esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, oikeusturvaan ja henkilötietojen suojaan liittyen. Näihin teemoihin liittyvää sääntelyä on runsaasti sekä EU-oikeuden, kansallisen oikeuden, että kansainvälisen oikeuden kentällä. Tutkielmassa esitetään, että tekoälypohjaisten järjestelmien käyttöönotto terveydenhuollon palveluntarjoamiseen edellyttäisi erityissääntelyä, joka huomioisi säännöskokonaisuuden, tekoälyjärjestelmien erityisen luonteen sekä erityiset riskit terveydenhuollon kontekstissa. Tutkielmassa tuodaan esille sääntelyn soveltumattomuus tekoälypohjaisten ratkaisujen ongelmien ehkäisyssä. Lopputuloksena muodostetaan kuvaus siitä, millaisilla juridisilla ratkaisuilla tekoälyjärjestelmien käyttö olisi mahdollista terveydenhuollon palveluiden tarjoamisessa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tavoitteiden ja siitä seuraavien kustannushyötyjen saavuttamiseksi. Näiden sääntelyratkaisujen ytimessä on niissä määritellyt suojakeinot rekisteröityjen oikeuksien suojaamiseksi. Tutkielmassa tarkastellaan yksilön itsemääräämisoikeuteen ja ihmisen interventioon nojaavien suojakeinojen toimivuutta tekoälyratkaisujen käyttöönotossa. Tietosuojajuridiikan itsemääräämisoikeutta ja tiedonsaantioikeuksia korostavaa kehystä verrataan kansalliseen lääkintäoikeuden perinteeseen potilaiden itsemääräämisoikeudesta, sekä kansalliseen terveydenhuollon oikeussuojajärjestelmään.
 • Häikiö, Aura (2022)
  Henkilötietojen suoja on tunnustettu omana perusoikeutena Euroopan unionissa, ja tietosuojasääntely on noussut merkittävään asemaan henkilötietojen moninkertaistuneen keräyksen ja käsittelyn myötä. On tärkeää, että henkilötietojen suojaa turvaava sääntely pysyy ajan tasalla teknologisen kehityksen kanssa. Euroopan unioin yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi vuonna 2018 ja rekisteröidyille säädettiin siinä uusi oikeus siirtää tiedot rekisterinpitäjältä toiselle, turvaamaan rekisteröityjen oikeuksia. Tutkielmassa tarkastellaan lyhyesti henkilötietojen suojan asemaan Euroopan unionissa ja henkilötiedon käsitettä. Tutkielma keskittyy käsittelemään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tarkoituksena on selventää, miten rekisteröidyn siirto-oikeutta tulisi soveltaa ja mitä edellytyksiä oikeuden soveltamiselle on asetettu. Lisäksi selvitetään, mitä velvoitteita siirto-oikeus tuo rekisterinpitäjille. Tutkielmassa on haluttu ottaa selvää, miten siirto-oikeutta on todellisuudessa sovellettu. Tutkielmassa on siksi hyödynnetty erinäisiä tutkimuksia, joissa on tarkasteltu siirto-oikeuden käyttämistä tosielämässä. Näiden tutkimusten avulla pyritään luomaan katsaus siihen, miten siirto-oikeutta on käytännön tasolla sovellettu ja minkälaisia haasteita siihen on liittynyt. Tutkielmassa luodaan katsaus myös siirto-oikeuden ja kilpailuoikeuden suhteeseen. Lopuksi pyritään löytämään keinoja, miten siirto-oikeutta voitaisiin kehittää, jotta sen koko potentiaali saataisiin rekisteröityjen ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Tutkielmasta selviää, että siirto-oikeuteen liittyy nykyisellään tiettyjä epätäsmällisyyksiä ja haasteita. Vaikuttaa siltä, että oikeutta on rekisteröityjen taholta käytetty melko vähän, mutta tutkituissa tapauksissa rekisteröity on pystynyt saamaan itseään koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä. Harva rekisterinpitäjä on kuitenkaan mahdollistanut henkilötietojen siirtämisen suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.
 • Joki, Jami (2024)
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tutustua (right of access) häntä koskeviin tietoihin, joita rekisterinpitäjä käsittelee. Tästä henkilötietojen tarkastusoikeudesta säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa. Tutkielmassa tarkastellaan rekisteröidyn tarkastusoikeuden rajoja lainopin keinoin. Tutkielma koostuu kahdesta pääasiallisesta tutkimuskysymyksestä. Ensiksi tarkastelussa on henkilötietojen määritelmä, sillä tarkastusoikeuden rajojen ymmärtämistä varten on tiedettävä, mitä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetaan henkilötiedoilla. Toiseksi tutkielmassa selvitetään tarkastusoikeuden toteuttamista koskevien säännösten sisältöä ja tunnistetaan niistä tarkastusoikeutta rajoittavia tekijöitä. Kysymyksiä tarkastellessa mukana kulkee tietosuojalainsäädäntöön sisältyvä läpinäkyvyysperiaate. Tutkielmassa esitetään, että henkilötietojen määritelmä vaikuttaa keskeisellä tavalla rekisteröidyn tarkastusoikeuden rajoihin. Tietosuojalainsäädännössä henkilötiedot ymmärretään erittäin laajasti ja määritelmän alle kuuluvien tietojen moninaisuus haastaa rekisterinpitäjiä tarkastuspyyntöihin vastattaessa. Tutkielma onnistuu tunnistamaan useita yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä, jotka rajoittavat rekisteröidyn tarkastusoikeutta. Merkittävimmät havainnot liittyvät rekisterinpitäjän toimintaan ilmeisen kohtuuttoman tai perusteettoman pyynnön tilanteessa sekä oikeuksien väliseen intressipunnintaan. Tarkastusoikeutta ei saa käyttää väärin, eikä oikeus käsiteltävien henkilötietojen jäljennökseen saa haitata muiden oikeuksia ja vapauksia. Tarkasteltavasta unionin oikeuskäytännöstä kuitenkin selviää, että rajoituksia rekisteröidyn oikeuksiin on tulkittava suppeasti. Tulkinnassa on erityisesti huomioitava tietosuoja-asetuksen tavoitteet ja asetuksella suojeltavat perusoikeudet.
 • Antikainen, Annika (2021)
  Vihapuheelle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, mutta käytännössä siihen on perinteisesti katsottu sisältyvän rasistinen tai syrjivä elementti. Tällainen elementti korostuu etenkin ryhmiin kohdistetussa vihapuheessa siinä missä yksilöön kohdistetussa vihapuheessa voi korostua myös kunnian ja maineen loukkaaminen, mahdollisesti jopa ilman syrjintäelementtiä. Vaikka vihapuhe itsessään ei ole uusi ilmiö, viestinnän keskittyessä entistä enemmän sosiaalisen median alustoihin, myös vihapuheen määrä on yleistynyt sosiaalisessa mediassa. Tätä voidaan kenties ainakin osittain selittää sillä, että verkossa käyttäjillä on mahdollisuus verhoutua anonyymien nimimerkkien taakse. Toisaalta sosiaalisen median luonteeseen kuuluu, että nimenomaan käyttäjät viestivät ja tuottavat sisältöä alustalla itse alustan roolin jäädessä passiiviseksi sisällöntuotannon suhteen. Tämän vuoksi kysymys ensinnäkin siitä, millainen poistamisvastuu sosiaalisen median alustalla on muiden julkaiseman tai levittämän vihapuheen poistamisesta sekä toiseksi siitä, pitäisikö tämän poistamisvastuun olla ankarampi, on ajankohtainen. Kyse sosiaalisen median alustoille kohdistetuista velvoitteista vihapuhesisällön torjumiseksi liittyy olennaisesti perus- ja ihmisoikeutena turvattuun sananvapauteen ja sen rajoittamiseen. Sananvapautta voidaan kuitenkin rajoittaa tietyn edellytyksin. Tällaisissa tilanteissa toistensa kanssa jännitteessä olevat perus- ja ihmisoikeudet tulee pyrkiä tasapainottamaan niin, että kumpikin voisi toteutua mahdollisimman täysimääräisesti. Vihapuheen kontekstissa muita tällaisia relevantteja perus- ja ihmisoikeuksia ovat muun muassa yksityisyyden tai yksityiselämän suoja sekä syrjinnän kielto. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin selvittää, millainen poistamisvastuu sosiaalisen median alustalla on kolmannen tuottaman vihapuhesisällön torjumisessa sekä pitäisikö tällaisen vastuun olla ankarampi vihapuheen uhrien perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Tällaisina vihapuheen uhrin kannalta merkittävinä perus- ja ihmisoikeuksina tutkitaan yksityiselämän suojaa ja syrjinnän kieltoa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisäksi selvittää, olisivatko tällaiset ankarammat poistamisvelvoitteet ongelmallisia sananvapauden kannalta. Tutkielmassa tarkastellaan mahdollista ongelmallisuutta sananvapauden kannalta perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa. Tutkielmassa esitetään myös oikeusvertailevia näkökohtia ja annetaan de lege ferenda -tyylisiä suosituksia siitä, miten sananvapaus pystyttäisiin turvaamaan sosiaalisen median vihapuheen torjumista koskevan poistamisvastuun kontekstissa. Tarkastelun keinot nojautuvat ensisijaisesti lainoppiin. Lähdeaineistona käytetään muun muassa perustuslakia (731/1999), Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, Euroopan ihmisoikeussopimusta sekä sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (917/2014), johon on muun muassa implementoitu EU:n sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi 2000/31/EY sekä audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi 2010/13/EU ja sitä muuttava direktiivi (EU) 2018/1808. Myös kyseiset direktiivit ovat lähdeaineistona, sillä sosiaalisen median kontekstissa eurooppaoikeudellisilla lainsäädäntöinstrumenteilla on jopa kansallista lainsäädäntöä suurempi merkitys. Tarkastelun kohteena on myös joitakin EU:n soft law -instrumentteja. Saksassa huomiota herättänyt verkkovalvontalaki (saksaksi Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ”NetzDG”) velvoittaa muun muassa monia sosiaalisen median alustoja sanktioiden uhalla muun muassa arvioimaan laittomasta sisällöstä saadut ilmoitukset tiettyjen aikarajojen sisällä. Tästä saksalaisesta sääntelystä on nostettu esiin joitakin oikeusvertailevia argumentteja. Euroopan komission ehdotus digipalvelusäädökseksi (COM/2020/825) voidaan nähdä askeleena saksalaisen verkkovalvontalain suuntaan, sillä alustoille ehdotetaan asetettavan ankarampia velvoitteita laittoman sisällön, kuten vihapuheen, torjumiseksi sanktioiden uhalla. ”Erittäin suurille verkkoalustoille”, joihin moni sosiaalisen median alustoista lukeutuisi, on ehdotettu säänneltävän lisävelvoitteita. Käytännössä verkkoalustoille kohdistettujen ankarien velvoitteiden on pelätty johtavan sananvapauden hiljennysvaikutukseen (chilling effect), mikäli sosiaalisen median alustat poistavat sanktioiden pelossa myös laillista sisältöä. Vaikka perus- ja ihmisoikeusvelvoitteet velvoittavat ensi sijassa valtiota, tässä tutkielmassa joudutaan ottamaan kantaa poistamisvastuun kannalta myös siihen, missä määrin yksityisten toimijoiden, kuten sosiaalisen median alustojen, voidaan velvoittaa tai olettaa asianmukaisesti noudattavan perus- ja ihmisoikeuksia sisällön poistamispäätöksissään. Näin ollen tutkielmassa tarkastellaan myös perus- ja ihmisoikeuksien horisontaalivaikutusta. Tutkielmassa tarkastellaan muun muassa sitä, saavatko verkkoalustat käyttöehdoissaan kieltää alustallaan muutakin sisältöä kuin selvästi laitonta sisältöä, kuten selvästi laitonta vihapuhetta. Tarkastelun kohteena on toisaalta myös se, voiko kyseessä olla perustuslain 124 §:n mukainen julkisten hallintotehtävien antaminen muille kuin viranomaiselle tapauksissa, joissa sosiaalisen median alustan ylläpitäjä punnitsee sisällön laillisuutta.
 • Kumpula, Ilkka (2024)
  Perustuslakivaliokunta ei ole arvioinut rikoslain 12 luvun 7 §:n turvallisuussalaisuuden paljastamiskriminalisoinnin perustuslainmukaisuutta sitä säädettäessä. Lakivaliokunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että paljastamiskriminalisoinnin tunnusmerkistön avoimuus voi uhata ilmaisunvapautta. Paljastamiskriminalisoinnin ja sananvapauden välinen ristiriita on aktualisoitunut Viestikoekeskus-jutussa, jossa Helsingin käräjäoikeus on ratkaisullaan arvioinut sananvapautta oikeuttamisperusteena, mutta päätynyt kahden toimittajan osalta syyksilukevaan tuomioon. Tässä tutkimuksessa esitetään, että sananvapauden soveltuminen oikeuttamisperusteena tulee sitoa perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin. Arvioitaessa sananvapauden soveltumista turvallisuussalaisuuden paljastamisen oikeuttamisperusteena keskeisimmäksi rajoitusedellytyksistä osoittautuu suhteellisuusedellytys, joka on ratkaisevassa asemassa sekä kansallisella tasolla että kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämisessä. Rikoslain 12 luvun 7 §:n soveltamisen edellyttämässä suhteellisuuspunninnassa vastakkain asettuvaa sananvapautta ja kansallista turvallisuutta tarkastellaan oikeusperiaatteina, joiden sisältöä määritetään oikeuslähteiden perusteella. Ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämisen näkökulmasta tärkein oikeuslähde on EIT:n EIS 10 artiklaa koskeva ratkaisukäytäntö. EIT:n soveltaman harkintamarginaaliopin vuoksi kuitenkin katsotaan, että yleisistä rajoitusedellytyksistä kansallinen suhteellisuusedellytys asettaa tiukimmat edellytykset sananvapauden rajoittamiselle. Kansallisen turvallisuuden painoarvo osoittautuu tutkimuksessa kansallisessa perusoikeusjärjestelmässä sananvapautta heikommaksi. Tämän painoarvoeron katsotaan johtavan siihen, ettei rikoslain 12 luvun 7 §:n soveltaminen voi useissa sen tunnusmerkistön piiriin kuuluvissa tilanteissa täyttää kansallista suhteellisuusedellytystä. Sananvapaus osoittautuu siten tutkimuksessa voimakkaammaksi turvallisuussalaisuuden paljastamisen oikeuttamisperusteeksi kuin Helsingin käräjäoikeuden Viestikoekeskus-ratkaisulla suorittamassa arviossa.
 • Mäkitalo, Heidi (2022)
  ”Yksityisyydestään huolestuneiden kannattaa aina miettiä mitä sovelluksia puhelimeensa asentaa. Facebookin omistama Instagram myy jopa 79 prosenttia keräämästään datasta – eli tietoja sinun käyttäytymisestäsi.” Näin alkaa Alma Median Mikrobitti -sivustolla 15.3.2021 julkaistu uutinen. Teknologinen kehitys on mahdollistanut se, että miljardit ihmiset omistavat mobiililaitteen ja yhteydenpito on mahdollista ympäri maailmaa. Mobiililaitteet ovat pieniä tietokoneita, jotka kulkevat ihmisten mukana keräten jatkuvasti tietoja käyttäjästään. Tietoja on mahdollista hyödyntää monin eri tavoin. Sijaintitiedon avulla on mahdollista tunnistaa yksittäisiä ihmisiä ja käyttäjät voivat itse luovuttaa henkilötietojaan rekisterinpitäjälle vastineeksi palvelun käytöstä. Lisäksi palvelin kerää käyttäjiensä digitaalista jalanjälkeä eli käyttäjän jokaista digitaalista toimea tarkkaillaan ja analysoidaan. Tietoja voidaan myös myydä eteenpäin, mutta usein tiedot ovat arvokkaita myös tiedot keränneelle, sillä tietojen avulla voidaan kehittää palveluja ja tarjota käyttäjälle entistä parempi käyttökokemus. Mobiilisovellusten tarkoitus on usein saada käyttäjä palaamaan kyseiseen palveluun aina uudelleen. Tiedot, joista on mahdollista tunnistaa yksittäinen henkilö ovat henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja kyseinen asetus asettaa tietyt ehdot, joiden perusteella henkilötietojen käsittely on mahdollista. Henkilötiedot ovat arvokkaita yrityksille ja mobiililaitteen sijaintitietojen hyödyntäminen mahdollistaa uudenlaisia palveluita. Kun automaattisen tekniikan avulla on mahdollista muodostaa tarkatkin tiedot käyttäjästä, voidaan tarjota esimerkiksi kohdennettua mainontaa. Mobiilisovelluksen toiminta tai ehdotettu video ovat suunniteltua perustuen laskelmoituihin oletuksiin ja tarkkoihin tietoihin käyttäjästä, yksityisyyden valitettavan usein jäädessä taka-alalle. Tutkielma käsittelee millä perusteella mobiilisovellukset saavat käsitellä henkilötiedoksi määriteltyä sijaintietoa eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön valossa. Pääasiallisena tutkimuskohteena on sijaintitiedon käsittely suostumusperusteella. Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sijaintitieto on lähtökohtaisesti henkilötietoa. Tutkielma tarkastelee ensin tarkemmin sitä, milloin sijaintitieto on henkilötietoa ja milloin se luokitellaan anonyymiksi tiedoksi. Tutkielmassa käsitellään sijaintitietoon liittyvät käsitteet ja sijaintitietoja analysoidaan erotettuna muista henkilötiedoista niihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi. Näitä erityispiirteitä, kuten erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja käsitellään ja tulkitaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Sijaintitietojen kohdalla tietojen käsittely on usein laajamittaista ja jatkuvan sijaintitiedon käsittely vaarantaa käyttäjän yksityisyyden erityisesti, jos kyseisistä tiedoista muodostuu erityisiksi henkilötiedoiksi luokiteltuja arkaluonteisia tietoja. Oikeudet henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen ovat perus- ja ihmisoikeuksia. Tutkielman päätutkimuskysymykset koskevat sitä, milloin ja millä perusteella mobiilisovellukset saavat kerätä eli käsitellä käyttäjiensä sijaintitietoja. Tutkielma tarkastelee siis tietosuojalainsäädännön asettamia rajoja koskien sijaintitietojen käsittelyperusteita keskittyen erityisesti yleisimpään käsittelyperusteeseen eli suostumukseen ja sen ajalliseen ulottuvuuteen. Tarkastelu tehdään mobiilisovellusten näkökulmasta. Tutkielman tarkoituksena on löytää vastaus siihen, miten mobiilisovellus saa käsitellä henkilötietoja, kuten sijaintietoja ja mitkä tilanteet muodostavat ongelmia käyttäjän yksityisyyden kannalta. Tämän jälkeen tutkielmassa käsitellään vielä lyhyesti sitä, miten käyttäjä voi suojautua tietojensa käsittelyltä ja viimeisenä tarkastellaan tarkemmin kaupallisia mobiilisovelluksia.
 • Vergara, Javier (2023)
  In my thesis, I explore the roles and responsibilities of software developers as data controllers under the General Data Protection Regulation (hereinafter ‘GDPR’), focusing on the complexities arising from centralised and decentralised software development processes. I address two research questions: (i) taking into account the factors and considerations specific to centralised and decentralised software development processes, how can the roles and responsibilities of software developers as data controllers be determined under the GDPR? and (ii) how may the unique features of Decentralised Applications (hereinafter ‘dApps’) influence the assignment of data controllership in the context of the GDPR? To answer my research questions, I first start by establishing a comprehensive understanding of some relevant core concepts: data controllership, software development, and the varying levels of centralisation in software development. Thereafter, I analyse the roles of individuals within Software Development Companies, SDAs, open source projects, dApps, and smart contracts. In centralised development, assigning controllership is more straightforward, but some complex situations like joint controllership may arise in certain cases. Decentralised software development processes, like in open source projects, complicates the determination of data controllership due to dispersed decision-making across various roles. Examining these roles and different project categories helps to better understand potential data controllership allocations. Furthermore, I discuss specific challenges in determining data controllership in dApps and smart contracts. The totally decentralised nature of dApps and the immutability of its source code further complicates things when trying to identify a single entity with control over the processing of personal data. Additionally, establishing accountability (which is a cornerstone of data controllership), is difficult without control. Currently, no definitive guidance on this matter exists, suggesting that additional legislation may be needed to address the intricacies of decentralised systems within the context of the GDPR. Throughout my thesis, I emphasise the importance of a case-by-case analysis for determining data controllership, and provide insights into potential assessment outcomes. Overall, my research serves as a foundation for understanding software developers’ roles and responsibilities as data controllers in various development processes under the GDPR.
 • Haijanen, Henrik (2024)
  Tutkielmassa tarkastellaan evästemaksumuureissa annettavan suostumuksen pätevyyttä sen suhteessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiin suostumuksen edellytyksiin sekä EU:n perusoikeuskirjan mukaiseen henkilötietojen suojaan. Tutkielmassa pyritään selvittämään, voidaanko suostumus antaa evästemaksumuurissa ensinnäkin loukkaamatta henkilötietojen suojaa perusoikeutena ja toisaalta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan vapaaehtoisesti ja pätevästi. Evästemaksumuuri on malli, jossa palvelua tarjotaan käyttäjille, joko rahallista korvausta vastaan tai sillä ehdolla, että käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn esimerkiksi markkinointitarkoituksiin. Malli tekee siis suostumuksesta henkilötietojen käsittelyyn tosiasiallisesti toisen mahdollisista vastasuorituksista palvelun käyttämiselle. Tämä voidaan katsoa ongelmalliseksi perusoikeustasoisen henkilötietojen suojan kannalta. Tutkielmassa arvioidaan evästemaksumuureissa annettavaa suostumusta ensinnäkin sen suhteessa henkilötietojen suojaan perusoikeutena. Henkilötietojen suoja on perusoikeus, joten siitä luopuminen ei ole mahdollista. Toisaalta henkilötiedot eivät ole EU:ssa hyödykkeitä. Tutkielmassa arvioidaan näiden seikkojen yhteensopivuutta evästemaksumuurien kanssa. Tutkielmassa tarkastellaan myös laajemmin evästemaksumuureissa annettavan suostumuksen pätevyyttä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Mallissa annettua suostumusta arvioidaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisten edellytysten mukaisesti ja etenkin suostumuksen vapaaehtoisuuden edellytyksen osalta. Tutkielmassa tarkastellaan suostumuksen vapaaehtoisuutta neljän arviointikriteerin kautta: suostumuksen ehdollisuus, selkeä epäsuhta osapuolten välillä, haitta suostumuksesta kieltäydyttäessä tai suostumus peruutettaessa ja suostumuksen tarkkuus. Tutkielmassa esitetään, että evästemaksumuureissa annettava suostumus on mahdollista antaa loukkaamatta henkilötietojen suojaa perusoikeutena, koska suostumuksella ei tosiasiallisesti luovuteta henkilötietojen suojaa. Tutkielmassa esitetään myös vapaaehtoisen ja pätevän suostumuksen antamisen olevan mahdollista evästemaksumuureissa tunnistaen siihen liittyvät ongelmakohdat esimerkiksi tietoisen suostumuksen hankkimisen osalta.
 • Venizelakos, Aristidis (2024)
  This thesis examines the principle of the Brussels Effect and its impact on privacy law and regulation between the EU and the US. The thesis explains how the Brussels Effect is the premise that the rules and regulations originating from Brussels have penetrated many aspects of economic life both inside and outside the EU through the process of “unilateral regulatory globalization”. It is argued that the US simply cannot afford to bypass the large internal market of the EU, and this gives US companies and regulators the incentive to conform with these EU standards. Furthermore, when it comes to global data transfers the EU primarily regulates an “inelastic” consumer market, which cannot simply be avoided or diverted to another jurisdiction due to the GDPR’s extraterritorial scope. Although a Brussels Effect clearly exists, this does not mean that it always results in compliance and the protection of data subject rights in daily practice. This proposition is supported by analysing a data subject complaint filed against Airbnb and by considering Article 22 of the GDPR, including the regulation of automatic decision making and profiling technologies. Ultimately, Schrems II and its finding which were reflected in the Trans-Atlantic Privacy Framework, are analysed to support the argument that the Brussels Effect is still operating strongly but its real impact can only be assessed after the Trans-Atlantic Privacy Framework has been implemented and operating in practice for a sufficient period.
 • Zhakhina, Saltanat (2019)
  The purpose of the thesis is to assess the compatibility of the business model of providing free online services in exchange for processing of the personal data for advertising purposes, in particular for the Online Behavioural Advertising purpose, with the GDPR. Online Behavioural Advertising is a main way through which the free online services are funded. At the same time large-scale personal data collection and intrusive profiling, the controllers engage into pose significant risks for the rights of the data subjects. Empirical findings show that the companies using such business model oftentimes collect large amount of personal data in violation of GDPR. In addition, the researchers highlight the power asymmetries between the large online platform and the data subjects. Therefore, whether such a business model is compatible with the GDPR from legal perspective is of a particular importance. The first part of the thesis focuses on the lawfulness of the existing data collection practices in the context of the business model in question. The second part of the thesis discusses the profiling and data sharing in the context of such model and the third part focuses on the principles of the data protection by design and by default. The mentioned legal provisions are analysed with the focus on their compatibility with the business model in question. The research found that the business model seems to be compatible with the GDPR in a sense that it is in principle possible to comply with its requirements for the controllers. Such a compliance however would likely lead to a decrease in revenue for the controllers who relied on unsuitable legal basis or who manipulated users into giving away more PD. At the same time such a compliance still would not give the effective protection to the data subjects’ rights due to the lack of more explicit, precise and specific rules in GDPR.
 • Heikkinen, Tatjaana (2023)
  The European Convention on Human Rights (ECHR) guarantees everyone’s right to freedom of expression under article 10. Freedom of expression can be restricted if the restriction is prescribed by law, pursues a legitimate aim, and is necessary in a democratic society. The European Court of Human Rights (ECtHR) handles cases concerning article 10 frequently and some of these cases concern hate speech and genocide denial. This thesis seeks to discover how the ECtHR has handled cases relating to the holocaust denial and the denial of the Armenian genocide. This thesis will thus describe and analyse the relevant case law. This thesis will also attempt to uncover if the ECtHR approaches the two genocides in a similar manner, or whether the examination of the relevant cases indicates that a hierarchy of genocides exists in the ECtHR case law. The ECtHR has handled several cases relating to holocaust denial, whereas case law relating to the Armenian genocide is few. In a majority of holocaust denial cases the ECtHR has found no violation of article 10 and many forms of denialistic speech are not protected by the ECHR. In denial cases concerning the Armenian genocide, the ECtHR has found a violation of the applicant’s freedom of expression. Therefore, denialistic speech relating to the Armenian genocide is permitted. An examination of the case law indicates that the holocaust is in an elevated position. The ECtHR recognises the holocaust as a clearly established historical fact, however the Armenian genocide is not recognised as such. Furthermore, article 17 is often applied either directly or as an interpretive tool in the examination of the holocaust case law. The ECtHR has stated in a majority of holocaust denial cases that the application has been manifestly ill-founded or incompatible ratione materiae with the provisions of the ECHR in light of article 17 of the ECHR. Article 17 is not applied customarily in the Armenian genocide denial related case law. Incitement to hatred is presumed in cases of holocaust denial, but the same assumption does not apply in relation to the Armenian genocide. Victims of the holocaust and their right to their dignity are also customarily referenced in the judgments. The ECtHR case law has made it more difficult to apply the same protections to the victims of the Armenian genocide. It therefore seems that there exists a hierarchy of genocides in the ECtHR case law.
 • Pfau, Diana Victoria (2021)
  Surveillance Capitalism, as described by Shoshana Zuboff, is a mutation of capitalism in which the main commodity to be traded is behavioural surplus, or personal data. As the forming of Surveillance Capitalism was significantly furthered by Artificial Intelligence (AI), AI is a central topic of the thesis. Personalisation that will oftentimes involve the use of AI tools is based on the collection of big amounts of personal data and bears several risks for data subjects. In Chapter I, I introduce the underlying research questions: Firstly, the question which effects the use of AI in Surveillance Capitalism has on democracy in the light of personalisation of advertisement, news provision, and propaganda. Secondly, the question whether the European Data Protection Regulation (GDPR) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union react to these effects appropriately or if there is still need for additional legislation. In Chapter II, I determined a working definition of Artificial Intelligence. Additionally, the applicability of the GDPR together with potential problems are introduced. A special focus here lays on the underlying rationale of the GDPR. This topic is evaluated on several occasions during the thesis and reveals that the focus of the GDPR on enabling the data subject to exercise control over his or her information conflicts with the underlying rationale of Surveillance Capitalism. In Chapter III, four steps of examination follow. In a first step,I introduce the concept of Surveillance Capitalism. Personalized advertisement together with consent as a legal basis for processing of personal data are examined. During this examination, profiling, inferences, and the data processing principles of the GDPR are explored in the context of personalisation and AI. A focus in this examination is the question how individuals and democracy can be impacted. It is found that there is a lack of protection when it comes to the use of consent as a legal basis for privacy intrusive personalized advertisement and it is likely that the data subject will not be able to make an informed decision when asked for consent. Data minimisation, purpose limitation and storage limitation as important data processing principles proof to be at odds with the application of Artificial intelligence in the context of personalisation. Especially when it comes to the deletion of data further research in AI will be necessary to enable the adherence to the storage limitation.In a second step, I examined personalized news and propaganda according to their potential impacts on individuals and democracy. Explicit consent as a legal basis for processing of special categories is examined together with the concept of data protection by design as stipulated in article 25 GDPR. While explicit consent is found to likely suffer from the same weaknesses as the “regular consent”, I proposed that data protection by design could solve some of the arising issues if the norm is strengthened in the future.In a third step, I evaluate whether the right to receive and impart information laid down in the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides for a right to receive unbiased, or unpersonalized, information. While there are indications that such a right could be acknowledged however, its scope is unclear so far. In a fourth step, I examine the proposal for a European Artificial Intelligence Act with the unfortunate outcome, that this Act might not be able to fill the discovered gaps left by the GDPR. I conclude that, taking into consideration all findings of the research, the use of AI in personalisation can significantly harm democracy by potentially impacting the freedom of political discourse, provoking social inequalities, and influencing legislation and science through heavy investment and lobbying. Ultimately, the GDPR does leave significant gaps due to the incompatibility of underlying rationales of the GDPR and Surveillance Capitalism and there is a need to protect data subjects additionally. I propose that future legislations on the use of AI in personalization should react appropriately to the rationale of Surveillance Capitalism.
 • Sanmark, Wilhelm (2021)
  Whether online intermediaries should be held responsible for user-uploaded content is one of the earliest conundrums of Internet law. Since the 1990s, the prevailing model has been to exempt online intermediaries from liability for third-party infringements as long as they conform to certain conditions. Recently, calls to expand intermediary liability has intensified both in the U.S. and the EU. Adversaries of the safe harbor regulation claim that the current laws have gone too far and favor intermediaries unfairly. The aim of the thesis is to analyze the validity of the calls to abolish safe harbors. The intent is to do so by investigating how the safe harbors work, why they exist, how they will develop in the future, and what to consider if the procedures were to be changed. The methods chosen are doctrinal research and comparative analysis. The reason for using both methods is that it will provide a deeper understanding of why safe harbors exist and additional arguments for the analysis. I have chosen to compare the U.S. and the EU intermediary liability regimes because of the vast amount of information available, their close historical ties, and the relevance of respective markets. The question of whether intermediary liability safe harbors should exist or not boils down to which fundamental rights the legislators want to emphasize and protect. All of the involved parties have their own set of competing interests and any decision is going to favor someone. There are three ways to go about changing how intermediary liability works. The first option is to provide intermediaries complete insulation from liability, the second option is to introduce safe harbors that are conditional or to adjust existing conditions, and the third option is to introduce strict liability to intermediaries. The first two options already exist in the U.S. and are proven to work. The procedures are not flawless, but at least they conform to fundamental rights fairly well. Introducing strict liability to intermediaries would more than likely lead to ex-ante content blocking, thus violating freedom of expression to an unjustifiable extent.
 • Cordova Ramirez, Jorge (2023)
  The interest of this thesis is to investigate how the transparency framework of the GDPR is able to support effective accountability of ADM systems. To do this, I pose the following question: What are the limits of the transparency framework, presented in the GDPR, to effectively achieve accountability of automated decision-making systems? ADM is nowadays used to decide on many aspects of our lives. With the employment of algorithmic technologies, such as ML, these systems are now able to use available data as a defining factor for future decisions. Compared to human decision-making, ML-based ADM can be more efficient and save resources for businesses and governments. However, these systems have their own risks. They can be opaque about how data is processed and what are the reasons behind their decisions. This opacity gives systems’ owners the opportunity to have undesirable powers over individuals. In fact, even unintentionally, sometimes algorithmic decision systems can be biased and result in unfair or discriminatory decisions due to their technically complex nature. To counteract such information and power asymmetries between decision-makers and subjects, the demanded solutions have long been, transparency and accountability. The former to access and observe systems, and the latter to justify, challenge, and correct them. These ideals have been adopted by the GDPR as guiding data protection principles underlying the regulation framework. In this work, I observe that the GDPR protects individuals’ rights and freedoms by guaranteeing accountable ADM. But at the same time, accountability goals are dependent on how the regulation supports systems’ transparency. Thus, to determine the success of accountability, the transparency platform should be assessed. For this assessment, I start by setting a theoretical baseline, namely, the necessary level of transparency required to achieve the accountability of ADM systems. Based on the work of other authors, I establish that the legislation should optimally provide for transparency to; detect and correct potential discrimination, justify decisions, and allow contestation and correction of these decisions when necessary. Additionally, this baseline contains specific elements of ADM systems that should be allowed to be evaluated for such accountability. Against this background, an analysis of the law is performed to test to what extent can the GDPR’s transparency framework attain the standards set in the baseline. The analysis includes articles 12, 14, 15, 22, 25, and 35, for considering those with the most significant transparency implications for ADM. After looking at the content of the law, in conjunction with interpretations offered by EU authorities and the legal theory. The findings of the test are that the GDPR contains important individual rights to contest and correct decisions. However, the law has some phrasing limitations that result in a constraint to offer the disclosure of the elements necessary for the proper justification of decisions. Making it difficult for individuals to enforce their rights. Furthermore, the legislation lays data controllers’ obligations to continuously evaluate systems to assess and address their potential risks. As well as an obligation to design for more transparent and accountable systems. These could aid in the detection and correction of potential discrimination. Yet, these obligations are also limited by the text of the law to effectively offer less opaque and complex ADM systems. As a result, I conclude that, while the GDPR offers significant steps towards accountability. Its transparency framework is still limited to support the evaluation, justification, and thus, correction of complex ADM systems and their decisions. Significantly diminishing the legislation’s accountability promises.
 • Kapustin, Aleksei (2021)
  This research is focused on how effective the “right to contest” enshrined in recital 44 of the Digital Services Act is at protecting freedom of expression in online environments, namely, on social media platforms. The Digital Services Act is a proposal for a Regulation by the European Union, designed to harmonize certain aspects of internal market and strengthen the rights of individuals online. Social media platforms, especially those owned by the “Big Tech” companies, have become the center of public discourse. This centralization of public discourse leaves it vulnerable to exploitation by the tech companies. A string of recent events, culminating in the banning of the 45th president of the United States, Donald J. Trump, from Twitter and Facebook, have increased the intensity and volume of debates regarding the role of social media platforms and companies behind them in today’s society. As a result, these platforms find themselves under pressure from various stakeholders. Online platforms have a whole arsenal of tools to limit users, from shadow bans and labelling to de-platforming and demonetization. Moreover, platforms do not seem to have consistent rules regarding content moderation, which further diminishes certainty for all stakeholders involved: the users, the shareholders and state actors. The research aims to find if and how the Regulation tackles issues of social media platform operation. The research is guided by the following research question: does the “right to contest” enshrined in recital 44 and further in the Digital Services Act provide an adequate measure to foster freedom of expression online? The paper consists of the introduction, six parts of the main body and the conclusion. The first part is about history of web services, in which the paper discusses a shift in mentality towards cyber space with rights and responsibilities. The second part briefly touches upon basic challenges of platform governance, discussing issues of jurisdiction and enforcement. The third part describes the risks for society when significant power is concentrated in the hands of “Big Tech” companies. The fourth part focuses on social media platforms, the different ways they exploit users and possible efforts which can be undertaken to limit their negative influence. The fifth chapter is about freedom of expression online, its peculiarities, the practice thereof and reasons to safeguard it. Chapter six dives into detailed analysis of the “right to contest” with provisions which directly or indirectly affect freedom of expression online. The conclusion summarizes the positive and the negative points of the Regulation as regards freedom of expression and other relevant points. The research found that the Digital Services Act is insufficient at fostering freedom of expression online due to lack of provisions explicitly dedicated to safeguarding freedom of expression, in particular disturbing, offensive and shocking content, and its strong reliance on state actors to observe fundamental rights. It was concluded that the Regulation’s primary objective is to set a predictable environment which would allow all stakeholders involved to combat illegal content online. The research question was answered in the negative. Never the less, the redress system proposed by the Regulation for individuals to challenge certain decisions made by platforms was deemed to be effective, despite its numerous shortcomings.