Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Administrative Law"

Sort by: Order: Results:

  • Lemetyinen, Aaro (2023)
    Tutkielman aihe on ympäristöperusoikeuden (PL 20 §) ja omaisuudensuojan (PL 15 §) välinen kehitys perusoikeusuudistuksen jälkeen. Lisäksi tutkielmassa selvitetään kansainvälisesti ja eurooppalaisesti tapahtunutta oikeus ympäristöön -ajatuksen oikeudellistumista ja perustuslaillistumista. Tutkielma on oikeushistoriallinen, ja sen tutkimuskysymys on: ”Miten, ja miksi, ympäristöperusoikeuden ja omaisuudensuojan välinen painoarvo on muuttunut ympäristöperusoikeuden voimassaolon aikana?” Tutkielman metodi on oikeushistoriallinen, ja tutkielman analyysivaihe rajautuu ajallisesti perusoikeusuudistuksen jälkeiseen aikaan eli vuodesta 1995 eteenpäin. Tätä edeltävältä ajalta kuvataan kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus ympäristöön -ajatuksen kehitys, omaisuudensuojan ja ympäristöarvojen välinen asetelma sekä perusoikeusuudistuksen ja siihen liittyvän valmistelutyön ilmentävät muutokset omaisuudensuojan ja ympäristöarvojen välisessä oikeudellisessa aatemaailmassa. Lähdeaineistona toimivat perustuslakivaliokunnan lausunnot ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut. Tutkielmassa hahmotetaan kaksi eri kehityslinjaa, joista ensimmäinen on perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön ilmentävä pidättyvämpi ja ennen perusoikeusuudistusta vallalla olleeseen omaisuudensuojaa korostavaan käytäntöön kiinnittyvä linja. Toinen linjoista on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön ilmentävä linja, joka puolestaan näyttäytyy ympäristöarvoja korostavana ja omaan ratkaisukäytäntöönsä vähemmän lukkiutuneena. Kehityslinjoista molemmat alkavat korostaa ympäristöperusoikeutta viimeistään 2010-luvulle tultaessa. Ympäristöperusoikeus ja omaisuudensuoja ovat tutkimuskohteina olleet suosittuja, mutta oikeushistoriallista tutkielmaa, jossa perustuslakivaliokunnan lausuntoja ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja verrataan keskenään ei ole aiemmin tehty. Tutkielmalle on täten tilausta, ja se tuo ympäristöperusoikeuden ja omaisuudensuojan väliseen diskurs-siin uuden elementin, etenkin, kun tutkielman johtopäätöksinä hahmotetaan kaksi selkeästi toisistaan erottuvaa, mutta vuosien varrella toisiaan lähentyvää omaisuudensuojan ja ympäristöperusoikeuden välisen kehityksen linjaa.