Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mielonen, Teemu (2023)
  The purpose of this thesis was to examine goal orientations and motivational climate in professional ice hockey. Previous studies show that, on average, all study groups, regardless of age, sport, level or gender, were more task-oriented compared to ego-orientation, although field of sports can be considered ego-oriented. We wanted to examine the validity and conceptual accuracy of the most used measuring instruments of goal orientation theory (TEOSQ and POSQ) and motivational climate (PMCSQ-2). In addition, we want to find out which things are important in the motivational climate and also, whether quantitative instruments offer a more task-oriented picture of athletes' motivation compared to a qualitative examination. For this thesis, six professional ice hockey players were interviewed, whose average age at the time of the interview was 27 years. Three of the players have played in the NHL and four have represented Finland in the world championships. All interviewees have played at Finland's highest level in the Liiga. The material for the thesis was collected by interviewing. The interview consisted of a themed and structured interview parts. In addition, quantitative data was collected from the players. The collected interview data were analyzed using thematic analysis. Quantitative data were examined for averages and standard deviations, as well as the relation of quantitative answers to qualitative answers. Found main themes were Effort and improvement, Important Role and Winning. In addition to them, 16 subthemes were observed. An important role meant that the player got enough ice time. Ice time played a central role as something to be pursued and it found to be an ego-oriented phenomenon. Ice time and its distribution maintained a climate of comparison between the players. Taking it away was perceived as a punishment and increasing it as a reward. Distribution of ice time was also seemed to be a way to treat players unequally. An important role in the PMCSQ-2 instrument is supposed to be a task-oriented dimension, but it appears to be ego-oriented in this thesis. The questions from the TEOSQ and POSQ measured task orientation more evenly compared to ego-orientation. Winning was at the core of ego-orientation and trying one's best in the core of task-orientation. Most of the themes were ego-oriented: Two out of three of the main themes and nine out of sixteen of the sub-themes were ego-oriented. PMCSQ-2 almost completely ignores the ice time phenomenon. There is not a single question related to winning in the TEOSQ and only one in the POSQ. Significance of winning as an ego-oriented phenomenon cannot be examined thoroughly with studied measuring instruments.
 • Koskimäki, Kirsi (2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten pelillisyyttä ja leikillisyyttä on tutkittu sosiaalialalla kansainvälisesti. Tutkimuksen tarkoituksena on myös tarkastella sitä, mihin tehtäviin ja millaisin tuloksin pelillisyyttä ja leikillisyyttä on hyödynnetty sosiaalialalla. Tutkimusaineistona on käytetty pelillisyyttä ja leikillisyyttä koskevaa kansainvälistä tutkimusta. Aineisto koostuu 11 kansainvälisestä tutkimusartikkelista, jotka kerättiin elektronisista tietokannoista. Aineistonkeruussa käytettiin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää, ja aineiston analysointiin sovellettiin narratiivista synteesiä. Tutkimusartikkelit ovat kuudesta eri maasta. Painopiste on englanninkielisissä maissa. Tutkimusaineiston tutkimukset ovat empiirisiä tutkimuksia, ja metodivalinnoissa painottuu kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksia hallitsee asiakkaiden näkökulma. Tulosten mukaan pelillisyyttä ja leikillisyyttä on käytetty sosiaalialalla liittyen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviin kysymyksiin, nuorten väkivallan ja päihteiden käytön ehkäisemiseen, lasten/nuorten / vanhempien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen vahvistamiseen, elämänhallinnan vahvistamiseen sekä psykososiaaliseen tukeen. Erilaiset pelityypit, interaktiivinen nukketeatteriesitys, hyötylelu ja toiminnallis-leikilliset menetelmät ovat olleet tapoja toteuttaa leikillisyyttä ja pelillisyyttä sosiaalialalla. Pelillisyyttä ja leikillisyyttä hyödyntäneisiin interventioihin osallistuneet ovat olleet pääosin nuoria tai lapsia. Tutkimustulokset pelillisyyden ja leikillisyyden hyödyntämisestä ovat aineiston tutkimuksissa pääsääntöisesti myönteisiä. Interventioissa saavutettiin toivottuja tuloksia, ja osallistujat kokivat menetelmän useimmiten miellyttävänä ja sitouttavana. Tutkimustulosten mukaan pelillisyyden ja leikillisyyden avulla tapahtui oppimista ja asenteiden muuttumista. Pelillisyys ja leikillisyys vahvistivat tutkimuksiin osallistuneiden vuorovaikutustaitoja, auttoivat tunteiden ilmaisemisessa ja helpottivat vaikeista asioista puhumista. Pelillisyyden ja leikillisyyden avulla voitiin tukea elämänhallintaa ja antaa psykososiaalisen tukea. Tutkimustulosten mukaan menetelmällä oli myös muita kussakin interventiossa tavoiteltuja tai muuten myönteisiä vaikutuksia.
 • Kallio, Tuukka (2018)
  Aims. Aim of this qualitative study was to examine how Teaching Games for Understanding (TGfU) fits for physical education in elementary school, according to the year 2014 curriculum. This study examined what parts of the physical education curriculums tasks, aims, evaluations process do Teaching Games for Understanding fulfil. Especially it examined elementary schools physical education curriculum for grades 1-2 and 3-6. This study aims to give teachers tools to develop theirs teaching to be more play like and more motivational for kids. There are no prior researches but the hypothesis was that Teaching Games for Understanding fits well with the curriculum criteria because it is one of preferred teaching styles by National Board of Education. Methods. The study method was qualitative grounded theory text content analysis. Data of the study consist of texts of the curriculum, physical education based theory and Teaching Games for Understanding model based theory. Results and conclusions. The results showed that Teaching Games for Understanding does fit well for physical education in elementary, according to curriculum of the year 2014. With the TGfU-model the tasks and aims of the physical education could be achieved. Evaluation process also followed the same guidelines in TGfU-model and in the curriculum. The results reinforced the perception that the model fits for teaching that follows the curriculum and teachers should use it for enhancing student’s motivation and satisfaction in physical education. In the future it would be interesting to examine how much Teaching Games for Understanding model is being used now in the elementary schools and what kind of thoughts teachers have about it. Interesting topic to examine would also be that how has the teaching of ball games changed through new curriculum or has it stayed the same as before.
 • Hanski, Atte (2019)
  Tausta ja tavoitteet. Aikaisempi tutkimus on osoittanut videopelien vaikuttavan pelaajaan positiivisilla tavoilla, esimerkiksi kehittämällä pelaajan kognitiivisia kykyjä ja oppimistuloksia. Pelissä kehittymisen tutkimus edistää pelien positiivisten vaikutusten maksimointia niin kaupallisissa kuin opetus- ja hyötypeleissäkin. PIFF2¬¬-kehys on pelikokemuksen määrittelyn malli, johon pohjautuvilla kyselyillä voidaan mitata pelikokemuksen itsenäisiä osa-alueita ja täten pelikokemusta toistomittauksissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pelikokemuksen yhteyttä pelissä kehittymiseen. Pyrkimyksenä oli saada selville, mitkä pelikokemuksen tekijät ovat yhteydessä pelissä kehittymiseen sekä muodostaa hypoteeseja jatkotutkimukselle. Menetelmät. Tutkimuksen data saatiin yhdeksältä koehenkilöltä, jotka pelasivat tutkimusta varten kehitettyä peliä kotioloissaan kahdeksan viikon ajan. Peli yhdistää aiemmin muissa tutkimuksissa käytettyjen kaupallisten pelien ominaisuuksia. Pelaajilta kerättiin dataa heidän suoriutumisestaan pelissä toiminta-, strategia- sekä pulmaelementeissä. Lisäksi koehenkilöiden tuli täyttää jokaisen pelin jälkeen PIFF2¬¬-kehykseen pohjautuva pelikokemuskysely, jolla mitattiin pelaajan pelikokemuksen piirteitä, kuten jatkamisen halua, läsnäolon tunnetta ja kontrollia. Pelisuoriutumisdatan analysoinnin helpottamiseksi tehtiin pääkomponenttianalyysi, jolla datan dimensioita saatiin vähennettyä. Pääkomponenttianalyysin tuloksena muodostettiin yksi pelitaitomuuttuja. Yhdistettyä pelitaitomuuttujaa käytettiin kokeen aikana arvioimaan pelaajien kehitystä, jota verrattiin pelikokemuskyselyn eri muuttujiin sekä näistä muodostettuun yhteiseen pelikokemusmuuttujaan. Tulokset ja johtopäätökset. Pelikokemuksen ja pelissä kehittymisen vertailu osoitti, että jatkamisen halulla oli yhteys pelissä kehittymiseen. Yhdistetty pelitaitomuuttuja toimi hyvin mittaamaan pelaajan kehitystä tutkimuksessa käytetyssä pelissä. Johtopäätöksenä pelikokemuksella ja pelissä kehittymisellä on yhteys. Tutkimus osoittaa myös tarpeen pelikokemuksen ja pelissä kehittymisen yhteyden jatkotutkimukselle ja esittää jatkotutkimukselle hypoteesiksi jatkamisen halun olevan yhteydessä pelissä kehittymiseen.
 • Nieminen, Liisa (2019)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on esitellä oppimispelien ja varsinkin pedagogisten oppimispelien hyötyjä sekä tutkia, miten pedagogisista lähtökohdista suunniteltu oppimispeli toimii käytännössä. Oppimispelejä sekä niiden tuomaa pelillisyyttä kaivataan perusopetuksen opetussuunnitelmankin mukaan kouluihin. Lisäksi matematiikan opetukseen kaivataan matematiikkapuhetta sekä enemmän ongelmanratkaisua. Matematiikan opetuksen haasteena on virhekäsitykset, joita oppilaille saattaa muodostua. Virhekäsitysten ennaltaehkäisemisessä, sekä torjumisessa matematiikan puhuminen on merkittävässä roolissa. Kehittämämme oppimispeli pyrkii osaltaan vastaamaan näihin tarpeisiin. Tässä tapaustutkimuksessa tutkittiin innostaako pedagogisista lähtökohdista suunniteltu oppimispeli matematiikan opiskeluun, saako peli aikaan matikkapuhetta ja antaako peli opettajalle välineen virhekäsitysten tunnistamiseen. Lisäksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada arvokasta palautetta kehittämästämme pelistä sekä parannusehdotuksia jatkokehitykseen. Menetelmät. Tutkimus suoritettiin peluuttamalla peliä Maunulan yhteiskoulun 7.–9.luokkalaisilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 43 oppilasta ja 5 opettajaa. Peliä pelattiin noin puolen tunnin verran, jonka jälkeen oppilaat sekä heidän opettajansa täyttivät palautelomakkeen. Lomakkeet koostuivat asteikkokysymyksistä sekä avoimista kysymyksistä. Vastausten perusteella laadin pylväsdiagrammit ja laskin asteikkokysymyksistä keskiarvot. Lisäksi seurasin pelitilanteita ja analysoin seuraamani perusteella, miten peli otettiin vastaan. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksena voidaan sanoa, että pedagogisista lähtökohdista suunniteltu oppimispeli Sigma Math tuotti kaivattua matikkapuhetta ja innosti oppilaita, koska oppilaat halusivat pelata peliä uudestaankin. Voidaan siis todeta pelin olevan innostava väline oppimiseen matematiikan tunnilla. Virhekäsityksistä ei tämän tutkimuksen mukaan saatu tietoa. Jatkokehityksen kannalta merkittävin palaute koski vastausajan rajaamista tiimalasilla. Kaiken kaikkiaan peli otettiin hyvin vastaan, se innosti oppilaita puhumaan matematiikkaa ja toi hieman erilaisen näkökulman matematiikan opettamiseen.
 • Pavloff-Pelkonen, Esa (2022)
  The objective of this study was to design a learning environment based on gaming literacy and experiment with it in the school context. The examination of the learning environment focused on the designed pedagogical practices and emerging interactions that mediated the theoretical perspectives of gaming literacy. The main hypothesis of the study was that processing digital games as literacy requires a designed learning environment, where participants can observe, demonstrate, apply, and cultivate gaming capital from different gaming literacy perspectives. Previous studies have shown that applying the affordances of digital games in literacy education contains lots of pedagogical possibilities. However, there is a lack of knowledge when it comes to pedagogical instructions, such as the design, implementation, and evaluation of gaming literacy-related pedagogy. This study aimed to fill that hole by producing theoretical and practical knowledge about educational applications of gaming literacy. The design study was implemented in an online environment Microsoft Teams, where 6 students participated in 4 video meetings. The research material was gathered by recording video meetings and artifacts that were produced during them. Research material contained approximately 15 hours of video material and 5 padlet-walls, that were categorized based on the theoretical model of gaming literacy. After the categorization, the research material was analyzed by qualitative methods that included a comparative description of the relationships between identified categories, and interactional analysis of paradigmatic cases from one of the three located operational models of gaming literacy pedagogy. The results indicated that different theoretical perspectives of gaming literacy emerged through the interactions of the learning environment. Participatory and actional structures seemed to assist the emergence of these mediative processes. Epistemic practices appeared to direct the knowledge-pro-cessing towards the perspectives, that were framed to the practices during the theoretical design. It was possible to recognize three operational models from the epistemic practices, that shared the same pedagogical approaches, from which only one, named framing the game experience, was analyzed thoroughly in this study. The analysis indicated that planning and narrating a game experience produces a possibility to observe, demonstrate, and apply gaming capital from different theoretical perspectives of gaming literacy. The theoretical model of gaming literacy that was composed on basis of a literature review seemed to work successfully as a design principle and interpretative framework for the interactions, that emerged in the learning environment. All the theoretical, methodological, and pedagogical suggestions based on the results of this study should provide practical knowledge for the design, implementation, and evaluation of a learning environment based on gaming literacy for future studies.
 • Vesalainen, Anssi (2020)
  Tiivistelmä - Referat – Abstract Jääkiekossa tapahtuvat sinänsä ulkoisesti pahoinpitelyn tai vamman tuottamuksen tunnusmerkistöt täyttävät urheiluloikkaukset pidetään sallittuina tietyissä rajoissa. Nämä jääkiekossa tapahtuvat fyysisen koskemattomuuden loukkaukset, urheiluloukkaukset, eivät saa oikeutustaan rankaisemattomuudelleen kirjoitetusta laista. Loukkaustekojen rankaisemattomuutta voidaan selittää juridis-teknisillä instrumenteilla. Nämä juridis-tekniset rikosoikeudelliset instrumentit eivät ole lakiin kirjattuja oikeuttamis- tai vastuuvapauusperusteita, vaan ovat oikeuskirjallisuuden ja rikosoikeuden dogmatiikan kehittelyn tulosta. Oppia loukatun suostumuksesta, sosiaaliadekvanssia ja oppia teon huolimattomuudesta, jossa sallittu riski on kielletyn riskin kääntöpuoli, käytetään rikoslainopillisina selitysmalleina urheiluloukkausten oikeutuksesta. Huolimaatta siitä, että nämä selitysmallit painottavat eri asioita, on niiden taustalla oleva ajatus yhtäläinen. Jääkiekossa halutaan antaa vastuuvapaus sellaisten lajiin liittyvien loukkausten osalta, jossa on toimittu lajin sääntöjen mukaisesti, osin jopa lajin säännöt ylittäen. Työn tarkoituksena oli selvittää ensinäkin se, miten sinänsä oikeudenvastaisen teon ja rikoksen ulkoiset tunnusmerkit täyttävän urheiluloukkauksen rankaisemattomuus voidaan rikoslainopin keinoin perustella ja miten nämä juridis-tekniset instrumentit sijoittuvat rikoksen rakenteeseen. Jääkiekon kontekstissa loukatun suostumukselle voidaan antaa urheiluloukkaustilanteissa merkitystä pistemäisenä oikeuttamisperusteena, joka poistaa sinänsä pahoinpitelyn tai vamman tuottamuksen ulkoisen tunnusmerkistön täyttävän teon rangaistavuuden. Loukatun suostumus jääkiekossa sattuvien vakavien loukkaantumisten osalta kohtaa vaikeuksia selittää vakavien vammantuottamusten rankaisemattomuus. Sosiaaliadekvanssin keinoin jääkiekossa sattuvien urheiluloukkausten oikeuttaminen voidaan perustella sillä, että jääkiekko nähdään yhteiskunnan sallimana ja hyväksyttävänä toimintana, joskin peliin osallistuvien terveydelle vaaroja sisältävänä toimintana. Sallittu riskissä on taas kyse toimimisesta yleisesti sallitulla tavalla, joka ei täytän mitään tunnusmerkistöä. Kun kaukalossa sallittu riskinotto ylittyy, voidaan jääkiekon yhteydessä sattunut urheiluloukkaus, jonka seurauksena on vakava ruumiinvamma, arvioida rikosoikeudellisen vastuun kannalta. Rikosoikeudellisen vastuun syntyminen edellyttää joko tahallisuutta tai huolimattomuutta, jotta pelaaja voisi joutua vastuuseen toimistaan kaukalossa. Sekä tahallinen että tuottamuksellinen teko voidaan arvioida tunnusmerkistötekijän objektiivisen ulottuvuuden osalta oppia teon huolimattomuudesta käyttäen. Teon objektiivinen huolimattomuus on vastuun perustava seikka. Jääkiekon kontekstissa teon objektiivien huolimattomuus liittyy pelin sääntöjen ja pelin hengen ylittävään toimintaan jäällä. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli selvittää mitkä tekijät muodostavat mittatikun arvioitaessa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta, eli sallitun ja kielletyn toiminnan rajaa Jääkiekossa edellytettävä huolellisuusvelvollisuus ei tyhjene lajin sääntöihin, vaan huolellisuusvelvollisuuteen liittyy materiaalisia tekijöitä. Pelin hengen voidaan katsoa kattavan jääkiekolle ominaisen hyväksytyn tavan toimia kaukalossa. Tutkimuksessa systemoitiin jääkiekon normatiiviset ja materiaaliset elementit käsitteen pelin henki alaisuuteen, joka muodostaa jääkiekossa toimittaessa olosuhteiden edellyttämän huolellisen toiminnan. Pelin hengellä on liityntä urheilun keskeisiin periaatteisiin ja aroihin, reilun pelin periaatetta voidaan kutsua myös pelin hengeksi. Tutkimuksen avulla voidaan perustellusti todeta, että loukatun suostumus ei selitä vakavien urheiluloukkausten rankaisemattomuutta jääkiekossa. Sosiaaliadekvanssi urheilun hyväksyttävyyden ja hyödyllisten ominaisuuksien osalta ei sekään selitä urheilussa ilmenevää väkivaltaa, mutta yhdessä sallitun riskin teoria kanssa niillä näyttäisi olevan selitysvoimaa perusteella jääkiekossa pelin hengen rajoissa syntyneiden urheiluloukkausten vakavienkin vahinkoseuraamusten oikeutus. Pelin hengeksi konstruoitu olosuhteiden edellyttämä huolellisuusvaatimus muodostaa urheiluloukkauksena tehdyn toiminnan rikosoikeudellisen vastuun tunnusmerkistön objektiivisen ulottuvuuden piirtäen sallitun ja kielletyn toiminnan rajan jääkiekossa.
 • Puputti, Emmi (2011)
  Antropologisessa ja muussa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa magia on määritelty perinteisesti traditionaaliseksi ja menneisyyteen kuuluvaksi, kun taas urheilu on määritelty magian vastakohtana dynaamiseksi moderniksi. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan tansanialaista jalkapallomagiaa, jota on mahdotonta määrittää kyseisen dikotomian kumpaankaan kategoriaan. Tansaniassa tammi-syyskuussa 2010 kerätyn etnografisen aineiston perusteella tutkielmassa kuvaillaan, minkälaisia merkityksiä tansanialaiset itse antavat jalkapallomagialle ja miten nämä merkityksenannot liittyvät modernin ja traditionaalisen diskurssiin. Tutkielman pääteemana on tutkittavien tansanialaisten subjektiviteetti tai persoona, joka määritellään suhteessa muihin. Tansanialaisen jalkapallon historia juontaa juurensa siirtomaa-aikaan, jolloin siirtomaahallitsijat pyrkivät lajin avulla modernisoimaan paikallista väestöä ja opettamaan heille kurinalaisuutta ja lojaalisuutta. Tähän liittyi olettamus siitä, että kulttuurit kehittyvät teleologisesti kohti yhtä modernia. Tansaniassa jalkapallon suosio on nykyisin huikeaa, mutta suosio perustuu jo olemassa oleville kulttuurisille rakenteille. Tutkielmassa analysoidaan, kuinka Tansanian kahden vanhimman ja suurimman jalkapalloseuran historia linkittyy erityisesti traditionaalisiksi nimettyihin ngomatansseihin, joihin liittyy olennaisena elementtinä kilpailullisuus. Tutkimusaineistossa korostuvat jalkapallon ja magian ambivalentit luonteet. Tansanialaiset eivät itse määrittele jalkapallomagiaa suoraan traditionaaliseksi tai moderniksi. Heidän mielestään traditionaaliseen magiaan kuuluu, että yliluonnollisia voimia käyttääkseen henkilön täytyy vahingoittaa omaa perheenjäsentään. Traditionaalinen magia on erityisen vaarallista ja sitä käytetään pahaan. Jalkapallomagian avulla puolestaan pyritään ensisijaisesti suojelemaan omaa joukkuetta ja varmistamaan ottelun voitokas lopputulos. Toisaalta jalkapallojoukkueita myös verrataan laajennettuihin perheisiin, ja jalkapallomagian toimintamuodoissa on jatkuvuutta traditionaalisen magian mekanismeihin. Analyysin loppuosa perustuu Harri Englundin käyttämään lähestymistapaan, jossa magian avulla tuodaan esille tutkittavan yhteisön keskinäisissä sosiaalisissa suhteissa olevia jännitteitä. Englundin tutkimuksessa yhteisön jäsenen syyttäminen magian käyttämisestä on hyökkäys syytetyn henkilön moraalista laatua kohtaan. Syytetyiksi joutuvat ne, jotka eivät tee näkyviksi suhteita, joilla he ovat maallisen menestyksensä ansainneet. Tansanialaisen jalkapalloilun kontekstissa voitto tai häviö ei aiheuta syyttelyä maagisesta toiminnasta. Sen sijaan henkilön moraalista laatua arvioidaan jalkapalloyhteisössä sen perusteella, kuinka omistautuneita henkilöt ovat lajille ja joukkueelleen. Tutkielmassa tullaan johtopäätökseen, että tansanialaiset määrittävät jalkapallomagiaan sekä traditionaalisen että modernin piirteitä. He tuomitsevat oman edun tavoittelun yhteisen hyvän kustannuksella. Tämä tulee esille traditionaalisessa magiassa, jossa henkilö uhraa perheensä oman menestyksensä saavuttamiseksi. Vastaavasti jalkapallon yhteydessä henkilöitä syytetään niin sanotun jalkapalloperheen rikkomisesta ja lojaaliuden puutteesta. Tansanialaiset haluavat diskurssin tasolla moderniutta, mutta arvostavat myös traditionaalista jatkuvuutta. Modernius assosioituu eurooppalaisiin, mikä näkyy muun muassa siinä, että eurooppalaisilla ajatellaan olevan myös moderneimmat jalkapallomagian toimintatavat. Modernin ja traditionaalisen kategoriat ovat aktiivisesti kuviteltuja kategorioita, jotka kuitenkin vaikuttavat toimintaan ja toiminnan moraaliseen arvottamiseen myös konkreettisesti joskin ristiriitaisesti.
 • Soukka, Emmi (2024)
  Tutkielmassa selvitetään peliriippuvuudesta johtuvan velkaantumisen vaikutuksia yksityishenkilön velkajärjestelyn aloittamisharkinnassa. Kysymys peliriippuvuuden vaikutuksesta velkajärjestelyn esteharkintaan on noussut tuomioistuimissa toistuvasti esille. Arvioitavaksi on tullut ensinnäkin se, muodostaako peliriippuvuudesta johtuva velkaantuminen yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993, velkajärjestelylaki, VJL) 10 §:n 7 kohdan mukaisen esteen velkajärjestelylle, ja toiseksi kysymys siitä, voidaanko velkajärjestely kuitenkin myöntää VJL 10 a §:n nojalla mahdollisesta esteestä huolimatta. Tutkielmassa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin pääasiassa lainopin keinoin, koska ensisijaisena tarkoituksena on voimassa olevan oikeuden sisällön selvittäminen. VJL:n aloittamisharkintaa koskevien säännösten lisäksi keskeisenä lähteenä ovat lain varsin kattavat esityöt. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään korkeimman oikeuden ratkaisuja, joista erityisen merkityksellinen on tuore ennakkoratkaisu KKO 2023:80, jossa käsiteltiin peliriippuvuudesta johtuvan velkaantumisen vaikutuksia niin esteperusteiden olemassaoloa kuin painavia syitä harkittaessa. Tutkielmaa varten on kerätty ratkaisuja myös hovioikeuksista, joita hyödynnetään paitsi lainopillisena oikeuslähteenä, myös empiirisenä aineistona selvitettäessä sitä, millaiseksi soveltamiskäytäntö on peliriippuvuustapauksissa muodostunut ja vastaako se lainopin keinoin omaksuttua tulkintalinjaa. Tutkielma pohjautuu lisäksi pääasiassa kotimaiseen insolvenssioikeudelliseen ja oikeuspoliittiseen kirjallisuuteen. VJL 10 §:n 7 kohtaa arvioitaessa keskeinen arviointikriteeri on se, miten velallinen on suhtautunut velkojensa takaisinmaksuun ja onko hän kyennyt harkitsemaan velan ottamista. Velallisen harkintakykyä arvioitaessa on huomioitava muun muassa harkintakykyyn vaikuttaneet sairaudet, jollainen myös peliriippuvuus voi olla. Mikäli peliriippuvuus on heikentänyt yksittäisen velallisen harkintakykyä, sen on katsottava vähentävän velkaantumisen piittaamattomuutta ja vastuuttomuutta. Tällä ei kuitenkaan ole oikeuskäytännössä katsottu olevan vaikutusta esteperusteen olemassaoloon, vaan pääosin pelaamisesta johtuvaa velkaantumista on poikkeuksetta pidetty piittaamattomana ja vastuuttomana peliriippuvuusdiagnoosista huolimatta. Sairauden sijaan ratkaiseva merkitys on annettu muun muassa velkojen käyttötarkoitukselle ja velkojen suurelle määrälle. Aineistoa analysoitaessa tuomioistuinten ratkaisukäytännössä havaittiin puutteita niin peliriippuvuuden kuin muidenkin velallisen harkintakykyyn vaikuttaneiden seikkojen arvioinnin tapauskohtaisuuden osalta. Tutkielmassa esitetään, että tähän tulisi jatkossa kiinnittää tarkempaa huomiota. Perusteellisemman tapauskohtaisen arvioinnin myötä olisi myös periaatteessa mahdollista, ettei peliriippuvuudesta johtuva velkaantuminen kaikissa tapauksissa muodostaisi velkajärjestelylle estettä. VJL 10 a §:ää arvioitaessa keskiössä ovat velallisen toimet velkojen maksamiseksi. Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä on, että velallinen on suhtautunut asianmukaisesti velkojensa takaisinmaksuun ja tehnyt voitavansa niiden maksamiseksi, millä turvataan sekä yleisen velanmaksumoraalin että velkojien oikeuksien toteutumista. Tämän vuoksi velkajärjestelyyn pääsyn ehdottomana edellytyksenä on myös se, että peliriippuvuuden vuoksi velkaantunut velallinen on lopettanut pelaamisen. Tutkielmassa tuomioistuinten velallisen toimille antamaa suurta painoarvoa pidetään perusteltuna ja painavien syiden arviointikäytäntöä muutoinkin pääosin asianmukaisena. Erityisesti velallisen oikeusturvan kannalta ongelmallisena pidetään kuitenkin aloittamisharkinnan painottumista painavien syiden arviointiin. Huomiota kiinnitetään myös moitittavuusarvioinnin epäjohdonmukaisuuteen. Tutkielmassa ratkaisulla KKO 2023:80 esitetään olevan joitakin oikeustilaa selventäviä vaikutuksia, mutta katsotaan kuitenkin, että ratkaisujen lopputuloksen ennustaminen tulee jatkossakin olemaan vaikeaa arvioinnin tapauskohtaisen luonteen vuoksi. Tutkielman aineistossa velkajärjestelyn myöntämiseen päädyttiin noin 45 %:ssa tapauksista.
 • Toivio, Joonas Jukka (2016)
  Tutkielma käsittelee tieteensosiologisesta näkökulmasta rahapeliriippuvuuden lääketieteellistä problematisaatiota. Tutkielman taustakontekstina ovat keskustelut addiktion käsitteen laajentumisesta yhä uusien käyttäytymisen muotojen piiriin sekä neurotieteellisten näkemysten vaikutusvallasta näiden näkemysten muuttumisessa. Aihepiiriä lähestytään tapaustutkimuksella rahapeliriippuvuuden lääkehoitokokeilusta, jossa testataan aivojen mielihyväjärjestelmään vaikuttavan lääkityksen sekä käyttäytymisterapian toimivuutta peliriippuvuuden hoidossa. Työn lähtökohtana on tarkastella, minkälainen ongelma peliriippuvuus on lääketieteellisen hoitotutkimuksen kontekstissa. Työssä tarkastellaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemyksiä, sekä niitä lääketieteellisiä välineitä, tekniikoita ja toimenpiteitä joiden avulla peliriippuvuus tuotetaan tietämisen ja hoidon kohteeksi. Työ on lähestymistavaltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusaineisto koostuu viidestä peliriippuvuutta tutkivan ja hoitavan asiantuntijan haastatteluista sekä hoitotutkimukseen liittyvistä dokumenteista ja julkaisuista. Teoreettisilta lähtökohdiltaan työ tukeutuu tieteen- ja teknologiantutkimuksen (Science and Technology Studies, STS) suuntaukseen, erityisesti Annemarie Molin lääketieteen käytäntöjä koskevaan ajatteluun. Aineiston analyysimenetelmänä on hyödynnetty edellä mainittujen tieteen- ja teknologiantutkimuksen käsitteiden ja näkökulmien lisäksi Carol Bacchin kehittämää yhteiskunnallisia problematisointeja koskevaa What’s the problem represented to be -analyysimentelmää. Tutkielman keskeiset tulokset voidaan ilmaista siten, että haastatellut asiantuntijat käsitteellistävät peliriippuvuuden monimutkaisena ilmiönä, jonka syntyyn vaikuttavat niin ympäristö kuin perimäkin. Keskeisessä roolissa riippuvuuden synnyssä katsotaan olevan aivojen mielihyväjärjestelmän toiminnan häiriintyminen. Lääkehoitotutkimuksin yhteydessä ajatus kaikkia addiktioita yhdistävästä mekanismista aivojen palkkiojärjestelmässä mahdollistaa naltrekson-lääkityksen testaamisen myös peliriippuvuudessa. Ilmiön monimutkaisuudesta johtuen haastatellut asiantuntijat eivät kuitenkaan odota peliriippuvuudelle löytyvän 'ihmelääkettä'. Hoitotutkimuksen kontekstissa peliriippuvuudesta hahmottuu kuva kroonisena sairautena, jota ei voida poistaa yksittäisillä lääkeinterventioilla.
 • Kantosalo, Emma (2024)
  Tämä tutkielma kartoittaa pelistudioiden ja kääntäjien yhteistyötä pelilokalisointiprojekteissa. Tutkimuksen kohteena on etenkin, miten ja millaista tietoa kääntäjille jaetaan ja millaista tietoa kääntäjät tarvitsisivat lisää. Tutkielman toissijaisena tavoitteena oli saada ajantasaisempaa kuvaa siitä, miten pelilokalisointia käytännössä tehdään nykyään ja onko aiemmassa tutkimuksessa todettuihin ongelmiin syntynyt ratkaisuja. Suurin osa alaa käsittelevästä käännöstieteellisestä tutkimuksesta on jo lähes kymmenen vuotta vanhaa (esimerkiksi alan perusteokset, mm. O’Hagan & Mangiron 2013 ja Bernal-Merino 2015), mutta peliala on tässä ajassa muuttunut merkittävästi eikä siitä ole juuri tietoa, miten muutos on vaikuttanut pelilokalisointiin. Lisäksi suurin osa alan tutkimuksesta on painottunut joko kääntäjiltä saatuun tietoon tai yleisiin havaintoihin alalta, koska pelistudiot eivät ole lämmenneet yhteistyölle tutkijoiden kanssa mm. tietovuotojen pelossa. Tutkielmassa käytetty lähdemateriaali onkin näiltä osilta luonteeltaan poikkeuksellinen: tutkielman aineisto koostuu kahden pelistudion edustajien haastatteluista sekä studioiden jakamasta lokalisointiprosesseihin liittyvästä materiaalista. Merkittävä osa aineistosta koostuu suoraan kääntäjien lokalisointiprosessin aikana esittämistä kysymyksistä, joihin studion edustajat ovat vastanneet. Tutkielmassa esitellään ensin lyhyesti pelilokalisoinnin historiaa sekä yleisesti pelialaa ja pelien kehitystä, sillä nämä vaikuttavat siihen, millaiseksi lokalisointiala on muodostunut ja miten ala nykyään toimii. Tämän jälkeen esitellään kattavasti itse pelilokalisointia ja sen ongelmia. Nämä kaksi kokonaisuutta luovat sen taustan, johon haastatteluista saatuja tietoja ja lokalisointiprosesseista saatuja materiaaleja verrataan. Tutkielma yhdistelee kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysiä: kääntäjien kysymykset luokitellaan eri luokkiin teorian ja niiden edustamien ilmiöiden kautta, jonka jälkeen näiden määrän perusteella esitetään päätelmiä siitä, millaisia ongelmia alalla mahdollisesti edelleen on. Haastatteluja ja muuta materiaalia analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin mm. vertaamalla siihen, mitä alasta on kirjoitettu jo aiemmin. Tutkielma luo kuvaa siitä, miten pelilokalisointiala on muuttunut viime vuosina. Alan sisäpiiriläisten haastattelut myös valottavat sitä, millaista kehitystä alalla itse toimivat kokevat tapahtuneen. Lokalisointiprosesseihin liittyvä muu materiaali puolestaan tukee haastateltavien havaintoja, mutta sen avulla myös selviää, millaisia ongelmia alalla nykyään on. Lopuksi tutkielmassa esitetään näihin ongelmiin mahdollisia ratkaisuja. Vaikka tutkimus perustuu vain kahden studion otantaan, tutkimuksen perusteella ala on muuttunut: pelistudiot ovat ymmärtäneet paremmin, miten kääntäjiä voidaan auttaa prosessissa. Aineistosta käy ilmi, että esimerkiksi tietoisuus onnistuneeseen lokalisointiin tarvittavasta tuesta on lisääntynyt, ja studiot ovat lisänneet keskustelua kääntäjien kanssa. Alalla on kuitenkin edelleen ongelmia, esimerkiksi kontekstin puute, koska kääntäjät käsittelevät multimodaalista teosta vain yhden kanavan kautta. Lokalisoinnin ongelmien ratkaisu olisikin tärkeää kääntäjien työn sujuvoittamiseksi. Todennäköisesti tämä myös parantaisi lokalisoinnin laatua.
 • Ratilainen, Anni (2019)
  Goals. This study focuses on a game and playing as a method of supporting the student’s independent language production in the beginning of language learning. For long games have been used to facilitate language teaching, and lately, they have gained academic interest. Whilst the majority of studies deals with digital games and applications, this study the focuses on interactional and non-digital games played in groups. The theoretical basis is functional and usage-based view on language learning, together with the idea of grammar learning as an implicit-driven process that ensues language usage. The view is in the initial stage of language learning and development of oral language profiency. This study explores a traditional method of language learning through new data and current theory. This study examines what kind of structure does the game provide for the interaction of language learner, what kind of speech does language learner produce during the game and what is the role of teacher in the game session. Methods. The study was carried out as part of the project Meeting in the middle at the University of Helsinki. Research data was collected in a preparatory classroom in Helsinki. The study was a qualitative case study that examined a game session where four preparatory class pupils and an instructor play an educational game called ‘Fish Game’ for 20 minutes. The video data was analysed with microethnography and with simple quantitative mapping. Findings and conclusions. The game appeared vital in supporting student’s own language production and verbal communication in the target language, Finnish. The factors that supported students to understand and produce new language were identified: the structure, rules and visual and physical clues of the game, the familiarity and frequency of interaction, the lingual schemas of other players and a frequent phrase. In addition to the actual game phrases, the interaction consisted searching for words and simultaneous conversations, expressions of turns and negotiations of the rules. The teacher’s presence appeared meaningful to the practice of playing, as she coordinated and guided the pupil–pupil interaction, helped pupils when needed and answered their question, solved conflicts and problems, created positive atmosphere and formed connections in between the pedagogic goals and playing. In comparison to previous research, this study emphasizes teacher’s role as a lingual model, support for language production and language corrector. According to these data, it seems that affordances appear continuously during the game, but teacher’s presence and actions among other things affect on how the pupils make use of the affordances.
 • Laine, Emilia (2023)
  Tiivistelmä Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta Koulutusohjelma: Sosiaalitieteiden maisteriohjelma Opintosuunta: Sosiaalipsykologia Tekijä: Emilia Laine Työn nimi: ”Pelkään että koko maapallo tuhoutuu ja jokin nälkäpelin tyyppinen dystopia käy oikeasti toteen seuraavan 500 vuoden sisällä.” - Ilmastoahdistuksen diskursiivinen rakentuminen lasten ja nuorten kirjoituksissa Työn laji: Maisterintutkielma Kuukausi ja vuosi: 07/2023 Sivumäärä: 70 Avainsanat: Ilmastoahdistus, sosiaalinen konstruktionismi, diskursiivinen psykologia, diskursiivinen emootioiden tutkimus, diskurssianalyysi, tulkintarepertuaari Ohjaaja: Miira Niska Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingfors universitets bibliotek, Helsinki University Library Tiivistelmä: Ilmastonmuutoksen on todettu olevan yksi aikamme pahimmista maailmanlaajuisista kriiseistä ja esimerkiksi IPCC:n (2022) uusin raportti esittää aiempaa yhä hälyttävämpiä ennusteita sen etenemisestä ja vaikutuksista. Ilmastonmuutokseen liittyvistä uutisoinneista ja uhkakuvista on tullut tämän päivän lasten ja nuorten arkipäivää ja heitä onkin alettu nimittää ”ilmastosukupolveksi”. Lapset ja nuoret ovat alkaneet ilmaista yhä enenevissä määrin ilmastoahdistusta, joka ymmärretään tässä työssä Pihkalan (2019a) määritelmän mukaan erilaisia ilmastonmuutoksen uhasta kumpuavia emootioita sisältäväksi ilmiöksi. Ilmastoahdistuneet lapset ja nuoret ovat mm. ilmaisseet ilmastonmuutoksen olevan heidän suurin tulevaisuuteen liittyvä huolenaiheensa ja tuoneet esille kokemuksensa siitä, ettei heidän ikäryhmäänsä kuulla tai oteta mukaan riittävästi ilmastonmuutoskeskusteluissa. Tutkielman aiheena on tarkastella miten lapset ja nuoret diskursiivisesti rakentavat ja merkityksellistävät ilmastoahdistustaan emootiopuheen ja erilaisten ilmastonmuutoksen versioiden muodostamisen avulla. Tutkielmassa hyödynnetään teoreettis-metodologisena viitekehyksenä sosiaalisen konstruktionismin piiriin kuuluvaa diskursiivista psykologiaa sekä diskursiivista emootiotutkimusta. Nämä teoreettis-metodologiset lähtökohdat mahdollistavat emootioiden tarkastelun perinteisemmästä, kvantitatiivisesta, näkökulmasta poikkeavalla tavalla, eli aineistolähtöisesti lasten ja nuorten diskursiivisissa teoissa rakentuvina ja rakentamina. Metodologisena välineenä analyysissa käytetään ilmastoahdistuksen tulkintarepertuaareja, joiden avulla tutkittavien puheesta pyritään tunnistamaan yhtäläisyyksiä ja eroja. Aineisto koostuu ALL-YOUTH-tutkimushankkeen sekä nuortenlehti Demin yhteistyössä keräämän kyselyaineiston 178 avovastauksesta, joissa 10-20-vuotiaat lapset ja nuoret käsittelevät ilmastoahdistustaan. Aineistosta voitiin löytää viisi ilmastonmuutoksen tulkintarepertuaaria, jotka kaikki rakensivat omanlaistaan versiota ilmastonmuutoksesta ja joissa kaikissa emootioita rakennettiin eri tavoilla ja erilaisia kielellisiä keinoja hyödyntäen. Makrotason ongelman tulkintarepertuaarin puhetavoille oli yhteistä ilmastonmuutoksen kuvaaminen laajana ongelmana, johon tulisi pyrkiä vaikuttamaan pääasiassa isoilla, kansainvälisillä päätöksillä. Läpileikkaavana tapana merkityksellistää ilmastoahdistusta oli kuvailla päättäjien riittämättömien ilmastotoimien herättämiä emootioita. Mikrotason ongelman tulkintarepertuaarissa avainasemassa taas nähtiin maailmanlaajuisten päätösten sijaan pienet teot, joita jokaisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä. Emootiopuheelle oli yhteistä käsitellä omaa tai muiden ihmisten puutteellista tai vääränlaista toimintaa. Luonnon ja eläinten kärsimyksen repertuaarissa ilmastonmuutosta kuvattiin ilmiöksi, jonka seurauksista kärsivät ennen kaikkea eläimet ja luonto ja emootiodiskursseja rakennettiinkin kuvaamalla ihmisen tuhoisaa toimintaa luontoa kohtaan. Tulevien sukupolvien tulkintarepertuaarissa ilmastoahdistusta merkityksellistettiin ennen kaikkea huolena siitä, minkälaisissa elinolosuhteissa tutkittavien mahdollinen jälkikasvu joutuisi elämään. Puhetapoja yhdisti suorat tai epäsuorat ilmaisut aikomuksista hankkia omia lapsia. Dystooppisen tulevaisuuden repertuaarissa lapset ja nuoret rakensivat synkkien uhkakuvien värittämää tulevaisuutta ja ilmastokriisin nähtiin koskettavan niin eläimiä, luontoa kuin koko ihmiskuntaa. Vaikka kukin tulkintarepertuaari muodosti erillisen kokonaisuutensa siinä käytettyjen puhetapojen, rakennettujen emootioiden sekä ilmastonmuutoksesta rakennetun version ympärille, vallitsi niiden kesken yksimielisyys siitä, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama ilmiö. Makro- ja mikrotason tulkintarepertuaareja yhdisti ilmastoahdistuksen rakentaminen suhteessa tietyn tahon puutteellisiin ilmastotoimiin. Eläinten ja luonnon kärsimyksen sekä tulevien sukupolvien tulkintarepertuaarit taas linkittyvät toisiinsa puhetavassa, jossa ilmastoahdistusta rakennettiin itsen ulkopuolisten kärsijöiden varaan. Dystooppisen tulevaisuuden tulkintarepertuaari taas muodostaa aivan omanlaisensa kokonaisuuden, sillä sen puhetavoissa ilmastoahdistusta lähestyttiin eksistentiaalisista pohdinnoista käsin. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että tulkintarepertuaareissa rakennetut versiot ilmastonmuutoksen ilmiön laajuudesta ovat erilaisia: osa repertuaareista rakensi ilmastonmuutoksesta globaalin mittakaavan ilmiötä, kun taas osa käsitteli sitä enemmän Suomen mittakaavassa. Tulokset osoittavat myös, että eri tulkintarepertuaareissa tutkittavat rakensivat samoja emootioita hyvin eri tavoilla ja merkityksellistivät niitä eri voimakkuuksilla. Tutkielman tuloksien avulla voidaan tarkastella sitä, miten suomalaiset lapset ja nuoret puhuvat ilmastoahdistuksesta. Tulosten pohjalta on tulkittavissa, että ilmastoahdistus voi rakentua hyvinkin kirjavasta joukosta erilaisia ja eri vahvuisia emootioita. Ymmärtämällä mekanismeja, joilla ilmastoahdistusta rakennetaan lasten ja nuorten puheissa, voidaan alkaa ymmärtämään näiden selontekojen muuntamisen ja murtamisen tekniikoita. Lisäksi on myös mahdollista etsiä tapoja, joilla lapsia ja nuoria voitaisiin tukea ilmastoahdistuksen kohtaamisessa ja toisaalta myös keinoja, joilla heidän ahdistustaan pystyttäisiin lieventämään. Jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotan ilmastoahdistuneisiin (etenkin pojiksi identifioituviin) lapsiin ja nuoriin keskittyvää haastattelututkimusta, joka erilaisena tutkimusmetodina saattaa tuoda ilmastoahdistuksen kuvailuihin uudenlaista syvyyttä ja runsautta.
 • Hannula, Simo-Pekka (2018)
  Tutkimus tarkastelee taiteenfilosofiaan liittyviä teemoja piirtämisen, piirtäjän ja taiteen tekemisen näkökulmasta. Tutkimuksessa käytetään apuna piirtämisen eri osa-alueita kuvaavia malleja, pelkistyksiä, joiden kautta eri aihepiirejä tarkastellaan. Tutkimus kysyy: Voidaanko piirtämisprosessiin liittyvät oleelliset asiat erotella järkevästi toisistaan, ja tehdä näistä osa-alueista yksinkertaiset piirtäen toteutettavat pelkistykset, joita voidaan soveltaa erilaisten kysymysten tarkasteluun, ja onko pelkistysmallien käyttö tähän tarkoitukseen mielekästä? Piirtämisen osa-alueet on jaettu ja nimetty toisto-, työstö-, sommittelu- ja ääriviivapelkistyksiksi. Lisäksi sommittelun ajatusta selventämässä mukana on esineillä toteutettava kollaasipelkistys. Tavoitteena on, että mallit ovat yksinkertaisia ja helposti kenen tahansa itse kokeiltavissa, ja että mallit avaavat näkökulmia piirroksen luomisprosessiin. Tässä suhteessa tutkimus on perusteltu, sillä yleisesti estetiikan tutkimuksia dominoi katsojan näkökulma. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii John Dewey pragmatismi, joka huomio taiteen tekemisen näkökulman teoriassaan. Deweyn ajatuksiin, malleihin, omaan kokemukseeni taidegraafikkona, museoiden teoskuviin ja lähdekirjallisuuteen tukeutuen tutkimuksessa tarkastellaan luovuutta, tyyliin ja kategorioiden muodostumista, taideteoksen tulkintaa, kauneutta, taiteen suhdetta tunteisiin ja tietoon sekä väärentämistä. Aihe-alueista tärkein on luovuus, koska se liittyy työskentelyn, piirtämisen kautta myös kaikkiin muihin käsiteltäviin teemoihin. Mallit soveltuvat hyvin tyylin hienojakoisuuden ja kategorioiden muodostumisen tulkinnallisuuden pohtimiseen ja auttavat ymmärtämään työskentelyn luovuutta, jonka läsnäoloa tai puuttumista ei voi päätellä valmiista teoksesta. Työskentelyn näkökulmasta tieto liittyy piirtäjän omaan oppimiseen ja kauneus teoksen valmistumiseen taiteilijan haluamalla tavalla. Asioita jää myös selittämättä, koska pelkkää piirtämissuoritusta kuvaavat mallit eivät huomioi luovan prosessin suunnitteluvaihetta, teoksen mitä tahansa aihetta tai taiteilijan mielensisäistä maailmaa. Tältä osin mallien käyttö aihepiirien tarkastelussa jää puutteellisiksi. Mallit tuovat kuitenkin pohdintoihin järjestelmällisyyttä ja ne auttavat ymmärtämään ennen kaikkea piirtämistä ja piirtämistapahtuman aikaista luovuutta.
 • Vainio, Laura (2020)
  Tarkastelen tutkimuksessani pelon diskurssia julkisessa turvapaikanhakijakeskustelussa, tarkemmin vuoden 2019 eduskuntapuolueiden puheenjohtajien vaalitenteissä ja vaalikonevastauksissa. Laajemmin puheenvuorot muodostuvat osaksi turvapaikanhakijoihin liittyvää pelon diskurssia. Suomi on yhteiskuntana ollut aidosti sekä monikulttuurinen että nationalistinen, vaikka nämä käsitteet ymmärretään arkikielessä usein toisilleen vastakkaisiksi. Siksi maahanmuuton, kansallisuuden ja vierauden herättämien tunteiden tutkimus on ensisijaisen tärkeää. Pelolla on tärkeä rooli vallitsevien valtasuhteiden ylläpitämisessä, ja siksi juuri turvapaikanhakijoihin liittyvän pelon diskurssin tutkiminen on ensisijaista. Tutkimukseni tärkein tavoite oli kuvata, tulkita ja näin luoda käsitys siitä, miten pelkoa ja turvapaikanhakijoita käsiteltiin julkisessa keskustelussa Suomessa eduskuntavaaleja edeltävänä ajanjaksona vuonna 2019. Tutkimustulokseni on, että puoluejohtajat keskittyivät puheenvuoroissaan analysoimaan meitä ja muita, Suomea yhtenä hegemonisena kansakuntana. Tuloksieni mukaan puoluejohtajien puheenvuorot on luokiteltavissa neljään, maahanmuuttoon ja pelkoon liittyviin diskursseihin: luotettavan Suomen diskurssi, kansakuntadiskurssi, hyödyllisen maahanmuuton diskurssi ja uhkaavan pelon diskurssi. Kolme ensimmäistä kuvaavat maahanmuuttoa, mutta niitä värittää myös ajatus jonkin toisen uhkaavuudesta. Neljäs, uhkaavan pelon diskurssi puolestaan keskittyy torjumaan pelkodiskurssia. Tutkimukseni kuvaa, että kaikki puoluejohtajat osallistuivat puheenvuoroissaan osallistuvat pelon diskurssin ylläpitämiseen tunnustamalla turvattomuuden olemassaolon ja legitimoimalla sitä erilaisin keinoin. Kaikki neljä diskurssia kertovat pelosta eri asioita, ja pyrkivät joko vähentämään tai lisäämään sitä, tarjosivat pelolle erilaisia selityksiä ja antoivat tunteelle erilaisia muotoja. Ne keinot, joilla pelon tai turvattomuuden tunnetta pyrittiin diskursseissa vähentämään, voivat saada joko nationalistisia kaikuja tai monikulttuurisuutta itseisarvona puoltavia sävyjä.
 • Orre, Tunnu Doris (2022)
  Päivittäistavarakaupat ovat saavuttaneet ruokajärjestelmässä aseman, jossa kaupan myymälä on lähes välttämätön läpikulkupiste alkutuotannosta kulutukseen. Ruoan kulkiessa pellolta pöytään pääasiassa päivittäistavarakaupan kautta, ei kaupan risteysasemaa tuotannon ja kulutuksen välissä voida ohittaa. Päivittäistavarakaupan vallitsevan aseman ja toiminnan lähtökohtien merkitystä, mahdollisuuksia ja mahdollista vastuuta ruokavalion kestävyysmuutoksessa on otettu vasta hiljattain tutkimuskohteeksi ja aiheen kohdalla vallitsee tutkimusaukko. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä päivittäistavarakauppojen saavuttama asema sekä toiminnan lähtökohdat vaikuttavat siihen mitä ruokaa tuotetaan, mitä tuotteita tarjotaan kuluttajille sekä minkälaisia valintoja kuluttajat myymälässä tekevät. Päivittäistavarakaupat ovat kiinnostuneita edistämään ruokavalion kestävyysmuutosta omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaisesti, mutta yhteinen näkemys roolista, toimintamallista tai mahdollisesta vastuusta puuttuu. Tässä tutkielmassa pyrin tuottamaan tietoa vallitsevaan tutkimusaukkoon, päivittäistavarakaupan asemasta, lähtökohdista sekä keinoista ruokavalion kestävyysmuutoksessa toimimiseksi. EAT-Lancet komission planetaarisen ruokavalion mukaisen muutoksen tavoitteena on kasvisten kulutuksen lisääminen, lihan kulutuksen vähentäminen sekä eläinperäisen proteiinin osittainen korvaaminen kasvisperäisillä vaihtoehdolla. Suomalainen S-ryhmä on ottanut planetaarisen ruokavalion edistämisen osaksi uutta yhteiskuntavastuuohjelmansa ruoan kestävän kuluttamisen edistämisen teemaa, jota tarkastelen tapaustutkimuksena käytännön esimerkkinä päivittäistavarakaupan pyrkimyksistä kestävyysmuutokseen. S-ryhmää koskevan tapaustutkimuksen tutkimusajankohtana ilmenevien tulosten perusteella on mahdollista tulkita, että vaikka S-ryhmällä on halua edistää ruoan kestävän kuluttamisen sekä planetaarisen ruokavalion mukaista kestävyysmuutosta, keinot muutoksen edistämiseksi ovat vielä puutteelliset. S-ryhmän sekä alueosuuskauppojen tulkinta ja tekeminen planetaarisen ruokavalion edistämisestä ei ole suoraan tulkittavissa EAT-Lancet komission mukaiseksi. Tuotevalikoiman kautta tapahtuvan kestävyysmuutoksen avainrooli ja vastuu on jätetty kuluttajalle. Kestävyyttä edistetään ensisijaisesti valikoimaa kasvattamalla, joka voi vaikeuttaa kuluttajien kestävien käytänteiden kehittymistä ja toteutumista. Tulosten perusteella jää epäselväksi pystyykö taloudellisiin näkökulmiin sekä kuluttajalähtöisyyteen pohjaava toiminta edistämään yksilön ruokavalion ohjaamiseen liittyvää tavoitetta.
 • Vehkapuru-Tekokoski, Sigriina (2011)
  Maataloudessa on menossa rakennekehitys, jonka seurauksena tilojen määrä vähenee, mutta tuotannossa olevan pellon määrä ei kuitenkaan laske. Aktiivitilojen kasvu perustuu ennestään pieniin lohkoihin, jotka ovat etäällä toisistaan. Epäedullinen tilusrakenne vaikeuttaa olennaisesti tuotantoaan kehittävien aktiivitilojen tuottavuuskehitystä ja kannattavuustavoitteiden saavuttamista. Tilusjärjestelyiden tavoitteena on järjestää pellonomistajien pirstoutuneita tiluksia isoimmiksi lohkoiksi ja näin edesauttaa parempaan tilusrakenteeseen. Tilusjärjestely tehdään aina pellonomistajien pyynnöstä ja yhteistyössä maanmittaustoimiston kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on koota aineisto, jonka avulla voitiin arvioida pellonomistajien asenteita pellon tilusjärjestelyitä kohtaan. Tutkimuksessa sekä kuvattiin että mallinnettiin pellonomistajien tietoisuutta ja asenteita liittyen tilusjärjestelyiden tarpeellisuuteen. Erityisesti huomiota kiinnitettiin tekijöihin, jotka selittivät pellonomistajien myönteisiä ja kielteisiä asenteita pellon tilusjärjestelyitä kohtaan. Tutkimusaineistona käytettiin rekisteriaineistoa sekä postikyselyaineistoa, joka on MTT Taloustutkimuksen toimesta yhdistetty yhdeksi suureksi Suomalainen pellonomistaja-aineistoksi. Lähtökohtana mallintamiseen käytettiin Suomalainen pellonomistaja aineistosta saatavia pellonomistajaa kuvaavia tekijöitä, jotka korreloivat tilusjärjestelyhalukkuuden kanssa. Mallintamiseen käytettiin logit-mallia. Tutkimuksen kannalta tärkein tulos oli, että isojen tilojen omistajat olivat tietoisempia pellon tilusjärjestelyistä kuin pienten tilojen omistajat. Pienemmissä tilasuuruusluokissa pellonomistus liittyy usein harrastusviljelyyn sekä pellon poisvuokraukseen. Maa- ja metsätalousyrittäjät olivat tietoisimpia tilusjärjestelyistä kuin eläkeläiset ja palkansaajat. Suurin osa pelloista on sellaisten pellonomistajien omistuksessa, jotka eivät itse määrittele itseään viljelijöiksi. Tämän kehityssuunnan oletetaan jatkuvan, joten pellonomistajien tilusjärjestelytietoisuuden voidaan olettaa heikkenevän tulevaisuudessa. Pellonomistajien asenteet pellon tilusjärjestelyihin eivät ole homogeeniset. Tutkimuksessa selvisi uutena tietona se, että maataloustuloa painottavat pellonomistajat ja maataloutta edistävät tilat suhtautuivat tilusjärjestelyyn myönteisemmin kuin muut.
 • Torvinen, Mikael (2023)
  Land consolidation aims to increase profitability of agriculture by improving fragmented landholdings. As a rule, the arrangements must be profitable which means that the evaluation tools for profitability must be based on up-to-date knowledge about farming methods and costs. Based on Juhana Hiironen's doctoral dissertation published in 2012, the method uses harm coefficients based on work efficiency measurements that have been created decades ago. This study examined whether those factors describe modern farming. The study defined how machine labor costs change as the area of the field increases. The material was collected from three contractors using the Valtra Connect -service. The data was saved from Suonentieto Ltd.’s AgriSmart web page, which was used to compile field-parcel-specific fuel consumption and duration of work into table format. The types of work were spraying, mowing, and ploughing. Work data was combined in Excel with field parcel data from the field parcel register maintained by the Finnish Food Authority. A regression curve with R-program was adapted to the combined data using a second order logarithmized polynomial function to describe the relationship between parcel size and work efficiency. As a result, it was found that the currently used coefficients seem to underestimate the benefits of increasing block size, especially in larger, higher than 5 ha parcels. The work efficiency was better than in the previous studies, which is probably due to the increase in the average size and work efficiency of the machines. For smaller parcels, efficiency remained unchanged, thus it was weaker relative to large fields. Increasing parcel sizes through land consolidation and land exchange is one of the key measures to increase profitability. The study was conducted as part of Luke's KIVAPELTO project.
 • Ala-Kleemola, Katri (2014)
  Maanvuokraus on yleistynyt viime vuosikymmeninä nopeasti Suomessa, mutta siitä huolimatta vuokrahintoja ei toistaiseksi ole tilastoitu säännöllisesti. Tässä tutkimuksessa tutkitaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat pellon vuokrahintaan Suomessa. Tutkimuksen teoreettisen osuuden tavoitteena on selvittää, miten vuokrahinta muodostuu vuokramarkkinoilla ja mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka teorian mukaan vaikuttavat hinnan muodotukseen. Tutkimuksessa perehdytään myös maatalouden toimintaympäristöön ja maatalouspolitiikkaan. Empiirisen osuuden tavoitteena on kartoittaa niitä tekijöitä, jotka vuokraviljelijän näkökulmasta vaikuttavat vuokrahinnan muodostumiseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää keinoja, joilla vuokraviljelijä voi itse vaikuttaa hinnan muodostumiseen ja miten vuokraviljelijät arvioivat nykyistä vuokrahintatasoa. Tutkimusta varten on suoritettu sekä kyselytutkimus että haastattelututkimus. Tutkimuksessa on haastateltu pellon vuokramarkkinoilla pitkään toimineita viljelijöitä, joiden haastatteluihin tutkimuksen tulokset perustuvat. Haastattelututkimuksen esitutkimusluonteisena pohja-aineistona on käytetty kyselytutkimuksen tuottamia viitteitä niistä tekijöistä, jotka ovat yhteydessä maksettuun vuokrahintatasoon. Tutkimus etenee pohja-aineiston kvantitatiivisesta analyysista haastattelujen kvalitatiiviseen analyysiin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että vuokrahintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tilan sijainti, peltojen sijainti ja ominaisuudet, tilan tuotantosuunta, viljelijän ikä, osapuolten keskinäiset suhteet, liiketaloudelliset tekijät, maanomistajan tausta sekä vuokraviljelijän oma toiminta ja tavoitteet. Etenkin tuotantosuunnalla ja viljelijän iällä arvioitiin haastattelujen perusteella olevan vaikutusta maksettuun vuokrahintaan. Vuokraviljelijän oma maine viljelijänä sekä sosiaaliset suhteet maanomistajaan arvioitiin haastattelujen perusteella myös tärkeiksi vuokrahintaan vaikuttaviksi tekijöiksi. Tämän tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida todeta yhtä määräävää tekijää, joka vaikuttaisi vuokrahintojen muodostumiseen toisia enemmän. Vuokraviljelijän omat arvot, tavoitteet ja taustat määrittelevät pitkälti sen, mihin jokainen perustaa oman hinnanmuodostuksensa ja näkemyksensä vuokrahintatasosta. Tutkimuksen analyysi laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisestasi nojaa vahvasti myös tutkijan omiin arvoihin ja näkökulmaan eikä sitä siten voida pitää tilastollisesti merkittävänä. Tutkimus tuotti kuitenkin arvokasta tietoa siitä, millainen on vuokraviljelijän näkemys hinnanmuodostuksesta ja vuokramarkkinoiden toiminnasta.